Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (305)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
25.05.2022 - 08:17
 • Numer naboru DOKK.1102.15.2022
 • Data ważności 08.06.2022
 • Data ogłoszenia 25.05.2022
13.05.2022 - 11:43
 • Numer naboru 003/WUP/001/V/2022
 • Data ważności 13.06.2022
 • Data ogłoszenia 13.05.2022
28.04.2022 - 11:13
 • Numer naboru 002/ZPKWŁ/001/IV/2022
 • Data ważności 30.05.2022
 • Data ogłoszenia 28.04.2022
25.04.2022 - 13:09
 • Numer naboru 001/COP/001/IV/2022
 • Data ważności 05.05.2022
 • Data ogłoszenia 25.04.2022
08.04.2022 - 09:51
 • Numer naboru SWW.VI-0114/3-1/2022
 • Data ważności 21.04.2022
 • Data ogłoszenia 08.04.2022
17.03.2022 - 11:43
 • Numer naboru WZZOZCLChPłiR/DP-1257/D/L.dz.10326/21/22
 • Data ważności 08.04.2022
 • Data ogłoszenia 17.03.2022
07.03.2022 - 14:32
 • Numer naboru SSW.VI – 111 / 10 / 2022
 • Data ważności 28.03.2022
 • Data ogłoszenia 07.03.2022