Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (305)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
24.02.2020 - 10:41
 • Numer naboru DOKK.1102.18.2020
 • Data ważności 10.03.2020
 • Data ogłoszenia 25.02.2020
24.02.2020 - 10:35
 • Numer naboru DOKK.1102.17.2020
 • Data ważności 10.03.2020
 • Data ogłoszenia 25.02.2020
18.02.2020 - 13:19
 • Numer naboru PZI.2111.13.2019
 • Data ważności 03.03.2020
 • Data ogłoszenia 18.02.2020
17.02.2020 - 10:26
 • Numer naboru DOKK.1102.14.2020
 • Data ważności 09.03.2020
 • Data ogłoszenia 24.02.2020
31.01.2020 - 11:34
 • Numer naboru WZZOZCLChPłiR/DP/1004/D-13241/19/20
 • Data ważności 21.02.2020
 • Data ogłoszenia 31.01.2020
22.01.2020 - 13:36
 • Numer naboru DOKK.1102.8.2020
 • Data ważności 10.02.2020
 • Data ogłoszenia 27.01.2020
16.01.2020 - 15:23
 • Numer naboru PZI.2111.12.2019
 • Data ważności 14.02.2020
 • Data ogłoszenia 17.01.2020
15.01.2020 - 15:42
 • Numer naboru 001/WBG/001/I/2020
 • Data ważności 27.01.2020
 • Data ogłoszenia 15.01.2020