Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (302)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
06.03.2019 - 15:58
 • Numer naboru 001/ZDW/001/III/2019
 • Data ważności 18.03.2019
 • Data ogłoszenia 06.03.2019
25.02.2019 - 10:22
 • Numer naboru SSW.VI.111/01/2019
 • Data ważności 08.03.2019
 • Data ogłoszenia 22.02.2019
24.01.2019 - 13:59
 • Numer naboru WSZ.DSP.071.4.7.2019AW
 • Data ważności 08.02.2019
 • Data ogłoszenia 24.01.2019
17.01.2019 - 11:37
 • Numer naboru SSW.VI.111/01/2019
 • Data ważności 31.01.2019
 • Data ogłoszenia 17.01.2019
03.01.2019 - 13:07
 • Numer naboru DSP.0707/98/2018
 • Data ważności 17.01.2019
 • Data ogłoszenia 03.01.2019
31.12.2018 - 08:12
 • Numer naboru PZI.2111.16.2018
 • Data ważności 30.01.2019
 • Data ogłoszenia 31.12.2018
12.12.2018 - 13:23
 • Numer naboru DOKK.1102.66.2018
 • Data ważności 27.12.2018
 • Data ogłoszenia 13.12.2018