Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim, Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego  
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim, Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA NACZELNEGO

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi PILNIE zatrudni Pielęgniarki

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:

- PIELĘGNIAREK  ODDZIAŁOWYCH:

 1. Izby Przyjęć,
 2. Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018. 393 t.j.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych będzie Dyrektor WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

- Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na określone stanowisko Pielęgniarki oddziałowej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj.  osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,  biorący udział przy obsłudze konkursu oraz Członkowie  Komisji Konkursowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania
    konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu  okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

 

                   Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy
w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2) (W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5,

 budynek administracji pok. 16

na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

………………………………………. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi”.

 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
 • Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

     Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego
w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  681/19 z dnia 24 maja 2019 roku, rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2019 rok udzielając dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego dla 8 ofert, które zdobyły najwyższą ilość punktów.

Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 Zarząd Województwa Łódzkiego

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert

 
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku pn. „Hydroterapia dla Wielunia”.
 
I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie hydroterapii.
 
Celem zadania publicznego pn. „Hydroterapia dla Wielunia”, jest zapewnienie mieszkańcom między innymi powiatu: wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego możliwości skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych za pośrednictwem wody i specjalistycznych urządzeń.
 
Hydroterapia ma się odbywać na terenie powiatu wieluńskiego, a jej głównym rezultatem ma być zwiększenie odporności organizmu, redukcja stresu dla osób cierpiących na liczne schorzenia oraz deficytu rozwojowego u małych dzieci. Z hydroterapii będą mogły skorzystać niemowlęta, dzieci zdrowe i dzieci z niepełnosprawnością, osoby po udarach, urazach, osoby niepełnosprawne, osoby starsze wymagające takiej terapii.
 
Hydroterapia ma być realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę, przede wszystkim przez rehabilitantów dla około 300 osób.
 
Oferent musi określić:
-  warunki naboru beneficjentów ostatecznych zadania,
- rodzaje oferowanych zabiegów z hydroterapii,
-  kwalifikacje i ilość kadry realizującej zadanie,
-  miejsce realizacji zadania i jego wyposażenie w sprzęt do hydroterapii.
 
Przedstawiona w ofercie „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019” musi zawierać wyszczególniony koszt terapii, koszt nadzoru i koordynacji oraz koszty związane z realizacją zadania takie jak: sprzątanie, konserwacja urządzeń, energia elektryczna, cieplna, woda itp.
 
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 
Województwo Łódzkie w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia nie realizowało zadań publicznych z zakresu hydroterapii i nie poniosło związanych z realizacją tych zadań kosztów. W 2019 roku województwo łódzkie nie realizowało dotychczas zadań publicznych w w/w zakresie i w związku z tym nie poniosło żadnych wydatków z tym związanych.Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę  293 000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmian budżetu Województwa Łódzkiegow części przeznaczonej na realizację zadania.
 
III. Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin składania ofert:
 
1.  Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają:
1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
3)    rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
4)    Uchwała Nr LVI/696/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
5)    Uchwała Nr 1617/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2019.
2.  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego,
2)    są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym najpóźniej w dniu składania oferty,
3)    złożą w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.plpoprawnie wypełnioną ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty.
3.  Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się
nie wcześniej niż 15 lipca 2019 roku i kończy nie później niż 31 grudnia 2019 roku.
4.  Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
5.  Zadanie, którego realizacja zostanie powierzona do wykonania powinno być realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym przy ocenie prawidłowości jej realizacji zwraca się szczególną uwagę na:
1)    prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdania z wykonania zadania,
2)    oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych,
6.  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie, tj. uwzględnione w pkt V.A „Zestawienie kosztów realizacji zadania”, pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Województwem Łódzkim,
3)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4)    zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie,
5)    są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
7.  Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się
w szczególności:
1)    wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4)    zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 10 000,00 zł,
5)    koszty administracyjne przekraczające 10% dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym w ramach dotacji m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania),
8.  Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 293 000,00 zł.
9.  1) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 10%.
2) Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10%, jednak nie więcej niż 25% wartości danej pozycji możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3) Inne zmiany, w tym przesunięcia  dokonywane pomiędzy pozycjami kosztów zwiększające daną pozycję o więcej niż 25% możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zarządu Województwa Łódzkiego.
4) Wniosek o akceptację zmian musi wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania.
5) Zmiany, o których  mowa w pkt  1-3 mogą być dokonane z zastrzeżeniem zapisów pkt III.7 ogłoszenia.
10.  W przypadku otrzymania wnioskowanej kwoty dotacji, oferent/-ci zobowiązany/-i jest/są do przedłożenia dokumentów stanowiących załączniki do umowy tj. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
11.  Oferty należy składaćw elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl  w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.ngo.lodzkie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 23:59.
12.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
13.W pkt III.1 oferty należy podać tytuł zadania publicznego tj. „Hydroterapia dla Wielunia”.
14.Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego tj. należy wypełnić pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
15.Formularz oferty jest dostępny w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl .
16.Do dnia 30 maja 2019 rokudo godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).
17.Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-tów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-tów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-tów.
18.W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19.1) Po zakończeniu realizacji zadania podmiot/-y realizujący/-e zlecone zadanie publiczne zobowiązany/-e jest/są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2) Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji założonych
w ofercie rezultatów i działań. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli Oferent zrealizuje 75% każdego z założonych w ofercie rezultatów.
20.Podmiot/-ty realizujący/-e zlecone zadanie publiczne może/-gą zostać wezwany/-e
w wyznaczonym terminie do przedstawienia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 
IV. Terminy, tryb i kryteria oceny stosowane przy wyborze ofert
21.1) Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez zespół ds. weryfikacji formalnej ofert powołany przez Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2) Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
22.Odrzuceniu podlegają oferty:
1)    których potwierdzenie złożenia zostało złożone po terminie wskazanym
w niniejszym ogłoszeniu,
2)    nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,
3)    złożone przez podmiot/-ty nieuprawniony/-e do wzięcia udziału w konkursie,
4)    wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów obsługi zadania zgodnie z pkt III.7 ogłoszenia, jeśli nie wynika on z błędów rachunkowych w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty,
5)    zakładające pobieranie opłat od beneficjentów zadania,
6)    zakładające wykorzystanie wkładu osobowego w realizacji zadania,
7)    zakładające wykorzystanie wkładu rzeczowego w realizacji zadania,
8)    zawierające braki i nieprawidłowości inne niż określone w IV.22 ogłoszenia oraz w karcie oceny formalnej w pkt 2, 5d, 8 (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich),
9)    wszystkie oferty złożone przez oferenta jeśli liczba złożonych w konkursie ofert przekracza 1. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
23.Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
1)    na potwierdzeniu złożenia oferty nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt III.17 ogłoszenia,
2)    nie wskazano tytułu zadania publicznego lub wskazany tytuł zadania zawiera błędy,
3)    nie załączono do potwierdzenia złożenia oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-tów podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-tów - w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
4)    wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.
24.Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt IV.23 mogą zostać usunięte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta/-tów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
25.1) Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
2) Wzór karty oceny merytorycznej zawierającej kryteria merytoryczne, według których zostaną ocenione oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 70 pkt.
26.Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego sporządza listę ofert wraz z propozycją podziału środków, w kolejności zgodnie z liczbą punktów otrzymanych na podstawie oceny merytorycznej.
27.Rekomendacje do otrzymania dotacji otrzyma oferta z najwyższą liczbą punktów. Liczba rekomendowanych ofert jest uzależniona od wysokości środków publicznych przeznaczanych na realizację konkursu, o którym mowa w części II ogłoszenia. Komisja ma prawo nie rozdysponować całej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w konkursie.
28.Zarząd Województwa Łódzkiego, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, podejmuje w formie uchwały decyzję o przyznaniu dotacji. W uchwale zostaną wskazane wszystkie podmioty rekomendowane przez komisję konkursową do przyznania dotacji, ocena punktowa oferty, kwoty wnioskowanej i przyznanej dotacji.
29.Od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.
30.O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
31.Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a podmiotem wskazanym w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego.
32.W przypadku niepodpisania przez oferenta umowy z Województwem Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent/-ci zrezygnował/-li z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
33.Zarząd Województwa Łódzkiego unieważni otwarty konkurs ofert, jeśli:
1)    nie złożono żadnej oferty,
2)    żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.ngo.lodzkie.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiegooraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl .
34.  Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.ngo.lodzkie.pl, zamieszcza na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl .
35.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 28 czerwca  2019 roku.