Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok oraz podjął decyzję o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 179.500,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) Fundacji GAJUSZ z siedzibą w Łodzi na powierzenie realizacji wyżej wymienionego zadania

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63

(treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączeniu)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 495/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. unieważnił drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Hydroterapia dla Wielunia”, z powodu niespełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym przez jedyną ofertę złożoną w ramach konkursu.

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 

 
Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:
 
1.     posiada wykształcenie wyższe,
2.     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3.     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4.     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagania pożądane
·         dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
·         znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych – preferowane będą osoby, które przez co najmniej 2 lata kierowały podmiotami leczniczymi bądź
instytucjami i organami administracji publicznej działającymi w obszarze ochrony zdrowia;
·         umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.
 
Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
 
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).
3.    Opisany przebieg pracy zawodowej.
4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5.    Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
6.    Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
7.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8.    Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
9.    Oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.
11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
12. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych, która została załączona do ogłoszenia na stronie www.bip.lodzkie.pl/konkursy.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
Tryb składania ofert
 
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Zdrowotnej
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

 
z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, będą udostępnione w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:
- PIELĘGNIAREK  ODDZIAŁOWYCH:

1.        Izby Przyjęć Zakaźnej posiadającej w swojej strukturze Izbę Przyjęć Dermatologiczną
2.        Izby Przyjęć
3.        Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM
4.        Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
 
Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursuna niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą(Dz. U. z 2018. 393 t.j.) tj.:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
  3. opisany przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,poświadczone za zgodność
    z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą
Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych będzie Dyrektor WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
- Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na określone stanowisko Pielęgniarki oddziałowej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj.  osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,  biorący udział przy obsłudze konkursu oraz Członkowie  Komisji Konkursowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania
    konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu  okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
w konkursie –zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcąspowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:
 
 
                   Wymagane kwalifikacje
 
Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe kwalifikacje
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 1 rok w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 3 lata w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 5 lat w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2)(W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) 7 lat w szpitalu
 
 
 
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5,
 budynek administracji pok. 16

 
na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
………………………………………. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi”.
·      Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
·      Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 

Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi ogłasza
 
 
konkurs na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej
 

Ø  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu
Ø  Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego
Ø  Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Kliniki Chemioterapii Nowotworów
Ø  II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Ø  Oddziału Chorób Rozrostowych
Ø  Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert
 
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
 
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
 
Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów onkologicznych.
 
Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
 
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Hydroterapia.

Szczegóły konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza
pierwszy otwarty konkurs ofert
 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,
z zakresu
ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku 

Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert:

  • Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego
  •  Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia.

 
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawia II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi

 ogłasza konkurs

na stanowisko Ordynatora:

Oddziału neurochirurgicznego
 
Oddziału psychiatrycznego II
 
Oddziału urologicznego
 
Oddziału otorynolaryngologicznego