Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

18.03.2022 - 09:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/3/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2022 r. o godz. 10:00.

15.03.2022 - 10:37

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.23.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  kwiecień/maj 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2.Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  5 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00

14.03.2022 - 12:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) w formie scanu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%

  Powierzchnia magazynowa – 20%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 • Termin składania ofert *

  28.03.2022 r. do godz. 10:00

02.03.2022 - 14:36

UWAGA

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA , POZ. 49

 

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, proszę o informację czy zasilacze do laptopów opisane w pozycjach 43,44,45,46 mają być oryginalne tj . marki dell czy mogą być zamienniki 

ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza tylko oryginalne zasilacze do laptopów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/5/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych szczegółowo wyspecyfikowanych w arkuszu ilościowo – technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 1200.

02.03.2022 - 12:20

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/2/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych:

  • Taśm LTO-7 M8 – 50 szt.
  • Etykiet samoprzylepnych do taśm LTO7-M8 o numerach od 000451M8 do 000501M8
  • Wkładek SFP+ 10GbE, SR 850nm (oryginalnych lub zmienników kompatybilnych z posiadanymi przełącznikami Dell N4064F) z 12 miesięczną gwarancją producenta – 8 szt

  (w przypadku zaoferowania zamienników oryginalnych wkładek SFP+ ich odbiór nastąpi po zweryfikowaniu poprawności ich działania na przełącznikach zamawiającego – w terminie do 14 dni od ich dostawy).

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia do 14 dni od ich dostawy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 1200.

18.02.2022 - 14:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASV/2/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 150 dni od podpisania umowy.

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2022 r. o godz. 1000.

18.02.2022 - 11:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASV/1/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni od podpisania umowy.

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2021  r. o godz. 1000.

17.02.2022 - 12:29

Zapytanie ofertowe Nr IFIV.8050.1.2022 na opracowanie w formie tekstowej i graficznej zapisów aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku2030” przyjętego uchwałą nr XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 r. w zakresie dotyczycącym elektromobilności.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8050.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

 • Termin wykonania zamówienia *

  Etap I do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

  Etap II do dnia 30 listopada 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączniku.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie posiadane przez osobę realizującą przedmiot zamówienia – waga kryterium 40%

 • Termin składania ofert *

  11 marca 2022 r, godz. 12:00

11.02.2022 - 15:47

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.7.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  22 marca 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  a/ Konferencja odbędzie się na terenie miasta Łodzi, Zamawiający udostępni lokalizację Wykonawcy.

  b/ Uroczysta kolacja - wydarzenie ma odbyć się na terenie miasta Łodzi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w Załączniku nr 1

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Produkty wykorzystywane do przygotowania cateringu pochodzące z Listy produktów tradycyjnych z Województwa Łódzkiego - 30 %

  Klauzule społeczne dotycząca zatrudnienia - 10 %

 • Termin składania ofert *

  04.03.2022, godzina 15.00. 

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.02.2022 - 15:15

Usługa montażu znaków R4, R4b i R4d oraz A24 na fragmencie niebieskiego szlaku rowerowego „Nad Pilicę” (odcinek Łódź-Maluszyn – ok. 135 km) – etap 1 zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej zmiany organizacji ruchu. Zamawiający dysponuje znakami, słupkami, taśmami band-IT oraz obejmami.

Więcej informacji w załącznikach.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/1/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - zapytanie ofertowe

 • Termin wykonania zamówienia *

  Maksymalnie do 70 dni od podpisania umowy; termin wskazuje wykonawca.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  fragment szlaku rowerowego na odcinku Łódź-Maluszyn ok. 135 km; zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej zmiany organizacji ruchu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - zapytanie ofertowe

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) od  2 do 4 usług montażu znaków o łącznej wartości min. 35 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie i bez zastrzeżeń (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje).  

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 75%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  25% termin wykonania usługi

  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:

  - termin realizacji zamówienia do 50 dni – 25 pkt

  - termin realizacji zamówienia od 51 do 60 dni – 10 pkt

  - termin realizacji zamówienia od 61 do 70 dni – 0 pkt

 • Termin składania ofert *

  7 marca 2022 r. godz. 23:59:59