Zapytania ofertowe - nieaktywne (91)

20.07.2023 - 12:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KUI.5040.18.2023.TM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane od dnia zawarcia umowy do 20 września 2023r., przy czym organizacja Imprezy nastąpi 2 września 2023r., natomiast do dnia 20 września 2023r. Wykonawca sporządzi końcowy raport w formie zdjęciowej ze wszystkich zadań zawartych w OPZ.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Beleń-Strońsko (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej opisane warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem (zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia), w skład którego wchodzić musi przynajmniej:
  a) dyrektor pokazów – (1 osoba) osoba odpowiedzialna przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego za przygotowanie, przestrzeganie przepisów lotniczych oraz realizację pokazu lotniczego zgodnie z jego programem;
  b) kierownik lotów – (1 osoba) uprawniona osoba posiadająca licencję lub świadectwo kwalifikacji oraz uprawnienia instruktorskie lub inny równoważny dokument, odpowiedzialna za zgodne z przepisami, bezpieczne przygotowanie i wykonanie pokazu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych.

  Powyższe zadania mogą być realizowane przez tą sama osobę, tzn. można łączyć funkcje w jednej osobie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla osób do danych funkcji.
  Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia ww. funkcji.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1,
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2,
  3) Wykaz dodatkowego doświadczenia koordynatora wydarzenia (Załącznik sporządza Wykonawca).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość - 40%

  Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdują się w Załączniku Nr 3

 • Termin składania ofert *

  28.07.2023 godz. 10:00

20.07.2023 - 10:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.83.2023.RS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 17.08.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1,
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 4,

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  31.07.2023r. godz. 10:00

18.07.2023 - 13:21

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KUIII.2600.3.2023.EK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  2 miesiące od daty podpisania umowy, nie później niż do 10.12.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej opisane warunki udziału w zapytaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
  1) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 filmy promocyjne odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. filmy związane z promocją: o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000,00 złotych każda, polegające na produkcji filmów;
  2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, z których:
  - jedna osoba (reżyser)
  - jedna osoba (operator produkcji)
  - jedna osoba (scenarzysta)

  Powyższe zadania mogą być realizowane przez tą sama osobę, tzn. można łączyć funkcje w jednej osobie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla osób do danych funkcji.

  Wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w zapytaniu powinny zostać potwierdzone odpowiednią dokumentacją lub zaświadczeniem (złożone wraz z ofertą), np. oświadczenia, dyplom ukończenia szkoły filmowej, referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów itp.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 3,
  2) scan dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu.

  Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki jednego filmu promocyjnego z portfolio Wykonawcy. Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, Biuro Podawcze (na parterze budynku). Próbki należy umieścić w zamkniętym opakowaniu na nośniku USB. Opakowanie musi być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

  PRÓBKI
  w zapytaniu ofertowym na:
  Opracowanie koncepcji oraz wykonanie filmów i spotów promocyjnych dotyczących projektów organizowanych przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Nie otwierać przed dniem ……………………………………..
  (Wykonawca wpisuje datę i godzinę otwarcia ofert)
  Przesyłka dla Departamentu Kultury
  Wydziału Projektów Kulturalnych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość - 25%

  Koncepcja - 25%

  Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Załączniku Nr 2

 • Termin składania ofert *

  25.07.2023r. godz. 10:00

17.07.2023 - 15:22

*Treść pytania*
Czy w pozycjach zapytania: 13, 14, 15, 21 Zamawiający dopuści dostawę kabli Logilink z serii EconLine?

Akceptujemy kable Logilink z serii EconLine tylko muszą być cat. 6

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/28/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00.

11.07.2023 - 10:16

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FMIV.3034.25.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  - do dnia 13.05.2024 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2023 rok),
  - do dnia 12 maja 2025 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2024 rok).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu Ofertowym

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1,
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2,
  3) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 3,

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  01.08.2023 godz. 10:00

06.07.2023 - 15:24

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/26/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia upływa 14 dni po podpisaniu umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba zamawiającego Urząd Marszałkowski al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  upływa w dniu 28 lipca 2023r. o godz.12.00

29.06.2023 - 10:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/25/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia upływa 7 dni po podpisaniu umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa z dniem 20 lipca 2023 r. o godz.12.00

28.06.2023 - 09:56

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 12 sierpnia 2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  siedziba Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 12:00

16.06.2023 - 11:32

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.512.2.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  do 10.07.2023 r.