Zapytania ofertowe - nieaktywne (1541)

22-09-2021 07:09

UWAGA:

*Treść pytania*
Dzień dobry, w związku z bardzo małą dostępnością sprzętu IT, w tym również monitorów z zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2021 r. Jeśli będą Państwo potrzebowali oświadczenia producenta w tej sprawie, proszę o informację. Skontaktuję się z firmą NEC z prośbą o ich stanowisko w tej sprawie.

ODPOWIEDZ NA POWYŻSZE PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu do 29.12.2021

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/49/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2021 r. o godz. 1200.

15-09-2021 13:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMIII.152.16.2021.KMG
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy oraz Załącznik nr 1 do Projektu Umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  22.10.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca spełni warunek udziału w niniejszy zapytaniu ofertowym, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 2 wydarzenia (o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie) dla min. 50 osób. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji/dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany (przez osobę upoważnioną) Formularz Ofertowy.

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  23.09.2021r. do godz. 10:00

10-09-2021 12:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Do 4.10.2021 r. do godz. 16.00

10-09-2021 08:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  20 września 2021 r. godz. 15:00

09-09-2021 13:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/7/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 25 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce wykonania zamówienia - siedziba Wykonawcy;

  miejsce dostawy zamówienia podane w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% czytelność mapy (za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd, jakość papieru i druku)

 • Termin składania ofert *

  4 października 2021 r. godz. 11:00

08-09-2021 10:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od dnia podpisania umowyokre

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  określone w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  4 października 2021 r. godz. 14:00

07-09-2021 15:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/4/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce wykonania zamówienia - siedziba Wykonawcy;

  miejsce dostawy zamówienia podane w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% czytelność mapy (za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd, jakość papieru i druku)

 • Termin składania ofert *

  1 października 2021 r.

03-09-2021 14:09

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia stacjonarnego bądź online z zakresu małego przetwórstwa dla grupy 35 osób, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.50.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.10.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren CDR w Radomiu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Na całość oferty składa się następujący dokument:

  • załącznik nr 2 „Formularz ofertowy” do zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  24 września 2021 r. godz. 12:00

03-09-2021 10:09

Zapytanie ofertowe: Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7521.14.2021.WK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *
  • 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie skanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  - Wypełniony załącznik nr 3 Formularz ofertowy Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej,

  - Wypełniony załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym,

  - Wypełniony załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezbędnego wykształcenia posiadanego przez osoby, którymi dysponuje

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:00

02-09-2021 14:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVII.433.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 września 2021r. (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie scanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  • Formularz ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lp.

  Kryterium

  Znaczenie w %

  1

  Cena oferty brutto

   60 %

  2

  Możliwość zmiany liczby rezerwacji pokoi hotelowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  3

  Możliwość zmiany liczby wynajmowanych sal
  i pomieszczeń konferencyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  4

  Możliwość zmiany liczby usług gastronomicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  5

  Udostępnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników Forum

   10 %

  RAZEM

  100%

 • Termin składania ofert *

  Do 10 września 2021r. do godz. 12:00