Zapytania ofertowe - nieaktywne (91)

25.08.2023 - 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KTI.0631.14.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Nie później niż w terminie 57 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego treści merytorycznej w wersji elektronicznej w formie plików tekstowych oraz zdjęć

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące: projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku i druk o łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN brutto

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Wykazu usług (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
  3) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Oświadczenia zleceniobiorcy (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) - dotyczy osób fizycznych

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  04.09.2023r. godz. 10:00

23.08.2023 - 12:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/7/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z zadeklarowanym w Formularzu Ofertowym terminem wykonania umowy, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Skierniewice

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin wykonania umowy 30% - kryterium szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do umowy (OPZ)

 • Termin składania ofert *

  13.09.2023 godz. 10:00

09.08.2023 - 16:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.90.1.2023.RS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  23 września 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Tomaszów Mazowiecki

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga złożenia dokumentów od Wykonawcy za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  • Doświadczenie koordynatora imprezy/wydarzenia –  25 %
  •  Doświadczenie kierownika ds. bezpieczeństwa – 25 %
 • Termin składania ofert *

  16.08.2023 r. do godz.10.00

08.08.2023 - 14:49

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI063196.2023.RS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - (załącznik nr 1 do projektu umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

  Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, w sposób należyty i poprawny wykonali
  (tj. zakończyli) jedną usługę druku minimum 1 500 sztuk kalendarzy książkowych lub jedną usługę druku o wartości co najmniej 50 000 zł brutto.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do Zapytania - wykaz zrealizowanych usług (na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia)

  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 3 do Zapytania (wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  29.08.2023 r. do godz. 9:00

04.08.2023 - 07:21

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.29.2023.MT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.10.2023 r. - 31.10.2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 1 "Formularz ofertowy" do zapytania ofertowego.

  Załącznik nr 2 "Doświadczenie wykładowcy/prelegenta" do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  25.08.2023 r. do godz. 12:00

03.08.2023 - 13:43

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7520.25.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1 - SOPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia 15 września 2023 r. do dnia 14 września 2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  - scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do Zapytania (wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  25.08.2023 r. do godz. 900

01.08.2023 - 15:52

Uwaga!

Została zmieniona treść załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego: (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - poprawiony.docx  i  Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - poprawiony.docx oraz zostały załączone dwa nowe dokumenty: Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wykaz usług.docx oraz Kryteria oceny ofert.pdf

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.90.2023.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  23 września 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Tomaszów Mazowiecki

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga złożenia dokumentów od Wykonawcy za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  • Doświadczenie koordynatora imprezy/wydarzenia –  25 %
  •  Doświadczenie kierownika ds. bezpieczeństwa – 25 %

   

 • Termin składania ofert *

  09.08.2023 r. do godz.10.00

28.07.2023 - 11:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.26.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku Nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wrzesień - Październik 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź, Ryneczek Marszałkowski, wejście od ul. Drewnowskiej 75 oraz ul. Piwnej 10

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,
  2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wykaz sporządza Wykonawca) - dotyczy kryterium Doświadczenie koordynatora projektu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie koordynatora projektu - 40%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w załączniku pn. Kryteria oceny ofert

 • Termin składania ofert *

  18.08.2023r. godz. 10:00

26.07.2023 - 12:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.27.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie umowy i Załączniku Nr 1 do umowy (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wyjazd zorganizowany zostanie na okres trzech dni roboczych w przedziale czasowym od 18.09.2023r. do 13.10.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Podlaskie i Mazowieckie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego,
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do umowy (wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Dodatkowe elementy programu wpływające na jego wartość merytoryczną 20%
  Zapewnienie jednego noclegu w obiekcie o wyższym standardzie 20%

  Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załączniku pn. Kryteria oceny ofert

 • Termin składania ofert *

  16.08.2023r. godz. 10:00

21.07.2023 - 14:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KTI.0631.9.2023.EP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  20 sierpnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Brak

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej załącznika nr 1 (formularz ofertowy) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  31.07.2023 r. godzina 10:00