Konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 789/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 
Lista podmiotów
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 788/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 
Lista podmiotów
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 787/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o pierwszym otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2018 r. do godz. 16.00).

Lista podmiotów

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

Tożsamość i dane Administratora:

Administratorami danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w zależności od sprawy są:

1. Marszałek Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 01
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 26
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pani Anna Pałczyńska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa prawa:
Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu  odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych” w 2018r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 16.00.
Do dnia 11.06.2018 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja konkursu
Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek –  przeciwdziałanie patologii społecznej”, w 2018r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 16.00.
 
Do dnia 11.06.2018 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja konkursu
Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.

Dokumentacja
W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Załączniki:
 1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
 3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM I
 4. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM II
 5. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM III
 6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Załączniki graficzne do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi – wysoka rozdzielczość

1 Osadnictwo uwarunkowania PW
2 Transport uwarunkowania PW
3 Infrastruktura uwarunkowania PW
4 Środowisko uwarunkowania PW
5
Kultura uwarunkowania PW
6
Turystyka uwarunkowania PW
7
Krajobraz uwarunkowania PW
8
Uwarunkowania zbiorcze PW
9
Osadnictwo kierunki PW
10
Transport kierunki PW
11
Infrastruktura kierunki PW
12
Środowisko kierunki PW
13
Kultura kierunki PW
14
Turystyka kierunki PW
15
Krajobraz kierunki PW
16
Istniejące struktury MOF
17
Plany rozwojowe samorządów lokalnych MOF
18
Transport MOF
19
Infrastruktura techniczna MOF
20
Dziedzictwo kulturowe MOF
21
Środowisko przyrodnicze MOF
22
Turystyka i rekreacja MOF
23
Metropolitalność MOF
24
Waloryzacja MOF
25
Kierunki rozwoju MOF
26
Kierunki rozwoju MOF ETAP I
27
Kierunki rozwoju MOF ETAP II
28
Kierunki rozwoju MOF ETAP III