Petycja w sprawie wstrzymania decyzji administracyjnej z dnia 10 lipca 2018 roku i zaprzestanie wycinki drzew na osiedlu Radiostacja

KOIII.152.3.2018.AW                                                                                     Łódź, dnia 22 listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że petycja wielokrotna, przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez CitizenGO w imieniu mieszkańców i sympatyków Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi, dotycząca wstrzymania wykonania decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚII.7120.3.534.2017.AW z dnia 10 lipca 2018 r. i zaprzestania wycinki drzew na Osiedlu Radiostacja (w tym m.in. przy ulicach: Tkackiej, Solskiego, Krzywickiego i Zelwerowicza), a także dotycząca kwestii doboru nasadzeń,pozostaje bez rozpatrzenia.
Uzasadnienie
W dniach od 10 do 18 września 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynęły jednobrzmiące petycje, skierowane do Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta
Miasta Łodzi, przesłane przez CitizenGO w imieniu mieszkańców i sympatyków Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi, dotyczące wstrzymania wykonania decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚII.7120.3.534.2017.AW z dnia 10 lipca 2018 r. i zaprzestania wycinki drzew na Osiedlu Radiostacja (w tym m.in. przy ulicach: Tkackiej, Solskiego, Krzywickiego i Zelwerowicza), a także dotyczące kwestii doboru nasadzeń. Pismem znak: KOIII.152.3.2018.AW z dnia 9 października 2018 r., zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał przedmiotowe petycje Prezydentowi Miasta Łodzi, w zakresie dotyczącym zaprzestania wycinki drzew na Osiedlu Radiostacja oraz częściowo w zakresie dotyczącym kwestii doboru nasadzeń (tj. doboru nasadzeń na terenach zieleni miejskiej przez podległą temu organowi jednostkę - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi). Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach, w zakresie zgodnym z własną właściwością (tj. dotyczącym wstrzymania wykonania decyzji znak: RŚII.7120.3.534.2017.AW z dnia 10 lipca 2018 r. oraz kwestii doboru nasadzeń wskazywanych w zezwoleniach na usuwanie drzew lub krzewów), Marszałek Województwa Łódzkiego zarządził łączne rozpatrywanie otrzymanych petycji jako petycji wielokrotnej i ogłosił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego okres oczekiwania na dalsze petycje w powyższej sprawie do dnia 9 listopada 2018 r. W okresie tym nie wpłynęły już jednak żadne petycje. Ze względu na fakt, iż przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego petycja wielokrotna nie spełniała wymogów określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w oparciu o art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał CitizenGo do uzupełnienia przedmiotowej petycji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, dokonanego w dniu 9 października 2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
W wyznaczonym terminie treść petycji nie została uzupełniona. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia. Dlatego też informuję, że w związku z brakiem uzupełnienia w ustawowym terminie treści petycji, nie spełnia ona wymogów formalnych
i pozostaje bez rozpatrzenia.

W związku z wpływaniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego petycji dotyczących wstrzymania wykonania decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚII.7120.3.534.2017.AW z dnia 10 lipca 2018 r. i zaprzestania wycinki drzew na Osiedlu Radiostacja (w tym m.in. przy ulicach: Tkackiej, Solskiego, Krzywickiego i Zelwerowicza), a także dotyczących kwestii doboru nasadzeń, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o łącznym rozpatrywaniu tych petycji oraz o okresie oczekiwania na dalsze petycje w powyższej sprawie do dnia 9 listopada 2018 r.


W związku z petycją wielokrotną przesłaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniach od 10 do 18 września 2018 r. przez CitizenGO w imieniu mieszkańców i sympatyków Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi, dotyczącą wstrzymania wykonania decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚII.7120.3.534.2017.AW z dnia 10 lipca 2018 r. i zaprzestania wycinki drzew na Osiedlu Radiostacja (w tym m.in. przy ulicach: Tkackiej, Solskiego, Krzywickiego i Zelwerowicza), a także dotyczącą kwestii doboru nasadzeń, informuję, że petycja ta nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870). Dlatego też na podstawie art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy Marszałek Województwa Łódzkiego wzywa CitizenGo do uzupełnienia przedmiotowej petycji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego pisma na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, poprzez:
1)   dokładne wskazanie podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach) – informuję, że w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów (w tym przypadku mieszkańców i sympatyków Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi), to należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2)   wskazanie miejsca zamieszkania każdego z podmiotów (w tym przypadku mieszkańców i sympatyków Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi) wnoszących petycję (art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach);
3)   dostarczenie zgód wyrażonych przez każdą z osób podpisanych pod petycją na wniesienie w ich interesie petycji (art. 5 ust. 2 ustawy o petycjach);
4)   dostarczenie zgód osób podpisanych pod petycją, w interesie których wnoszona jest petycja, na ujawnienie ich danych osobowych w związku z koniecznością zamieszczenia przedmiotowej
petycji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (art. 4 ust. 3 ww. ustawy).
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870), nieuzupełnienie treści petycji składającej się na petycję wielokrotną, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia do uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego, spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

DATA OGŁOSZENIA 9 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOIII.152.3.2018
  • Nadawca: Mieszkańcy i sympatycy Osiedla Radiostacja i Parku 3 Maja w Łodzi
  • Data wpływu: 10.09.2018
  • Komórka prowadząca: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz załącznik:

Czytany 887 razy
Osoba publikująca :  Bartosz Staruch
Data publikacji:  25.09.2018 - 10:30
Osoba modyfikująca: Bartosz Staruch
Ostatnio zmieniany: 19.12.2018 - 09:50