Zapytania Ofertowe (1468)

22-01-2021 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.13.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy przez osoby biegle posługujące się językiem migowym dla Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.03 – 31.12.2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zgłoszą tłumaczy posiadających minimum Certyfikaty T1 tłumacza migowego wydane przez Polski Związek Głuchych.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku posiadania Certyfikatu T1, ze wskazaniem tłumaczy posiadających ww. certyfikat, którzy będą świadczyć usługi w ramach umowy.
  2. Przedstawienie listy spotkań i szkoleń w 2020 roku, w czasie których wykonawca świadczył usługi tłumaczenia migowego.
  3. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  liczba tłumaczeń migowych podczas spotkań i szkoleń w 2020 r. - 40%

 • Termin składania ofert *

  15 luty 2021 r. godz. 10.00

21-01-2021 16:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy  do 28 grudnia 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź, teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca zobowiązany jest podać adres magazynu oraz przedstawić dokumentację zdjęciową miejsca magazynowania oraz drogi dojazdowej

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  11 luty 2021 r.

19-01-2021 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 listopada 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4
  • podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * % cena
 • Termin składania ofert *

  od dnia 20.01.2021 roku do dnia 09.02.2021 roku

15-01-2021 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  12 miesięcy lub do wyczerpania środków na umowie w zależności co pierwsze nastąpi

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  60% - średnie rozpowszechnienie płatne na terenie Województwa Łódzkiego w miesiącu listopadzie 2020 r.

 • Termin składania ofert *

  05.02.2021 r., godz. 12.00

14-01-2021 12:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/01/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2020  r. o godz. 1000.

Strona 1 z 294