Zapytania Ofertowe (724)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/18/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 29.09.-01.10.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.08.2017 r. godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.0632.2.2017.AS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 9 - 11 października 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Warszawa
 • Warunki udziału w zapytaniu Departament ds. Przedsiębiorczości informuje, ze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, tzn. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej trzy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
  Poświadczeniem powyższego będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, np. referencje,
  jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - dodatkowa powierzchnia

  a) od 1 - 2 m kw. - 5 pkt.
  b) powyżej 2 - 3 m kw. - 10 pkt.
  c) powyżej 3 – 4 m kw. -  20 pkt.
 • Termin składania ofert *
  • 31.08.2017 r. godz.10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.45.2017.JP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 1.    Etap I:
           do 15 dni od dnia podpisania umowy - przygotowanie I warsztatu;
  2.    Etap II:
           1 dzień po zakończeniu etapu I– przeprowadzenie I warsztatu;
  3.    Etap III:
           do 15 dni od dnia zakończenia etapu II – przygotowanie projektu agendy badawczej;
  4.    Etap IV:
           do 5 dni od dnia zakończenia etapu III – konsultacje agendy oraz przygotowanie II warsztatu;
  5.    Etap V:
           do 6 dni od dnia zakończenia etapu III– przeprowadzenie II warsztatu;
  6.    Etap VI:
           do 5 dni od dnia zakończenia etapu V– przygotowanie ostatecznej wersji agendy badawczej;
  7.    Etap VII:
           W terminie 2 tygodni od przyjęcia ostatecznej wersji agendy badawczej Zamawiający przesyła agendę do NCBiR;
  8.    Etap VIII:
           7-10 dni od dnia przesłania Wykonawcy uwag NCBiR – uzupełnienie dokumentu  o naniesione uwagi, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Warsztaty odbędą się na terenie Łodzi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane doświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %60
 • Kryteria oceny ofert: inne Czas trwania prac nad poszczególnymi etapami 40%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa 28 sierpnia o godzinie 12:00
Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja spotkania Partnerów projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniach 17-18 października 2017 r. polegająca na zapewnieniu miejsca spotkania, wyżywienia, transportu oraz materiałów promocyjno-informacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.1.26.2017.MU
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17-18.10.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 25.08.2017 r. godz. 13:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.433.1.1.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Usługa organizacji spotkań eksperckich w ramach Konwentu Marszałków 2017. Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia * 4-5 września 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Uniejów, Województwo Łódzkie.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 20 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  1. Zapewnienie dodatkowej atrakcji dla uczestników spotkań w dniu 4 września 2017 r. o charakterze regionalnym – 60%

  2. Wyposażenie busa – 20%

 • Termin składania ofert * 21.08.2017 r., godz. 12:00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Strona 1 z 145
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji