Zapytania Ofertowe (1372)

27-03-2020 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.3.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Rozpoczęcie pierwszego webinarium w terminie 10 dni od podpisania umowy, z wyłączeniem terminu 1-3 maja 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Internet

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie i przeprowadzenie w sposób należyty przynajmniej dwóch webinarów o tematyce związanej z myśleniem projektowym lub prowadzeniem własnego biznesu on-line lub pracą zdalną.

  Posiadanie narzędzia (oprogramowania) umożliwiającego przeprowadzenie webinariów.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Przedstawienie wykazu wykonanych usług i posiadanych narzędzi stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  Do 6 kwietnia  2020 r., do godziny 10.00.

23-03-2020 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 31.03.2020r. do godz. 10:00

13-03-2020 16:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.6.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2020

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia:

  a)    wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 12 czerwca 2020r.

  b)    świadczenie usług doradczych - w terminie do 28 sierpnia 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2020.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2020

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 03 kwietnia 2020r. godz. 18:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

   

  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

13-03-2020 16:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.5.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2020

 • Termin wykonania zamówienia *

  . Termin wykonania zamówienia:

  a)    wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 12 czerwca 2020r.

  b)    świadczenie usług doradczych - w terminie do 28 sierpnia 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2020.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2020

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 03 kwietnia 2020r. godz. 18:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

   

  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

   Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

11-03-2020 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/001/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 31 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych w umowie i OPZ lokalizacji

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 16 marca 2020 r. o godzinie 10:00

Strona 1 z 275