Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania III.3 Transport multimodalny. Nabór nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach”. Numer naboru w trybie pozakonkursowym to: RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/21.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:

Materiały pomocnicze:

- „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”

- „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”

- „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”

- „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” aktualizacja z 21.07.2017 oraz informacje w zakresie promocji na stronie www.rpo.lodzkie.pl

- Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 58/20 z dn. 23.01.2020 r. jako Załącznik nr 1

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.11.2021
Czytany 287 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  22.11.2021 - 14:56