Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (305)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
10.10.2023 - 10:50
 • Numer naboru L/WZZOZCLChPłiR/DP/166/D/L.dz.1861/23
 • Data ważności 10.11.2023
 • Data ogłoszenia 12.10.2023
04.10.2023 - 13:18
 • Numer naboru SSW.VI – 111 / 30 / 2023
 • Data ważności 04.10.2023
 • Data ogłoszenia 03.11.2023
03.10.2023 - 09:00
 • Numer naboru PZI.2111.7.2023
 • Data ważności 01.12.2023
 • Data ogłoszenia 03.10.2023
02.10.2023 - 09:25
 • Numer naboru DP.247.111.61.2023
 • Data ważności 23.10.2023
 • Data ogłoszenia 02.10.2023
29.09.2023 - 15:46
 • Numer naboru 1/DM/2023
 • Data ważności 20.10.2023
 • Data ogłoszenia 29.09.2023
08.09.2023 - 08:29
 • Numer naboru PZI.2111.18.2023
 • Data ważności 29.09.2023
 • Data ogłoszenia 08.09.2023
06.09.2023 - 08:45
 • Numer naboru M.111.1.5.2023
 • Data ważności 29.09.2023
 • Data ogłoszenia 06.09.2023