Zapytania ofertowe - nieaktywne (1634)

08.10.2021 - 10:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/03/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia wskazany będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej

  nie później jednak niż na 2 dni przed zaistnieniem potrzeby zapewnienia tłumaczenia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączniku Nr. 2 warunki zamówienia

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2021 r. o godz. 1200.

01.10.2021 - 11:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.5.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  40 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali (zakończyli) lub współwykonali co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem lub aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, w tym jeden na poziomie wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pozwalające potwierdzić
  ich doświadczenie.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) wypełniony zał. nr 1 - formularz ofertowy oraz zał. nr 2 - wykaz wykonanych usług. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  18.10.2021r. do godz. 10:00

01.10.2021 - 10:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.4.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  40 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Wykonawcy

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  18 października 2021 r. godz. 10:00

30.09.2021 - 11:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/51/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia  15 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2021 r. o godz. 1200.

28.09.2021 - 10:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.433.2.12.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  2-8.11.2021 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Berlin (Niemcy)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz wypełnionego i podpisanego wykazu wykonanych usług.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  06.10.2021 r. godz. 10.00

28.09.2021 - 10:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.433.2.12.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  2-8.11.2021 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Berlin (Niemcy)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz wypełnionego i podpisanego wykazu wykonanych usług.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  06.10.2021 r. godz. 10.00

24.09.2021 - 09:31

UWAGA:

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, ale innego producenta?

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/50/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2021 r. o godz. 12:00.

22.09.2021 - 07:58

UWAGA:

*Treść pytania*
Dzień dobry, w związku z bardzo małą dostępnością sprzętu IT, w tym również monitorów z zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2021 r. Jeśli będą Państwo potrzebowali oświadczenia producenta w tej sprawie, proszę o informację. Skontaktuję się z firmą NEC z prośbą o ich stanowisko w tej sprawie.

ODPOWIEDZ NA POWYŻSZE PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu do 29.12.2021

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/49/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2021 r. o godz. 1200.

15.09.2021 - 13:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMIII.152.16.2021.KMG
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy oraz Załącznik nr 1 do Projektu Umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  22.10.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca spełni warunek udziału w niniejszy zapytaniu ofertowym, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 2 wydarzenia (o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie) dla min. 50 osób. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji/dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany (przez osobę upoważnioną) Formularz Ofertowy.

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  23.09.2021r. do godz. 10:00

10.09.2021 - 12:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Do 4.10.2021 r. do godz. 16.00