Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

20-05-2021 14:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/02/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia wskazany będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej nie później jednak niż na 2 dni przed zaistnieniem potrzeby zapewnienia tłumaczenia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź.

  Dojazd Wykonawcy do siedziby Zamawiającego następuje na koszt Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 10.06.2021 r., o godz. 12:00

20-05-2021 12:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11.06.2021 do godz. 10:00

20-05-2021 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.39.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  11 lipca – 22 sierpnia 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  -

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 10.00

01-06-2021 11:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV433.3.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie lub formuła online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie eksperta/doradcy - 40%

 • Termin składania ofert *

  21 czerwca 2021 r.

05-05-2021 13:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2614.6.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26.05.2021 r., godz. 12.00

29-04-2021 10:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/16/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  gwarantowana dostępność usług 20%

  do 93,0% - 0 pkt

  do 95,0% - 10 pkt

  do 100% - 20 pkt

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2021 r. o godz. 12:00

27-04-2021 09:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/1/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 października 2021 r.

  Dwukrotne wykonanie prac w 8 miejscach postojowych:

  - 14 dni od podpisania umowy

  - 15.09.2021 do 30.09.2021

   

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wykaz miejsc postojowych, w których należy przeprowadzić usługi, znajduje się w załączniku do zapytania

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  10 maja 2021 r. godz. 15:00

21-04-2021 16:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 14.05.2021 r. do godz. 16.00

21-04-2021 14:04

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: co najmniej 21 dni.

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.6.2021

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2021

3. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 1:

- Etap I zrealizowany zostanie w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.,

- Etap II i III w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.,

- Etap IV w terminie do dnia 29 października 2021 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2021.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2021

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert:

Do dnia 13 maja godz. 16:00

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.6.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 1:

  - Etap I zrealizowany zostanie w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.,

  - Etap II i III w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.,

  - Etap IV w terminie do dnia 29 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2021

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 13 maja godz. 16:00

20-04-2021 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.271.6.2021.JŁ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z pkt.III Zapytania Ofertowego

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.Wraz z ofertą wykonawca składa również dokumenty na potwierdzenie doświadczenia (kryterium oceny ofert) np. protokoły odbioru, referencje.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 50%

 • Termin składania ofert *

  12.05.2021r. do godz.12:00