Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

10.02.2022 - 13:24

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/4/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składnia ofert upływa w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 12:00

03.02.2022 - 14:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) w formie scanu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%

         Powierzchnia magazynowa – 20%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 • Termin składania ofert *

  25.02.2022r. godz. 10:00

03.02.2022 - 13:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.4.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa,
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 04.03.2022 r. do godz. 16.00

02.02.2022 - 14:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.6.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 czerwca 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie zespołu - 40 %

 • Termin składania ofert *

  23.02.2022 r.

24.01.2022 - 16:37

Pytanie:

Szanowni Państwo, w celu dokonania wyceny konieczne jest podanie numeru seryjnego urządzenia, w którym docelowo będą miały być zainstalowane dyski.

Odpowiedź:

Numer seryjny macierzy to: CKM00202300497

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/3/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2022 r. o godz. 1200.

18.01.2022 - 13:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi od dnia 28.04.2022r. do dnia 28.04.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.02.2022 r. godzina 10.00

17.01.2022 - 11:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/1/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (zapytanie ofertowe)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawę licencji należy przeprowadzić w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 08.02.2022r. do godz.12:00

17.01.2022 - 09:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2022.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania

  kwoty umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) Formularza Ofertowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40% 40 punktów
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnie rozpowszechnienie płatne

  na terenie Województwie Łódzkim w miesiącu wrześniu 2021 r. 60% 60 punktów

 • Termin składania ofert *

  08.02.2022 r. godz. 10.00

13.01.2022 - 10:41

Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od daty zwarcia umowy do 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Podpisana klauzula informacyjna RODO

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  4 lutego 2022 roku, godzina 16:00

12.01.2022 - 11:23

Kontrola lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • 1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • 2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 opisu przedmiotu zamówienia,
  • 3.  podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.01.2022 r.– 07.02.2022 r.