30-10-2012 08:10
1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym;

2.  Akceptowane formaty załączników to:
     a.  DOCX, DOC, RTF, ODT
     b.  XLS, XLSX
     d.  TXT
     e.  GIF, TIF, BMP, JPG
     f.  PDF
     g.  ZIP
    
3. Wielkość pojedyńczego załącznika dołączanego do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Osobiście można dostarczać dokumenty podpisane elektronicznie na następujących zapisywalnych nośnikach:
      a.  Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
      b.  Płyta CD-RW lub DVD-RW
      c.  Inne - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dostarczony nośnik musi posiadać możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

24-01-2017 10:01
Brak zgłoszeń.
23-01-2017 15:01

Lobbing

Osoba publikująca
Brak zgłoszeń
16-02-2016 10:02

Lobbing

Osoba publikująca

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169 poz 1414 ze zm.).

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały określone zarządzeniem Nr 18/16 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Podmioty, prowadzące działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów samorządu województwa łódzkiego za pośrednictwem Urzędu na piśmie, zgodnie z pomocniczym wzorem zgłoszenia:

  1. wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej (uchwałodawczej);
  2. zainteresowanie pracami nad projektem aktu prawnego;
  3. propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.

Powyższe Zgłoszenie powinno zawierać opis  rozwiązań prawnych z jednoczesnym określeniem przewidywanych skutków ich wprowadzenia oraz wskazaniem interesu będącego przedmiotem ochrony.

 
Zgłoszenie można : 
·Wysłać pocztą pod adres:
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
·Dostarczyć osobiście:
Biuro Podawcze
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
w dzień powszedni w godzinach 8.00-16.00
Strona 1 z 4
//todo move to script