Tytuł informacji: Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”. Numer naboru w trybie pozakonkursowym to: RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/20.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:

  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  • Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  •  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z późniejszymi zmianami;
  • Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Materiały pomocnicze:

- Wytyczne dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”

- „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”

- „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”

- „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” aktualizacja z 21.07.2017

- Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1019/18 z dn. 17.07.2018 r. jako Załącznik nr 4

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 08.04.2020
Czytany 195 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2020 - 15:09