Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21, Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 31.05.2021
Czytany 349 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.05.2021 - 10:34
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 31.05.2021 - 10:45