Zapytania ofertowe - nieaktywne (1541)

17-11-2021 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.7.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) Formularza Ofertowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  25.11.2021r. godz. 10:00

28-10-2021 09:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMVI.0441.17.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) - siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  18 listopada 2021 r.

15-10-2021 13:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  8.11.2021 r. do godz. 16.00

13-10-2021 14:10

UWAGA: Odpowiedz na zadane pytania.

 •     Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ Zamawiający ustalił minimalne pakiety danych (50Gb i 100 GB w kraju) odnawialne co miesiąc i wyraził zgodę po przekroczeniu limitu do zmiany parametrów transmisji danych, wnosimy o usunięcie zapisu mówiącego o nielimitowanym dostępie do sieci Internet w technologii LTE i 5G.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymaganie nielimitowanego dostępu do Internetu w ramach technologii 4G/5G

 •      Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ wymagane do abonamentu typ A routery nie są już dostępne ( status EOL ), wnosimy o zgodę na możliwość zaproponowania routera 5G innego producenta np. ZTE.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza innego producenta - ZTE ROUTER MC801A 5G

 •      Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Zleceniobiorcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Ad. 3    Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wyrażenia takiej woli przez Wykonawcę część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh

 •     Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie i zastąpienie w postanowieniach § 4 ust. 8, ust. 9 , ust.10 umowy terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Ad. 4  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowień umowy i zwraca uwagę, iż zważywszy na fakt, że umowa będzie zawarta poza reżimem ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje zakaz wynikający z art. 433 pkt.1 tej ustawy.

 •      Zamawiający w treści postanowień § 4 ust. 13 umowy wskazuje na prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy i zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jakie mogą zostać naliczone w myśl postanowień umowy została ograniczona zgodnie z § 4 ust. 11 projektu umow

 •       Zgodnie z treścią § 4 ust. 12 umowy Zamawiający ma prawo do naliczania i potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 6 : Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia postanowień umowy dotyczących procedury wyjaśniającej „prawidłowość naliczania kar umownych”. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, iż w toku realizacji umowy strony mogą na bieżąco prowadzić korespondencję i wymieniać informacje dotyczące ewentualnych przeszkód w prawidłowej realizacji umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 Pkt 5, wnosimy o zmianę, że termin płatności za fakturę to był liczony od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, np. 21 dni od daty wystawienia. Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 ust. 6, wnosimy o zmianę w taki sposób, aby za dzień zapłaty uznawany był dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 ust.11, zwracamy się o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości Umowy.

Ad. 9 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/48/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

   

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 1200.

08-10-2021 10:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/03/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia wskazany będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej

  nie później jednak niż na 2 dni przed zaistnieniem potrzeby zapewnienia tłumaczenia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączniku Nr. 2 warunki zamówienia

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2021 r. o godz. 1200.

01-10-2021 11:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.5.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  40 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali (zakończyli) lub współwykonali co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem lub aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, w tym jeden na poziomie wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pozwalające potwierdzić
  ich doświadczenie.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) wypełniony zał. nr 1 - formularz ofertowy oraz zał. nr 2 - wykaz wykonanych usług. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  18.10.2021r. do godz. 10:00

30-09-2021 11:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/51/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia  15 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2021 r. o godz. 1200.

28-09-2021 10:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.433.2.12.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  2-8.11.2021 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Berlin (Niemcy)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz wypełnionego i podpisanego wykazu wykonanych usług.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  06.10.2021 r. godz. 10.00

28-09-2021 10:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.433.2.12.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  2-8.11.2021 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Berlin (Niemcy)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz wypełnionego i podpisanego wykazu wykonanych usług.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  06.10.2021 r. godz. 10.00

24-09-2021 09:09

UWAGA:

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, ale innego producenta?

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/50/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2021 r. o godz. 12:00.

Strona 1 z 155