Zapytania ofertowe - nieaktywne (83)

28.06.2023 - 09:56

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 12 sierpnia 2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  siedziba Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 12:00

16.06.2023 - 11:32

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.512.2.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  do 10.07.2023 r.

12.06.2023 - 12:55

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.35.2023.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  wrzesień-październik-listopad 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  on-line

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu wykazania spełnienia ww. warunków:

  - Wykaz usług spełniających warunki określone w pkt II.1.3.a) powyżej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów - dokumentów określających, czy usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej, obiektywnej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów potwierdzających, o których mowa w zdaniu poprzednim może złożyć inny dokument, w szczególności oświadczenie własne, które w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających warunki określone w pkt. II.1.3.b) powyżej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  "Jakość szkolenia” oraz „Doświadczenie trenera”

 • Termin składania ofert *

  4 lipca 2023 r. do godziny 12:00

05.06.2023 - 13:50

Pytanie 1:

Dzień dobry, z uwagi na fakt, że projektor NEC 525UL jest już EOL (end of life) prosimy o zmianę modelu na jego następcę czyli NEC P547UL

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza w ofercie zmianę modelu projektora na NEC P547UL

 

Pytanie 2: 

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o potwierdzenie, ponieważ nie jest to napisane w OPZ: czy w przypadku zestawu kolumnowego Zamawiający planuje zakup jednej kolumny czy dwóch? Takie zestawu charakteryzują się tym, że kupuje się je parami, czyli wymagane są dwie sztuki. W przeciwnym wypadku kolumna nie gra w trybie stereo, jedynie mono. Prośba o podanie ilości do OPZ. Jeśli Zamawiający wymaga stereo- dwie sztuki, jeśli mono- jedna sztuka

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że planuje zakup zestawu kolumnowego umożliwiającego emisję dźwięku w trybie stereo

 

Pytanie 3:

Dzień dobry, Mamy pytanie dotyczące projektora czy może być równoważny laserowy o tej samej rozdzielczości jasności i innych parametrach ale nowszy model i w lepszej cenie? Czy dopuszczacie Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty uwzględniającej wyłącznie model NEC P525UL lub nowszy

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.26.1.2023.KP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  lipiec - sierpień 2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  27.06.2023, g.16.00

23.05.2023 - 15:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.21.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie należy wykonać w terminie: 9 lipca – 27 sierpnia 2023 r.

  Zamawiający zastrzega, że terminy ustalone w punktach 1) - 6) zapytania ofertowego mogą ulec zmianie.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsca wykonywania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy

  Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji scan formularza ofertowego oraz oświadczenie Wykonawcy wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  13.06.2023 r. do godz. 10.00

19.05.2023 - 14:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.15.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - (załącznik nr 1 do projektu umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  20 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 3 usługi, polegające na wynajęciu namiotów podczas organizacji wydarzeń plenerowych w ramach każdej z usług, o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto każda usługa.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Załącznik nr 1 - Wypełniony formularz ofertowy

  2. Załącznik - Wykaz zrealizowanych usług

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  9.06.2023 r. godz. 1000

16.05.2023 - 15:48

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 2/KTII//2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca

  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,

  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty podane zostały w załączeniu:

  • wypełniony załącznik nr 2
  • wypełniona tabela do wyceny
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.06.2023 do godz. 12:00

12.05.2023 - 14:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.69.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce na terenie Łodzi wskazane przez Zamawiającego.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  2.06.2023 r. godz. 10:00

12.05.2023 - 13:52

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.68.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawa w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce na terenie mista Łodzi wskazane przez Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do Umowy zmienionego w dniu 01.06.2023

  2) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy).

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  02.06.2023r. godz. 10:00

  07.06.2023r. godz. 10:00

12.05.2023 - 07:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.15.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  20.08.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 2 "Formularz ofertowy" do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  05.06.2023r. godz. 12:00