Zapytania ofertowe - nieaktywne (1625)

15.04.2022 - 10:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.92.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  czerwiec 2022 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  9 maja 2022 r. do godz. 12:00

  11 maja 2022 r. do godz. 12:00

   

04.04.2022 - 14:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/5/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania - 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10:00.

01.04.2022 - 13:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/4/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z zapisem OPZ i umowy

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upłynie w dniu 25.04.2022 r. o godz. 10:00

01.04.2022 - 11:33

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.5.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  26-27.04.2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Bruksela (Belgia)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% - Doświadczenie w kompleksowej organizacji spotkań, konferencji, wydarzeń dla minimum 50 osób w krajach Unii Europejskiej (z wykluczeniem realizacji w Polsce i wydarzeń online)

 • Termin składania ofert *

  11.04.2022 r. godz. 12.00

18.03.2022 - 12:48

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFI.272.1.2022.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Etap 1: 30 czerwca 2022 r.,

  Etap 2: 30 listopada 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej:

  1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 projekty stałej organizacji ruchu dla dróg klasy drogi G, GP, o łącznej długości nie mniejszej niż: - dla zadania Nr 1 - 30 km, - dla zadania Nr 2 – 15 km. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, Wykonawca wykaże spełnienie warunku w różnych częściach zamówienia innymi zadaniami, lub jednym zadaniem, ale o długości opracowania wynikającej z sumy długości opracowań określonych w warunku dla poszczególnych części,

  2) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone: min. 1 osoba legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu min. 2 projektów stałej organizacji ruchu dla dróg klasy G, GP. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać się 1 osobą (tą samą) spełniającą warunek tj. min. 1 osoba legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu min. 2 projektów stałej organizacji ruchu dla dróg klasy G, GP.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną Załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 w formie scanu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  20% - Audytor

  W zakresie kryterium „ audytor” punktacji podlegać będzie udział w realizacji zamówienia osoby posiadającej aktualny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydany przez Ministra właściwego ds. transportu.

 • Termin składania ofert *

  11.04.2022r. do godz. 10:00

18.03.2022 - 11:56

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO S.A. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00.

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.5.2022

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2022  

3. Termin wykonania zamówienia:

   - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2022 r.

   - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2022 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2022.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2022  

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.5.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2022  

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia:

  - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2022 r.

  - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2022.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2022  

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00

18.03.2022 - 11:47

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00.  

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.4.2022

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.4.2022.

3. Termin wykonania zamówienia:

     - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2022 r.

     - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2022 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.4.2022.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.4.2022.

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00.

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia:

  - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2022 r.

  - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.4.2022.


 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.4.2022.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert: 21 dni od dnia publikacji do godziny 16:00.

18.03.2022 - 09:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/3/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Stanisława Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2022 r. o godz. 10:00.

15.03.2022 - 10:37

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.23.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  kwiecień/maj 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2.Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  5 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00

14.03.2022 - 12:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) w formie scanu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%

  Powierzchnia magazynowa – 20%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 • Termin składania ofert *

  28.03.2022 r. do godz. 10:00