Zapytania ofertowe - nieaktywne (35)

16.01.2024 - 13:04

ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę o której mowa w Załączniku nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału
  w postępowaniu:

  -   posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 87 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami
  (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 622 ze zm.).

  -     wydawał lub wydaje orzeczenia odwoławcze w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm.)
  lub ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, lub


  - wykonał lub wykonuje kontrole badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za przeprowadzenie szesnastu kontroli oraz cenę brutto kontroli jednostkowej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów do / z miejsca kontroli.

  Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do dnia 06 lutego 2024 roku, godzina 16:00

16.01.2024 - 11:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.514.1.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  6.02.2024 roku do godziny 16:00

15.01.2024 - 08:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.3.2024.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania
  kwoty umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnia sprzedaż wydania drukowanego gazety w III kwartale
  2023 r  - 60%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. godz. 10:00.

21.12.2023 - 14:32

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.11.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szczegóły znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 28.12.2023 r.

22.11.2023 - 15:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.11.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 13 grudnia 2023 roku do godz. 16.00

20.11.2023 - 11:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVI.1333.112.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  10 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11.12.2023r. godz. 10:00

02.11.2023 - 13:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/42/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.11.2023 r. o godz. 1200.

23.10.2023 - 12:15

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASIII/1/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2026 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza ofertowego (zał. nr 1)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  14.11.2023 r. godz. 12:00

20.10.2023 - 15:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.4.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  • podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.11.2023 r. do godz. 16.00

13.10.2023 - 11:37

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.179.2.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy)
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  03.11.2023r. godz. 10:00