Zapytania ofertowe - nieaktywne (1625)

06.06.2022 - 17:49

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.704.5.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III kwartał 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  13.06.2022 r.

03.06.2022 - 13:21

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Wymóg załączenia do oferty oświadczenia (wzór w załączniku nr 2).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/7/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  10 grudnia 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.

  Oświadczenie podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. 

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  27 czerwca 2022 r. o godz. 1000

  29 czerwca 2022 r. o godz. 1000

31.05.2022 - 13:06

UWAGA ODPOWIEDZ NAPYTANIA:

Pyt.1. Proszę o informację czy drukarki mogą zostać wysłane kurierem UPS?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu kurierem.

Pyt.2. Czy zamawiający wymaga instalacji drukarki w siedzibie?

Odp. Zamawiający nie wymaga instalacji drukarek.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASVI/8/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2022 r. o godz. 1200.

20.05.2022 - 13:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/6/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2022 r. o godz. 12:00.

20.05.2022 - 11:20

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.57.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi projekt umowy wraz z załącznikami.

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Załącznik nr 1 do umowy (Formularz Cenowy).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  13.06.2022 do godz. 10:00

16.05.2022 - 13:35

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu pociągów nadzwyczajnych w ramach projektu „Turystyczne niedziele Województwa Łódzkiego” w relacjach zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8060.30.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od 3 lipca 2022 do 4 września 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  6 czerwca 2022 r. do godziny 10:00

12.05.2022 - 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KT/1/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 03.07.2022 r – Łódź – Sieradz – Łódź (Zalew Jeziorsko)
  • 10.07.2022 r. – Skierniewice – Gomunice – Skierniewice (Bełchatów, Góra Kamieńska)
  • 17.07.2022 r. – Łowicz – Spała – Łowicz
  • 24.07.2022 r. – Łódź – Skierniewice Rawka – Łódź (Bolimowski Park Krajobrazowy)
  • 07.08.2022 r. – Sieradz – Zduńska Wola – Łódź – Zduńska Wola - Sieradz
  • 14.08.2022 r. – Piotrków Trybunalski – Łęczyca – Piotrków Trybunalski
  • 21.08.2022 r. – Łódź – Radomsko - Łódź (Przedborski Park Krajobrazowy, połączone z Dożynkami Wojewódzkimi)
  • 28.08.2022 r. – Tomaszów Mazowiecki – Zduńska Wola – Tomaszów Mazowiecki
  • 04.09.2022 r. – Łódź – Kutno - Łódź

  zgodnie z treścią zapytania

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 03.07.2022 r – Łódź – Sieradz – Łódź (Zalew Jeziorsko)
  • 10.07.2022 r. – Skierniewice – Gomunice – Skierniewice (Bełchatów, Góra Kamieńska)
  • 17.07.2022 r. – Łowicz – Spała – Łowicz
  • 24.07.2022 r. – Łódź – Skierniewice Rawka – Łódź (Bolimowski Park Krajobrazowy)
  • 07.08.2022 r. – Sieradz – Zduńska Wola – Łódź – Zduńska Wola - Sieradz
  • 14.08.2022 r. – Piotrków Trybunalski – Łęczyca – Piotrków Trybunalski
  • 21.08.2022 r. – Łódź – Radomsko - Łódź (Przedborski Park Krajobrazowy, połączone z Dożynkami Wojewódzkimi)
  • 28.08.2022 r. – Tomaszów Mazowiecki – Zduńska Wola – Tomaszów Mazowiecki
  • 04.09.2022 r. – Łódź – Kutno - Łódź

  zgodnie z treścią zapytania

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca

  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,

  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  06.06.2022 r. godz. 12:00

11.05.2022 - 11:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/6/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w OPZ. 1.07-31.08.2022.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie: 40%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu  31.05.2022 r. o godz. 1000.

28.04.2022 - 14:32

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby wystawców wodoodpornych, stabilnych, jednobarwnych białych namiotów wystawienniczych umożliwiających wydzielenie łącznie 150 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.21.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 sierpnia 2022

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Radomsko, województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Na całość oferty składa się następujący dokument:
  - załącznik nr 2 „Formularz ofertowy” do zapytania ofertowego.
  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena - 100%
 • Termin składania ofert *

  20 maja 2022 r. godz. 12:00

27.04.2022 - 08:48

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.704.5.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  12.06.2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu.

  Uwaga:

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zmianie uległ załącznik nr 2 - formularz ofertowy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  19.05.2022 godz. 10:00