Zapytania ofertowe - nieaktywne (19)

02.11.2023 - 13:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/42/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (arkusz ilościowo – techniczny)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.11.2023 r. o godz. 1200.

23.10.2023 - 12:15

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASIII/1/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2026 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza ofertowego (zał. nr 1)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  14.11.2023 r. godz. 12:00

20.10.2023 - 15:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.4.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  • podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.11.2023 r. do godz. 16.00

13.10.2023 - 11:37

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.179.2.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy)
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  03.11.2023r. godz. 10:00

12.10.2023 - 13:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/27/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (SOPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni 30 dni od dnia otrzymania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  02.11.2023r. godz. 12:00

29.09.2023 - 12:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/9/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  20.10.2023r. godz. 10:00

14.09.2023 - 12:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/8/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z zadeklarowanym w Formularzu Ofertowym terminem wykonania umowy, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Skierniewice

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin wykonania umowy 30% - kryterium szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do umowy (OPZ)

 • Termin składania ofert *

  05.10.2023r. godz. 10:00

13.09.2023 - 12:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.26.2022.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji wydarzenia - październik 2023r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wydarzenie będzie się odbywało na terenie Ryneczku Marszałkowskiego w Łodzi, wejście od ul. Drewnowskiej 75 oraz ul. Piwnej 10 (teren dawnego szpitala).

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularza Ofertowego,
  2) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do Zapytania Ofertowego (Wykaz doświadczenia koordynatora projektu).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie koordynatora projektu 40%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w załączniku pn. Kryteria oceny ofert

 • Termin składania ofert *

  04.10.2023r. godz. 10:00

07.09.2023 - 13:34

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od daty zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

  2) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o niepodleganie wykluczeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  18.09.2023 r. do godz.: 10:00

Strona 2 z 2