Zapytania ofertowe - nieaktywne (1625)

10.09.2021 - 12:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Do 4.10.2021 r. do godz. 16.00

10.09.2021 - 08:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  20 września 2021 r. godz. 15:00

09.09.2021 - 13:54

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/7/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 25 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce wykonania zamówienia - siedziba Wykonawcy;

  miejsce dostawy zamówienia podane w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% czytelność mapy (za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd, jakość papieru i druku)

 • Termin składania ofert *

  4 października 2021 r. godz. 11:00

08.09.2021 - 10:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od dnia podpisania umowyokre

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  określone w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  4 października 2021 r. godz. 14:00

07.09.2021 - 15:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/4/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  miejsce wykonania zamówienia - siedziba Wykonawcy;

  miejsce dostawy zamówienia podane w zapytaniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% czytelność mapy (za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd, jakość papieru i druku)

 • Termin składania ofert *

  1 października 2021 r.

03.09.2021 - 14:29

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia stacjonarnego bądź online z zakresu małego przetwórstwa dla grupy 35 osób, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.50.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.10.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren CDR w Radomiu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Na całość oferty składa się następujący dokument:

  • załącznik nr 2 „Formularz ofertowy” do zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  24 września 2021 r. godz. 12:00

03.09.2021 - 10:57

Zapytanie ofertowe: Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7521.14.2021.WK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *
  • 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie skanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  - Wypełniony załącznik nr 3 Formularz ofertowy Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej,

  - Wypełniony załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym,

  - Wypełniony załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezbędnego wykształcenia posiadanego przez osoby, którymi dysponuje

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:00

02.09.2021 - 14:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVII.433.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 września 2021r. (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie scanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  • Formularz ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lp.

  Kryterium

  Znaczenie w %

  1

  Cena oferty brutto

   60 %

  2

  Możliwość zmiany liczby rezerwacji pokoi hotelowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  3

  Możliwość zmiany liczby wynajmowanych sal
  i pomieszczeń konferencyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  4

  Możliwość zmiany liczby usług gastronomicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  5

  Udostępnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników Forum

   10 %

  RAZEM

  100%

 • Termin składania ofert *

  Do 10 września 2021r. do godz. 12:00

27.08.2021 - 15:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/12/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania - 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2021 r. o godz. 10:00

27.08.2021 - 11:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/44/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2021 r. o godz. 12:00