Zapytania ofertowe - nieaktywne (1650)

12.01.2022 - 11:23

Kontrola lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • 1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • 2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 opisu przedmiotu zamówienia,
  • 3.  podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.01.2022 r.– 07.02.2022 r.

27.12.2021 - 13:34

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/80/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (spis funkcjonalności internetowej platformy).


 • Termin wykonania zamówienia *

  Przez okres min. 24 miesięcy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż należycie wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3  udostępnienia platformy internetowej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w zapytaniu wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

  Jeżeli wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wydłuża czas świadczenia usługi bądź podwyższa czas gwarantowanej dostępności usługi (zgodnie z załącznikiem nr 2) - deklarację taką składa wraz z ofertą.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin - 20%

  Dostępność - 20%

  Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdują się w załączniku nr 2.

   

 • Termin składania ofert *

  Do 18.01.2022r. do godz. 12:00

23.12.2021 - 15:13

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/79/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wykonawca powinien uruchomić wskazane maszyn w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania niniejszego zamówienia.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  poziom dostępności usługi 20%

  czas reakcji na zgłoszenie  20%

   

   

   

   

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 07.01.2022 o godz: 12:00.

02.12.2021 - 13:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.4.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik Nr 1)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2021r. do godz. 10:00

26.11.2021 - 15:43

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/66/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00.

26.11.2021 - 15:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/65/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00.

26.11.2021 - 15:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/64/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00

24.11.2021 - 13:34

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1). Wykonawca składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie nie jest podzielone na odrębne części zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 16.12.2021r. do godz. 10:00

18.11.2021 - 15:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.22.2021.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.01.2022 - 31.12.2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 09.12.2021 r. do godz. 16.00

18.11.2021 - 12:01

UWAGA:

Zaktualizowano załącznik OPZ do wersji 1.4

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/13/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami OPZ i umowy

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu  09.12.2021 r. o godz. 1000.