Zapytania ofertowe - nieaktywne (91)

15.03.2023 - 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVII.2410.3.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 2 - OPZ, i załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *

  27 maja 2023 r. (sobota) w godzinach 1400 – 2100

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (załącznik nr 3)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykaz wymaganych dokumentów zawiera załącznik nr 3 - Warunki udziału w zapytaniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Atrakcyjność oferty 30%

  Opis tego kryterium zawiera załącznik nr 4 - Kryteria oceny ofert.

 • Termin składania ofert *

  6.04.2023 r. godz. 10:00

14.03.2023 - 15:01

Łódź,  21.03.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 20.03.2023r.

Dotyczy: Spot animowany #SZANUJENIEHEJTUJE(nr AS/ASV/2/2023)

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytania:

Pytanie 1:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże kwoty na realizację ww. zamówienia, ponieważ Wykonawca, jako specjalista w tej dziedzinie, powinien rzetelnie oszacować cenę za wykonanie takiego zamówienia.

Pytanie 2:

Jaki jest budżet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże budżetu na realizację ww. zamówienia, ponieważ Wykonawca, jako specjalista w tej dziedzinie, powinien rzetelnie oszacować cenę za wykonanie takiego zamówienia.

 

Pytanie 3:

Oferta powinna zawierać:

 • szacowany czas realizacji zamówienia od chwili podpisania umowy;
 • proponowany scenariusz spotu (scenariusz musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji);
 • storyboard;
 • koncepcję postaci oraz wszelkie kluczowe dla oceny elementy.

Storyboard powstaje zawsze na podstawie zaakceptowanego scenariusza. Jak mam rozumieć ten zapis? W kryteriach oceny nie pojawia się storyboard, jedynie scenariusz.

Odpowiedź:

Wykonawca musi określić czas jaki jest niezbędny do wykonania tego typu zamówienia, aby Zamawiający mógł zaplanować dalsze działania projektowe. Scenariusz, który należy dołączyć do oferty nie musi być szczegółowy, jego zadaniem jest zobrazowanie wizji spotu oraz tego jak Wykonawca widzi realizację zamówienia. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą scenariusz zostanie przez Wykonawcę uszczegółowiony a Zamawiający ma prawo wnosić do niego zmiany oraz swoje uwagi. Storyboard ma za zadanie zobrazować pomysł na graficzne opracowanie spotu oraz propozycje wizualizacji np. postaci. Storyboard stanowi  wg Zamawiającego element scenariusza, tak samo jak koncepcja postaci. W warunkach i kryteriach oceny ofert określono: „Wykonawca powinien załączyć scenariusz spotu animowanego (w tym krótki opis obrazujący zamawiającemu koncepcję dzieła zgodnie z OPZ)” a w OPZ wskazano aby do oferty dołączyć storyboard oraz koncepcję postaci, jako element oferty.

Pytanie 4:

Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie terminu składania ofert. Podane jest, że termin składania ofert upływa dnia 04.04.2023. Czy oznacza to, że można je złożyć do 04.04 czyli do końca dnia 03.04 czy do końca dnia 04.04? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedź:

Termin składania ofert mija w dniu 04.04.2023 roku o godzinie 12.00.

Pytanie 5:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem "Spot powinien być wykonany techniką rysunkową, lub wycinankową". Czy można prosić o wskazanie przykładów animacji "wycinankowej", czy chodzi o animację w stylu czołówki Monty Python?

Odpowiedź:

Animacja powinna zostać wykonana techniką wycinanki cyfrowej, animacji ograniczonej lub animacji sylwetkowej w dowolnym stylu. Przykłady animacji: bajka Miś Yogi, bajka Kocia ferajna, South Park, Princes et Princesses. Zamawiający zastrzega, że wskazane propozycje nie są wiążące a Wykonawca może zaproponować inny styl animacji we wskazanych technikach.

Pytanie 6:

Dzień dobry, Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że: Oferta powinna zawierać: szacowany czas realizacji zamówienia od chwili podpisania umowy; proponowany scenariusz spotu (scenariusz musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji); storyboard; koncepcję postaci oraz wszelkie kluczowe dla oceny elementy. Cały projekt składać się ma z 3 animacji czy wystarczy dołączyć storyboard do 1 z animacji? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Storyboard ma za zadanie zobrazować pomysł na graficzne opracowanie spotu oraz propozycje wizualizacji np. postaci. Storyboard stanowi  wg Zamawiającego element scenariusza, tak samo jak koncepcja postaci. Można dołączyć storyboard do 1 animacji ponieważ założeniem całości spotu jest aby wszystkie 3 animacje były ze sobą spójne.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/2/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie zgodnie z zapisem w OPZ.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -doświadczenie 10%

  - scenariusz spotu 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2023 r. o godz. 12:00.

14.03.2023 - 09:55

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.35.2023.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  kwiecień-maj-czerwiec 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  on-line

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  •  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  •     Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  •     Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
  •     Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  •    w kryterium „Jakość szkolenia” – maksymalnie 15 %
  •    w kryterium „Doświadczenie trenera” – maksymalnie 35 %
 • Termin składania ofert *

  5 kwietnia r. do godz. 12:00

07.03.2023 - 14:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/AS5/2-2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 rok od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do OPZ),

  2) Aktualnie obowiązująca oraz ważna w okresie trwania umowy koncesja, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  28.03.2023 r. godz. 10:00

  3.04.2023 r. godz. 10:00

07.03.2023 - 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASV.3037.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr do umowy (OPZ), Załączniku do OPZ, Projekcie umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  17.05.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający określa następujący warunek udziału w zapytaniu ofertowym:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia takiego jak np. konferencja, forum, sympozjum, kongres, event, z których każda:
  - miała wartość co najmniej 30 000,00 zł brutto,
  - przygotowana była dla co najmniej 100 uczestników.

  W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien w tym celu przedstawić Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w zapytaniu ofertowym zamawiający żąda załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy),

  2) Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego),

  3) Dowody określające, czy usługi przedstawione w wykazie usług zostały wykonane należycie,

  4) Zaoferowane przez Wykonawcę miejsce przeprowadzenia konferencji zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  28.03.2023 godz. 10:00

01.03.2023 - 15:26
 • Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 24 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.5.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 8 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  01.03.2023 r. - 22.03.2023 r.

17.02.2023 - 11:47

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMIII.613.2.2023.BC
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy oraz w projekcie umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  19-20 kwietnia 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali/zakończyli co najmniej 2 kompleksowe konferencje/sympozja/fora o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr 3 do umowy) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w zapytaniu ofertowym zamawiający żąda załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Basen ze strefą SPA zlokalizowaną w miejscu wydarzenia (hotelu) - 10%
  Bezpłatny parking wyposażony w min. 30 miejsc parkingowych dla uczestników spotkania - 10%

 • Termin składania ofert *

  10.03.2023r. godz. 10:00

13.02.2023 - 08:28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.11.2023.JCz
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  29.04.2023 - 29.04.2024

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  06.03.2023 r. godz. 9.00

02.02.2023 - 10:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/5/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od podpisania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24 luty 2023r. o godz. 12:00

31.01.2023 - 09:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.512.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  21.02.2023 r. do godziny 12:00