Zapytania ofertowe - nieaktywne (1634)

24.01.2022 - 16:37

Pytanie:

Szanowni Państwo, w celu dokonania wyceny konieczne jest podanie numeru seryjnego urządzenia, w którym docelowo będą miały być zainstalowane dyski.

Odpowiedź:

Numer seryjny macierzy to: CKM00202300497

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/3/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2022 r. o godz. 1200.

18.01.2022 - 13:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi od dnia 28.04.2022r. do dnia 28.04.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.02.2022 r. godzina 10.00

17.01.2022 - 11:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/1/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (zapytanie ofertowe)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawę licencji należy przeprowadzić w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 08.02.2022r. do godz.12:00

17.01.2022 - 09:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2022.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania

  kwoty umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) Formularza Ofertowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40% 40 punktów
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnie rozpowszechnienie płatne

  na terenie Województwie Łódzkim w miesiącu wrześniu 2021 r. 60% 60 punktów

 • Termin składania ofert *

  08.02.2022 r. godz. 10.00

13.01.2022 - 10:41

Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od daty zwarcia umowy do 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Podpisana klauzula informacyjna RODO

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  4 lutego 2022 roku, godzina 16:00

27.12.2021 - 13:34

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/80/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (spis funkcjonalności internetowej platformy).


 • Termin wykonania zamówienia *

  Przez okres min. 24 miesięcy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż należycie wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3  udostępnienia platformy internetowej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w zapytaniu wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

  Jeżeli wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wydłuża czas świadczenia usługi bądź podwyższa czas gwarantowanej dostępności usługi (zgodnie z załącznikiem nr 2) - deklarację taką składa wraz z ofertą.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin - 20%

  Dostępność - 20%

  Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdują się w załączniku nr 2.

   

 • Termin składania ofert *

  Do 18.01.2022r. do godz. 12:00

23.12.2021 - 15:13

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/79/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wykonawca powinien uruchomić wskazane maszyn w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania niniejszego zamówienia.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  poziom dostępności usługi 20%

  czas reakcji na zgłoszenie  20%

   

   

   

   

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 07.01.2022 o godz: 12:00.

02.12.2021 - 13:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.4.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik Nr 1)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2021r. do godz. 10:00

26.11.2021 - 15:43

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/66/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00.

26.11.2021 - 15:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/65/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00.