Plan Pracy

                                                   
P L A N   P R A C Y
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
na 2018 rok
 

27 LUTEGO
1.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa za 2017 rok.
2.  Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020”.
3.  Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020”.
4.  Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020”.
5.  Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”.
6.  Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.
7.  Określenie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. na terenie województwa łódzkiego.

27 LUTEGO - sesja nadzwyczajna
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nierzetelności konkursu przeprowadzonego pod nadzorem Zarządu Województwa do naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

21 MARCA
Projekty uchwał w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Warta, Gminie Pęczniew, Gminie Sieradz i Gminie Opoczno realizacji wydarzeń w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok.

18 KWIETNIA - sesja nadzwyczajna
Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Województwa Łódzkiego mających na celu profilaktyczne zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa łódzkiego w ramach środków wyasygnowanych z budżetu województwa łódzkiego.
 
24 KWIETNIA
1. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2017 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2017 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2017 rok.
4. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2017 rok.
5. Informacja o stanie realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
6. Informacja  o stanie bezpieczeństwa w Województwie Łódzkim za 2017 rok.
7. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2017 rok w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.
8. Rynek pracy w województwie łódzkim – analiza sytuacji w 2017 roku.
9. Określenie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Sejmiku Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz w bursach wchodzących w skład Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Łowiczu i  Tomaszowie Mazowieckim.
 
19 CZERWCA
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok.
2. Informacja na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2017 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
3. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim”.
4. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018.
5. Sprawozdanie za 2017 rok z udzielonej  pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 
28 SIERPNIA
 Bieżące projekty uchwał przekazane przez Zarząd WojewództwaŁódzkiego.
 
25 WRZEŚNIA
1. Informacja nt. oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok.
2. Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.
4. Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2017 roku.
 
30 PAŹDZIERNIKA
1. Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2017/2018.
3. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019.
4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 i 2016 za lata 2016-2017.
 

 P L A N   P R A C Y
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 2017 ROK
 

31 STYCZNIA  -   przełożona sesja Sejmiku na 7 LUTEGO

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa za 2016 rok,
2. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020”,
3. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”,
4. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020”.
 
28 LUTEGO

1. Przyjęcie zaktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007 – 2020” i zmiana jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej 2020”.

    Temat przełożony na sesję marcową.
 
27 MARCA (zmiana terminu z 28 marca br.)

1. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2016 rok,
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwu Łódzkiemu za 2016 rok,
3. Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2016 rok,
4. Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2016”,
5. Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016”,
6. Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016”,
7. Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020” za 2016 rok,
8. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

28 KWIETNIA (zmiana terminu z 25 kwietnia br.)

1. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2016 rok,
2. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2016 roku (temat przeniesiony z miesiąca maja br.).
 
30 MAJA

1. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2016 roku,
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiegoz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 oraz Programu współpracy samorządu  województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020,
3. Określenie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursach SWŁ w Łodzi, Sieradzu, Łowiczu, Tomaszowie Mazowieckim,
4. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016/ 2017,
5. Sprawozdanie za 2016 rok z udzielonej  pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 
20 CZERWCA

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok,
2. Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2016 roku,
3. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim”.
 
LIPIEC – PRZERWA URLOPOWA
 
29 SIERPNIA

Bieżące projekty uchwał przekazane przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 
26 WRZEŚNIA

Bieżące projekty uchwał przekazane przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

  24 PAŹDZIERNIKA (zmiana terminu z 31 października br.)

1. Program współpracy województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych, członków zarządu województwa, sekretarza województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa,
3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2016/ 2017,
4. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/ 2018.
 
28 LISTOPADA

1. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2016,
2. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarowania odpadami województwa łódzkiego 2012 rok za lata 2014 – 2016.
 
19 GRUDNIA

1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego,
2. Przyjęcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok,
3. Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
 
 

PLAN PRACY
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 2016 ROK

26 STYCZNIA

1.  Informacja o sytuacji spółek, w których udziały ma samorząd województwa łódzkiego.
2.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2015 rok.

23 LUTEGO zgodnie z Regulaminem Sejmiku § 6.1  oraz § 8 pkt 2-3 sesja w lutym została odwołana.

   
29 MARCA  zgodnie  z Regulaminem Sejmiku § 8 pkt 2-3 termin sesji uległ zmianie  na  22 MARCA

1.  Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2015 rok.
2. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dot. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2015 rok.
3.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4.  Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
5.  Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
6.  Likwidacja Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu.

26 KWIETNIA
1.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2015 roku.
2.  Przedłożenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2015 rok.

31 MAJA zgodnie Regulaminem Sejmiku § 8 pkt 2-3 termin sesji uległ zmianie na 24 MAJA

1.  Rynek pracy w województwie łódzkim w 2015 roku.
2. Sprawozdanie za 2015 rok z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
3.  Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016.
4.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
5.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2016.
6. Określenie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Sieradzu, Łowiczu i Tomaszowie Mazowieckim.

21 CZERWCA
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
2. Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2015 roku.
3. Informacja  na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim”.
4.Uchwalenie dokumentu „Plan  gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z następującymi załącznikami: Plan inwestycyjny dla województwa łódzkiego oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego.

LIPIEC- PRZERWA URLOPOWA

30 SIERPNIA
       Bieżące projekty uchwał przekazane przez Zarządu Województwa Łódzkiego.

27 WRZEŚNIA
       Bieżące projekty uchwał przekazane przez Zarządu Województwa Łódzkiego.

25 PAŹDZIERNIKA
1.  Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 rok złożonych przez radnych sejmiku województwa łódzkiego, członków zarządu województwa, sekretarza województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.
2.  Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016/2017.
3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2015/2016.

29 LISTOPADA
1.Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2015.
2.Informacja „Raport za lata 2014-2015 z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012”.
3.Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

20 GRUDNIA
1.  Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.  Przyjęcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
3.  Przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4.  Uchwalenie aktualizacji „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012 roku”.

 

 

PLAN   PRACY
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 2015


27 STYCZNIA

1.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2014 rok.

24 LUTEGO

1.   Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie.

31 MARCA

1.    Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2014 rok.
2.    Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2014 rok.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
4.    Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
5.    Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

28 KWIETNIA

1.    Przedłożenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ŁODR za rak 2014.
2.    Informacja na temat realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok ubiegły

26 MAJA

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2014 roku.
2.    Rynek pracy w województwie łódzkim w 2014 roku.
3.    Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015.
4.    Sprawozdanie za 2014 rok z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
5.    Określenie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursach SWŁ w Łodzi, Sieradzu, Łowiczu, Tomaszowie Mazowieckim.
 
30 CZERWCA

1.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
2.    Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2014 roku.
3.    Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim.”
4.    Rozstrzygniecie konkursu  i udzielenie w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

LIPIEC – PRZERWA WAKACYJNA

25 SIERPINIA

29 WRZEŚNIA

1.    Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim.

27 PAŹDZIERNIKA

1.    Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016.
2.    Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok.
3.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rok szkolny 2014/2015.
4.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, członków Zarządu Województwa Łódzkiego, Skarbnika i Sekretarza Województwa Łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek administracyjnych i osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego.

24 LISTOPADA

1.    Uchwalenie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020..

15 GRUDNIA

1.    Przyjęcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
2.    Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

Czytany 16562 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:54
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 26.04.2018 - 12:43