Sesje Sejmiku


Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji (2018-2023)
22 listopada 2018 roku (czwartek), godz.14.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3.     Złożenie ślubowania przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Wyznaczenie sekretarzy obrad – najmłodsi wiekiem radni.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Wyznaczenie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego
        7.1.przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
        7.2.zgłaszanie kandydatów,
        7.3.przeprowadzenie głosowania,
        7.4.ogłoszenie wyników wyborów,
        7.5.odczytanie uchwały.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego:
        8.1.przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego,
        8.2. zgłaszanie kandydatów,
        8.3. przeprowadzenie głosowania,
        8.4. ogłoszenie wyników wyborów,
         8.5. odczytanie uchwały.
9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.  Komunikaty.
12.  Zakończenie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 października 2018 roku (wtorek), godz. 15.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.    Otwarcie LVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Informacja z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2017/ 2018 (Druk Nr 6):
- wystąpienie (prezentacja multimedialna) – p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji - pan Jan Wieruszewski;
- dyskusja.
6.1. Informacja dotycząca „Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018 – 2019 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi” (Druk Nr 6.1):
- wystąpienie - p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi - pan Sławomir Niżnikowski;
- dyskusja.
7.     Informacja z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz komisji Sejmiku  w V kadencji (Druk Nr 7).
8.     Podjęcie uchwał:
8.1.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Druk Nr 8.1.);
8.2. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.2.);
8.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/518/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi Ekotekno Sp. z o.o. do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem  lat 2023 – 2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa (Druk Nr 8.3.);
8.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/520/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa (Druk Nr 8.4.);
8.5. w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.5.);
8.6. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.6.);
8.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr LIV/676/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 8.7.);
8.8. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
8.9. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.);
8.10. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10.),
8.11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zgierz na pokrycie kosztów zużycia wody w akcji gaszenia pożaru składowiska odpadów, jaki miał miejsce na terenie Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu w dniach 25.05 – 01.06.2018 r. (Druk Nr 8.11.).
9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.   Komunikaty.
12.  Zakończenie LVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
25 września 2018 roku (wtorek), godz. 10.00            
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8,sala obrad
 
1.     Otwarcie  LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Ocena stanu sanitarnego w województwie łódzkim w 2017 roku:
-      wystąpienie – przedstawiciel Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
-      dyskusja.
7.     Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotycząca realizacji projektów drogowych zapisanych  w planie budżetu na 2018 rok:
-         prezentacja – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – pan Sławomir Niżnikowski;
-         dyskusja
8.     Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1.      przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 8.1);
8.2.      zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.2);
8.3.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.3);
8.4.      ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.4);
8.5.      uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Druk Nr 8.5);
8.6.      przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 8.6);
8.7.      zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.7);
8.8.  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8);
8.9.  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
8.10. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10),
8.11.wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od należności z tytułu sprzedaży użyczonego mienia ruchomego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarządom Zlewni w Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, stanowiącego wyposażenie zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Druku Nr 8.11).
 9.    Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.  Komunikaty.
12.  Zakończenie LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 sierpnia (wtorek) 2018 roku, godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 
1.     Otwarcie LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
6.     Budowa odcinka drogi ekspresowej S - 8 pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim szansą dla Województwa Łódzkiego – dyskusja.
7.     Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2017 rok (Druk Nr 7):
- wystąpienie – z – ca dyrektora Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa pan Stefan Zagrodnik.
 8. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku (Druk Nr 8).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”:
- wystąpienie i prezentacja multimedialna – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego pani Ewa Paturalska-Nowak,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9).
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 10.1.),
10.2. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 10.2.),
10.3. w sprawie wskazania miast Radomsko i Błaszki, na terenie których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM (Druk Nr 10.3.),
10.4. w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (Druk Nr 10.4.),
10.5. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/385/16 w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 10.5.),
10.6. w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.6.),
10.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
10.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.),
10.9. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.9.),
10.10. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10.),
10.11. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11.),
10.12. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/ 2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” (Druk Nr 10.12.).
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Komunikaty.
14. Zamknięcie LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
10 lipca 2018 roku (wtorek), godz. 15.00       
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 
1. Otwarcie LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
4a Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1.  zmiany uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 5.1),
5.2.  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań    własnych (Druk Nr 5.2),
5.3. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
(Druk Nr 5.3).
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Komunikaty.
9. Zamknięcie LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.Porządek obrad LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
19 czerwca 2018 roku (wtorek), godz. 10.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
6.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok:
a.     wprowadzenie – Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień,
b.     przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017        rok, prezentacja multimedialna – Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka,
c.     przedstawienie Uchwały Nr V/101/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok,
d.     przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka,
e.     informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2017, prezentacja multimedialna – dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – pan Michał Sobczak,
f.      przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Piotr Bors,
g.     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
h.     pytania,
i.      wystąpienia klubowe,
j.      dyskusja,
k.     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 6.1);
l.      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (Druk Nr 6.2).
7.     Informacja na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi
w 2017 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7);
-      prezentacja multimedialna – dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
pan Michał Sobczak;
-      dyskusja.
8.     Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2017” (Druk Nr 8);
- wystąpienie – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – pani Anna Mroczek;
- dyskusja.
9.     Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym
w 2017 roku (Druk Nr 9);
-         wystąpienie – z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pan Andrzej Woźniak,
-         dyskusja.
10.  Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg  wojewódzkich w sezonie 2017-2018 (Druk Nr 10);
-         wystąpienie - p.o. dyrektora pan Sławomir Niżnikowski,
-         dyskusja.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1.  upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem Bełchatów dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 11.1),
11.2. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2018/2019 (Druk Nr 11.2),
11.3 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.3),
11.4. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
(Druk Nr 11.4),
11.5. uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.5),
11.6. zmiany uchwały Nr LII/930/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej
w Teodorach (Druk Nr 11.6),
11.7. zmieniająca Uchwałę  Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.7),
11.8 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk nr 11.8),
11.9. ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.9),
11.10. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 11.10.),
11.11. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.11),
11.12. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.12),
11.13. przekazania skargi Pana Jarosława Bartosika na Uchwałę Nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego ( Druk Nr 11.13),
11.14.nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 11.14),
11.15.zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/621/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 11.15).
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zamknięcie LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 

Porządek obrad LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 maja 2018 roku (wtorek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie (Druk Nr 6.1.);
6.2. w sprawie odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od granicy miasta Łodzi do ronda im. Majora Alfreda Michała Biłyka – skrzyżowania ulicy Zgierskiej z Aleją Włókniarzy i Aleją Sikorskiego (Druk Nr 6.2.);
6.3. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 6.3.);
6.4. w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Europejskiej sieci regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki (Druk Nr 6.4.);  
6.5. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 6.5.);
6.6. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 6.6.);
6.7. zmieniająca  Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.7.);
6.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 6.8.);
6.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.9.);
6.10. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.10.).
7.  Interpelacje i zapytania.
8.  Wolne wnioski.
9.  Komunikaty.
10.  Zamknięcie LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 

Porządek obrad LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
24 kwietnia 2018 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.   Otwarcie LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.   Przyjęcie protokołów z XLVIII  i z XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (Druk Nr 5).
6.   Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim
w 2017 roku (Druk Nr 6):
a)      wystąpienia i prezentacje multimedialne:
- Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,
b)   dyskusja.
7.   Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2017 rok:
7.1   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Łodzi (Druk Nr 7.1.),
7.2   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.2.),
7.3   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 7.3.),
7.4   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 7.4).
8.   Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 8).
9.   Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 9).
10.  Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2017 rok (Druk Nr 10).
11.  Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych
w Województwie Łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2017 (Druk Nr 11).
12.  Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2017 roku (Druk Nr 12):
a)    wystąpienie i prezentacja multimedialna – Ewa Fijałkowska – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
b)    dyskusja
13.  Sprawozdania o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020 za rok 2017 (Druk Nr 13).
14.  Podjęcie uchwał:
14.1.   w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i zbliżania się choroby do granic Województwa Łódzkiego (Druk 14.1.);
14.2.   w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał: Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok (Druk Nr 14.2.);
14.3.   w sprawiepodpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajem Związkowym Badenia - Wirtembergia, reprezentowanym przez Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Badenia - Wirtembergia (Druk Nr 14.3.);
14.4.   w sprawieprzyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 14.4.);
14.5.   w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
(Druk Nr 14.5.);
14.6.   w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Łodzi (Druk Nr 14.6.);
14.7.   w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia
w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem i Gminą Działoszyn dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 14.7.);
14.8.   w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 14.8.);
14.9.   w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 14.9.);
14.10. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 14.10.);
14.11. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 14.11.);
14.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (Druk 14.12.),
14.13. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorząd terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (Druk Nr 14.13.),
14.14. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S-8 pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim (Druk Nr 14.14.).
15.  Interpelacje i zapytania.
16.  Wolne wnioski.
17.  Komunikaty.
18.  Zamknięcie LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad L sesji Nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego
18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 16.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.   Otwarcie L sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Prezentacja uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Województwa Łódzkiego  mających na celu profilaktyczne zapobieganie  rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa łódzkiego w ramach środków wyasygnowanych z budżetu województwa łódzkiego;
-         pytania,
-         dyskusja.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Województwa Łódzkiego mających na celu profilaktyczne zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa łódzkiego w ramach środków wyasygnowanych z budżetu województwa łódzkiego.
6.   Interpelacje i zapytania.
7.   Wolne wnioski.
8.   Komunikaty.
9.   Zamknięcie L sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
21 marca 2018 roku (środa), godz. 13.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.     Otwarcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Warta realizacji wydarzenia pn. „Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.1.);
6.2. w sprawie powierzenia  Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. „Święto Plonów i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.2.);
6.3. w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn. „Święto Chleba i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.3.);
6.4. w sprawie powierzenia Miastu Opoczno realizacji wydarzenia pn. „Festiwal Płytki ceramicznej” w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka – promuje łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.4.);
6.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.5.);
6.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 6.6.);
6.7. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.7.).
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zamknięcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
          


                                                                                                        
Porządek obrad XLVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa
27 lutego 2018 roku (wtorek), godz. 14.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców i przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nierzetelności konkursu przeprowadzonego pod nadzorem Zarządu Województwa dla naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja
i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4.     Wystąpienia przedstawicieli samorządów gminnych:
- burmistrza Wielunia;
- burmistrza Sulejowa.
5.     Pytania radnych do Zarządu województwa ws procedury konkursowej dla naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
6.     Dyskusja.
7. Przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nierzetelności konkursu przeprowadzonego pod nadzorem Zarządu Województwa dla naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie sesji.


                                                                                                        
Porządek obrad XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 lutego 2018 roku (wtorek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 6):
- wystąpienie (prezentacja) – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji – Dorota Wodnicka.
7. Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
– wystąpienie (prezentacja multimedialna) - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Anna Mroczek:
7.1. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 7.1.),
7.2. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2017 – 2020:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 7.2.),
7.3. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 7.3.),
7.4. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 7.4.),
7.5. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 7.5.).
8. Podjęcie uchwał:
8.1. uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Druk Nr 8.1.);
8.2. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (Druk Nr 8.2.);
8.3. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Druk Nr 8.3.);
8.4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.4.);
8.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.5.);
8.6. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (Druk Nr 8.6.);
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 (Druk Nr 8.7.);
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Poddębicach przy ul. Targowej 10 (Druk Nr 8.8.);
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 (Druk Nr 8.9.);
8.10. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10);
8.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.11.);
8.12. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.12.);
8.13. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.13.);
8.14. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 8.14.);
8.15. projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLV/581/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Druk Nr 8.15.);
8.16. w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok
(Druk Nr 8.16.);
8.17. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.17.).
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
          Porządek obrad XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
          19 grudnia 2017 roku (wtorek), godz. 10.00
          Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
          Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Wieloletnia Prognoza Finansowa i Budżet Województwa Łódzkiego na 2018 r.
       – wprowadzenie Marszałek Województwa Łódzkiego - pan Witold Stępień.
6.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego:
       ·         przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego - Skarbnik Województwa Łódzkiego - pani Jadwiga Kawecka;
        ·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
        ·         dyskusja;
        ·         podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1).
6.2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2018 rok:
         ·         przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
         ·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu  Województwa    Łódzkiego w 2018 roku;
         ·         odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
         ·         dyskusja - wystąpienia klubowe;
         ·         podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 6.2).
7.     Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 za lata 2014-2016, (Druk Nr 7);
         – prezentacja multimedialna – wykonawca ATMOTERM S.A.
         - dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
8.1.    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu Tomaszowskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 bez pobierania pierwszej opłaty z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynku i innych urządzeń  oraz wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku i innych urządzeń wpisanych do rejestru zabytków (Druk Nr 8.1);
8.2.    w sprawie zmiany uchwały Nr XL/504/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” (Druk Nr 8.2);
8.3     zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/454/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020” (Druk Nr 8.3);
8.4      zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 8.4);
8.5.   w sprawie przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.5);
8.6    w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.6);
8.7    w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.7);
8.8    w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 8.8);
8.9    w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
8.10  zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10);
8.11  w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.11);
8.12    w sprawie przekazania skargi Tomasza Bratka na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.12);
8.13    w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 8.13);
8.14   w sprawie przekazania skargi Abakus N Sp. z o.o. na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.14);
8.15  w sprawie przekazania skargi Szymona Chojnackiego na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.15).
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 listopada 2017 roku (poniedziałek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
 
 
1.     Otwarcie XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2016:
a)     wystąpienie  - Piotr Maks - Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Krzysztof Wójcik - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
7.     Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Druk Nr 7.1.);
7.2 .w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 7.2.);
7.3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi (Druk Nr 7.3.);
7.4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 7.4.);
7.5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 7.5.);
7.6.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi (Druk Nr 7.6.);
7.7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 7.7.);
7.8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu (Druk Nr 7.8.);
7.9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu (Druk Nr 7.9.);
7.10.    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.10.);
7.11.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.11.);
7.12.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu (Druk Nr 7.12.);
7.13.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu (Druk Nr 7.13.);
7.14.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 7.14.);
7.15.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 7.15.);
7.16.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu (Druk Nr 7.16.);
7.17.   w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 7.17.);
7.18.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.18.);
7.19.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.19.);
7.20.   w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Druk Nr 7.20.);
7.21.   w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2017 i rok 2018 (Druk Nr 7.21.);
7.22.   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.22.);
7.23.   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.23.);
7.24.   zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.24);
7.25. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 (Druk Nr 7.25.),
7.26. w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na UchwałęNr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 7.26.),
7.27. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych (Druk Nr 7.27.),
7.28. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 7.28.).
8.     Interpelacje i zapytania.
9.     Wolne wnioski.
10.  Komunikaty.
11.  Zamknięcie XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
                                                                                                               
 
Porządek obrad XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
24 października 2017 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
 
 
1.     Otwarcie XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.      Informacja z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2016/2017 (Druk Nr 6);
- wystąpienie (prezentacja multimedialna) – dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji pani Dorota Wodnicka;
- dyskusja.
7. Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7);
- wystąpienie – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi pan Mirosław Szychowski;
- dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.1.);
8.2. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” (Druk Nr 8.2.);
8.3. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz Miasta Sieradza, na części nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Druk Nr 8.3.);
8.4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, ul. Snycerskiej 8, ul. Solnej 14 i w Skierniewicach przy ul. Batorego 64D (Druk Nr 8.4.);
8.5. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Druk Nr 8.5.);
8.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 8.6.);
8.7. wsprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020(Druk Nr 8.7.);
8.8. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego(Druk Nr 8.8.);
8.9. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.9.);
8.10.   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.10.);
8.11.   w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.11.);
8.12.   w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.12.);
8.13.   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.13.);
8.14.   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.14.);
8.15.   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.15.);
8.16.   w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.16.);
8.17.   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.17.);
8.18.   w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.18.).
9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.  Komunikaty.
12.  Zamknięcie XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.


Porządek obrad XLIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 września 2017 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
 
 
1.     Otwarcie XLIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
5.1. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi.
6.     Podjęcie uchwał:
6.1. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/384/16 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 6.1.);
6.2. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 299/1000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 na rzecz Powiatu Wieluńskiego (Druk Nr 6.2.);
6.3. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.3.);
6.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.4.);
6.5. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 6.5.);
6.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
(Druk Nr 6.6.);
6.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.7.);
6.8. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.8.);
6.9.  w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do dokonania czynności zmierzających do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9.),
6.10. w sprawie odmowy uchylenia lub zmiany Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 6.10.),
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31 (Druk Nr 6.11.),
6.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z województwa kujawsko–pomorskiego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/ 12 sierpnia 2017 r. (Druk Nr 6.12.).
7.     Interpelacje i zapytania.
8.     Wolne wnioski.
9.     Komunikaty.
10.  Zamknięcie XLIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.Porządek obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz.  14.00        
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2016 roku (Druk Nr 6),
        - wystąpienie – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pani Urszula Sztuka- Polińska,
         - dyskusja.
7.     Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok (Druk Nr 7) :
       - wystąpienie – dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa pan Zbigniew Kręcisz,
        - dyskusja.
8.   Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1  przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.1);
8.2 odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 (Druk Nr 8.2);
8.3  podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być  sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 8.3);
8.4. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.4);
8.5   rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.5);
8.6  zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniający uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok – (889.865 zł), (Druk Nr 8.6);
8.7 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (2.598.432 zł), ( Druk Nr 8.7);
8.8 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadańrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (85.055 zł), (Druk Nr 8.8);
8.9  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (7.338.999 zł), (Druk Nr 8.9);
8.10 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10).
8.11 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.11),
8.12  przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.12),
8.13 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/12 sierpnia 2017r.  (Druk Nr 8.13).
9.   Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zamknięcie XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 lipca 2017 r. (środa), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro)
 
1.     Otwarcie XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. przekazania skargi Krzysztofa Przybylskiego na uchwałę Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 6.1.),
6.2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące  Uchwały Nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 6.2.),
6.3 przekazania skargi Ekotekno Sp. z o.o. do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 6.3.).
7.     Interpelacje i zapytania.
8.     Wolne wnioski.
9.     Komunikaty
10.  Zamknięcie XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
20 czerwca 2017 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok:
      -   wprowadzenie – Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień;
      - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016        rok, prezentacja multimedialna – Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok;
      - przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
      - informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2016, prezentacja multimedialna – dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – pan Michał Sobczak;
      - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Piotr Bors;
      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
      -   dyskusja;
      - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 6.1);
       - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (Druk Nr 6.2).
6 A. Informacja nt. drogi wojewódzkiej nr 480 (Druk Nr 6 A).
7. Informacja nt. nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2016 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7);
- prezentacja multimedialna – dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
– pan Michał Sobczak;
- dyskusja.
8.     Informacja nt. „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2016” (Druk Nr 8);
- wystąpienie – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – pani Anna Mroczek;
- dyskusja.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 wyznaczenia aglomeracji Głuchów (Druk Nr 9.1);
9.2 przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi (Druk Nr 9.2);
9.3 wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 9.3);
9.4 uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 9.4);
9.5 wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 9.5);
9.6 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” (Druk Nr 9.6);
9.7 zmiany nazwy Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, prowincja Syczuan, Chińska Republika Ludowa (Druk Nr 9.7);
9.8 zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Druk Nr 9.8);
9.9 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie     zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9);
9.10 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.10);
9.11 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/492/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku
(Druk Nr 9.11);
9.12 wyznaczenia aglomeracji Wola Krzysztoporska (Druk Nr 9.12);
9.13 przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia organizacji międzynarodowej wystawy Łódź Polska EXPO 2022 pod hasłem „City Re: Invented” (Druk Nr 9.13);
9.14 zmieniająca Uchwałę Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 9.14);
9.15 nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 9.15);
9.16 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.16);
9.17 przyjęcia stanowiska w sprawie obrony demokratycznego samorządu (Druk Nr 9.17).
10. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku (Druk Nr 10).
11.  Interpelacje i zapytania.
12.  Wolne wnioski.
13.  Komunikaty.
14.  Zamknięcie XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
Porządek obrad XXXIX uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 14:00
Gmach Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Łódź, ul. Narutowicza 20/22
 
 
 1.     Otwarcie XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie porządku obrad.
4.     Wystąpienia okolicznościowe.

5.     Wystąpienie „Z Reymontem dookoła Ziemi Łódzkiej – ślady obecności Władysława Stanisława Reymonta na Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego” – prezentacja multimedialna     przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

6.     Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
7.     Rozstrzygnięcie Plebiscytu Dziennika Łódzkiego „Samorządowiec Roku 2017 Województwa Łódzkiego”.
8.     Interpelacje i zapytania.
9.     Wolne wnioski.
10.  Komunikaty.
11.  Zamknięcie XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
                                                                                                   
Porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 maja 2017 roku (wtorek), godz. 10.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro)
 
1. Otwarcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6. Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2016 roku (Druk Nr 6):
- wystąpienie i prezentacja multimedialna – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – pani Ewa Fijałkowska,
- dyskusja.
7. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2016 (Druk Nr 7):
- wystąpienie i prezentacja multimedialna – p.o. Kierownika Referatu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi - pani Katarzyna Moroz-Gołacka,
- dyskusja.
8. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016/ 2017 (Druk Nr 8):
- wystąpienie - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – pan Mirosław Szychowski,
- dyskusja.
9. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w 2016 roku (Druk Nr 9):
- wystąpienie – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Andrzej Woźniak,
- dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 4777/10000 części  w prawie własności nieruchomości położonej w Cielcach 28, gminie Warta na rzecz Gminy i Miasta Warta (Druk Nr 10.1.),
10.2. w sprawie odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.2.),
10.3. w sprawie odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.3.),
10.4. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 10.4.),
10.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.5.),
10.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.6.),
10.7. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 rokuoraz uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku (Druk Nr 10.7.),
10.8. w sprawie określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu w roku szkolnym 2017/2018 (Druk Nr 10.8.),
10.9. w sprawie ustalenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs Samorządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.9.),
10.10. w sprawie przekazania skargi Karola Rajewskiego na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa  Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 10.10.),
10.11. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (Druk Nr 10.11.).
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Komunikaty.
14. Zakończenie  XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Porządek obrad XXXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.      Otwarcie XXXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2016 roku (Druk Nr 6),
a)     wystąpienia i prezentacje multimedialne
- st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,
- Marek Kołaciński – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
b) dyskusja.
7. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz Rodzin Wielodzietnych
pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2016 (Druk Nr 7),
a) wystąpienie – Anna Mroczek - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
   w Łodzi,
b) dyskusja.
8.    Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2016 rok:
8.1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Druk Nr 8.1.),
8.2. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 8.2.),
8.3. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 8.3.),
8.4. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 8.4.).
9.   Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (Druk Nr 9),
a)   wystąpienie – Grzegorz Stefaniak - dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,
b)   dyskusja.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. zmieniająca Uchwałę Nr LV/1544/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (Druk Nr 10.1),
10.2. zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 10.2),
10.3.zmiany uchwały Nr XXXI/416/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (Druk Nr 10.3),
10.4. wyznaczenia aglomeracji Drzewica (Druk Nr 10.4),
10.5. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.5),
10.6. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 10.6),
10.7 powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 10.7),
10.8 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.8),
10.9 utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia na rzecz powstania drogi ekspresowej S14 o nazwie  „Tak dla S14” (Druk Nr 10.9),
10.10 ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr  10.10),                
10.11. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.11),
10.12. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.12),
10.13. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku (Druk Nr 10.13).
11.   Interpelacje i zapytania.
12.   Wolne wnioski.
13.   Komunikaty.
14.   Zamknięcie XXXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Porządek obrad XXXVI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
z okazji 20-lecia Konstytucji RP
4 kwietnia 2017 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Centrum Idei ku Demokracji,
Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3
 
 
1.     Otwarcie XXXVI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie porządku obrad.
4.     Wystąpienie Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5.     Wystąpienie Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego.
6.     Wystąpienie dr Józefa Zycha – byłego Marszałka Sejmu RP, Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego w 1997 r.
7.     Wykład prof. Andrzeja Rzeplińskiego – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego - z okazji 20-lecia Konstytucji RP.
8.     Wykład Stanisława Trociuka – Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.
9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Zakończenie XXXVI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  

     

Porządek obrad XXXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 11.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie XXXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Złożenie ślubowania przez radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.
3.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.     Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między  sesjami.
7.     Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – wystąpienie – dyrektor Anna Mroczek:
7.1. sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015,
-      dyskusja,
-      podjęcie uchwały (Druk Nr 7.1.);
7.2. sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015,
-      dyskusja,
-      podjęcie uchwały (Druk Nr 7.2.);
7.3. sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015,
-      dyskusja,
-      podjęcie uchwały (Druk Nr 7.3.);
7.4. sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020,
-      dyskusja,
-      podjęcie uchwały (Druk Nr 7.4.);
7.5. sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020,
-         dyskusja,
-         podjęcie uchwały (Druk Nr 7.5.).
8.     Przyjęcie zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej
na 2020”:
-         wystąpienie – dyrektor Anna Mroczek:
-         dyskusja;
-         podjęcie uchwały (Druk Nr 8).
  9.     Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za rok 2016 (Druk Nr 9).
10.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2016 rok (Druk Nr 11.1.),
11.2. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz     rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 11.2.),
11.3. odmowy zmiany bądź uchylenia  Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 11.3.),
11.4. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu (Druk Nr 11.4.),
11.5. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  w Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 11.5.),
11.6. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu (Druk Nr 11.6.),
11.7. utworzenia Szkoły Policealnej  Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 11.7.),
11.8. utworzenia Policealnej Szkoły Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ( Druk Nr 11.8)
11.9  zmiany Uchwały Nr V/76/15 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 (Druk Nr 11.9),
11.10. zmiany Uchwały Nr II/12/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 11.10),
11.11. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
11.12. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.12.),

11.13. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr XXXII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku oraz Uchwałą XXXIV/448/17/Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku (Druk Nr 11.13).
12.  Interpelacje i zapytania.
13.  Wolne wnioski.
14.  Komunikaty.
15.  Zamknięcie XXXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 lutego 2017 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 

1.     Otwarcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
5.1.Informacja na temat Obchodów stulecia awangardy w Polsce, zainicjowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi (prezentacja).
6.     Podjęcie uchwał:
6.1.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Sieradzu, przy Placu Wojewódzkim 3 (Druk Nr 6.1.);
6.2. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uniejów (Druk Nr 6.2.);
6.3. w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 6.3.);
6.4.zmieniająca Uchwałę Nr XXI/258/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 6.4.);
6.5. w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Druk Nr 6.5.);
6.6.zmieniająca Uchwałę Nr II/30/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.6.);
6.7.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.7.);
6.8. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.8.);
6.9.zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9.).
7.     Interpelacje i zapytania.
8.     Wolne wnioski.
9.     Komunikaty.
10.  Zakończenie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 
 


Porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
7 luty 2017 roku (wtorek), godz. 10.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.      Otwarcie XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołów z XXXI I XXXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad:
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, (Druk Nr 6);
-       prezentacja multimedialna,
-       dyskusja.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020, (Druk Nr 7);
-       wystąpienie,
-       podjęcie uchwały (Druk Nr 7).
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, (Druk Nr 8);
-       wystąpienie,
-       podjęcie uchwały (Druk Nr 8).
9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, (Druk Nr 9);
-       wystąpienie,
-       podjęcie uchwały (Druk Nr 9).
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. zmieniająca Uchwałę nr VII/61/99 w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki    Społecznej w Łodzi, (Druk Nr 10.1);
10.2. planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń, (Druk Nr 10.2);
10.3. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie   zmiany Statutu Województwa Łódzkiego, (Druk Nr 10.3);
10.4. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, (Druk Nr 10.4);
10.5. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, (Druk Nr 10.5);
10.6. przekazania skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, (Druk Nr 10.6);
10.7.przyjęcia stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Władysława  Stanisława Reymonta w województwie łódzkim,(Druk Nr 10.7);
10.8.przyjęcia stanowiska w sprawie zmian w zakresie finansowania regionalnych inwestycji sportowych realizowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (Druk Nr 10.8);
10.9.przyjęcia stanowiska w sprawieprojektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, (Druk Nr 10.9);
10.10. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok, (Druk Nr 10.10);
10.11 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, (Druk Nr 10.11);
10.12  zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 rokusprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, (Druk Nr 10.12);
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Komunikaty.
14. Zakończenie XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad
XXXII NADZWYCZAJNEJ SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
9 STYCZNIA 2017 roku (poniedziałek), godz.15.00       
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.     Otwarcie  sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie porządku obrad.
4.     Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie wycofania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska,
-                    pytania,
-                    dyskusja.
5.     Interpelacje i zapytania.
6.     Wolne wnioski.
7.     Komunikaty.
8.     Zakończenie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
                                                                                                          
Porządek obrad XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
20 grudnia 2016 roku (wtorek), godz. 10.00    
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XXX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
4.1.poszerzenie porządku obrad o punkt 8.1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024” (Druk Nr 8.1),
4.2.poszerzenie porządku obrad o punkt 9.6. podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r . w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego i udzielenie pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 9.6),
4.3.poszerzenie porządku obrad o punkt 9.7. podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 9.7.),
4.4.poszerzenie porządku obrad o punkt 9.8 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzeczyca (Druk Nr 9.8).
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami z uwzględnieniem informacji o sytuacji i stanie prawnym nieruchomości Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6.   Wieloletnia Prognoza Finansowa i Budżet Województwa Łódzkiego na 2017 r. – wprowadzenie Marszałek Województwa - pan Witold Stępień:
6.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego 2017-2036:
·         przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej WŁ na lata 2017-2036 - Skarbnik Województwa Łódzkiego - pani Jadwiga Kawecka;
·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
·         dyskusja;
·         podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1).
6..2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2017 rok:
·         przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
·         odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
·         dyskusja - wystąpienia klubowe;
·         podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok  (Druk nr 6.2).
7.     Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 7).
8.     Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012 za lata 2014-2015, (Druk Nr 8) – prezentacja multimedialna,
      - dyskusja.
8.1.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 (Druk Nr 8.1),
-         prezentacja multimedialna,
-         podjęcie uchwały (Druk Nr 8.1).
 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1. wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (Druk Nr 9.1);
9.2. zmiany trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy  w zakresie realizacji małych  projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 9.2);
9.3. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 9.3);
9.4. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.4);
9.5. zmieniającej uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku oraz uchwałą Nr XXX/409/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 roku (Druk Nr 9.5).
9.6.przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia  2016  r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 9.6);
9.7.przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez tere powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 9.7);
9.8. wyznaczenia aglomeracji Rzeczyca (Druk Nr 9.8).
10. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: planowanych dróg ekspresowych S-12 Piotrków Trybunalski - Radom i S-74 Sulejów  - Kielce oraz rozbudowy drogi krajowej nr 91 wraz
z realizacją obwodnic Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska (Druk Nr 10).
11. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uzyskania przez Województwo Łódzkie statusu Ośrodka Referencyjnego w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się
(Druk Nr 11).
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
                                                                                                                    
Porządek obrad XXX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 listopada 2016 roku (wtorek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.      Otwarcie XXX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad:
4.1.  poszerzenie porządku obrad o punkt 8.13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Statutowo – Regulaminowej (Druk Nr 8.13.);
4.2.  poszerzenie porządku obrad o punkt 8.14. podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Powiatu Sieradzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.14);
4.3.  poszerzenie porządku obrad o punkt 8.15. podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Powiatu Pabianickiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.15).
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.      Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2015 (materiał dodatkowo dostarczony radnym do skrytek w Kancelarii Sejmiku):
a)   wystąpienie - pan Piotr Maks - Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
7.      Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 rok:
a)   wystąpienie (prezentacja multimedialna) – pani Małgorzata Żurawska-Klepacz – zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
8.      Podjęcie uchwał:
8.1.  w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Druk Nr 8.1.);
8.2.  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gidle (Druk Nr 8.2.);
8.3.  w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej (Druk Nr 8.3.);
8.4.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 52/ 54 (Druk Nr 8.4.);
8.5.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/248/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016 - 2020” (Druk Nr 8.5.);
8.6.  w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.);
8.7. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.7.);
8.8. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.8.);
8.9. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 8.9.);
8.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
8.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.11.);
8.12. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku (Druk Nr 8.12.);
8.13. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Statutowo – Regulaminowej (Druk Nr 8.13.);
8.14. w sprawie przekazania skargi Powiatu Sieradzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.14);
8.15. w sprawie przekazania skargi Powiatu Pabianickiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.15).
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zamknięcie XXX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
                                                                                       
Porządek obrad XXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
25 października 2016 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 

1.      Otwarcie XXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
5a.  Informacja Marszałka Województwa nt. wyników przetargu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na zakup 14 pociągów oraz przyczyn unieważnienia wyników wyboru oferenta.
6.      Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2015/2016 – Mariola Mirecka – z-ca dyrektora Dep. Kultury i Edukacji (Druk Nr 6).
7.      Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016-2017 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Mirosław Szychowski – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7).
8.      Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask (Druk Nr 8.1);
8.2. w sprawie utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 (Druk Nr 8.2);
8.3. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowłódz (Druk Nr 8.3);
8.4. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka (Druk Nr 8.4);
8.5. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki (Druk Nr 8.5);
8.6. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”  (Druk Nr 8.6);
8.7. w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.7);
8.8. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.8);
8.9. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” (Druk Nr 8.9);
8.10. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łodzią (Druk Nr 8.10);
8.11. w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 8.11);
8.12. w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (Druk Nr 8.12);
8.13. w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu sieradzkiego (Druk Nr 8.13);
8.14. w sprawie utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz powstania kopalni „Złoczew”  o nazwie własnej „TAK dla Kopalni Złoczew” wraz z autopoprawką (Druk Nr 8.14);
8.15. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 8.15).

8.16.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.16);
8.17.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.17);
8.18.zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku
(Druk Nr 8.18);
8.19 .w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 8.19).

9. Stanowisko w sprawie zerwania negocjacji umowy offsetowej z Airbus Helicopters w sprawie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal dla polskiej armii (Druk Nr 9).
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Komunikaty.
13. Zamknięcie XXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.


Porządek obrad XXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 września 2016 roku (wtorek), godz.  10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1. Otwarcie XXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (Druk Nr 6.1);
6.2. w sprawie wskazania miasta Kutna, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 lub B (Druk Nr 6.2);
6.3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 707 w Skierniewicach oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich Al. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach (Druk Nr 6.3);
6.4. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowegow Skierniewicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu  (Druk Nr 6.4);
6.5. w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (załącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.5);
6.6. w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (złącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.6);
6.7. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie (załącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.7);
6.8. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego powierzonego zadania publicznego  w zakresie planowania odpadami komunalnymi (Druk Nr 6.8);
6.9. w sprawie porozumienia z Województwem Mazowieckim w przedmiocie przyjęcia od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi (Druk Nr 6.9);
6.10. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 6.10);
6.11. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 6.11);
6.12. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.12);
6.13. w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.13);
6.14.    zmieniającej uchwałę Nr XXIX/575/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o. (Druk Nr 6.14);
6.15.    w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15);
6.16. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.16);
6.16.a.w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 6.16.a),
6.17. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku (Druk Nr 6.17).
6.18  w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 6.18);
6.19  w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.19);
6.20  w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.20);
6.21  w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Druk Nr 6.21),
6.22  w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Wielunia (Druk Nr 6.22).
6.23. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.23),
6.24. w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.24)
 
7. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie sytuacji w rolnictwie w Województwie Łódzkim (Druk Nr 7).
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zamknięcie XXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.                                                                                                                         

Porządek obrad XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 sierpnia 2016 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1. Otwarcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 r. złożonych przez: radnych sejmiku województwa łódzkiego, członków zarządu województwa łódzkiego, skarbnika i sekretarza województwa łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - Zbigniew Kręcisz - Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Druk Nr 6).
7. Podjęcie uchwały:
7.1. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 7.1.),
7.2. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (Druk Nr 7.2.),
7.3. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego (Druk Nr 7.3.),
7.4. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu wieruszowskiego (Druk Nr 7.4.),
7.5. zmieniającej Uchwałę Nr II/19/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.5.),
7.6. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 7.6.),
7.7. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach policealnych i centrach kształcenia ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.7.),
7.8. zmieniającej Uchwałę Nr XIV/135/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (Druk Nr 7.8.),
7.9. w sprawie likwidacji aglomeracji Patrzyków (Druk Nr 7.9.),
7.10. zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/1577/10 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 7.10.),
7.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (56.105 zł) (Druk Nr 7.11.),
7.12. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.12.),
7.13. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku oraz uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku (Druk Nr 7.13.),
7.14. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 7.14.).
8. Zmiany w składach komisji Sejmiku, podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 8.1.),
8.2. w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.2.),
8.3. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 8.3.),
8.4. w sprawie powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.4.),
8.5. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.5.),
8.6. w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.6.),
8.7. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.7.),
8.8. w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.8.).
  9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zamknięcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.


Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
02 sierpnia 2016 roku (wtorek), godz. 08.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.     Otwarcie XXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.   Podjęcie uchwały w sprawie:
6.1.      przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr LII/940/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie    uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego. (Druk Nr 6.1);
6.2.      przekazania skargi na działalność Starosty Powiatu Tomaszowskiego (Druk Nr 6.2);
6.3.      wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 6.3).
7.   Interpelacje i zapytania.
8.   Wolne wnioski.
9.   Komunikaty.
10.Zamknięcie XXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
                                                                                                                                 
Porządek obrad XXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
21 czerwca 2016 roku (wtorek), godz.10.00       
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.     Otwarcie XXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XXIII i XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok:
-         wprowadzenie – Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień;
-         przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok (radni otrzymali materiał na płytach CD), prezentacja multimedialna - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
-         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok (radni otrzymali materiał drogą elektroniczną);  
-         przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, (radni otrzymali materiał drogą elektroniczną) - Skarbnik Województwa Łódzkiego -  pani Jadwiga Kawecka;
-         informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2015 rok (radni otrzymali materiał na płytach CD), prezentacja multimedialna - dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego - pan Michał Sobczak;
-         przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Piotr Bors;
-         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.;
-         dyskusja;
-         podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6.1);
-         podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (Druk Nr 6.2).
7. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla województwa łódzkiego”, prezentacja multimedialna - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek (Druk Nr 7),
7.1. podjęcie uchwały w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
8.      Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi, prezentacja multimedialna -dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego - pan Michał Sobczak (Druk Nr 8).
9.      Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.      podpisania listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Druk Nr 9.1);
9.2.      przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016- 2019 (materiał na płytach CD), (Druk nr 9.2);
9.3.      przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 9.3);
9.4.      zmieniająca Uchwałę Nr II/19/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.4);
9.5.      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
9.6.      zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 (Druk Nr 9.6);
9.7.      zmian budżetu  i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.7);
9.8.      zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016r.,uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku (Druk Nr 9.8),
9.9.      wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położnej w Sokolnikach Lesie, przy ul. E. Sczanieckiej 2/12 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o (Druk Nr 9.9).
9.10.   przekazania skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.10),
9.11.  wyznaczenia aglomeracji Żarnów (Druk Nr 9.11).
10.       Zmiany w składach komisji Sejmiku, podjęcie uchwał:
10.1.w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 10.1);
10.2.w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki   Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 10.2);
10.3.w sprawie powołania członków do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Druk nr 10.3),
10.4.w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 10.4).
11.  Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku.
12.       Interpelacje i zapytania.
13.       Wolne wnioski.
14.       Komunikaty.
15.       Zamknięcie XXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

 
Porządek obrad XXIV uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
24 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 14:00
Gmach Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Łódź, ul. Narutowicza 20/22
 
 1. Otwarcie XXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia okolicznościowe.
 5. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
 6. Rozstrzygnięcie Plebiscytu Dziennika Łódzkiego „Samorządowiec Roku 2016 Województwa Łódzkiego”.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Komunikaty.
 10.  Zamknięcie XXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
24 maja 2016 roku (wtorek), godz. 10.00    
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
 
 
1.      Otwarcie XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z XXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.      Rynek pracy w województwie łódzkim w 2015 roku (materiał na płytach CD, Druk Nr 6):
-       wystąpienie – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - pani Ewa Fijałkowska,
-       dyskusja.
7.      Informacja o pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w 2015 roku (Druk Nr 7):
-     wystąpienie – za-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Andrzej Woźniak,
-     dyskusja.
8.      Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 (Druk Nr 8)
            - wystąpienie – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – pan Mirosław Szychowski,
            - dyskusja.    
9.   Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015 (Druk Nr 9):
-      wystąpienie (prezentacja) - kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi pani Patrycja Wojtaszczyk.
-     dyskusja.
10.   Podjęcie uchwał:
10.1.    w sprawie: odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.1);
10.2.    w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a (Druk Nr 10.2);
10.3.    w sprawie: pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej oraz zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Druk Nr 10.3);
10.4.    w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4);
10.5.    w sprawie: nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.5);
10.6.    zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego  do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej (Druk Nr 10.6);
10.7.    w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 10.7);
10.8.    zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 10.8);
10.9.    zmieniająca uchwałę Nr X/125/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze (Druk Nr 10.9);
10.10.w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.(Druk Nr 10.10);
10.11.w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11);
10.12. w sprawie: zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Druk Nr 10.12);
10.13.zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku (Druk Nr 10.13).
 
11.   Zmiany w składach komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego; podjęcie uchwał:
11.1.    w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 11.1);
11.2.    w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 11.2);
11.3.    w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 11.3);
11.4.    zmieniająca Uchwałę Nr II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji   Budżetu i Finansów (Druk Nr 11.4);
11.5.    zmieniająca Uchwałę Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 11.5);
11.6.    zmieniająca Uchwałę Nr II/18/14 w sprawie powołania składu osobowego Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 11.6).
12.   Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie stosowania się do zasad orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Druk Nr 12).
13.   Interpelacje i zapytania.
14.   Wolne wnioski.
15.   Komunikaty.
16.   Zakończenie XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Porządek obrad XXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 kwietnia 2016 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
 
 
1.     Otwarcie XXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2015 roku (materiał przekazany radnym na płytach CD):
a)     wystąpienia (prezentacje multimedialne):
-         Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Jarosław Wlazłowski,
-         Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – insp. Andrzej Łapiński,
-         Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi – ppłk SG Krzysztof Zabielski,
b)    dyskusja.
7.     Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego (materiał na płytach CD),(Druk Nr 7):
-           wystąpienie - Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pani Urszula Sztuka-Polińska.
8.     Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2015 rok:
8.1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Druk Nr 8.1),
8.2. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 8.2),
8.3. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 8.3.),
8.4. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 8.4).
9.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w roku 2015
w województwie łódzkim pod nazwą  „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” (Druk Nr 9)
– wystąpienie – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pani Anna Mroczek.
10.  Informacja ze „Sprawozdania z realizacji programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2015 rok (materiał na płytach CD) (Druk Nr 10).
11.  Podjęcie uchwał:
11.1.   zmieniająca uchwałę Nr XXVI/48212 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (Druk Nr 11.1);
11.2.   w sprawie: określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego  w Łodzi, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu (Druk Nr 11.2);
11.3.   w sprawie: nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
       (Druk Nr 11.3);
11.4.   w sprawie: ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określanie zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 11.4);
11.5.   w sprawie: podpisania umowy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Syczuan (Chińska Republika Ludowa) w sprawie ustanowienia partnerskich relacji (Druk Nr 11.5);
11.6.   w sprawie: udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu  służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej
(Druk Nr 11.6);
11.7.   zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/901/14 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 11.7);
11.8.   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
11.9.   w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020  (Druk Nr 11.9);
11.10.w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Druk Nr 11.10);
11.11.zmieniająca Uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienioną uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 rok (Druk Nr 11.11);
11.12.zmieniająca Uchwałę Nr II/16/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 11.12).
12.  Podjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: zwiększenia limitów środków dla Województwa Łódzkiego w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 (Druk Nr 12).
13.  Interpelacje i zapytania.
14.  Wolne wnioski.
15.  Komunikaty.
16.  Zamknięcie XXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.


Porządek obrad XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
22 marca 2016 r. (wtorek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro)
 
1.      Otwarcie XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku    Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok (materiał na płycie CD). 
7.      Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2015 rok (materiał na płycie CD).
8.      Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2015 rok (materiał na płycie CD):
- wystąpienie (prezentacja multimedialna) – Aleksander Bielicki – dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,
- dyskusja.
9.      Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – wystąpienie (prezentacja multimedialna) – Anna Mroczek – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:
9.1.   przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 (załącznik do projektu uchwały na płycie CD):
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9.1.),
9.2.   przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (załącznik do projektu uchwały na płycie CD):
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9.2.),
9.3.   przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (załącznik do projektu uchwały na płycie CD):
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9.3.),
9.4.   przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (załącznik do projektu uchwały na płycie CD):
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9.4.),
9.5.   przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (załącznik do projektu uchwały na płycie CD):
- dyskusja,
- podjęcie uchwały (Druk Nr 9.5.),
9.6.   podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.6.),
9.7.   podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.7.),
9.8.   podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.8.).
10.   Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1.    rozpatrzenia petycji spółki Bioelektra Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Druk Nr 10.1.),
10.2.    odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego  Łask (Druk Nr 10.2.),
10.3.    zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Nr V/77/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. (Druk Nr 10.3.),
10.4.    określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4.),
10.5.    likwidacji aglomeracji Zawada wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 45/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawada (Druk Nr 10.5.),
10.6.    wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (załącznik do projektu uchwały na płycie CD) (Druk Nr 10.6.),
10.7.    przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiegona lata 2016 – 2020 (Druk Nr 10.7.),
10.8.    wyłączenia ze składu Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.8.),
10.9.    likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.9.),
10.10. likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu (Druk Nr 10.10.),
10.11. zmiany Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zmienione Uchwałą Nr XXXIX/734/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. (Druk Nr 10.11.),
10.12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim, a Powiatem Radomszczańskim (Druk Nr 10.12.),
10.13. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Opocznie, przy ul. Inowłodzkiej, w obrębach 7 i 13 na rzecz Powiatu Opoczyńskiego (Druk Nr 10.13.),
10.14. uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki  zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca  2009 r., XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr XXI/370/12 z dnia 14 lutego 2012 r., zmienionej Uchwałami Nr: XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 r., XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz XIV/163/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Druk Nr 10.14.),
10.15. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 10.15.),
10.16. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 10.16.),
10.17. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 10.17.),
10.18. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 10.18.),
10.19. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 10.19.),
10.20. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 10.20.),
10.21. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.21.),
10.22. wyboru przedstawicieli Sejmiku  Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 10.22.),
10.23. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 10.23.),
10.24. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r. (Druk Nr 10.24.),
10.25. zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XII/141/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 10.25.),
10.26. określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Druk Nr 10.26.),
10.27. zmiany Uchwały Nr XVIII/194/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 10.27.),
10.28. zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Druk Nr 10.28.),
10.29. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań  realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.29.),
10.30. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
10.31. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.31.),
10.32. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.32.),
10.33. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.33.),
10.34. ustanowienia Nagrody Kulturalnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 10.34.),
10.35. rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.35.),
10.36. podziału środków na zadania samorządu wojeództwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 10.36.),
10.37. odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Wojeództwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Wojeództwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.37.).
11. Podjecie stanowiska w sprawie bezpłatnego przejazdu aglomeracyjnym odcinkiem autostrady A1 Stryków - Tuszyn (Druk Nr 11).
12.   Interpelacje i zapytania.
13.   Wolne wnioski.
14.   Komunikaty.
15.   Zamknięcie XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 stycznia 2016 roku (wtorek), godz. 11:00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 1. Otwarcie XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6);
-         wystąpienie – Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.
7.  Informacja o sytuacji spółek, w których udziały ma Samorząd Województwa Łódzkiego
(Druk Nr 7);
-         wystąpienia,
-         dyskusja.
8.     Informacja na temat sytuacji Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Planów i możliwości zaangażowania kapitałowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8);
-         wystąpienie -  Stanisław Łukoś – Członek Zarządu Portu Lotniczego im. W. Reymonta
Sp. z o.o. w Łodzi,
-         dyskusja.
9.     Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Integralności Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9);
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1        zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.1);
10.2        zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu (Druk Nr 10.2);
10.3        wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 10.3);
10.4        zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Druk Nr 10.4);
10.5        zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013
(Druk Nr 10.5).
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Komunikaty.
14. Zamknięcie XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.


Porządek obrad XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
15 grudnia 2015 roku (wtorek), godz.10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6.     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2032 i Budżet Województwa Łódzkiego na 2016 r. – wprowadzenie Marszałek Województwa - pan Witold  Stępień:
6.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego na lata 2016-2032:
·         przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej WŁ na lata 2016-2032 - Skarbnik Województwa Łódzkiego - pani Jadwiga Kawecka;
·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
·         dyskusja;
·         podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
(Druk Nr 6.1).
6..2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2016 rok:
·         przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu  budżetu  Województwa Łódzkiego na 2016 rok;
·         odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
·         dyskusja - wystąpienia klubowe;
·         podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok
 (Druk nr 6.2)
7. Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 7).
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. wyznaczenia aglomeracji Kutno (Druk Nr 8.1);
8.2. przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020 (Druk Nr 8.2);
8.3. przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 8.3);
8.4. przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 8.4);
8.5.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015roku (kwota 12.449.004 zł), (Druk Nr 8.5);
8.6 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
(kwota 2.169.000zł), (Druk Nr 8.6);
8.7 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (kwota 20 119 zł), (Druk Nr 8.7);
8.8. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.8);
8.9. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą
Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku, uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 201 roku oraz uchwałą Nr XVIII/205/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.9).
8.10. wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia;
8.11. zmiany Uchwały Nr IV/53/15 SEjmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honowrowej za Zsaługi dla Województwa Łódzkiego,
8.12. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
9.  Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 listopada 2015 roku (piątek), godz. 10.30
  2 grudnia 2015 r. (środa), godz. 15.45
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
4.1. wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
4.2. przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.1),
4.3. wyboru Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 roku:
a)     wystąpienia – Piotr Maks – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
Krzysztof Wójcik – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
7.     Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1  określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.2);
7.2   wyznaczenia aglomeracji Szczerców (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.3);
7.3   wyznaczenia aglomeracji Warta (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.4);
7.4   wyznaczenia aglomeracji Paradyż (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.5);
7.5  rozpatrzenia skargi na pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.6);
7.6  wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 7.7);
7.7  zmiany Uchwały Nr XII/142/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Druk Nr 7.8);
7.8  uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
7.9 uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10);
7.10 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 7.11);
7.11 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku (Druk Nr 7.12);
7.12 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 7.13);
7.13 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
7.14 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.15);
7.15 zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.16);
7.16 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.17);
7.17 zmiany w składach komisji sejmikowych:
1.     zmiany Uchwały Nr II/11/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej,
2.     zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia;,
3.     zmiany Uchwały Nr II/18/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej,
4.     zmiany Uchwały Nr II/14/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji,
5.     zmiany Uchwały Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny Polityki Społecznej,
6.     zmiany Uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu;
7.     zmiany Uchwały Nr II/13/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
7.18 zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 rok (Druk Nr 7.18).
8.     Interpelacje i zapytania.
9.     Wolne wnioski.
10.  Komunikaty.
11.  Zamknięcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 października 2015 roku (wtorek), godz. 11:00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).


1.    Otwarcie XVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.    Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.    Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015 – 2016 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 6);
wystąpienie – Mirosław Szychowski - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
7.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rok szkolny 2014/2015 (Druk Nr 7);
wystąpienie – Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.
8.    Informacja na temat sytuacji finansowej spółek, w których udziały ma Województwo Łódzkie (Druk Nr 8).
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1    wyznaczenia aglomeracji Głowno (Druk Nr 9.1);
9.2    Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (Druk Nr 9.2);
9.3    zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (465.533 zł) (Druk Nr 9.3);
9.4    zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4);
9.5    zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (189.349 zł) (Druk Nr 9.5);
9.6    zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (250 zł) (Druk Nr 9.6);
9.7    zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1 403 zł) (Druk Nr 9.7);
9.8    zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(621 zł) (Druk 9.8);
9.9    zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą
Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku (Druk Nr 9.9);
9.10    Przekazania skargi na działalność Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.10).
10.    Interpelacje i zapytania.
11.    Wolne wnioski.
12.    Komunikaty.
13.    Zamknięcie XVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Porządek obrad XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 września 2015 roku (wtorek), godz.11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 
 1. Otwarcie XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6.1);
6.2. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2);
6.3. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zdań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 6.3);
6.4 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 6.4);
6.5. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 (Druk Nr 6.5).
7.     Interpelacje i zapytania.
8.     Wolne wnioski.
9.     Komunikaty.
10.  Zakończenie XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
                                                                                                                                           
Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 sierpnia 2015 roku (czwartek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1. Otwarcie XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
5.1. Informacja dotycząca zjawiska suszy na obszarze województwa łódzkiego oraz podjęcie stanowiska Sejmiku w przedmiotowej sprawie.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2014 r. złożonych przez: radnych sejmiku województwa łódzkiego, członków zarządu województwa łódzkiego, skarbnika i sekretarza województwa łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – Stefan Zagrodnik, zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6).
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1          wyznaczenia aglomeracji Wieluń (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.1);
7.2          wyznaczenia aglomeracji Łęczyca (załącznik do uchwały na płycie CD)(Druk Nr 7.2);
7.3          wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.3);
7.4          wyznaczenia aglomeracji Lipce Reymontowskie (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.4);
7.5          wyznaczenia aglomeracji Wartkowice (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.5);
7.6          wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.6);
7.7          zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. i Uchwałą Nr XII/140/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 7.7);
7.8          rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 7.8);
7.9          szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Druk Nr 7.9);
7.10        zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1544/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Druk Nr 7.10);
7.11        wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.11);
7.12        zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.12);
7.13        zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 r., XLIX/1455/09,  XLIX/1456/09,  XLIX/1457/09, XLIX/1458/09,  XLIX/1459/09,  XLIX/1460/09,  XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13
z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.13);
7.14        wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi (Druk Nr 7.14);
7.15        wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN – MED w Pabianicach (Druk Nr 7.15);
7.16        zmiany Uchwały Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09,  XLIX/1459/09, XLIX/1460/09,  XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.16);
7.17        zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 7.17);
7.18        zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.18);
7.19        zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.19);
7.20        zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.20);
7.21        zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą
Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.21).
8. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: Transformacji  Województwa Łódzkiego w Bioregion RP – wystąpienie Andrzej Siemaszko, doradca Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8).
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Komunikaty.
12. Zamknięcie XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
Porządek obrad XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
w dniu 15 lipca (środa) 2015 roku, godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro


1.    Otwarcie XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLI/880/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku.
7.    Interpelacje i zapytania.
8.    Wolne wnioski.
9.    Komunikaty.
10.    Zakończenie XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 
Porządek obrad XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 czerwca 2015 roku (wtorek), godz.10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.     Otwarcie XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok:
-         wprowadzenie – Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień;
-         przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok (materiał radni otrzymali na płytach CD), prezentacja multimedialna - Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
-         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: opinii
o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok – Wiceprzewodniczący/a Sejmiku Województwa Łódzkiego;
-         przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego, (radni otrzymali materiał drogą elektroniczną) - Skarbnik Województwa Łódzkiego -  pani Jadwiga Kawecka;
-         informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2014 rok, (radni otrzymali materiał na płytach CD), prezentacja multimedialna - p.o. dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego - pan Marek Stańczak;
-         przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Piotr Bors;
-         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok - Wiceprzewodniczący/a Sejmiku Województwa Łódzkiego;
-         dyskusja;
-         podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 6.1);
-         podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (Druk Nr 6.2).
7.      Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla województwa łódzkiego”, prezentacja multimedialna - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek (Druk Nr 7).
8.      Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi, prezentacja multimedialna -
p.o. dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego - pan Marek Stańczak
(Druk Nr 8).
9.      Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.  wyznaczenia aglomeracji Białaczów (Druk Nr 9.1);
9.2.  likwidacji aglomeracji Bolimów wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 28/2005 Wojewody    Łódzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. (Druk Nr 9.2);
9.3. likwidacji aglomeracji Marzenin wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody  Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r.(Druk Nr 9.3);
9.4. likwidacji aglomeracji Sędziejowice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r.(Druk Nr 9.4);
9.5. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr X/120/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Sieradz
(Druk Nr 9.5);
9.6. zmiany Uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 SWŁ z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/726/13 SWŁ z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLI/765/13 SWŁ z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLV/834/14SWŁ z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLI/880/14SWŁ z dnia 24 czerwca 2014 roku (Druk Nr 9.6);
9.7. zmiany Uchwały Nr XXXV/697/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji podmiotowej
z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi (Druk Nr 9.7);
9.8. zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 9.8.);
 9.9. zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 9.9);
9.10.wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Druk Nr 9.10);
9.11.wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” (Druk Nr 9.11);
9.12. zmian w Uchwale Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVI1/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVI11/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/14S8/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku, LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku; zmienioną uchwałą XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r, XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 9.12);
9.13. przekazania skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 9.13);
 
9.14. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 9.14);
9.15. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
9.16. zmian budżetu i w budżecie województwa Łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 9.16);
9.17. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15SejmikuWojewództwaŁódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.17).
10.    Interpelacje i zapytania.
11.    Wolne wnioski.
12.    Komunikaty.
13.    Zakończenie XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.                  
Porządek obrad X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 maja 2015 roku (wtorek), godz. 1100
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 
1.     Otwarcie X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e-mailem).
6.     Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2014 roku (materiał na płycie CD):
-         wystąpienie (prezentacja multimedialna) – Ewa Fijałkowska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
-         dyskusja.
7.     Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 (Druk Nr 7):
-         wystąpienie – Mirosław Szychowski - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
-         dyskusja.
8.     Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w 2014 roku (Druk Nr 8):
-         wystąpienie – Andrzej Woźniak – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
-         dyskusja.
9.     Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1   wyznaczenia aglomeracji Stryków (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 9.1),
9.2   wyznaczenia aglomeracji Sieradz (załącznik do uchwały na płycie CD)(Druk Nr 9.2),
9.3   wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki (załącznik do uchwały na płycie CD)(Druk Nr 9.3),
9.4   informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2013 – 2015 (Druk Nr 9.4),
9.5 wrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Województwa Łódzkiego do nieruchomości położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22 oraz prawa własności naniesień posadowionych na tym gruncie, za cenę obniżoną na rzecz Gminy Wieluń
(Druk Nr 9.5),
9.6 udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 9.6),
9.7 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze (Druk Nr 9.7),
9.8 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.8),
9.9 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 9.9),
9.10 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 9.10),
9.11 zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.11),
9.12 wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 9.12),
9.13 zmiany Uchwały Nr V/58/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. (Druk Nr 9.13),
9.14 podjęcie Stanowiska w sprawie poparcia dla realizacji kontraktu na budowę śmigłowców dla polskiej armii z firmą Airbus Helicopters (Druk Nr 9.14.).
10.  Interpelacje i zapytania.
11.  Wolne wnioski.
12.  Komunikaty.
13.  Zamknięcie X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
                                                                                                
Porządek obrad IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 kwietnia 2015 roku (wtorek), godz. 14.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 
1.     Otwarcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6.     Wystąpienia przedstawicieli delegacji Kraju Związkowego Styria w związku z oficjalną wizytą w województwie łódzkim :
-         dr Christian Buchman – Minister ds. Europejskich,
-         dr Gerold Ortner – Konsul Honorowy RP w Graz.
7.   Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  w województwie łódzkim w 2014 roku, materiał na płytach CD (DRUK NR 7) – wystąpienia:
-         nadbryg. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
-         nadinsp. Dariusz Banachowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
-        płk Artur Wójciak – Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi;
-        dyskusja.
8.     Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2014 rok (materiał na płytach CD):
8.1.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi (DRUK NR 8.1),
8.2.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim (DRUK NR 8.2),
8.3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu (DRUK NR 8.3),
8.4.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach (DRUK NR 8.4).
9.   Informacja ze „Sprawozdania z realizacji działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2014 rok” – materiał na płytach CD (DRUK NR  9).
10.Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w roku 2014 w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka karta rodzin wielodzietnych” (DRUK NR10).
11.Podjęcie uchwal w sprawie:
       11.1.  wyznaczenia aglomeracji Sulejów, załącznik do uchwały na płycie CD, (DRUK NR 11.1);
       11.2.  wyznaczenia aglomeracji Brzeziny, załącznik do uchwały na płycie CD, (DRUK NR 11.2);
       11.3.  określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, (DRUK NR 11.3);
       11.4. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, (DRUK NR 11.4),
       11.5. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, (DRUK NR 11.5);
       11.6. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu województwa   Łódzkiego w Łodzi, ul. G Narutowicza 122, (DRUK NR 11.6);
       11.7.  likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu, (DRUK NR 11.7);
       11.8. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu, (DRUK NR 11.8);
       11.9. ustalenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs Samorządu Województwa Łódzkiego, (DRUK NR 11.9);
       11.10.zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie     zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, (DRUK NR 11.10);
       11.11.wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, (DRUK NR 11.11);
       11.12.przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego, (DRUK NR 11.12);
         11.13.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13);
11.14.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (DRUK NR 11.14);
11.15.zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.15);
11.16. wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia (DRUK NR 11.16).
12.    Interpelacje i zapytania.
13.    Wolne wnioski
14.    Komunikaty.
15.    Zamknięcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 


Porządek obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
31 marca 2015 roku (wtorek), godz. 10.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, Al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
1.     Otwarcie VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6.     Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – wystąpienie i prezentacja multimedialna – dyrektor Anna Mroczek:
6.1. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.1.) – załącznik do projektu uchwały na płycie CD:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;
6.2. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.2.) – załącznik do projektu uchwały na płycie CD:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;
6.3. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.3.) - załącznik do projektu uchwały na płycie CD:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;
6.4. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 6.4.) – załącznik do projektu uchwały na płycie CD:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;
6.5. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 6.5.) – załącznik do projektu uchwały na płycie CD:
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
7.     Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za rok 2014 (materiał na płycie CD).
8.     Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmiany Uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 (Druk Nr 8.1.),
8.2. wyznaczenia aglomeracji Andrespol (Druk Nr 8.2.),
8.3. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 8.3.),
8.4. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Opoczno dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 8.4.),
8.5. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 8.5.),
8.6. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.),
8.7. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 8.7.),
8.8. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 8.8.),
8.9. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.9.),
8.10. zmiany Uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.10.).
9.     Zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
10.  Interpelacje i zapytania.
11.  Wolne wnioski.
12.  Komunikaty.
13.  Zamknięcie VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
                                                                                                           


Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
17 marca 2015 roku (wtorek), godz. 14.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Złożenie ślubowania przez radną Sejmiku Województwa Łódzkiego.
3.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.     Przyjęcie protokołu z V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz VI nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany e-mailem).
7.     Informacja o sytuacji w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.
8.     Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w związku z licznymi protestami rolniczymi m.in. na Ziemi Łódzkiej (Druk Nr 8).
9.     Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2014 rok (materiał na płytach CD);
-      wystąpienie – pan Aleksander Bielicki – dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,
-      dyskusja.
10.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2014 rok (materiał na płytach CD) .
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1.przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2014 rok (Druk Nr 11.1),
11.2.wyrażenia zgody na objecie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.( Druk Nr 11.2).
12.  Interpelacje i zapytania.
13.  Wolne wnioski.
14.  Komunikaty.
15.  Zakończenie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad VI nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
2 marca 2015 roku (poniedziałek), godz. 14:00
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 
1.     Otwarcie VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie porządku obrad.
4.     Prezentacja projektu stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w związku z licznymi protestami rolniczymi m.in. na Ziemi Łódzkiej.
-         wystąpienie przedstawicieli rolniczych związków zawodowych,
-         pytania,
-         dyskusja.
5.     Interpelacje i zapytania.
6.     Wolne wnioski.
7.     Komunikaty.
8.     Zakończenie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.     


                                                                                              
Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
24 lutego 2015 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1. Otwarcie V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany e-mailem).
4.1. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o sytuacji w Teatrze Wielkim w Łodzi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny (Druk Nr 5.1.),
5.2. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. (Druk Nr 5.2.),
5.3. zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 5.3.),
5.4. zmiany uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011 – 2015” (Druk Nr 5.4.) (dodatkowe materiały na płycie CD),
5.5. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu
(Druk Nr 5.5.),
5.6. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu (Druk Nr 5.6.),
5.7. likwidacji aglomeracji Dobroń wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 7/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2005 r. (Druk Nr 5.7.),
5.8. wyznaczenia aglomeracji Łowicz (Druk Nr 5.8.),
5.9. wyznaczenia aglomeracji Biała Rawska(Druk Nr 5.9.),
5.10. wyznaczenia aglomeracji Przedbórz (Druk Nr 5.10.),
5.11. wyznaczenia aglomeracji Wierzchlas (Druk Nr 5.11.)
5.12. wyznaczenia aglomeracji Poddębice (Druk Nr 5.12.),
5.13. zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa    Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 5.13),
5.14. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23.414.496 zł) (Druk Nr 5.14.),
5.15. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
5.16. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (17.753 zł) (Druk Nr 5.16.),
5.17. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3.567.081 zł) (Druk Nr 5.17.),
5.18. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.18.),
5.19.powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 5.19.),
5.20. zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 5.20.),
5.21. zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej (Druk Nr 5.21.),
5.22. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.22.),
5.23.  zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5.24. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 5.24.).
6. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie sporu kompetencyjnego między samorządami gminnymi województwa łódzkiego a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Druk Nr 6).
7. Model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego:
- wystąpienie (prezentacja multimedialna) – Adrian Bednarski – ekspert reprezentujący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 


Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
27 stycznia 2015 roku (wtorek), godz. 11:00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
1.     Otwarcie IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z II i III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (materiał wysłany radnym e – mailem).
6.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego 2015-2028 oraz Budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok –   wprowadzenie Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień.
6.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego na lata 2015-2028:
-       wprowadzenie - Skarbnik Województwa Łódzkiego - pani Jadwiga Kawecka;
-       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
-      dyskusja;
-      podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1).
       6.2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2015 rok:
-      przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok -
Skarbnik Województwa Łódzkiego – pani Jadwiga Kawecka;
-      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2015 rok oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Łódzkiego w 2015 roku;
-      odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
-      dyskusja - wystąpienia klubowe;
-      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok
 (Druk nr 6.2).
7.     Informacja o sytuacji w Teatrze Wielkim w Łodzi:
-         wystąpienie - dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi pan Wojciech Nowicki,
-         dyskusja.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi (Druk Nr 8):
-           wystąpienie i prezentacja multimedialna – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego  Województwa Łódzkiego pani Ewa Paturalska - Nowak.
 9.     Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 9):
-         wystąpienie – z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji – pani Mariola Mirecka.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1.  wyznaczenia aglomeracji Mokrsko (Druk Nr 10.1);
10.2.  wyznaczenia aglomeracji Łask (Druk Nr 10.2);
10.3.  likwidacji aglomeracji Pęczniew wyznaczonej Rozporządzeniem nr 12/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r.(Druk Nr 10.3);
10.4.  wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Północ (Druk Nr 10.4);
10.5.  wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Południe (Druk Nr 10.5);
10.6.  wyznaczenia aglomeracji Źychlin (Druk Nr 10.6);
10.7.  wyznaczenia aglomeracji Rokiciny (Druk Nr 10.7);
10.8.  wyznaczenia aglomeracji Ozorków (Druk Nr 10.8);
10.9.  wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – załącznik do uchwały na płycie CD (Druk Nr 10.9);
 10.10.wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej (Druk Nr 10.10).
10.11.powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.11).
11.  Zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
12.  Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: drogi S-14 (projekt Stanowiska zostanie wysłany drogą elektroniczną).
13.  Interpelacje i zapytania.
14.  Wolne wnioski.
15.  Komunikaty.
16.  Zakończenie IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
13 stycznia 2015 roku (wtorek), godz. 14.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.    Otwarcie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja o nieprawidłowościach występujących w Teatrze Wielkim w Łodzi opisanych w pismach do Marszałka Województwa Łódzkiego przez związki zawodowe działające w Teatrze Wielkim w Łodzi:
- wystąpienie przedstawicieli związków zawodowych Teatru Wielkiego w Łodzi.
·         pytania
- wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego.
·         pytania
- wystąpienie dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
·         pytania
- dyskusja w sprawie nieprawidłowości występujących w Teatrze Wielkim w Łodzi opisanych w pismach do Marszałka Województwa Łódzkiego przez związki zawodowe działające w Teatrze Wielkim w Łodzi.
5. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
- wystąpienie Skarbnika Województwa Łódzkiego.
·         pytania.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Komunikaty.
 9. Zakończenie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
16 grudnia 2014 roku (wtorek), godz. 11.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 
1.     Otwarcie II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Złożenie ślubowania przez Pana Arkadiusza Gajewskiego.
3.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.     Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 6.1.);
6.2. powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.2.);
6.3. powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 6.3.);
6.4. powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Druk Nr 6.4.);
6.5. powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 6.5.);
6.6. powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.6.);
6.7. powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 6.7.);
6.8. powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.8.);
6.9. powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.9.);
6.10.powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.10.);
6.11. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 6.11.);
6.12. wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.12.);
6.13. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 6.13.);
6.14.wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Druk Nr 6.14.);
6.15. wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 6.15.);
6.16. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.16.);
6.17. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 6.17.);
6.18. wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.18.);
6.19. wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.19.);
6.20.wyboru Przewodniczącego KomisjiOchrony Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.20.);
6.21.upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania   czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.21.);
6.22.  wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej   Polskiej (Druk Nr 6.22.);
6.23. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 6.23.);
6.24. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (125 zł)(Druk Nr 6.24.);
6.25. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań   własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.606 zł) (Druk Nr 6.25.);
 6.26.  zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 6.26.);
6.27.zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr LII/938/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku oraz uchwałą Nr LIII/960/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 roku (Druk Nr 6.27.);
6.28.ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (Druk Nr 6.28.);
6.29. zmiany uchwały Nr LII/933/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” (Druk Nr 6.29.);
6.30. zmiany uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 6.30.).
 
 7.   Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2015 r.
 8.  Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
10.  Komunikaty.
11.  Zakończenie II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 

Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
1 grudnia 2014 roku (poniedziałek), godz.15.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1. Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi – sędzia Krystyna Golinowska.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Wyznaczenie sekretarzy obrad – najmłodsi wiekiem radni.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wyznaczenie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego:
-  zgłaszanie kandydatów,
-  przeprowadzenie głosowania,
-  ogłoszenie wyników wyborów,
-  odczytanie uchwały.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego:
- zgłaszanie kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- odczytanie uchwały.

9. Wybór Marszałka Województwa Łódzkiego:
-  zgłaszanie kandydatów,
-  przeprowadzenie głosowania,
-  ogłoszenie wyników wyborów,
-  odczytanie uchwały.

9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

10. Wybór dwóch Wicemarszałków Województwa Łódzkiego:
- zgłaszanie kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- odczytanie uchwał.
 
Wybór dwóch Członków Zarządu Województwa Łódzkiego:
- zgłaszanie kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- odczytanie uchwał.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  
Czytany 36633 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:51
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 14.11.2018 - 11:08