Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 603/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 605/24 w dniu 30 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 611/24 w dniu 30 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 601/24 w dniu 30 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej –  przeciwdziałania HIV/AIDS w 2024 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 610/24 w dniu 30 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 28.05.2024 roku do godz. 23:59:59.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 28.05.2024 roku do godz. 23:59:59.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

UWAGA:

Beneficjentami zadania publicznego realizowanego poprzez organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach mogą być tylko osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

Strona 1 z 10