Departament Sportu i Turystyki

Dyrektor: Radosław Marzec
Zastępca Dyrektora: Kamil Sobol
Zastępca Dyrektora: Sławomir Piętakiewicz 


W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Sportu, który oznacza pisma symbolem „STI”
2. Wydział Turystyki, który oznacza pisma symbolem „STII”
3. Referat Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej, który oznacza pisma symbolem „STIII”
4. Referat Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „STIV”
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „STS”


Do zadań Departamentu Sportu i Turystyki - ST należą sprawy kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności:


1) opracowywanie kierunków działania i realizacja polityki sportowej województwa;
2) inicjowanie, koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie;
3) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu;
4) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynikających z Programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim;
5) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu w ramach realizowanej polityki państwa w zakresie sportu, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie województwa ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wspólnej polityki na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
7) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
9) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji zadania prowadzonych w celach kontrolnych dla zadań sportowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
10) przygotowanie sprawozdań, dokumentów i innych wniosków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Wydziału Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Marszałka;
11) realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej województwa, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań, prezentacji dotyczących bazy sportowej w województwie;
12) prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych;
13) weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych;
14) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, którym przyznano dofinasowania;
15) monitorowanie bazy sportowej i rekreacyjnej w województwie, przygotowywanie ankiet dotyczących inwentaryzacji obiektów sportowych;
16) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w tym opracowywanie regulaminów, prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków, obsługa i udział w pracach komisji ds. nagród sportowych;
17) opracowywanie i realizowanie umów związanych z przyznawaniem nagród sportowych dla zawodników i trenerów;
18) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań w zakresie sportu;
19) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie sportu;
20) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych, w tym promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych w regionie;
21) przygotowywanie, koordynacja spotkań, konferencji i wydarzeń sportowych z udziałem Marszałka Województwa;
22) sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie informacji opisowych, analiz, prezentacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie sportu, a także analiza i prezentacja osiągnięć sportowych w województwie;
23) przygotowywanie i udzielanie we współpracy z Kancelarią Marszałka informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań sportowych, w tym przygotowywanie materiałów prasowych;
24) prowadzenie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie sportu;
25) organizacja szkoleń i konferencji związanych z zakresem działań Wydziału, w tym prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;
26) przygotowywanie opinii na temat wydarzeń, imprez sportowych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa oraz opiniowanie inicjatyw sportowych ubiegających się o wsparcie finansowe.


1) prowadzenie aktywnej polityki na rzecz rozwoju turystyki w województwie;
2) realizacja zadań w zakresie turystyki wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz Programu Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 i innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej,
b) turystyki aktywnej,
c) turystyki kulturowej (w tym poprzemysłowej i przemysłowej),
d) turystyki biznesowej,
e) turystyki zdrowotnej;
3) inspirowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie:
a) tworzenia markowych produktów turystycznych,
b) promocji turystyki,
c) budowy sieci szlaków turystycznych,
d) szkolenia kadr turystycznych,
e) bezpieczeństwa turystów;
4) promocja atrakcji turystycznych i turystyki województwa na targach turystycznych i wystawach w kraju i zagranicą;
5) wspieranie rozwoju oraz promocja turystyki (aktywnej, kulturowej, biznesowej, zdrowotnej) opartej o sieć szlaków turystycznych;
6) przygotowywanie projektów dokumentów prawno-organizacyjnych warunkujących rozwój turystyki w regionie łódzkim;
7) wydawanie publikacji związanych z priorytetami rozwoju turystyki w województwie;
8) monitorowanie bazy turystycznej województwa i kierunków jej rozwoju;
9) tworzenie bazy danych o obiektach turystycznych i szlakach turystycznych;
10) tworzenie bazy danych o imprezach turystycznych, sportowych i kulturalnych;
11) inicjowanie badań dotyczących ruchu turystycznego na terenie województwa;
12) monitorowanie działań w zakresie turystyki współfinansowanych ze środków regionalnych, krajowych oraz funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych;
13) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i europejskich) w celu realizacji projektów w zakresie turystyki;
14) przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji;
15) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powołanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
16) przygotowanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji dofinansowanego zadania;
17) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
18) monitorowanie przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki;
19) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach kształtowania spójnej polityki rozwoju turystyki w województwie;
20) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczącej zagospodarowania turystycznego oraz imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych;
21) współdziałanie z jednostkami podległymi w zakresie udziału województwa w targach turystycznych i innych imprezach wystawienniczych;
22) współpraca z ministerstwem właściwym ds. turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w ramach realizacji polityki państwa w zakresie turystyki oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć;
23) współdziałanie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w zakresie aktualizacji informacji turystycznej w portalu internetowym www.lodzkietravel.pl;
24) współdziałanie z Departamentem Promocji w zakresie wydawnictw o charakterze turystycznym;
25) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez wojewódzkich i ogólnopolskich oraz upowszechniania turystyki na terenie województwa;
26) współpraca z województwami, szczególnie sąsiadującymi z województwem oraz z regionami partnerskimi w zakresie rozwoju turystyki.


1) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawaniem kategorii, prowadzeniem ewidencji oraz kontrolowaniem obiektów;
2) potwierdzanie lub zmiana zaszeregowania obiektów hotelarskich oraz wydawanie na wniosek przedsiębiorcy, w formie decyzji administracyjnej, przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwanego promesą;
3) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycznych oraz prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów;
5) przesyłanie kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz kopii stosownych dokumentów do ministra właściwego do spraw turystyki, udzielanie informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki;
6) nadzór nad działalnością gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej;
7) nadzór nad organizatorami i pośrednikami turystycznymi oraz organizatorami polowań w zakresie posiadania zabezpieczenia finansowego prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysokości tego zabezpieczenia;
8) rozpatrywanie skarg na niewłaściwe wykonywanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązków określonych w art. 9, art. 10 ust 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011;
9) wydawanie upoważnień jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym do przeprowadzania szkoleń dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego oraz nadzór nad prowadzeniem szkoleń;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zawieszaniem oraz przywracaniem uprawnień przewodnikom turystycznym górskim oraz prowadzenie ewidencji uprawnień nadanych przewodnikom turystycznym górskim;
11) kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie spełniania wymagań;
12) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych języków obcych spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki;
13) współdziałanie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Departamentem Finansów w zakresie zapewnienia środków na realizację zadań dotyczących
prowadzenia egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
14) przygotowywanie dokumentacji przetargowej, umów oraz zamówień i innych dokumentów związanych z promocją turystyki.


1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa w zakresie zadań Departamentu;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
5) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) przygotowywanie dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji i nagród;
8) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń nagród dla zawodników i trenerów;
9) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
10) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
11) udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki w przedmiocie budżetu projektu;
12) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
13) opracowywanie i zawieranie umów związanych z realizacją zadań województwa w zakresie organizacji pozarządowych;
14) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
15) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
16) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych;
17) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
18) realizacja projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich) w zakresie spraw finansowych;
19) przygotowanie i realizacja udzielanych przez województwo dotacji celowych w zakresie zadań Departamentu.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:01
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 05.11.2019 - 12:24
//todo move to script