Departament Sportu i Turystyki

p.o. Dyrektora: Damian Kunert
Zastępca Dyrektora: Sławomir Piętakiewicz
Zastępca Dyrektora: Jacek Zawirski

 

Do zadań Departamentu Sportu i Turystyki - ST należą sprawy kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności:

1) opracowywanie kierunków działania i realizacja polityki sportowej województwa;
2) inicjowanie, koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie;
3) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu;
4) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynikających z Programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim;
5) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu w ramach realizowanej polityki państwa w zakresie sportu, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie województwa ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wspólnej polityki na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
7) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
9) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji zadania prowadzonych w celach kontrolnych dla zadań sportowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
10) przygotowanie sprawozdań, dokumentów i innych wniosków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Wydziału Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Marszałka;
11) realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej województwa, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań, prezentacji dotyczących bazy sportowej w województwie;
12) prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych;
13) weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych;
14) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, którym przyznano dofinasowania;
15) monitorowanie bazy sportowej i rekreacyjnej w województwie, przygotowywanie ankiet dotyczących inwentaryzacji obiektów sportowych;
16) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w tym opracowywanie regulaminów, prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków, obsługa i udział w pracach komisji ds. nagród sportowych;
17) opracowywanie i realizowanie umów związanych z przyznawaniem nagród sportowych dla zawodników i trenerów;
18) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań w zakresie sportu;
19) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie sportu;
20) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych, w tym promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych w regionie;
21) przygotowywanie, koordynacja spotkań, konferencji i wydarzeń sportowych z udziałem Marszałka Województwa;
22) sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie informacji opisowych, analiz, prezentacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie sportu, a także analiza i prezentacja osiągnięć sportowych w województwie;
23) przygotowywanie i udzielanie we współpracy z Kancelarią Marszałka informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań sportowych, w tym przygotowywanie materiałów prasowych;
24) prowadzenie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie sportu;
25) organizacja szkoleń i konferencji związanych z zakresem działań Wydziału, w tym prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;
26) przygotowywanie opinii na temat wydarzeń, imprez sportowych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa oraz opiniowanie inicjatyw sportowych ubiegających się o wsparcie finansowe.

1) prowadzenie aktywnej polityki na rzecz rozwoju turystyki w województwie;
2) realizacja zadań w zakresie turystyki wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej,
b) turystyki aktywnej,
c) turystyki kulturowej (w tym poprzemysłowej i przemysłowej),
d) turystyki biznesowej,
e) turystyki zdrowotnej;
3) inspirowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie:
a) tworzenia markowych produktów turystycznych,
b) promocji turystyki,
c) budowy sieci szlaków turystycznych,
d) szkolenia kadr turystycznych,
e) bezpieczeństwa turystów;
4) promocja atrakcji turystycznych i turystyki województwa na targach turystycznych i wystawach w kraju i zagranicą;
5) wspieranie rozwoju oraz promocja turystyki (aktywnej, kulturowej, biznesowej, zdrowotnej) opartej o sieć szlaków turystycznych;
6) przygotowywanie projektów dokumentów prawno-organizacyjnych warunkujących rozwój turystyki w regionie łódzkim;
7) wydawanie publikacji związanych z priorytetami rozwoju turystyki w województwie;
8) monitorowanie bazy turystycznej województwa i kierunków jej rozwoju;
9) tworzenie bazy danych o obiektach turystycznych i szlakach turystycznych;
10) tworzenie bazy danych o imprezach turystycznych, sportowych i kulturalnych;
11) prowadzenie tematycznej podstrony internetowej urzędu oraz administrowanie portalem turystyki aktywnej www.aktywne.lodzkie.pl i profilami tematycznymi w mediach społecznościowych;
12) inicjowanie badań dotyczących ruchu turystycznego na terenie województwa;
13) monitorowanie działań w zakresie turystyki współfinansowanych ze środków regionalnych, krajowych oraz funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych;
14) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i europejskich) w celu realizacji projektów w zakresie turystyki;
15) przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji;
16) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
17) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powołanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
18) przygotowanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji dofinansowanego zadania;
19) monitorowanie przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki;
20) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach kształtowania spójnej polityki rozwoju turystyki w województwie;
21) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczącej zagospodarowania turystycznego oraz imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych;
22) współdziałanie z jednostkami podległymi w zakresie udziału województwa w targach turystycznych i innych imprezach wystawienniczych;
23) współpraca z ministerstwem właściwym ds. turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w ramach realizacji polityki państwa w zakresie turystyki oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć;
24) współdziałanie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w zakresie aktualizacji informacji turystycznej w portalu internetowym www.lodzkietravel.pl;
25) współdziałanie z Departamentem Promocji w zakresie wydawnictw o charakterze turystycznym;
26) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez wojewódzkich i ogólnopolskich oraz upowszechniania turystyki na terenie województwa;
27) współpraca z województwami, szczególnie sąsiadującymi

1) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawaniem kategorii, prowadzeniem ewidencji oraz kontrolowaniem obiektów;
2) potwierdzanie lub zmiana zaszeregowania obiektów hotelarskich oraz wydawanie na wniosek przedsiębiorcy, w formie decyzji administracyjnej, przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwanego promesą;
3) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycznych oraz prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów;
5) przesyłanie kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz kopii stosownych dokumentów do ministra właściwego do spraw turystyki, udzielanie informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki;
6) nadzór nad działalnością gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej;
7) nadzór nad organizatorami i pośrednikami turystycznymi oraz organizatorami polowań w zakresie posiadania zabezpieczenia finansowego prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysokości tego zabezpieczenia;
8) rozpatrywanie skarg na niewłaściwe wykonywanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązków określonych w art. 9, art. 10 ust 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011;
9) wydawanie upoważnień jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym do przeprowadzania szkoleń dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego oraz nadzór nad prowadzeniem szkoleń;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zawieszaniem oraz przywracaniem uprawnień przewodnikom turystycznym górskim oraz prowadzenie ewidencji uprawnień nadanych przewodnikom turystycznym górskim;
11) kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie spełniania wymagań;
12) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych języków obcych spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki;
13) współdziałanie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Departamentem Finansów w zakresie zapewnienia środków na realizację zadań dotyczących
prowadzenia egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
14) przygotowywanie dokumentacji przetargowej, umów oraz zamówień i innych dokumentów związanych z promocją turystyki.

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa w zakresie zadań Departamentu;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
5) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) przygotowywanie dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji i nagród;
8) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń nagród dla zawodników i trenerów;
9) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
10) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
11) udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki w przedmiocie budżetu projektu;
12) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
13) opracowywanie i zawieranie umów związanych z realizacją zadań województwa w zakresie organizacji pozarządowych;
14) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
15) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
16) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych;
17) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
18) realizacja projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich) w zakresie spraw finansowych;
19) przygotowanie i realizacja udzielanych przez województwo dotacji celowych w zakresie zadań Departamentu.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:01
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 21.04.2021 - 12:46