Kontakt - Departament Sportu i Turystyki

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 00
fax. 42 291 98 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Sportu i Turystyki

Dyrektor: Radosław Marzec 

W skład departamentu wchodzą:
1. Wydział Sportu, ST.I
2. Wydział Turystyki, ST.II
3. Referat Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej, ST.III
4. Referat Ekonomiczny, ST.IV

Zadania

Do zadań Departamentu Sportu i Turystyki należą sprawy kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności:

I. Wydział Sportu, który oznacza pisma symbolem „ST.I.”

1) programowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie województwa,
2) przygotowanie projektów prawno-organizacyjnych warunkujących rozwój kultury fizycznej i sportu,
3) realizacja polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu jako zadań własnych wynikających z programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim, w szczególności w zakresie:
a) wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
b) sportu wyczynowego, ze szczególnym uwzględnieniem programu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo,
c) współzawodnictwa w dyscyplinach sportu objętych Ogólnopolskim Systemem Sportu Młodzieżowego na szczeblu województw, powiatów, gmin i klubów sportowych,
d) sport na obszarach wiejskich i małych miast,
e) sport dla wszystkich; zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie,
f) kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów (trenerów i instruktorów)
g) opieka medyczna sportowców ,
4) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu w ramach realizowanej polityki państwa w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wspólnej polityki na rzecz upowszechnienia i rozwoju sportu,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykonywania zadań publicznych ze strefy kultury fizycznej i sportu,
7) opracowanie rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań zleconych do realizacji przez samorząd województwa ,
8) ogłoszenie i rozstrzyganie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
9) nadzór i kontrola realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym ,
10) działania promocyjne na rzecz rozwoju dyscyplin sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej,
11) monitorowanie bazy sportowej województwa,
12) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w województwie,
13) prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji i wyposażenia w urządzenia dla potrzeb sportu oraz remontów obiektów sportowych,
14) przedstawianie zarządowi projektów planów inwestycji sportowych przewidzianych do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
15) kontrola realizacji zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, którym przyznano dofinansowanie,
16) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym:
a) prowadzenie ewidencji składanych wniosków,
b) obsługa prac Komisji ds. Nagród.
17) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych:
a) prowadzenie ewidencji składanych wniosków,
b) obsługa prac Komisji ds. Stypendiów.

II. Wydział Turystyki, który oznacza pisma symbolem „ST.II”

1) prowadzenie aktywnej polityki na rzecz rozwoju turystyki w województwie,
2) realizacja zadań w zakresie turystyki wynikających ze strategii województwa, odnośnych programów, w tym Programu Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 i kierunków rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rozwoju bazy turystycznej,
b) turystyki miejskiej i kulturowej,
c) turystyki rekreacyjnej i aktywnej,
d) turystyki na obszarach wiejskich,
e) turystyki biznesowej,
f) turystyki industrialnej,
3) przygotowywanie projektów dokumentów prawno-organizacyjnych warunkujących rozwój turystyki
4) inspirowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie:
a) tworzenia markowych produktów turystycznych,
b) promocji turystyki, w szczególności aktywnej,
c) budowy sieci szlaków turystycznych,
d) szkolenia kadr turystycznych,
e) bezpieczeństwa turystów,
5) monitorowanie bazy turystycznej województwa i kierunków jej rozwoju,
6) monitorowanie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod kątem współfinansowania zadań z obszaru turystyki ze środków funduszy unijnych,
7) monitorowanie przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki,
8) promocja atrakcji turystycznych i turystyki województwa na targach turystycznych i wystawach w kraju i zagranicą oraz współpraca z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w tym zakresie,
9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach kształtowania spójnej polityki rozwoju turystyki w województwie,
10) współpraca z województwami, szczególnie sąsiadującymi z województwem oraz z regionami partnerskimi w zakresie rozwoju turystyki,
11) współpraca z ministerstwem właściwym ds. turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w ramach realizacji polityki państwa w zakresie turystyki jak i realizacji wspólnych przedsięwzięć,
12) wspieranie rozwoju oraz promocja turystyki aktywnej opartej o sieć szlaków turystycznych,
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez wojewódzkich i ogólnopolskich oraz upowszechniania turystyki na terenie województwa,
14) inicjowanie badań dotyczących ruchu turystycznego na terenie województwa,
15) udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach na realizację zadań z zakresu turystyki,
16) wydawanie publikacji związanych z priorytetami rozwoju turystyki w województwie.


17) wdrożenie wojewódzkiego systemu informacji turystycznej poprzez utworzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej i Centrów Informacji Turystycznej i Punktów Informacji Turystycznej,
18) projektowanie budżetu WSIT,
19) tworzenie bazy danych o obiektach turystycznych i szlakach turystycznych,
20) tworzenie bazy danych o imprezach turystycznych, sportowych i kulturalnych, edukacyjnych,
21) współdziałanie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w zakresie aktualizacji informacji turystycznej w portalu internetowym www. ziemialodzka.pl,
22) współdziałanie z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej w zakresie wydawnictw o charakterze turystycznym,
23) organizowanie szkoleń dla obsługi punktów informacji turystycznej,
24) wprowadzenie i monitorowanie jednolitej wizualizacji wyposażenia punktów informacji turystycznej oraz wszelkiego rodzaju publikacji,
25) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczącej zagospodarowania turystycznego oraz imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych,
26) współdziałanie z jednostkami podległymi w zakresie udziału województwa w targach turystycznych i innych imprezach wystawienniczych.

III. Referat Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej, który oznacza pisma symbolem „ST.III”

1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i nadawaniem kategorii,
2) kontrola obiektów hotelarskich,
3) prowadzenie Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich,
4) potwierdzanie lub zmiana dotychczasowego zaszeregowania obiektów hotelarskich oraz wydawanie na wniosek przedsiębiorcy, w formie decyzji administracyjnej, przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane dalej (promesą),
5) nadzór nad działalnością gospodarczą organizatorów polowań,
6) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
7) prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz aktualizacja Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów,
9) kontrolowanie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, wydawanie decyzji administracyjnych o stwierdzeniu wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru oraz o zakazanie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru,
10) prowadzenie nadzoru nad organizatorami i pośrednikami turystycznymi oraz organizatorami polowań w zakresie posiadania zabezpieczenia finansowego prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysokości tego zabezpieczenia,
11) wydawanie upoważnień jednostkom organizacyjnym lub osobom do prowadzania szkoleń dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego,
12) kontrola organizatorów szkoleń na przewodnika górskiego,
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zawieszaniem oraz przywracaniem uprawnień przewodnikom górskim,
14)kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie posiadania uprawnień,
15) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych języków obcych,
16) prowadzenie Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Przewodników Górskich,
17) wydawanie duplikatów legitymacji pilotom i przewodnikom turystycznym,
18) współdziałanie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Departamentem Finansów w zakresie zapewnienia środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
19) monitorowanie „szarej strefy” w turystyce i prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji stwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru.
20) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego polegające na  realizacji ustawy o usługach turystycznych w zakresie kontroli pilotów wycieczek.
21) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.


V. Referat Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „ST.V.”

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu w zakresie zadań Departamentu,
2) udział w pracach zespołu ds. weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki,
3) opracowywanie i realizowanie umów związanych z realizacją zadań województwa w zakresie organizacji pozarządowych,
4) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych,
5) przygotowywanie wniosków związanych z urealnianiem planu budżetu,
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
7) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych,
8) bieżący nadzór nad realizacją budżetu..


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:01
Osoba modyfikująca: Renata Danielak
Ostatnio zmieniany: 21.03.2019 - 09:57

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji