Zapytania ofertowe - nieaktywne (83)

06.04.2023 - 14:22

Zamawiający

Województwo Łódzkie

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO S.A. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: co najmniej 21 dni.

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.5.2023

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2023

3. Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2023 r.

- świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2023 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2023.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2023

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert:

Do dnia 28 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych wzorów umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.5.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2023

 • Termin wykonania zamówienia *

  wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2023 r.

  - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2023.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2023

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  28 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

06.04.2023 - 14:11

Zamawiający

Województwo Łódzkie

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: co najmniej 21 dni.

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.6.2023

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2023

3. Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2023 r.

- świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2023 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2023

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2023

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert:

Do dnia 28 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych wzorów umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.6.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2023

 • Termin wykonania zamówienia *

  - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2023 r.

  świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2023

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2023

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  28 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

06.04.2023 - 12:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.514.1.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego 

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  oświadczenie  o tym  nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia* przesłanki wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  28.04.2023 r. do godziny 23:59

04.04.2023 - 10:33

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytania:

Pytanie 1:

Czy razem z ofertą należy złożyć jeden scenariusz i storyboard animacji?

Odpowiedź:

Wykonawca ma załączyć do oferty proponowany scenariusz wraz ze storyboard, tak aby zamawiający mógł poznać wizję i założenia spotu. Należy złożyć jeden scenariusz do jednej animacji, nie muszą być szczegółowe.

Pytanie 2:

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże kwoty na realizację ww. zamówienia, ponieważ Wykonawca, jako specjalista w tej dziedzinie, powinien rzetelnie oszacować cenę za wykonanie takiego zamówienia.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/3/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie zgodnie z zapisem w OPZ.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  - doświadczenie 10%

  - scenariusz spotu 40%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2023 r. o godz. 10:00

31.03.2023 - 12:35

Wymagane oświadczenie i dokumenty:

1. Wykonawca:

 • kserokopia prawa wykonywania  zawodu  lekarza  (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
 • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".

Kryteria oceny ofert:

Cena (brutto): 100%

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za sporządzenie 1 wniosku.

Kryteria oceny ofert inne: Brak

Termin składania ofert: 24.04.2023 r., do godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.9061.4.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  31.12.2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak.

 • Termin składania ofert *

  24.04.2023 r., do godziny 16:00

31.03.2023 - 10:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.86.2023.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  maj/czerwiec 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),e. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość szkolenia - 15 %

  doświadczenie trenera - 35%

 • Termin składania ofert *

  24 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

30.03.2023 - 10:27

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/14/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od 01.06.2023 do31.12.2025

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  al. Piłsudskiego 8 i ul. Roosevelta 15

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  21.04.2023 r. o godz.12.00

27.03.2023 - 11:04

Pytanie 1. Zamawiający w pkt 1. wymaga zaoferowania procesora osiągającego w teście Passmark CPU Mark wynik min. 13000 punktów zgodnie z tabelą wyników testu z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Chcąc zaoferować najnowsze rozwiązania dostępne na rynku to czy Zamawiający dopuści procesor najnowszej generacji, którego wynik nie jest jeszcze opublikowany w testach Passmark CPU Mark, ale jest on natywnym następcą procesora, który spełnia wynik 13000 punktów w teście Passmark CPU Mark na dzień 27.03.2023?

Zamawiający dopuszcza procesor jeśli jest bezpośrednim następcą procesora poprzedniej generacji, który osiąga w teście minimum 13000 punktów oraz ma taką samą lub większą liczbę rdzeni i takie samo lub wyższe taktowanie (np dla procesora i5-1235U następcą spełniającym wymagania może być procesor i5-1335U).

Pytanie 2. Zamawiający wymaga w laptopie w pkt 8. Portów/złącz wbudowanych: 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C z funkcją Power Delivery, czytnik kart microSD. Z racji tego, iż w najnowszych modelach laptopów dostępnych u wiodących producentów sprzętu IT coraz częściej odchodzi się od czytników kart microSD lub kart SD, to czy zamawiający dopuści sprzęt bez czytnika kart microSD?    W przypadku posiadania takiego czytnika to czy zamawiający dopuści zewnętrzny czytnik kart microSD?

Zamawiający dopuszcza zewnętrzny czytnik kart.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2023 r. o godz. 12:00.

23.03.2023 - 11:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/3/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (Załącznik nr 2 - OPZ)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 1,

  2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw i usług opisanych w rozdziale II pkt 2 OPZ,

  3. Specyfikacja techniczna urządzenia do monitorowania jakości powietrza,

  4. Instrukcja montażu urządzenia.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  13.04.2023 r. godz. 10:00

21.03.2023 - 10:50

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.75.2023.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  maj 2023 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  on-line

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

  5. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość szkolenia - 15%

  doświadczenie trenera - 35% 

 • Termin składania ofert *

  12 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00