Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Dyrektor: Łukasz Stajuda
Zastępca Dyrektora: Maciej Kania

 

Do zadań Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FEŁ należą sprawy: przygotowania procedur w zakresie wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FEŁ2027) a w szczególności:

1) opracowanie struktury organizacyjnej wdrażania i realizacji FEŁ2027;
2) inicjowanie, opracowywanie lub opiniowanie dokumentów dotyczących wdrażania i realizacji FEŁ2027;
3) opracowanie ścieżki postępowania min. w zakresie procesu: naboru, oceny formalnej projektów, oceny merytorycznej projektów, zatwierdzania projektów do dofinansowania, zawierania umów o dofinansowanie projektów, odwołań, kontroli projektów w ramach FEŁ2027;
4) nadzór i koordynacja działań związanych z prawidłowym i sprawnym działaniem narzędzi informatycznych służących wdrażaniu FEŁ2027;
5) udział w przygotowywaniu systemu zarządzania i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2021-2027;
6) udział w opracowaniu kryteriów wyboru projektów;
7) opiniowanie dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027;
8) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie perspektywy finansowej 2021- 2027;
9) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej 2021-2027;
10) sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień z realizacji FEŁ2027 w zakresie kompetencji Departamentu;
11) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/audytowych w ramach kontroli/audytu Departamentu;
12) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych w zakresie zadań Departamentu;
13) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na dedykowanej stronie internetowej oraz na portalu w zakresie zadań Departamentu.

1) opracowanie ścieżki postępowania w zakresie obsługi finansowej min. procesu rozliczania projektów, rozliczania płatności dotacji celowej, zgłaszania nieprawidłowości; przygotowywania deklaracji wydatków;
2) przygotowywanie budżetu rocznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i ich aktualizacji w zakresie zadań Departamentu oraz FEŁ2027;
3) przygotowywanie prognoz, analiz, sprawozdań w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz FEŁ2027;
4) przygotowywanie raportów cząstkowych, informacji itp. w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
5) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie perspektywy finansowej 2021- 2027;
6) opiniowanie dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027;
7) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej 2021-2027.

1) opracowanie ścieżki postępowania w zakresie obsługi pomocy technicznej;
2) opracowywanie lub opiniowanie działań w zakresie pomocy technicznej FEŁ2027;
3) przygotowywanie budżetu rocznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i ich aktualizacji w zakresie pomocy technicznej FEŁ2027;
4) przygotowywanie prognoz, analiz, sprawozdań w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach pomocy technicznej FEŁ2027;
5) przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań w ramach pomocy technicznej FEŁ2027;
6) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej FEŁ2027;
7) przygotowywanie raportów cząstkowych, informacji itp. w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
8) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie perspektywy finansowej 2021- 2027;
9) opiniowanie dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027;
10) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej 2021-2027.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  26.04.2022 - 13:56
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 27.04.2022 - 17:53