Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Dyrektor: Łukasz Stajuda
Zastępca Dyrektora: Zbigniew Gwadera
Zastępca Dyrektora: Robert Kowalczyk

 

Do zadań Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027- FEŁ należą sprawy: wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wyboru projektów, rozliczania projektów, monitorowania i sprawozdawczości projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z wyjątkiem działań realizowanych w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, działań realizowanych przez IP oraz z wyłączeniem instrumentów finansowych. Ponadto do zadań Departamentu należą sprawy administrowania systemami informatycznymi wspierającym procesy związane z wdrażaniem funduszy w ramach FEŁ2027, a także zamykanie RPO WŁ 2014-2020, w tym w zakresie wyboru projektów, rozliczania projektów, sprawozdań a w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wyboru projektów, w szczególności przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie (formularza wniosku i załączników), wzoru umowy i decyzji o dofinansowaniu projektu, propozycji kryteriów wyboru projektów oraz propozycji zakresu merytorycznego do SzOP w zakresie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR;
2) ogłaszanie naborów (opracowanie dokumentacji naborowej, w tym przygotowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinasowanie) w zakresie zadań Wydziału;
3) przeprowadzanie procesu wyboru i oceny projektów w ramach trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego;
4) organizacja prac i obsługa KOP;
5) współpraca z ekspertami wyznaczonymi z wykazu ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP;
6) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
7) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów i decyzji w sprawie projektów własnych, w tym weryfikacja kompletności dokumentów;
8) prowadzenie rejestru zawartych umów o dofinansowanie projektów;
9) przyjmowanie zabezpieczeń należytej realizacji umów;
10) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytej realizacji umów;
11) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
12) sporządzanie i składanie za pośrednictwem aplikacji SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis;
13) monitorowanie we współpracy z Wydziałem Finansowym dostępności środków finansowych;
14) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
15) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
16) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027;
17) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
18) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
19) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych;
20) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
21) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wyboru projektów, w szczególności przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie (formularza wniosku i załączników), wzoru umowy i decyzji o dofinansowaniu projektu, propozycji kryteriów wyboru projektów oraz propozycji zakresu merytorycznego do SzOP w zakresie projektów społecznych współfinansowanych z EFS+;
2) ogłaszanie naborów (opracowanie dokumentacji naborowej, w tym przygotowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinasowanie) w zakresie zadań Wydziału;
3) przeprowadzanie procesu wyboru i oceny projektów w ramach trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego;
4) organizacja prac i obsługa KOP;
5) współpraca z ekspertami wyznaczonymi z wykazu ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP;
6) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
7) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów i decyzji w sprawie projektów własnych, w tym weryfikacja kompletności dokumentów;
8) prowadzenie rejestru zawartych umów o dofinansowanie projektów;
9) przyjmowanie zabezpieczeń należytej realizacji umów;
10) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytej realizacji umów;
11) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
12) sporządzanie i składanie za pośrednictwem aplikacji SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis;
13) monitorowanie we współpracy z Wydziałem Finansowym dostępności środków finansowych;
14) zlecanie badań i analiz dotyczących zdrowotnych programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej;
15) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
16) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
17) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
18) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
19) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
20) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
21) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych;
22) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
23) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wyboru projektów, w szczególności przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie (formularza wniosku i załączników), wzoru umowy i decyzji o dofinansowaniu projektu, propozycji kryteriów wyboru projektów oraz propozycji zakresu merytorycznego do SzOP w zakresie miejskich obszarów funkcjonalnych oraz projektów strategicznych;
2) ogłaszanie naborów (opracowanie dokumentacji naborowej, w tym przygotowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinasowanie) w zakresie zadań wydziału;
3) przeprowadzanie procesu wyboru i oceny projektów w ramach trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego;
4) organizacja prac i obsługa KOP;
5) współpraca z ekspertami wyznaczonymi z wykazu ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP;
6) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
7) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów i decyzji w sprawie projektów własnych, w tym weryfikacja kompletności dokumentów;
8) prowadzenie rejestru zawartych umów o dofinansowanie projektów;
9) przyjmowanie zabezpieczeń należytej realizacji umów;
10) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytej realizacji umów;
11) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
12) sporządzanie i składanie za pośrednictwem aplikacji SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis;
13) monitorowanie we współpracy z Wydziałem Finansowym dostępności środków finansowych;
14) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
15) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
16) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
17) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
18) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
19) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych;
20) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
21) współpraca min. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
3) współpraca ze strukturą zarządzającą ZIT, w tym w zakresie opiniowania strategii ZIT i jej zmian;
4) uczestnictwo w procesie identyfikacji projektów oraz ich zmian w ramach trybu pozakonkursowego;
5) przeprowadzanie procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego;
6) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach trybu konkursowego;
7) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
8) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie;
9) analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, przygotowanie propozycji realokacja środków pomiędzy działaniami;
10) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
11) prowadzenie rejestru zawartych umów o dofinansowanie projektów;
12) przyjmowanie zabezpieczeń należytej realizacji umów;
13) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytej realizacji umów;
14) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
15) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
16) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
17) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020;
18) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
19) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
20) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych;
21) wprowadzanie danych do systemu informatycznego.

1) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR oraz w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFRR;
2) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
3) zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych w zakresie dokumentów załączonych do wniosku o płatność;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
5) przygotowywanie planów kontroli, w tym metodyki i analizy ryzyka w zakresie weryfikacji administracyjnej prowadzonej przez Wydział;
6) monitorowanie trwałości projektów;
7) przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach zidentyfikowanych na etapie weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
8) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie wezwań do zapłaty w przypadku niedokonania zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
10) przekazywanie do komórki właściwej ds. odwołań informacji o konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego;
11) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
12) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
13) sporządzanie korekt zaświadczeń o pomocy de minimis;
14) weryfikacja formularza wprowadzania zmian do Wniosku o Dofinansowanie (nie wymagających aneksowania umowy) i wprowadzanie zaakceptowanych zmian do systemu informatycznego;
15) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 oraz RPO WŁ 2014-2020;
16) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
18) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
19) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie projektów społecznych współfinansowanych z EFS+ oraz w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS;
2) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
3) zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych w zakresie dokumentów załączonych do wniosku o płatność;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów oraz aneksów do Praw i obowiązków beneficjenta pozakonkursowego w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020; 5) przygotowywanie planów kontroli, w tym metodyki i analizy ryzyka w zakresie weryfikacji administracyjnej prowadzonej przez Wydział;
6) monitorowanie trwałości projektów;
7) obsługa podmiotowego systemu finansowania w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
8) przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach zidentyfikowanych na etapie weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
9) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie wezwań do zapłaty w przypadku niedokonania zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
11) przekazywanie do komórki właściwej ds. odwołań informacji o konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego;
12) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
13) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
14) sporządzanie korekt zaświadczeń o pomocy de minimis;
15) weryfikacja formularza wprowadzania zmian do Wniosku o Dofinansowanie (nie wymagających aneksowania umowy) i wprowadzanie zaakceptowanych zmian do systemu informatycznego;
16) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 oraz RPO WŁ 2014-2020;
17) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
18) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
19) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
20) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie miejskich obszarów funkcjonalnych oraz projektów strategicznych oraz w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie ZIT i projektów startegicznych;
2) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
3) zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych w zakresie dokumentów załączonych do wniosku o płatność;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
5) przygotowywanie planów kontroli, w tym metodyki i analizy ryzyka w zakresie weryfikacji administracyjnej prowadzonej przez Wydział;
6) monitorowanie trwałości projektów;
7) przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach zidentyfikowanych na etapie weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
8) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie wezwań do zapłaty w przypadku niedokonania zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
10) przekazywanie do komórki właściwej ds. odwołań informacji o konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego;
11) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
12) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
13) sporządzanie korekt zaświadczeń o pomocy de minimis;
14) weryfikacja formularza wprowadzania zmian do Wniosku o Dofinansowanie (nie wymagających aneksowania umowy) i wprowadzanie zaakceptowanych zmian do systemu informatycznego;
15) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 i RPO WŁ 2014- 2020;
16) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
18) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
19) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) opracowywanie założeń do budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
2) planowanie i przygotowywanie budżetu rocznego oraz WPF w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 oraz dokonywanie zmian;
3) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
4) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
5) prowadzenie rejestrów umów zawieranych w ramach Pomocy Technicznej dla Departamentu;
6) prowadzenie działań w zakresie Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
7) przygotowywanie planów działania Pomocy Technicznej w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu oraz dokonywanie ich zmian;
8) przygotowywanie zestawień wydatków oraz sprawozdań z realizacji działań Pomocy Technicznej w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
9) analiza środków wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej oraz postępu rzeczowego w ramach Departamentu;
10) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 oraz RPO WŁ 2014-2020;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) przygotowanie i aktualizacja propozycji dokumentów zawierających procedury, instrukcje, ścieżki postępowania i innych dokumentów wykonawczych74 dotyczących procesów zarządczych w FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu i ich przekazanie do komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
2) przygotowywanie harmonogramu naborów dla FEŁ2027 na podstawie harmonogramów cząstkowych przedkładanych przez inne podmioty;
3) opiniowanie instrukcji wykonawczych IP;
4) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych w zakresie zadań FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
5) sporządzanie wkładu do cyklicznych informacji i sprawozdania końcowego oraz analiz, informacji i raportów dotyczących realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014- 2020, w tym weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące;
6) współpraca przy ewaluacji programu FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, w szczególności przekazywanie dokumentów i informacji odnoszących się do badań ewaluacyjnych na prośbę komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
7) zgłaszanie podmiotów do rejestru podmiotów wykluczonych;
8) przeprowadzanie procesu rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów (w tym niszczenie weksli);
9) monitorowanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
10) administrowanie systemami informatycznymi wspierającymi procesy związane z wdrażaniem funduszy w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, w tym zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
11) wspieranie pod względem merytorycznym w zakresie zadań związanych z obsługą/korzystaniem z systemu/ów informatycznych, realizowanych w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
12) koordynowanie działań związanych z prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych wspierających procesy związane z wdrażaniem funduszy w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, a w szczególności:
a) koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do systemów informatycznych,
b) wspieranie Beneficjentów w zakresie obsługi systemów,
c) organizowanie szkoleń i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania systemów administratorom merytorycznym IP;
13) obsługa aplikacji internetowej SD2022;
14) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej treści przekazywanych przez inne komórki Departamentu;
15) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 oraz RPO WŁ 2014-2020;
16) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
18) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
19) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) monitorowanie dostępnej alokacji dla FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
2) przygotowywanie WPF oraz danych do projektu budżetu województwa i ich zmian w ramach programu FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
3) kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu oraz sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analizowanie i monitorowanie wykorzystania środków w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
5) wnioskowanie do komórki właściwej ds. polityki regionalnej o dotację celową i środki europejskie zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
6) przygotowywanie i przekazywanie rozliczenia transz dotacji celowej przyznanej na realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 do komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
7) weryfikacja przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące rozliczeń transz dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020;
8) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
9) przygotowywanie zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów realizujących projekty w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
10) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
11) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów uchwał, projektów umów, umów i aneksów w ramach RPO WŁ 2014-2020;
12) monitorowanie wykorzystania dotacji celowej, środków europejskich oraz środków odzyskanych od beneficjentów w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014- 2020 w zakresie zadań Departamentu;
13) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji dla projektów realizowanych w ramach FEŁ202 i RPO WŁ 2027 w zakresie zadań Departamentu;
14) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
15) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych przedkładanych przez IP w zakresie FEŁ2027;
16) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych w zakresie FEŁ2027;
17) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu w zakresie FEŁ2027;
18) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
19) przygotowywanie deklaracji wydatków w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014- 2020 w zakresie zadań Departamentu;
20) weryfikacja deklaracji wydatków sporządzanych przez IP;
21) przygotowywanie danych cząstkowych do rocznego zestawienia wydatków;
22) przygotowywanie oświadczeń w sprawie deklaracji zarządczej; 23) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
24) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027 oraz RPO WŁ 2014-2020;
25) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
26) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020;
27) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
28) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014-2020.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ do IC RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
3) weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji wydatków od IP RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
4) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających do KE oraz weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
5) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu oraz weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
6) analiza audytów Instytucji Audytowej - perspektywa 2014-2020;
7) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków RPO WŁ 2014-2020;
8) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
9) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
10) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
11) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
12) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
13) wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS;
14) wprowadzanie danych do systemu informatycznego.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  26.04.2022 - 13:56
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 03.03.2023 - 10:21