Departament Infrastruktury

Dyrektor: Rafał Jóźwiak
Zastępca Dyrektora: Daniel Żyżelewicz
Zastępca Dyrektora: Aneta Wierzbicka

 

Do zadań Departamentu Infrastruktury - IF należą sprawy infrastruktury technicznej, organizowania i koordynowania transportu zbiorowego, energetyki, drogownictwa, obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, mienia województwa, ochrony konsumentów, a w szczególności:

1) rozpatrywanie spraw dotyczących udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury technicznej, w tym weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji, przygotowywanie stosownych projektów porozumień, nadzorowanie realizacji ww. inwestycji oraz rozliczanie udzielonych dotacji;
2) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i ich przebiegu;
3) występowanie do zarządów powiatów o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich;
4) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zmiany kategorii dróg;
5) przygotowywanie, na polecenie przełożonych, zestawień i analiz z zakresu infrastruktury technicznej;
6) przygotowywanie opinii dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe na obszarze województwa;
7) przygotowywanie opinii do przedkładanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji z innymi gminami oraz polityką energetyczną państwa;
8) przygotowywanie opinii dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji przewidywanych przez Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej;
9) przygotowywanie opinii do projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej;
10) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich;
11) prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
12) kontrolowanie prawidłowości zmian w organizacji ruchu wprowadzonych zatwierdzonymi projektami;
13) organizowanie, udział i przewodniczenie w komisjach powoływanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie;
14) współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego Łodzi w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
15) wydawanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg wojewódzkich w sposób szczególny;
16) uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego tras przemarszu procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym na drogach wojewódzkich;
17) prowadzenie prac związanych z nadawaniem przez Zarządu Województwa numerów drogom powiatowym i gminnym;
18) prowadzenie rejestrów nadawanych numerów dróg;
19) prowadzenie ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób podlegających kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;
20) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Marszałka Województwa nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji;
21) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego Łodzi sprawującym obsługę Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
22) obsługa systemu do celów okresowego monitorowania dróg wojewódzkich oraz realizowanych inwestycji drogowych na drogach województwa.

1) przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
2) wydawanie, cofanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
3) prowadzenie rejestru miejsc przystankowych autobusowej komunikacji publicznej (przystanków i obiektów dworcowych) znajdujących się na obszarze województwa;
4) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km;
5) prowadzenie uzgodnień ze starostami i marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w przewozach regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób;
6) przygotowywanie postanowień w sprawie wniosków innych organów o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar województwa;
7) wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia;
8) kontrola prawidłowości wykonywania przewozów oraz współdziałanie w tym zakresie z organami właściwymi do kontroli ruchu drogowego;
9) przygotowywanie projektów umów zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami komunikacji autobusowej w sprawie dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich;
10) przyjmowanie od przewoźników i weryfikowanie miesięcznych rozliczeń dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych;
11) kontrola w zakresie ewidencji biletów ulgowych przewoźników komunikacji autobusowej z którymi województwo zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
12) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
13) kontrolowanie podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
14) przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne;
15) opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do wojewódzkiego transportu drogowego;
16) opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie transportu drogowego;
17) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
18) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu;
19) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców;
20) prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do przedmiotowego rejestru;
21) organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

1) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa nabytego przez samorząd województwa z mocy prawa;
2) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa przez samorząd województwa w związku z wykonywaniem zadań;
3) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia Skarbu Państwa;
5) monitorowanie wykonania planu wykorzystania zasobu nieruchomości województwa oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia lub wygaszenia prawa trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu sprawowanego na nieruchomościach województwa;
7) prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości województwa w użytkowanie wieczyste;
8) prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach województwa;
9) prowadzenie spraw dotyczących obciążania nieruchomości województwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym oddawanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
10) nadzorowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych postawionych w stan likwidacji oraz prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem majątku pozostałego po restrukturyzacji i likwidacji tych jednostek;
11) prowadzenie czynności w ramach postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne;
12) współdziałanie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
13) współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie;
14) podejmowanie czynności dotyczących postępowania wieczysto księgowego dla nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie będące w zarządzaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
15) przygotowywanie opinii i uzgodnień w sprawach nowelizacji aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami;
16) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym stanowiącym własność samorządu województwa;
17) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
18) wydanie zezwoleń na hurtowy obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu;
19) prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
20) dokonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej;
21) wykonywanie zadań w zakresie ochrony konsumentów i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.

1) planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
2) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w transporcie kolejowym;
3) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym;
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
5) przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług publicznych zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami kolejowymi;
6) analiza oraz opracowywanie wniosków o zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy;
7) przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie rozliczeń w zakresie finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
8) analiza miesięcznych sprawozdań składanych przez operatora;
9) kontrola realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
10) prowadzenie spraw związanych z użyczeniem/dzierżawą operatorowi pojazdów szynowych będących własnością województwa;
11) prowadzenie działań związanych z opracowaniem i realizacją planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego;
12) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem kolejowych pojazdów szynowych;
13) opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do transportu kolejowego;
14) opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
15) opracowywanie planów i sprawozdań finansowych;
16) prowadzenie spraw związanych z budową systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.;
17) opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. dotyczących rozwoju transportu szynowego;
18) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. spółek w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., w zakresie min. przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
19) współpraca z PKP PLK S.A. jako Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa;
20) prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków na zakup i modernizacje taboru kolejowego z zewnętrznych źródeł finansowania;
21) przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli planowanych i zleconych przez Zarządu Województwa w spółkach, dotyczących obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółki z samorządem województwa;
22) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką z mniejszościowym udziałem województwa „POLREGIO” sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) analizie kwartalnych informacji o sytuacji finansowej Spółki, na podstawie otrzymanych od Spółki informacji,
b) przygotowaniu projektu rekomendacji w przedmiocie głosowania przedstawiciela województwa na Zgromadzeniu Wspólników,
c) współpraca z przedstawicielem wspólników Województw w Radzie Nadzorczej Spółki,
d) przygotowanie dokumentów zgodnie z procedurą zapisaną w Umowie Wspólników dotyczącą wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej,
e) prowadzenie rejestru osób reprezentujących Wspólnika - województwo w organach spółki,
f) prowadzenie rejestru posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

1) opracowywanie projektu budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament oraz wnioskowanie w sprawach ich zmian;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie budżetu realizowanego przez Departament i podległe wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego;
3) opracowywanie sprawozdań finansowych do budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
4) weryfikacja planów finansowych oraz przeprowadzanie analiz zadań realizowanych przez Departament oraz podległe wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
5) prowadzenie analitycznej księgi inwentarzowej dla aktywów trwałych będących w użytkowaniu Departamentu oraz wytworzonych w wyniku realizacji przez Departament zadań inwestycyjnych;
6) prowadzenie ewidencji danych kadrowo - płacowych kierowników podległych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych (RODO);
7) współpraca w sprawach dotyczących przygotowywania oraz realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie finansowym, w szczególności analizy sprawozdań składanych przez operatorów, kontrola/audyt finansowy.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:39
Osoba modyfikująca: Jeremi Borowiec
Ostatnio zmieniany: 21.07.2022 - 12:25