Kontakt - Departament Infrastruktury

al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
tel. 42 663 31 50
fax. 42 663 31 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Infrastruktury

Dyrektor: Grzegorz Jastrzębowski
Zastępca dyrektora: Teresa Woźniak
Zastępca dyrektora: Daniel Żyżelewicz


W skład departamentu wchodzą:

    1. Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej, IF.I
    2. Wydział Transportu Drogowego, IF.II
    3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, IF.III
    4. Wydział Transportu Szynowego, IF.IV
    5. Samodzielne Stanowiska ds. Zezwoleń i Konsumentów, IF.V
    6. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, IF.S

Do  zadań  Departamentu  Infrastruktury  należą  sprawy  infrastruktury technicznej, koordynacji przewozów pasażerskich, energetyki, drogownictwa, obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, majątku
województwa,  ochrony  konsumentów, podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych itp., a w szczególności:

I.  Wydział   Dróg   i   Infrastruktury   Technicznej,   który   oznacza   pisma symbolem „IFI”

 1) rozpatrywanie  wniosków  o  udzielanie  dotacji  celowych  na  dofinansowanie
inwestycji    własnych    jednostek    samorządu    terytorialnego    w    zakresie
infrastruktury technicznej;
2) sprawowanie     nadzoru     nad     realizacją     inwestycji     infrastrukturalnych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach przyznanych
dotacji;
3) prowadzenie  rozliczeń  finansowych  i  statystycznych  w  realizacji  dotowanych
zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej;
4) przygotowywanie  projektów  opinii  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg
krajowych i ich przebiegu;
5)  występowanie do zarządów powiatów o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia
przebiegu dróg wojewódzkich;
6) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zmiany kategorii dróg;
7) opracowywanie studiów i analiz z zakresu infrastruktury technicznej;
8) przygotowywanie    opinii    dotyczących    zaopatrzenia    w    energię    cieplną,
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze województwa;
9)  przygotowywanie   opinii   do   przedkładanych   przez   wójtów   (burmistrzów,
prezydentów miast) projektów założeń  do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię 61
elektryczną   i   paliwa   gazowe   w   zakresie   koordynacji   z   innymi   gminami
oraz polityką energetyczną państwa;
10)   przygotowywanie  opinii  dla  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  dotyczących
udzielania,  odmowy  udzielenia,  zmiany  i  cofnięcia  koncesji  przewidywanych
przez Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej;
11)   przygotowywanie    opinii    do projektów planów rozwoju w zakresie obecnego          
i  przyszłego  zapotrzebowania  na  paliwa  gazowe  lub  energię  elektryczną,
sporządzanych       przez       przedsiębiorstwa       energetyczne,       zajmujące
się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej;
12)   wykonywanie  w  imieniu  marszałka  funkcji  organu  zarządzającego  ruchem
na drogach wojewódzkich;
13)   prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
14)   kontrolowanie   prawidłowości   zmian   w   organizacji   ruchu   wprowadzonych
zatwierdzonymi projektami;
15)   organizowanie,  udział  i  przewodniczenie  w  komisjach  powoływanych  w  celu
poprawy    bezpieczeństwa    ruchu    drogowego    na    drogach   wojewódzkich
oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie;
16)   współdziałanie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego;
17)   wydawanie   zezwoleń   na   organizowanie   zawodów   sportowych,   rajdów,
wyścigów,    zgromadzeń    i    innych    imprez,    które    powodują    utrudnienie                     
w ruchu lub wymagają korzystania z dróg wojewódzkich w sposób szczególny;
18)   uzgadnianie  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  tras  przemarszu
procesji,  pielgrzymek  i  innych  imprez  o  charakterze  religijnym  na  drogach
wojewódzkich;
19)   prowadzenie  prac  związanych  z  nadawaniem  przez  zarząd  numerów  drogom
powiatowym i gminnym;
20)   prowadzenie rejestrów nadawanych numerów dróg;
21)   prowadzenie   ewidencji   egzaminatorów   sprawdzających   kwalifikacje   osób
ubiegających   się   o   uprawnienia   do   kierowania   pojazdem   oraz   osób
podlegających kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;
22)   prowadzenie   spraw   związanych   z   pełnieniem   przez   marszałka   nadzoru
nad    przeprowadzaniem    egzaminów    państwowych    osób    ubiegających
się   o   uprawnienia   do   kierowania   pojazdem   oraz   osób   podlegających
kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji;
23)   współpraca z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego sprawującym obsługę
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
24)   sporządzanie  niezbędnych    planów,  sprawozdań  i  analiz  z  zakresu  budżetu
i finansów, wynikających z realizowanych przez Departament zadań;
25)   prowadzenie ewidencji danych kadrowo - płacowych kierowników wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.

II.  Wydział Transportu Drogowego, który oznacza pisma symbolem „IFII”

1)   przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
2)   wydawanie, cofanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
3)   prowadzenie rejestru miejsc przystankowych autobusowej komunikacji publicznej (przystanków i obiektów dworcowych) znajdujących się na obszarze województwa;
4)   przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km;
5)   prowadzenie uzgodnień ze starostami i marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w przewozach regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób;
6) przygotowywanie postanowień w sprawie wniosków innych organów o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar województwa;
7) wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia;
8) kontrola prawidłowości wykonywania przewozów oraz współdziałanie w tym zakresie z organami właściwymi do kontroli ruchu drogowego;
9)   przygotowywanie projektów umów zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami komunikacji autobusowej w sprawie dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich;
10)   przyjmowanie od przewoźników i weryfikowanie miesięcznych rozliczeń dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych;
11)   kontrola w zakresie ewidencji biletów ulgowych przewoźników komunikacji autobusowej z którymi województwo zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
12)   prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
13)   kontrolowanie podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
14)   przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne;
15)   opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do wojewódzkiego transportu drogowego;
16)   opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie transportu drogowego;
17)   prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
18)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu;
19)   prowadzenie ewidencji pracowni psychologicznych prowadzonych przez:
        a) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
        b) podmioty podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
        c) jednostki sektora finansów publicznych;
20)   sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców;
21)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do przedmiotowego rejestru.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który oznacza pisma symbolem „IFIII”

1) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa nabytego przez samorząd województwa z mocy prawa;
2) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa przez samorząd województwa w związku z wykonywaniem zadań;
3) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia Skarbu Państwa;
5) monitorowanie wykonania planu wykorzystania zasobu nieruchomości województwa oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia lub wygaszenia prawa trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu sprawowanego na nieruchomościach województwa;
7) prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości województwa w użytkowanie wieczyste;
8) prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach województwa;
9) prowadzenie spraw dotyczących obciążania nieruchomości województwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym oddawanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
10) nadzorowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych postawionych w stan likwidacji oraz prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem majątku pozostałego po restrukturyzacji i likwidacji tych jednostek;
11) prowadzenie czynności w ramach postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne;
12) współdziałanie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
13) współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie;
14) podejmowanie czynności dotyczących postępowania wieczysto księgowego dla nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie będące w zarządzaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
15) przygotowywanie opinii i uzgodnień w sprawach nowelizacji aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami;
16) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym stanowiącym własność samorządu województwa;
17) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

IV.  Wydział Transportu Szynowego, który oznacza pisma symbolem „IFIV”

1) planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
2) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w transporcie kolejowym;
3) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym;
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
5) przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług publicznych zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami kolejowymi;
6) analiza oraz opracowywanie wniosków o zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy;
7) przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie rozliczeń w zakresie finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
8) analiza miesięcznych sprawozdań składanych przez operatora;
9) kontrola realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
10) prowadzenie spraw związanych z użyczeniem/dzierżawą operatorowi pojazdów szynowych będących własnością województwa;
11) prowadzenie działań związanych z opracowaniem i realizacją planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego;
12) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem kolejowych pojazdów szynowych;
13) opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do transportu kolejowego;
14) opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
15) opracowywanie planów i sprawozdań finansowych do budżetu województwa;
16) prowadzenie spraw związanych z budową systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.;
17) współpraca z PKP PLK S.A. jako Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa;
18) prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków na zakup i modernizacje taboru kolejowego z zewnętrznych źródeł finansowania;
19) przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli planowanych i zleconych przez zarząd w spółkach, dotyczących obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółki z samorządem województwa;
20) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką z mniejszościowym udziałem województwa „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., polegających w szczególności na:
84
a) opracowywaniu kwartalnych informacji o sytuacji finansowej Spółki na podstawie otrzymanych informacji od Spółki celem przedstawienia zarządowi,
b) przygotowaniu projektu rekomendacji w przedmiocie głosowania przedstawiciela województwa na Zgromadzeniu Wspólników,
c) współpraca z przedstawicielem wspólników Województw w Radzie Nadzorczej Spółki,
d) przygotowanie dokumentów zgodnie z procedurą zapisaną w Umowie Wspólników dotyczącą wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej,
e) prowadzenie rejestru osób reprezentujących Wspólnika - województwo w organach spółki,
f) prowadzenie rejestru posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
21) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką województwa „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) opracowywanie kwartalnych informacji o sytuacji finansowej Spółki na podstawie otrzymanych informacji od Spółki celem przedstawienia zarządowi,
b) przygotowaniu materiałów na Zgromadzenia Wspólników,
c) prowadzeniem spraw związanych z wnoszeniem do Spółki dopłat oraz obejmowaniem w niej udziałów,
d) współpraca z Zarządem Spółki
e) pozyskiwaniu od spółki dokumentów, o których mowa w Akcie Założycielskim w § 39;
f) przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kontroli zleconych przez zarząd,
g) przygotowaniu projektów uchwał zarządu powołujących lub odwołujących członków Rady Nadzorczej Spółki,
h) prowadzenie rejestru osób desygnowanych przez Wspólnika - województwo do Rady Nadzorczej,
i) prowadzenie rejestru udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
22) prowadzenie analitycznej księgi inwentarzowej dla aktywów trwałych będących w użytkowaniu Departamentu oraz wytworzonych w wyniku realizacji przez Departament zadań inwestycyjnych.


V.    Samodzielne      Stanowiska      ds.      Zezwoleń      i      Konsumentów, które oznaczają pisma symbolem „IFV”

1)     przyjmowanie,  rejestrowanie  i  rozpatrywanie  wniosków  o  wydanie  zezwoleń
na  hurtowy  obrót  w  kraju  napojami  alkoholowymi  o  zawartości  do  18  %
alkoholu;
2)     wydawanie,   rejestrowanie,   cofanie   i   zmiana   zezwoleń   na   hurtowy   obrót               
w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu;
3)     kontrolowanie  wnoszonych  przez  przedsiębiorców  opłat  za  wydanie  zezwoleń
pod  względem  prawidłowej  ich  wysokości  i  zgodności  ze  złożonymi  przez
przedsiębiorców  pisemnymi  oświadczeniami  o  wartości  sprzedaży  hurtowej
napojów alkoholowych w roku poprzednim;
4)     kontrolowanie  wnoszonych  przez  przedsiębiorców  opłat  za  wydanie  decyzji
wprowadzającej  dodatkowe  miejsca  działalności  gospodarczej    w  stosunku
do   wymienionych   w   wydanych   zezwoleniach   pod   względem   prawidłowej
ich wysokości;
5)     analizowanie    i     prognozowanie   przychodów na następny rok kalendarzowy
z tytułu udzielania zezwoleń i wprowadzania zmian  w wydanych zezwoleniach;
6)     prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
7)     przyjmowanie,   rejestrowanie   i   rozpatrywanie   wniosków   przedsiębiorców            
o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
8)     wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń o dokonanym wpisie do rejestru;
9)     zawiadamianie  Naczelnego  Dyrektora  Archiwów  Państwowych  o  dokonanym
wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
10)   dokonywanie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru;
11)   dokonywanie zmian we wprowadzonych wpisach do rejestru;
12)   wykreślanie wpisów w rejestrze;
13)   wykonywanie  zadań  w  zakresie  ochrony  konsumentów  i  przeciwdziałania
praktykom monopolistycznym;
14)   gromadzenie   informacji   na   temat   praktyk   monopolistycznych   na   terenie
województwa  oraz  występowanie  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania
antymonopolowego;
15)   przygotowywanie     projektów     umów     z     organizacjami     konsumenckimi
na świadczenie nieodpłatnych usług z zakresu ochrony interesów konsumentów          
w województwie;;

VI.    Samodzielne  Stanowiska  ds.  Obsługi  Sekretariatu,  które  oznaczają pisma symbolem „IFS”
 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:39
Osoba modyfikująca: Agnieszka Bartoszewska
Ostatnio zmieniany: 15.01.2019 - 11:50

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji