Departament Infrastruktury

Dyrektor: Rafał Jóźwiak
Zastępca Dyrektora: Daniel Żyżelewicz
p.o. Zastępcy Dyrektora: Aneta Wierzbicka


W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej, który oznacza pisma symbolem „IFI”
2. Wydział Transportu Drogowego, który oznacza pisma symbolem „IFII”
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który oznacza pisma symbolem „IFIII”
4. Wydział Transportu Szynowego, który oznacza pisma symbolem „IFIV”
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „IFS”


Zadania:

Do zadań Departamentu Infrastruktury - IF należą sprawy infrastruktury technicznej, koordynacji przewozów pasażerskich, energetyki, drogownictwa, obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, mienia województwa, ochrony konsumentów, a w szczególności:

 


1) rozpatrywanie spraw dotyczących udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury technicznej, w tym weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji, przygotowywanie stosownych projektów porozumień, nadzorowanie realizacji ww. inwestycji oraz rozliczanie udzielonych dotacji;
2) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i ich przebiegu;
3) występowanie do zarządów powiatów o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich;
4) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zmiany kategorii dróg;
5) przygotowywanie, na polecenie przełożonych, zestawień i analiz z zakresu infrastruktury technicznej;
6) przygotowywanie opinii dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe na obszarze województwa;
7) przygotowywanie opinii do przedkładanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji z innymi gminami oraz polityką energetyczną państwa;
8) przygotowywanie opinii dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji przewidywanych przez Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej;
9) przygotowywanie opinii do projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej;
10) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich;
11) prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
12) kontrolowanie prawidłowości zmian w organizacji ruchu wprowadzonych zatwierdzonymi projektami;
13) organizowanie, udział i przewodniczenie w komisjach powoływanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie;
14) współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
15) wydawanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg wojewódzkich w sposób szczególny;
16) uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego tras przemarszu procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym na drogach wojewódzkich;
17) prowadzenie prac związanych z nadawaniem przez Zarządu Województwa numerów drogom powiatowym i gminnym;
18) prowadzenie rejestrów nadawanych numerów dróg;
19) prowadzenie ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób podlegających kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;
20) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Marszałka Województwa nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji;
21) współpraca z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego sprawującym obsługę Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
22) sporządzanie niezbędnych planów, sprawozdań i analiz z zakresu budżetu i finansów, wynikających z realizowanych przez Departament zadań;
23) prowadzenie ewidencji danych kadrowo - płacowych kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.


1) przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
2) wydawanie, cofanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
3) prowadzenie rejestru miejsc przystankowych autobusowej komunikacji publicznej (przystanków i obiektów dworcowych) znajdujących się na obszarze województwa;
4) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km;
5) prowadzenie uzgodnień ze starostami i marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w przewozach regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób;
6) przygotowywanie postanowień w sprawie wniosków innych organów o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w transporcie drogowym osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar województwa;
7) wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia;
8) kontrola prawidłowości wykonywania przewozów oraz współdziałanie w tym zakresie z organami właściwymi do kontroli ruchu drogowego;
9) przygotowywanie projektów umów zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami komunikacji autobusowej w sprawie dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich;
10) przyjmowanie od przewoźników i weryfikowanie miesięcznych rozliczeń dopłat przysługujących z tytułu honorowania ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych;
11) kontrola w zakresie ewidencji biletów ulgowych przewoźników komunikacji autobusowej z którymi województwo zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
12) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
13) kontrolowanie podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
14) przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne;
15) opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do wojewódzkiego transportu drogowego;
16) opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie transportu drogowego;
17) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
18) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu;
19) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców;
20) prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do przedmiotowego rejestru.

1) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa nabytego przez samorząd województwa z mocy prawa;
2) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia Skarbu Państwa przez samorząd województwa w związku z wykonywaniem zadań;
3) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia Skarbu Państwa;
5) monitorowanie wykonania planu wykorzystania zasobu nieruchomości województwa oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia lub wygaszenia prawa trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu sprawowanego na nieruchomościach województwa;
7) prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości województwa w użytkowanie wieczyste;
8) prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach województwa;
9) prowadzenie spraw dotyczących obciążania nieruchomości województwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym oddawanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
10) nadzorowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych postawionych w stan likwidacji oraz prowadzenie spraw związanych
z zagospodarowaniem majątku pozostałego po restrukturyzacji i likwidacji tych jednostek;
11) prowadzenie czynności w ramach postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne;
12) współdziałanie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
13) współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie;
14) podejmowanie czynności dotyczących postępowania wieczysto księgowego dla nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie będące w zarządzaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
15) przygotowywanie opinii i uzgodnień w sprawach nowelizacji aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami;
16) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym stanowiącym własność samorządu województwa;
17) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
18) wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%;
19) prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
20) dokonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej;
21) wykonywanie zadań w zakresie ochrony konsumentów i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.


1) planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
2) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w transporcie kolejowym;
3) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym;
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
5) przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług publicznych zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami kolejowymi;
6) analiza oraz opracowywanie wniosków o zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy;
7) przyjmowanie, weryfikacja i prowadzenie rozliczeń w zakresie finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
8) analiza miesięcznych sprawozdań składanych przez operatora;
9) kontrola realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
10) prowadzenie spraw związanych z użyczeniem/dzierżawą operatorowi pojazdów szynowych będących własnością województwa;
11) prowadzenie działań związanych z opracowaniem i realizacją planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego;
12) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem kolejowych pojazdów szynowych;
13) opracowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do transportu kolejowego;
14) opracowywanie studiów oraz sporządzanie opinii i analiz na potrzeby organów samorządu województwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
15) opracowywanie planów i sprawozdań finansowych do budżetu województwa;
16) prowadzenie spraw związanych z budową systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.;
17) opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. dotyczących rozwoju transportu szynowego;
18) współpraca z Departamentem Prawno-Organizacyjnym w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., w zakresie min. przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
19) współpraca z PKP PLK S.A. jako Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa;
20) prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków na zakup i modernizacje taboru kolejowego z zewnętrznych źródeł finansowania;
21) przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli planowanych i zleconych przez Zarządu Województwa w spółkach, dotyczących obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółki z samorządem województwa;
22) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką z mniejszościowym udziałem województwa „POLREGIO” sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) opracowywaniu kwartalnych informacji o sytuacji finansowej Spółki na podstawie otrzymanych informacji od Spółki celem przedstawienia Zarządowi Województwa,
b) przygotowaniu projektu rekomendacji w przedmiocie głosowania przedstawiciela województwa na Zgromadzeniu Wspólników,
c) współpraca z przedstawicielem wspólników Województw w Radzie Nadzorczej Spółki,
d) przygotowanie dokumentów zgodnie z procedurą zapisaną w Umowie Wspólników dotyczącą wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej,
e) prowadzenie rejestru osób reprezentujących Wspólnika - województwo w organach spółki,
f) prowadzenie rejestru posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
23) prowadzenie analitycznej księgi inwentarzowej dla aktywów trwałych będących w użytkowaniu Departamentu oraz wytworzonych w wyniku realizacji przez Departament zadań inwestycyjnych.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:39
Osoba modyfikująca: Agnieszka Bartoszewska
Ostatnio zmieniany: 09.12.2020 - 10:00