Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Dyrektor
Zastępca Dyrektora – Koordynator ds. Zasad Równościowych KPP
Zastępca Dyrektora

 

Do zadań Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027- KOFEŁ należą sprawy: kontroli projektów, przeprowadzania procedur odwoławczych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz wykonywanie zadań koordynatora zasad równościowych i KPP, a także zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie kontroli projektów i procedur odwoławczych, a w szczególności:

1) sporządzanie metodyki oraz projektów planów kontroli realizacji projektów i ich aktualizacji w ramach FEŁ2027 w zakresie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów w ramach FEŁ2027, w tym w zakresie zamówień publicznych;
3) przeprowadzanie kontroli systemowych;
4) wydawanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie wezwań do zapłaty;
5) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
6) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji;
7) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli;
9) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach FEŁ2027;
10) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) sporządzanie metodyki oraz projektów planów kontroli realizacji projektów i ich aktualizacji w ramach FEŁ2027 w zakresie projektów społecznych współfinansowanych z EFS+;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów w ramach FEŁ2027, w tym w zakresie zamówień publicznych;
3) przeprowadzanie kontroli systemowych;
4) wydawanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie wezwań do zapłaty;
5) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
6) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji;
7) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli;
9) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach FEŁ2027;
10) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) sporządzanie metodyki oraz projektów planów kontroli realizacji projektów i ich aktualizacji w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów w ramach FEŁ2027, w tym w zakresie zamówień publicznych;
3) przeprowadzanie kontroli systemowych;
4) wydawanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie wezwań do zapłaty;
5) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
6) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji;
7) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli;
9) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach FEŁ2027;
10) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli realizacji projektów i ich aktualizacji w ramach RPO WŁ 2014-2020;
3) weryfikacja i zatwierdzanie projektów planów kontroli IP celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020;
5) przeprowadzanie kontroli systemowych w IP RPO WŁ 2014-2020;
6) przeprowadzanie procedury doboru próby projektów do kontroli;
7) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz analiza zastrzeżeń do tych informacji;
8) wydawanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wykonania oraz przygotowywanie wezwań do zapłaty;
9) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji;
10) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszenie przepisów prawa;
11) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
12) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020;
13) współpraca m.in. z beneficjentami, z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
14) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
15) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
16) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
18) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
19) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych.

1) rozpatrywanie protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w trybie konkurencyjnym w ramach FEŁ2027;
2) obsługa procedury odwoławczej w odniesieniu od oceny wniosków o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz obsługa procedury odwoławczej od oceny strategicznej ZIT w ramach Poddziałań VIII.3.3, IX.1.2 oraz IX.2.2 RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie stanowiska merytorycznego niezbędnego do sporządzenia odpowiedzi na skargi dotyczące rozstrzygnięć protestów oraz na skargi kasacyjne, składane przez wnioskodawców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego/Naczelnego Sądu Administracyjnego;
4) realizacja działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów na drodze postępowań administracyjnych prowadzonych w I instancji, w tym sporządzanie decyzji administracyjnych na podstawie informacji przekazywanych przez inne wydziały/Departamenty oraz prowadzenie postępowań administracyjnych;
5) realizacja działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL na drodze postępowań administracyjnych prowadzonych w I instancji, w tym sporządzanie decyzji administracyjnych na podstawie informacji przekazywanych przez inne wydziały/Departamenty oraz prowadzenie postępowań administracyjnych;
6) analiza i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL w sytuacji braku możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego wobec beneficjenta lub braku możliwości ich odzyskania na drodze postępowania egzekucyjnego;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez IP RPO WŁ w ramach RPO WŁ 2014-2020 związanych z procesem odzyskiwania środków;
8) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów COP w ramach RPO WŁ 2014-2020;
9) przekazywanie do właściwych jednostek informacji dotyczących złożenia przez Beneficjenta skargi na decyzję administracyjną wydaną w II instancji oraz informacji dotyczących rozstrzygnięcia skargi przez WSA/NSA;
10) rozpatrywanie jako organ II instancji odwołań od decyzji administracyjnych I instancji (wydawanych przez Instytucje Pośredniczące);
11) rozpatrywanie protestów od decyzji dotyczących wyboru projektów podejmowanych przez IP w ramach FEŁ2027;
12) przygotowywanie informacji dotyczących niewykonania przez beneficjenta projektu własnego zaleceń pokontrolnych;
13) przekazywanie do komórki organizacyjnej właściwej ds. polityki regionalnej wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku, gdy organem I instancji jest Instytucja Zarządzająca;
14) przygotowywanie stanowiska merytorycznego niezbędnego do sporządzenia odpowiedzi na skargi dotyczące decyzji administracyjnych oraz na skargi kasacyjne, składane przez beneficjentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego/Naczelnego Sądu Administracyjnego;
15) przygotowywanie stanowiska merytorycznego niezbędnego do sporządzania skarg kasacyjnych od wyroków Sądu I instancji dotyczących decyzji administracyjnych;
16) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów, wynikających z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WŁ 2007-2013;
17) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
18) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027;
19) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
20) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2014-2020 i 2021-2027;
21) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027;
22) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027;
23) przygotowywanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
24) współpraca min. z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027.

1) opracowywanie założeń do budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
2) planowanie i przygotowywanie budżetu rocznego oraz WPF w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 oraz dokonywanie zmian;
3) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020;
4) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
5) prowadzenie rejestrów umów zawieranych w ramach Pomocy Technicznej dla Departamentu;
6) przygotowywanie planów działania Pomocy Technicznej w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 w zakresie zadań Departamentu oraz dokonywanie ich zmian;
7) przygotowywanie zestawień wydatków oraz sprawozdań z realizacji działań PT w ramach FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 w zakresie zadań Departamentu;
8) analiza środków wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej oraz postępu rzeczowego w ramach Departamentu;
9) przygotowywanie oświadczeń dotyczących deklaracji zarządczej;
10) prowadzenie działań w zakresie Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 i RPO WŁ 2014–2020;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020.

1) obsługa zadań Koordynatora ds. zasad równościowych i KPP;
2) monitorowanie stosowania zasad równościowych przy wdrażaniu perspektywy 2021-2027;
3) monitorowanie przygotowywania dokumentów programowych lub dokumentów naboru pod kątem zgodności z zasadami równościowymi;
4) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027;
5) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020;
6) koordynowanie w ramach Departamentu działań związanych ze skargami zewnętrznymi dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji projektów;
7) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027 i RPO WŁ 2014–2020;
8) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020;
9) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020;
10) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
11) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020 z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027 i RPO WŁ 2014–2020.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  02.03.2023 - 17:21
Osoba modyfikująca: Michał Michalak
Ostatnio zmieniany: 19.07.2024 - 11:30