Departament Prawno-Organizacyjny

Dyrektor: Mateusz Sowa
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Borkowska
Zastępca Dyrektora: Monika Papierak

 

Do zadań Departamentu Prawno-Organizacyjnego - OPP należą sprawy obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego, organizacji i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, koordynacji prac w zakresie stosowania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i kontroli zarządczej, zapewnienia organizacyjnej obsługi posiedzeń Zarządu Województwa, zatrudniania, sprawy osobowe członków Zarządu Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych członkom Zarządu Województwa, zakupów, majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego, szkoleń, nadzoru nad spółkami i rozwoju przedsiębiorczości a w szczególności:

1) obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego;
2) obsługa prawna sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji Sejmiku Województwa i posiedzeń Zarządu Województwa;
3) opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych;
4) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych – udzielanie porad prawnych;
5) sporządzanie opinii prawnych;
6) prowadzenie zastępstwa sądowego;
7) uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd Marszałkowski rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
8) opiniowanie projektów uchwał, umów, porozumień i dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno - prawnym w zakresie zgodności z prawem polskim i wspólnotowym;
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i skarg do NSA;
10) informowanie Marszałka Województwa, Zarządu Województwa i kierowników komórek organizacyjnych o uchybieniach w działalności Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
11) sporządzanie informatora prawnego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.

1) opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
2) analizowanie przepisów prawnych w zakresie zadań Departamentu;
3) opiniowanie dokumentów w zakresie organizacji i zarządzania;
4) przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i organizacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
5) opiniowanie i analizowanie dokumentów przedkładanych na posiedzenia Zarządu Województwa oraz projektów zarządzeń Marszałka Województwa;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacyjną obsługą posiedzeń Zarządu Województwa, a w szczególności:
a) prowadzenie terminarza posiedzeń Zarządu Województwa,
b) przygotowywanie formalne posiedzeń Zarządu Województwa,
c) sporządzanie protokołów i informacji z posiedzeń Zarządu Województwa,
d) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Województwa, protokołów z posiedzeń Zarządu Województwa i dokumentacji innych spraw będących przedmiotem posiedzeń,
e) przekazywanie uchwał Zarządu Województwa organom nadzoru,
f) przekazywanie komórkom organizacyjnymi i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom Zarządu Województwa uchwał i informacji z posiedzeń Zarządu Województwa;
7) prowadzenie rejestru i dokumentacji zarządzeń Marszałka Województwa, w tym przekazywanie zarządzeń komórkom organizacyjnymi i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom Zarządu Województwa;
8) tworzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy uchwał Zarządu Województwa i zarządzeń Marszałka Województwa;
9) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestrów wydawanych przez Marszałka i Zarząd Województwa upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem projektów upoważnień z zakresu ochrony danych osobowych i ich rejestru;
10) koordynowanie załatwiania przez komórki organizacyjne spraw z zakresu wykonywania przez podmioty zawodowej działalności lobbingowej;
11) przygotowywanie Raportu o stanie województwa;
12) prowadzenie wykazu porozumień zawartych przez województwo, na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne;
13) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego porozumień zawartych przez województwo i uchwał Zarządu Województwa podlegających publikacji;
14) tworzenie oraz modelowanie struktury procesów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim;
15) koordynowanie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania, właścicielami procesów i kierownikami komórek organizacyjnych, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu i jego baz danych,
b) organizowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych systemu, koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych oraz analizowanie wyników audytów oraz działań doskonalących,
c) koordynowanie zarządzania ryzykiem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim,
d) koordynowanie realizacji działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących oraz realizacji działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym i Programami monitoringu ryzyk o charakterze korupcyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego,
e) podnoszenie świadomości wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wymogów systemów,
f) gromadzenie danych i informacji zewnętrznych związanych z podejmowaniem działań antykorupcyjnych w skali całego kraju;
16) koordynowanie prac w zakresie wdrożenia, stosowania, utrzymania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o współdziałanie z Sekretarzem Województwa, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu,
b) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ze składaniem oświadczeń cząstkowych,
c) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem Rocznego Programu Działania Urzędu Marszałkowskiego i zarządzania ryzykiem;
17) przygotowywanie półrocznych sprawozdań z realizacji uchwał podejmowanych przez organy samorządu województwa poprzez wykorzystanie Portalu Zarządzania QPR;
18) przygotowywanie rocznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej na podstawie informacji przekazywanych z komórek organizacyjnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pomocy publicznej w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
19) dysponowanie loginem nadrzędnym oraz hasłem dostępu umożliwiającym korzystanie z aplikacji SHRIMP oraz nadawanie loginów i haseł użytkownikom podrzędnym;
20) prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników oraz analizowanie ich pod względem zgodności z zadaniami Urzędu Marszałkowskiego;
21) prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń tworzonych przez województwo;
22) prowadzenie spraw związanych z wizytówkami, pieczątkami i pieczęciami urzędowymi, w tym ustalanie ich wzoru, prowadzenie rejestru, przekazywanie zamówień na ich realizację do właściwej komórki wewnętrznej;
23) gromadzenie informacji na temat rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim;
24) koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami;
25) prowadzenie spraw związanych z wyborem przedstawicieli pracowników i członków Rady ds. Etyki;
26) przygotowywanie innych dokumentów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału.

1) wytyczanie kierunków polityki zarządzania zasobami ludzkimi zapewniających odpowiedni potencjał ludzki dla rozwoju instytucjonalnego Urzędu Marszałkowskiego;
2) zbieranie i analiza zgłaszanych potrzeb zatrudnieniowych;
3) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania naborów na wolne w Urzędzie Marszałkowskim stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, i wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, w tym:
a) opracowywanie projektów i publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
b) przyjmowanie ofert kandydatów i prowadzenie ich ewidencji,
c) koordynowanie przebiegiem naborów,
d) dobór odpowiednich do wymagań stanowisk pracy metod, technik i narzędzi oceny i selekcji kandydatów,
e) protokołowanie przeprowadzanych naborów;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania procesu zatrudniania pracowników w celu zastępstwa nieobecnego pracownika;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio podległych członkom Zarządu Województwa, a w szczególności:
a) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień pracowniczych,
b) przedstawianie propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzanie projektów dokumentów w sprawach nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, akty powołania, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, świadectwa pracy),
d) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja akt osobowych oraz wymaganych ewidencji w sprawach zatrudnienia;
6) prowadzenie spraw i dokumentacji w sprawach zmiany treści stosunku pracy, warunków pracy lub płacy, a w szczególności:
a) opiniowanie wniosków i propozycji warunków wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
b) sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
c) opracowywanie dokumentacji w sprawach zmian wymiarów czasu pracy, w tym połączonych ze zmianami warunków wynagradzania;
7) opracowywanie regulaminów i procedur w zakresie zadań Wydziału;
8) zarządzanie systemem opisów stanowisk pracy, w tym:
a) prowadzenie ustaleń z kierownikami komórek organizacyjnych i pozostałymi osobami sporządzającymi opisy stanowisk pracy,
b) nadzór nad przestrzeganiem zasad i metodyki sporządzania opisów stanowisk pracy,
c) opiniowanie projektów opisów stanowisk pracy,
d) prowadzenie odpowiednich rejestrów i ewidencji;
9) monitorowanie realizacji planów zatrudnienia w oparciu o prowadzoną ewidencję zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystykę w tym zakresie;
10) opracowywanie i monitorowanie realizacji ustalonego w Urzędzie Marszałkowskim porządku wewnętrznego, organizacji i rozkładu czasu pracy (regulamin pracy);
11) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących czasu pracy i nieobecności pracowników, w tym:
a) prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności,
b) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
c) ustalanie uprawnień urlopowych pracowników oraz ewidencjonowanie urlopów płatnych i bezpłatnych,
d) załatwianie wniosków dotyczących ustalenia indywidualnych rozkładów lub systemów czasu pracy,
e) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy;
12) ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie poleceń dotyczących wypłat, potrąceń lub nie naliczania należności z tytułu odpowiednio:
a) nieobecności pracowniczych innych niż choroba pracownika lub choroba członka rodziny pracownika,
b) rozwiązań stosunku pracy,
c) ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
d) odpraw, w tym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, odpraw pośmiertnych lub odpraw przysługujących na podstawie przepisów szczególnych,
e) nagród, w tym nagród jubileuszowych,
f) przepracowanych godzin nadliczbowych,
g) dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
h) udzielonych kar pieniężnych;
13) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
14) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
15) dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
16) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przyjmowaniem oświadczeń lub ślubowań pracowników, w przypadkach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych;
17) wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
18) współpraca z Samodzielnymi Stanowiskami Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
19) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących ewidencji zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystyki w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) zapewnianie organizacji i przeprowadzania badań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Marszałkowskim, w tym badań satysfakcji i motywacji pracowniczej;
21) zapewnianie realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w przypadkach współpracy, konsultacji, uzgadniania lub uzyskiwania wymaganych opinii z właściwymi organami, instytucjami lub przedstawicielstwami pracowników Urzędu Marszałkowskiego;

1) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności:
a) proponowanie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę,
b) opracowywanie we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych programów służby przygotowawczej,
c) opiniowanie wniosków w sprawach skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu oraz w sprawach zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,
d) monitorowanie przebiegu służby przygotowawczej,
e) organizowanie egzaminów kończących służbę przygotowawczą;
2) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie doskonalenia i rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności poprzez:
a) koordynację i doradztwo w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych pracowników,
b) opracowywanie projektów programów szkoleń,
c) planowanie i zarządzanie środkami finansowymi na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników (budżet szkoleniowy),
d) organizację i realizację procesu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
e) przygotowywanie projektów oraz nadzorowanie realizacji umów w sprawach szkoleń zawieranych z instytucjami szkolącymi oraz z pracownikami,
f) przygotowywanie informacji, analiz, opracowań i sprawozdawczości z zakresu rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatkowania środków finansowych na te cele;
3) opracowywanie zasad i sposobów dokonywania i dokumentowania okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz monitorowanie realizacji i wpływów procesów oceny;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania staży w Urzędzie Marszałkowskim, w tym:
a) opracowywanie i składanie wniosków o zorganizowanie stażu,
b) koordynowanie zawieraniem umów na organizację stażu,
c) monitorowanie realizacji staży w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z zawartymi umowami;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania praktyk w Urzędzie Marszałkowskim, w tym:
a) zawieranie umów na organizację praktyk,
b) monitorowanie odbywania praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z zawartymi umowami,
c) wystawianie zaświadczeń o odbytych praktykach studenckich;
6) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących zadań Wydziału.

1) dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w zakresie m.in. zakupu mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów spożywczych, lekarstw do apteczek, prasy, książek, biletów MPK, pieczątek, wizytówek;
2) zapewnienie łączności telefonicznej (stacjonarnej i komórkowej) w Urzędzie Marszałkowskim;
3) prowadzenie spraw związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie;
4) prowadzenie magazynu Urzędu Marszałkowskiego;
5) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych przedmiotów oraz materiałów będących w obrocie magazynowym, w tym wykonywanie miesięcznych zestawień;
6) prowadzenie ewidencji wydawanych biletów MPK;
7) współpraca z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie przygotowania kart do tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach biurowych;
8) prowadzenie spraw z zakresu serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń biurowych typu kopiarki, niszczarki, bindownice, gilotyny do papieru oraz użytkowanego sprzętu typu kalkulatory, aparaty fotograficzne, dyktafony, telefony, odbiorniki RTV i meble;
9) ponoszenie opłat abonamentowych za korzystanie z usług radiowych i telewizyjnych;
10) prowadzenie rejestru stopnia wykorzystania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Marszałkowski;
11) zbieranie potrzeb w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych i magazynowych dla Urzędu Marszałkowskiego;
12) nadzór nad zapewnieniem pomieszczeń biurowych i magazynowych dla Urzędu Marszałkowskiego;
13) prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego, w tym ksiąg inwentarzowych Departamentu;
14) wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego, w tym w zakresie zgodności z dokumentacją finansowo-księgową;
15) udział w procesie przygotowania inwentaryzacji w Urzędzie Marszałkowskim i współpraca w tym zakresie z Komisją Inwentaryzacyjną;
16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ruchomego będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego (z wyjątkiem środków transportu);
17) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz przygotowywanie wniosków związanych z urealnieniem planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
18) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
19) przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
20) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, w tym prowadzenie rejestru umów;
21) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu;
22) przygotowywanie dokumentów, umów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału;
23) sprawdzanie, rozliczanie i opisywanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału.

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu poprzez:
a) współpracę w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w obszarze przedsiębiorczości z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz środowiskami gospodarczymi województwa,
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją, koordynacją i monitorowaniem programów, projektów oraz działań kierowanych do przedsiębiorstw, mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie,
c) wspieranie tworzenia infrastruktury biznesu i parków naukowotechnologicznych oraz instrumentów finansowych rozwoju przedsiębiorczości,
d) współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami społeczno-gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,
e) współpraca ze spółkami prawa handlowego z udziałem kapitału samorządu województwa, w zakresie wykonywanych przez nie zadań województwa związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
f) współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym finansowanych ze środków unijnych,
g) gromadzenie i udostępnianie informacji wspomagającej działania małych i średnich przedsiębiorstw,
h) udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych, w tym udział przy przygotowaniu dokumentów programowych będących podstawą konstrukcji programów wsparcia, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych;
2) merytoryczny nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie opracowania projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego;
3) wspieranie działań na rzecz rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie;
4) prowadzenie spraw wspomagających rozwój klastrów technologicznych, inkubatorów, stref aktywności gospodarczej itp.;
5) realizacja projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie;
6) podejmowanie działań oraz inicjowanie i realizacja projektów wzmacniających innowacyjność, kreatywność oraz przedsiębiorczość w regionie służących wspieraniu rozwoju biogospodarki, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania;
7) wspieranie rozwoju nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw;
8) wspieranie łódzkich uczelni w realizacji postanowień prawa o szkolnictwie wyższym dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym;
9) realizowanie zadań z zakresu rozwoju rynku pracy w województwie poprzez współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
10) koordynacja działań komórek organizacyjnych skierowanych do środowiska akademickiego.

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółkach z mniejszościowym (do 50%) udziałem województwa: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. i Bionanopark Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do Spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
f) współpracy z organami Spółek oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów Spółek;
2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółce z większościowym (51%-99%) udziałem województwa:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółki, poprzez otrzymywanie informacji od Spółki, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółki, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do Spółki dopłat oraz obejmowaniu w niej akcji,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
f) współpracy z organami Spółki oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów Spółki;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w jednoosobowych spółkach (100%) województwa: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., BIPROWŁÓK Sp. z o.o., Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do Spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) współpracy z organami Spółek,
e) przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników,
f) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów Spółek,
g) prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli planowanych i zleconych przez Zarząd Województwa w ramach uprawnień przyznanych wspólnikowi – Województwu w umowach Spółek (aktach założycielskich Spółek);
4) prowadzenie rejestru osób desygnowanych przez województwo do organów Spółek, w ramach przysługujących Wspólnikowi – Województwu uprawnień właścicielskich;
5) prowadzenie ewidencji Spółek (rejestrów posiadanych akcji i udziałów) oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
6) koordynacja działań służących realizacji zadań własnych samorządu województwa, które mogą być realizowane przez wybrane spółki prawa handlowego, w tym w szczególności działań mających na celu rozwój gospodarczy regionu łódzkiego;
7) opiniowanie planów, programów oraz wniosków Spółek przedkładanych organom samorządu województwa;
8) nadzór i realizacja postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w zakresie nadzorowanych podmiotów;
9) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia Spółek / przystępowania jako wspólnik do Spółek, których zadania pokrywają się z zadania własnymi samorządu województwa;
10) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem od Skarbu Państwa Spółek, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisie art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji;
11) prowadzenie spraw związanych z badaniem pomocy publicznej udzielanej przez województwo Spółkom, z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną;
12) współpraca z BIPROWŁÓK Sp. z o.o oraz ŁARR S.A. w zakresie wspólnej polityki wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:05
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 21.09.2023 - 15:23