Kontakt - Departament Prawno-Organizacyjny

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 33 40
fax. 42 663 33 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Prawno-Organizacyjny

Dyrektor: Mateusz Sowa
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Borkowska

 
W skład departamentu wchodzą następujące komórki:

1. Wydział Radców Prawnych, który oznacza pisma symbolem "OPPI",
2. Wydział Organizacji i Analiz Prawnych, który oznacza pisma symbolem „OPPII”
3. Wydział ds. Kadr, który oznacza pisma symbolem „OPPIII”
4. Wydział Zarządzania Szkoleniami i Ocen, który oznacza pisma symbolem „OPPIV”
5. Wydział Zakupów i Majątku, który oznacza pisma symbolem „OPPVI”
6. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „OPPVII"
7. Wydział ds. Spółek, który oznacza pisma symbolem „OPPVIII”
8. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „OPPS”

Zadania

Do zadań Departamentu Prawno-Organizacyjnego należą sprawy obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego, organizacji i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, koordynacji prac w zakresie stosowania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i kontroli zarządczej, zapewnienia organizacyjnej obsługi posiedzeń Zarządu Województwa, zatrudniania, sprawy osobowe członków Zarządu Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych członkom Zarządu Województwa, zakupów, majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego, szkoleń, nadzoru nad spółkami i rozwoju przedsiębiorczości a w szczególności:


1. Wydział Radców Prawnych, który oznacza pisma symbolem "OPPI"

1) obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego;
2) obsługa prawna sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji Sejmiku Województwa i posiedzeń Zarządu Województwa;
3) opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych;
4) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych– udzielanie porad prawnych;
5) sporządzanie opinii prawnych;
6) prowadzenie zastępstwa sądowego;
7) uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd Marszałkowski rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
8) opiniowanie projektów uchwał, umów, porozumień i dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno - prawnym w zakresie zgodności z prawem polskim i wspólnotowym;
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i skarg do NSA;
10) informowanie Marszałka Województwa, Zarządu Województwa i kierowników komórek organizacyjnych o uchybieniach w działalności Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
11) sporządzanie informatora prawnego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.
 

2. Wydział Organizacji i Analiz, który oznacza pisma symbolem „OPPII”

1) opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
2) analizowanie przepisów prawnych w zakresie zadań Departamentu;
3) opiniowanie dokumentów w zakresie organizacji i zarządzania;
4) przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i organizacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
5) opiniowanie i analizowanie dokumentów przedkładanych na posiedzenia Zarządu Województwa oraz projektów zarządzeń Marszałka Województwa;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacyjną obsługą posiedzeń Zarządu Województwa, a w szczególności:
a) prowadzenie terminarza posiedzeń Zarządu Województwa;
c) przygotowywanie formalne posiedzeń Zarządu Województwa;
d) sporządzanie protokołów i informacji z posiedzeń Zarządu Województwa;
e) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Województwa, protokołów z posiedzeń Zarządu Województwa i dokumentacji innych spraw będących przedmiotem posiedzeń;
f) przekazywanie uchwał Zarządu Województwa organom nadzoru;
g) przekazywanie komórkom organizacyjnymi i jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom Zarządu Województwa uchwał zarządu i informacji z posiedzeń Zarządu Województwa;
7) prowadzenie rejestru i dokumentacji zarządzeń marszałka, w tym przekazywanie komórkom organizacyjnymi i jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom zarząduzarządzeń Marszałka Województwa;
8) tworzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy uchwał Zarządu Województwa i zarządzeń Marszałka Województwa;
9) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestrów wydawanych przez Marszałka i Zarząd Województwa upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem projektów upoważnień z zakresu ochrony danych osobowych i ich rejestru;
10) koordynowanie załatwiania przez komórki organizacyjne spraw z zakresu wykonywania  przez podmioty zawodowej działalności lobbingowej, w tym opracowywanie raz w roku i przekazywanie do umieszczenia w BIP informacji o działaniach podejmowanych w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec organów samorządu województwa;
11) przygotowywanie Raportu o stanie województwa;
12) prowadzenie wykazu porozumień zawartych przez województwo, na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne;
13) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego porozumień zawartych przez województwo i uchwał Zarządu Województwa podlegających publikacji;
14) tworzenie oraz modelowanie struktury procesów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim;
15) koordynowanie prac w zakresie stosowania,  utrzymania i doskonalenia systemu  zarządzania jakością i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania, właścicielami procesów i kierownikami komórek organizacyjnych, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu i jego baz danych,
b) organizowanie audytów wewnętrznych systemu, ich nadzorowanie oraz koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych,
c) analizowanie wyników audytów oraz działań doskonalących,
d) koordynowanie zarządzania ryzykiem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim,
e) koordynowanie realizacji  działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących oraz realizacji działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym i Programamimonitoringu ryzyk o charakterze korupcyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego,
f) podnoszenie świadomości wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wymogów systemów,
g) gromadzenie danych i informacji zewnętrznych związanych z podejmowaniem działań antykorupcyjnych w skali całego kraju;
16) koordynowanie prac w zakresie wdrożenia, stosowania,  utrzymania i doskonalenia systemu  kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o współdziałanie  z Sekretarzem Województwa, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu,
b) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ze składaniem oświadczeń cząstkowych;
c) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem Rocznego Programu Działania Urzędu Marszałkowskiego i zarządzania ryzykiem;
17) przygotowywanie rocznych sprawozdań z umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłat należności, dokonanych w oparciu o właściwą uchwałę Sejmiku Województwa;
18) przygotowywanie półrocznych sprawozdań z realizacji uchwał podejmowanych przez sejmik i zarząd poprzez wykorzystanie Portalu Zarządzania QPR;
19) przygotowywanie rocznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej na podstawie informacji przekazywanych z komórek organizacyjnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pomocy publicznej w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
20) dysponowanie loginem nadrzędnym oraz hasłem dostępu umożliwiającym korzystanie z aplikacji SHRIMP oraz nadawanie loginów i haseł użytkownikom podrzędnym;
21) prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników oraz analizowanie ich pod względem zgodności z zadaniami Urzędu Marszałkowskiego;
22) prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń tworzonych przez województwo;
23) prowadzenie spraw związanych z wizytówkami, pieczątkami i pieczęciami urzędowymi, w tym ustalanie ich wzoru, prowadzenie rejestru, przekazywanie zamówień na ich realizację do właściwej komórki wewnętrznej;
24) gromadzenie informacji na temat rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim;
25) prowadzenie spraw związanych z wyborem przedstawicieli pracowników;
26) zapewnianie organizacji i przeprowadzania badań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Marszałkowskim, w tym badań satysfakcji i motywacji pracowniczej;
27) przygotowywanie innych dokumentów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału.
 

3. Wydział ds. Kadr, który oznacza pisma symbolem „OPPIII”

1) wytyczanie kierunków polityki zarządzania zasobami ludzkimi zapewniających odpowiedni potencjał ludzki dla rozwoju instytucjonalnego Urzędu Marszałkowskiego;
2) zbieranie i analiza zgłaszanych potrzeb zatrudnieniowych;
3) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania naborów na wolne w Urzędzie Marszałkowskim stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, w tym:
a) opracowywanie projektów i publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
b) przyjmowanie ofert kandydatów i prowadzenie ich ewidencji,
c) koordynowanie przebiegiem naborów,
d) dobór odpowiednich do wymagań stanowisk pracy metod, technik i narzędzi oceny i selekcji kandydatów,
e) protokołowanie przeprowadzanych naborów;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania procesu zatrudniania pracowników w celu zastępstwa  nieobecnego pracownika;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio podległych członkom Zarządu Województwa, a w szczególności:
a) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień pracowniczych,
b) przedstawianie propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzanie projektów dokumentów w sprawach nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, akty powołania, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, świadectwa pracy),
d) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja akt osobowych oraz wymaganych ewidencji w sprawach zatrudnienia;
6) prowadzenie spraw i dokumentacji w sprawach zmiany treści stosunku pracy, warunków pracy lub płacy, a w szczególności:
a) opiniowanie wniosków i propozycji warunków wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
b) sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
c) opracowywanie dokumentacji w sprawach zmian wymiarów czasu pracy, w tym połączonych ze zmianami warunków wynagradzania;
7) opracowywanie regulaminów i procedur w zakresie zadań Wydziału;
8) zarządzanie systemem opisów stanowisk pracy, w tym:
a) prowadzenie ustaleń z kierownikami komórek organizacyjnych  i pozostałymi osobami sporządzającymi opisy stanowisk pracy,
b) nadzór nad przestrzeganiem zasad i metodyki sporządzania opisów stanowisk pracy,
c) opiniowanie projektów opisów stanowisk pracy,
d) prowadzenie odpowiednich rejestrów i ewidencji;
9) monitorowanie realizacji planów zatrudnienia w oparciu o prowadzoną ewidencję zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystykę w tym zakresie;
10) opracowywanie i monitorowanie realizacji ustalonego w Urzędzie Marszałkowskim porządku wewnętrznego, organizacji i rozkładu czasu pracy (regulamin pracy);
11) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących czasu pracy i nieobecności pracowników, w tym:
a) prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności,
b) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
c) ustalanie uprawnień urlopowych pracowników oraz ewidencjonowanie urlopów płatnych i bezpłatnych,
d) załatwianie wniosków dotyczących ustalenia indywidualnych rozkładów lub systemów czasu pracy,
e) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy;
12) ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie poleceń dotyczących wypłat, potrąceń lub nie naliczania należności z tytułu odpowiednio:
a) nieobecności pracowniczych innych niż choroba pracownika lub choroba członka rodziny pracownika,
b) rozwiązań stosunku pracy,
c) ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
d) odpraw, w tym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, odpraw pośmiertnych lub odpraw przysługujących na podstawie przepisów szczególnych,
e) nagród, w tym nagród jubileuszowych,
f) przepracowanych godzin nadliczbowych,
g) dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
h) udzielonych kar pieniężnych;
13) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
14) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
15) dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
16) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przyjmowaniem oświadczeń
lub ślubowań pracowników, w przypadkach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych;
17) wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
18) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
19) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących ewidencji zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystyki w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) zapewnianie realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w przypadkach współpracy, konsultacji, uzgadniania lub uzyskiwania wymaganych opinii z właściwymi organami, instytucjami lub przedstawicielstwami pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
 

4. Wydział Zarządzania Szkoleniami i Ocen, który oznacza pisma symbolem „OPPIV”

1) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności:
a) proponowanie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę,
b) opracowywanie we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych programów służby przygotowawczej,
c) opiniowanie wniosków w sprawach skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu oraz w sprawach zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,
d) monitorowanie przebiegu służby przygotowawczej,
e) organizowanie egzaminów kończących służbę przygotowawczą;
2) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie doskonalenia i rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności poprzez:
a) koordynację i doradztwo w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych pracowników,
b) opracowywanie projektów programów szkoleń,
c) planowanie i zarządzanie środkami finansowymi na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników (budżet szkoleniowy),
d) organizację i realizację procesu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
e) przygotowywanie projektów oraz nadzorowanie realizacji umów w sprawach szkoleń zawieranych z instytucjami szkolącymi oraz z pracownikami,
f) przygotowywanie informacji, analiz, opracowań i sprawozdawczości z zakresu rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatkowania środków finansowych na te cele;
3) opracowywanie zasad i sposobów dokonywania i dokumentowania okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz monitorowanie realizacji i wpływów procesów oceny;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania staży w Urzędzie Marszałkowskim,  
w tym:
a) opracowywanie i składanie wniosków o zorganizowanie stażu,
b) koordynowanie zawieraniem umów na organizację stażu,
c) monitorowanie realizacji staży w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z zawartymi umowami;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania praktyk w Urzędzie Marszałkowskim, w tym:
a) zawieranie umów na organizację praktyk,
b) monitorowanie odbywania praktyk w urzędzie zgodnie z zawartymi umowami,
c) wystawianie zaświadczeń o odbytych praktykach studenckich;
6) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących zadań Wydziału.
   

5. Wydział Zakupów i Majątku, który oznacza pisma symbolem „OPPVI”

1) dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w zakresie m.in. zakupu mebli, sprzętu  biurowego, materiałów biurowych,  materiałów eksploatacyjnych do urządzeń  biurowych,  artykułów spożywczych, lekarstw do apteczek, prasy, książek, biletów MPK, pieczątek, wizytówek;
2) zapewnienie łączności telefonicznej (stacjonarnej i komórkowej) w Urzędzie Marszałkowskim;
3) prowadzenie spraw związanych z  zamieszczaniem ogłoszeń w prasie;
4) prowadzenie magazynu Urzędu Marszałkowskiego;
5) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych przedmiotów oraz materiałów będących w obrocie magazynowym, w tym wykonywanie miesięcznych zestawień;
6) prowadzenie ewidencji wydawanych biletów MPK;
7) współpraca z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie przygotowania kart do tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach biurowych;
8) prowadzenie spraw z zakresu serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń biurowych typu kopiarki, niszczarki, bindownice, gilotyny do papieru oraz użytkowanego sprzętu typu kalkulatory, aparaty fotograficzne, dyktafony, telefony, odbiorniki RTV i meble;
9) ponoszenie opłat abonamentowych za korzystanie z usług radiowych i telewizyjnych;
10) prowadzenie rejestru stopnia wykorzystania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Marszałkowski;
11) zbieranie potrzeb w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych i magazynowych dla Urzędu Marszałkowskiego;
12) nadzór nad zapewnieniem pomieszczeń biurowych i magazynowych dla Urzędu Marszałkowskiego;
13) prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego, w tym ksiąg inwentarzowych Departamentu;
14) wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego, w tym w zakresie zgodności z dokumentacją finansowo-księgową;
15) udział w procesie przygotowania inwentaryzacji w Urzędzie Marszałkowskim i współpraca w tym zakresie z Komisją Inwentaryzacyjną;
16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ruchomego będącego w bezpośrednim użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego (z wyjątkiem środków transportu):
17) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz przygotowywanie wniosków związanych z urealnieniem planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
18) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
19) przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
20)obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, w tym prowadzenie rejestru umów;
21) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu;
22) przygotowywanie dokumentów, umów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału;
23) sprawdzanie, rozliczanie i opisywanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału.
 

 7. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „OPPVII”

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu poprzez:
a) współpracę w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w obszarze przedsiębiorczości z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz środowiskami gospodarczymi województwa,
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją, koordynacją i monitorowaniem programów, projektów oraz działań kierowanych do przedsiębiorstw, mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie,
c) wspieranie tworzenia infrastruktury biznesu i parków naukowo-technologicznych oraz instrumentów finansowych rozwoju przedsiębiorczości,
d) współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami społeczno-gospodarczymi  krajowymi i zagranicznymi, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,
e) współpraca ze spółkami prawa handlowego z udziałem kapitału samorządu województwa, a w szczególności z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Bionanoparkiem Sp. z o.o., w zakresie wykonywanych przez nie zadań województwa związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
f) współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym finansowanych
ze środków unijnych,
g) gromadzenie i udostępnianie informacji wspomagającej działania małych i średnich przedsiębiorstw,
h) udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych, w tym udział przy przygotowaniu dokumentów programowych będących podstawą konstrukcji programów wsparcia, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych;
2) wsparcie działań na rzecz rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie;
3) prowadzenie spraw wspomagających rozwój klastrów technologicznych, inkubatorów, stref aktywności gospodarczej itp.; 
4) realizacja projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie;
5) podejmowanie działań oraz inicjowanie i realizacja projektów wzmacniających innowacyjność, kreatywność oraz przedsiębiorczość w regionie służących wspieraniu rozwoju biogospodarki, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania;
6)współpraca z Departamentem Promocji w zakresie wspierania działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu;
7) wspieranie rozwoju nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw;
8) wspieranie łódzkich uczelni w realizacji postanowień prawa o szkolnictwie wyższym dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
9) realizowanie zadań z zakresu rozwoju rynku pracy w województwie poprzez współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
10) koordynacja działań komórek organizacyjnych skierowanych do środowiska akademickiego.
 

8. Wydział ds. Spółek, który oznacza pisma symbolem „OPPVIII”

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych  i majątkowych w spółkach z mniejszościowym (do 50%) udziałem województwa: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. i Bionanopark Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
f) współpracy z organami Spółek oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółce z większościowym (51%-99%) udziałem województwa: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółki, poprzez otrzymywanie informacji od Spółki, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółki dopłat oraz obejmowaniu w niej akcji,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
f) współpracy z organami Spółki oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w jednoosobowych spółkach (100%) województwa: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., BIPROWŁÓK Sp. z o.o., Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych Zarządowi Województwa na wniosek Marszałka Województwa,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) współpracy z organami Spółek,
e) przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników,
f) przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek,
g) prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli planowanych i zleconych przez Zarząd Województwa w ramach uprawnień przyznanych wspólnikowi – województwu w umowach spółek (aktach założycielskich spółek),
4) prowadzenie rejestru osób desygnowanych przez województwo do organów Spółek, w ramach przysługujących Wspólnikowi – Województwu uprawnień właścicielskich;
5) prowadzenie ewidencji Spółek (rejestrów posiadanych akcji i udziałów);
oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
6) koordynacja działań służących realizacji zadań własnych samorządu województwa, które mogą być realizowane przez wybrane spółki prawa handlowego, w tym w szczególności działań mających na celu rozwój gospodarczy regionu łódzkiego;
7) opiniowanie planów, programów oraz wniosków Spółek przedkładanych organom samorządu województwa;
8) nadzór i realizacja postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w zakresie nadzorowanych podmiotów;
9) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia spółek / przystępowania jako wspólnik do spółek, których zadania pokrywają się
z zadania własnymi samorządu województwa;
10) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem od Skarbu Państwa spółek, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisie art. 4b ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji;
11) prowadzenie spraw związanych z badaniem pomocy publicznej udzielanej przez województwo spółkom, z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną;
12) współpraca z BIPROWŁÓK Sp. z o.o oraz ŁARR S.A. w zakresie wspólnej polityki wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji.
 

9. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „OPPS”

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:05
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rosiak
Ostatnio zmieniany: 05.11.2019 - 16:17

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji