Kontakt - Departament Prawno-Organizacyjny

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 33 40
fax. 42 663 33 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Prawno-Organizacyjny

Dyrektor: Mateusz Sowa
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Borkowska

 
W skład departamentu wchodzą następujące komórki:

1. Wydział Radców Prawnych, który oznacza pisma symbolem "OPPI",
2. Wydział Organizacji i Analiz Prawnych, który oznacza pisma symbolem „OPPII”
3. Wydział ds. Kadr, który oznacza pisma symbolem „OPPIII”
4. Wydział Zarządzania Szkoleniami i Ocen, który oznacza pisma symbolem „OPPIV”
5. Wydział ds. Majątkowych, który oznacza pisma symbolem „OPPV”
6. Wydział Realizacji Zakupów, który oznacza pisma symbolem „OPPVI”
7. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „OPPVII"
8. Wydział ds. Spółek, który oznacza pisma symbolem „OPPVIII”
9. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „OPPS”

Zadania

Do zadań Departamentu Prawno-Organizacyjnego należą sprawy obsługi prawnej urzędu, organizacji i funkcjonowania urzędu, koordynacji prac w zakresie stosowania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i kontroli zarządczej, zapewnienia organizacyjnej obsługi posiedzeń zarządu,zatrudniania, sprawy osobowe członków zarządu, pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych członkom zarządu, zakupów,  majątku ruchomego urzędu,szkoleń, nadzoru nad spółkami i rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności:


1. Wydział Radców Prawnych, który oznacza pisma symbolem "OPPI"

1) obsługa prawna urzędu;
2) obsługa prawna sesji sejmiku, posiedzeń komisji sejmiku i posiedzeń zarządu;
3) opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych;
4) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych– udzielanie porad prawnych;
5) sporządzanie opinii prawnych;
6) prowadzenie zastępstwa sądowego;
7) uczestniczenie w prowadzonych przez urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
8) opiniowanie projektów uchwał, umów, porozumień i dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno - prawnym w zakresie zgodności z prawem polskim i wspólnotowym;
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i skarg do NSA;
10) informowanie zarządu, marszałka i kierowników komórek organizacyjnych o uchybieniach w działalności urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
11) sporządzanie informatora prawnego na potrzeby urzędu.
 

2. Wydział Organizacji i Analiz, który oznacza pisma symbolem „OPPII”

1) opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania urzędu
2) analizowanie przepisów prawnych w zakresie zadań Departamentu;
3) opiniowanie dokumentów w zakresie organizacji i zarządzania;
4) przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu i organizacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
5) opiniowanie i analizowanie dokumentów przedkładanych na posiedzenia zarząduoraz projektów zarządzeń marszałka;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacyjną obsługą posiedzeń zarządu, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektu długookresowego planu (harmonogramu) pracy zarządu;
b) prowadzenie terminarza posiedzeń zarządu;
c) przygotowywanie formalne posiedzeń zarządu;
d) sporządzanie protokołów i informacji z posiedzeń zarządu;
e) prowadzenie rejestru uchwał zarządu, protokołów z posiedzeń zarządu i dokumentacji innych spraw będących przedmiotem posiedzeń zarządu;
f) przekazywanie uchwał zarządu organom nadzoru;
g) przekazywanie komórkom organizacyjnymi i jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom zarząduuchwał zarządu i informacji z posiedzeń zarządu;
7) prowadzenie rejestru i dokumentacji zarządzeń marszałka, w tym przekazywanie komórkom organizacyjnymi i jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom zarząduzarządzeń marszałka;
8) tworzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy uchwał zarządu i zarządzeń marszałka;
9) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestrów wydawanych przez marszałka i zarząd upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem projektów upoważnień z zakresu ochrony danych osobowych i ich rejestru;
10) koordynowanie załatwiania przez komórki organizacyjne urzędu spraw z zakresu wykonywania  przez podmioty zawodowej działalności lobbingowej, w tym opracowywanie raz w roku i przekazywanie do umieszczenia w BIP informacji o działaniach podejmowanych w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec organów samorządu województwa;
12) koordynowanie załatwiania przez komórki organizacyjne urzędu wniosków z zakresu  udostępniania informacji publicznej, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej dla urzędu i przekazywanie spraw z tego zakresu do załatwienia  właściwym merytorycznie komórkom  organizacyjnym urzędu;
b) przygotowywanie projektu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczące działalności dwóch lub więcej komórek organizacyjnych;
13) przygotowywanie Raportu o stanie województwa;
14) prowadzenie wykazu porozumień zawartych przez województwo, na podstawie informacji przekazanych przez komórkiorganizacyjne urzędu;
15) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego porozumień zawartych przez województwo i uchwał zarządu podlegających publikacji;
16) tworzenie oraz modelowanie struktury procesów realizowanych w urzędzie;
17) koordynowanie prac w zakresie stosowania,  utrzymania i doskonalenia systemu  zarządzania jakością i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w urzędzie w oparciu o współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania, właścicielami procesów i kierownikami komórek organizacyjnych, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemui jego baz danych,
b) organizowanie audytów wewnętrznych systemu, ich nadzorowanie oraz koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych,
c) analizowanie wyników audytów oraz działań doskonalących,
d) koordynowanie zarządzania ryzykiem o charakterze korupcyjnym w urzędzie,
e) koordynowanie realizacji  działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących oraz realizacji działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym i Programamimonitoringu ryzyk o charakterze korupcyjnym dla urzędu,
f) podnoszenie świadomości wśród pracowników urzędu w zakresie wymogów systemów,
g) gromadzenie danych i informacji zewnętrznych związanych z podejmowaniem działań antykorupcyjnych w skali całego kraju;
18) koordynowanie prac w zakresie wdrożenia, stosowania,  utrzymania i doskonalenia systemu  kontroli zarządczej w urzędzie w oparciu o współdziałanie  z sekretarzem województwa, a w szczególności:
a) tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu;
b) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ze składaniem oświadczeń cząstkowych;
c) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem Rocznego Programu Działania Urzędu i zarządzania ryzykiem;
19) przygotowywanie rocznych sprawozdań z umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłat należności, dokonanych w oparciu o właściwą uchwałę sejmiku;
20) przygotowywanie półrocznych sprawozdań z realizacji uchwał podejmowanych przez sejmik i zarząd poprzez wykorzystanie Portalu Zarządzania QPR;
21) przygotowywanie rocznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej na podstawie informacji przekazywanych z komórek organizacyjnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pomocy publicznej w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
22) dysponowanie loginem nadrzędnym oraz hasłem dostępu umożliwiającym korzystanie z aplikacji SHRIMP oraz nadawanie loginów i haseł użytkownikom podrzędnym;
23) prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników urzędu oraz analizowanie ich pod względem zgodności z zadaniami urzędu;
24) prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń tworzonych przez województwo;
25) prowadzenie spraw związanych z wizytówkami, pieczątkami i pieczęciami urzędowymi, w tym ustalanie ich wzoru, prowadzenie rejestru, przekazywanie zamówień na ich realizację do właściwej komórki wewnętrznej;
26) gromadzenie informacji na temat rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych prowadzonych w urzędzie;
27) prowadzenie spraw związanych z wyborem przedstawicieli pracowników;
28) zapewnianie organizacji i przeprowadzania badań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym badań satysfakcji i motywacji pracowniczej;
29) przygotowywanie innych dokumentów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału.
 

3. Wydział ds. Kadr, który oznacza pisma symbolem „OPPIII”

1) wytyczanie kierunków polityki zarządzania zasobami ludzkimi zapewniających odpowiedni potencjał ludzki dla rozwoju instytucjonalnego urzędu;
2) zbieranie i analiza zgłaszanych potrzeb zatrudnieniowych;
3) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania naborów na wolne w urzędzie stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, i wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, w tym:
a) opracowywanie projektów i publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
b) przyjmowanie ofert kandydatów i prowadzenie ich ewidencji,
c) koordynowanie przebiegiem naborów,
d) dobór odpowiednich do wymagań stanowisk pracy metod, technik i narzędzi oceny i selekcji kandydatów,
e) protokołowanie przeprowadzanych naborów;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie przeprowadzania procesu zatrudniania pracowników w celu zastępstwa  nieobecnego pracownika;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio podległych członkom zarządu, a w szczególności:
a) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień pracowniczych,
b) przedstawianie propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzanie projektów dokumentów w sprawach nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, akty powołania, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, świadectwa pracy),
d) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja akt osobowych oraz wymaganych ewidencji w sprawach zatrudnienia;
6) prowadzenie spraw i dokumentacji w sprawach zmiany treści stosunku pracy, warunków pracy lub płacy, a w szczególności:
a) opiniowanie wniosków i propozycji warunków wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
b) sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wynagradzania, awansowania, nagradzania, przeniesień służbowych,
c) opracowywanie dokumentacji w sprawach zmian wymiarów czasu pracy, w tym połączonych ze zmianami warunków wynagradzania;
7) opracowywanie regulaminów i procedur w zakresie zadań Wydziału;
8) zarządzanie systemem opisów stanowisk pracy, w tym:
a) prowadzenie ustaleń z kierownikami komórek organizacyjnych  i pozostałymi osobami sporządzającymi opisy stanowisk pracy,
b) nadzór nad przestrzeganiem zasad i metodyki sporządzania opisów stanowisk pracy,
c) opiniowanie projektów opisów stanowisk pracy,
d) prowadzenie odpowiednich rejestrów i ewidencji;
9) monitorowanie realizacji planów zatrudnienia w oparciu o prowadzoną ewidencję zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystykę w tym zakresie;
10) opracowywanie i monitorowanie realizacji ustalonego w urzędzie porządku wewnętrznego, organizacji i rozkładu czasu pracy (regulamin pracy);
11) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących czasu pracy i nieobecności pracowników, w tym:
a) prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności,
b) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
c) ustalanie uprawnień urlopowych pracowników oraz ewidencjonowanie urlopów płatnych i bezpłatnych,
d) załatwianie wniosków dotyczących ustalenia indywidualnych rozkładów
lub systemów czasu pracy,
e) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy;
12) ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie poleceń dotyczących wypłat, potrąceń lub nie naliczania należności z tytułu odpowiednio:
a) nieobecności pracowniczych innych niż choroba pracownika lub choroba członka rodziny pracownika,
b) rozwiązań stosunku pracy,
c) ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
d) odpraw, w tym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, odpraw pośmiertnych lub odpraw przysługujących na podstawie przepisów szczególnych,
e) nagród, w tym nagród jubileuszowych,
f) przepracowanych godzin nadliczbowych,
g) dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
h) udzielonych kar pieniężnych;
13) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników urzędu;
14) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników urzędu;
15) dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
16) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przyjmowaniem oświadczeń
lub ślubowań pracowników, w przypadkach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych;
17) wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
18) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
19) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących ewidencji zatrudnienia, przyjęć i zwolnień oraz statystyki w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) zapewnianie realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w przypadkach współpracy, konsultacji, uzgadniania lub uzyskiwania wymaganych opinii z właściwymi organami, instytucjami lub przedstawicielstwami pracowników urzędu.
 

4. Wydział Zarządzania Szkoleniami i Ocen, który oznacza pisma symbolem „OPPIV”

1) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników urzędu, a w szczególności:
a) proponowanie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę,
b) opracowywanie we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych programów służby przygotowawczej,
c) opiniowanie wniosków w sprawach skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu oraz w sprawach zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,
d) monitorowanie przebiegu służby przygotowawczej,
e) organizowanie egzaminów kończących służbę przygotowawczą;
2) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie doskonalenia i rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu, a w szczególności poprzez:
a) koordynację i doradztwo w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych pracowników,
b) opracowywanie projektów programów szkoleń,
c) planowanie i zarządzanie środkami finansowymi na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników (budżet szkoleniowy),
d) organizację i realizację procesu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
e) przygotowywanie projektów oraz nadzorowanie realizacji umów w sprawach szkoleń zawieranych z instytucjami szkolącymi oraz z pracownikami,
f) przygotowywanie informacji, analiz, opracowań i sprawozdawczości z zakresu rozwoju wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu
oraz wydatkowania środków finansowych na te cele;
3) opracowywanie zasad i sposobów dokonywania i dokumentowania okresowych ocen pracowników urzędu oraz monitorowanie realizacji i wpływów procesów oceny;
4) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania staży w urzędzie,  
w tym:
a) opracowywanie i składanie wniosków o zorganizowanie stażu,
b) koordynowanie zawieraniem umów na organizację stażu,
c) monitorowanie realizacji staży w urzędzie zgodnie z zawartymi umowami;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie organizowania praktyk
w urzędzie, w tym:
a) zawieranie umów na organizację praktyk,
b) monitorowanie odbywania praktyk w urzędzie zgodnie z zawartymi umowami,
c) wystawianie zaświadczeń o odbytych praktykach studenckich;
6) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących zadań Wydziału.
 

   5. Wydział ds. Majątkowych, który oznacza pisma symbolem „OPPV”

1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu urzędu, w tym ksiąg inwentarzowych Departamentu;
2) wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu urzędu, a w szczególności:
a) wystawianie dokumentów przychodowo – rozchodowych,
b) prowadzenie rejestru dokumentów przychodowo – rozchodowych,
c) nanoszenie numerów inwentarzowych na składniki majątku;
3) sprawdzanie zgodności ewidencji składników majątkowych mienia będącego w bezpośrednim użytkowaniu urzędu z dokumentacją finansowo – księgową;
4) udział w procesie przygotowania inwentaryzacji w urzędzie i współpraca w tym zakresie z Komisją Inwentaryzacyjną;
5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ruchomego będącego w bezpośrednim użytkowaniu urzędu (z wyjątkiem środków transportu):
a) weryfikacja mienia podlegającego ubezpieczeniu,
b) współpraca z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód,
c) prowadzenie rejestru szkód;
6) prowadzenie kart osobistego wyposażenia pracowników Departamentu;
7) prowadzenie rejestru umów w zakresie działania Departamentu;
8) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu;
9) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu;
10) przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
11) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz przygotowywanie wniosków związanych z urealnieniem planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
12) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament.
 

6. Wydział Realizacji Zakupów, który oznacza pisma symbolem „OPPVI”

1) dokonywanie zakupów na potrzeby urzędu w zakresie m.in. zakupu mebli, sprzętu  biurowego, materiałów biurowych,  materiałów eksploatacyjnych do urządzeń  biurowych,  artykułów spożywczych, lekarstw do apteczek, prasy, książek, biletów MPK, pieczątek, wizytówek;
2) zapewnienie łączności telefonicznej (stacjonarnej i komórkowej) w urzędzie;
3) dokonywanie zakupów w ramach systemu zakupów wspólnych dla urzędu  i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zbieranie potrzeb zakupowych z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie spraw związanych z  zamieszczaniemogłoszeń w prasie;
5) prowadzenie magazynu urzędu;
6) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych przedmiotów oraz materiałów będących w obrocie magazynowym, w tym wykonywanie miesięcznych zestawień;
7) prowadzenie ewidencji wydawanych biletów MPK;
8) współpraca z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie przygotowania kart do tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach biurowych;
9) prowadzenie spraw z zakresu serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń biurowych typu kopiarki, niszczarki, bindownice, gilotyny do papieru oraz użytkowanego sprzętu typu kalkulatory, aparaty fotograficzne, dyktafony, telefony, odbiorniki RTV i meble;
10) ponoszenie opłat abonamentowych za korzystanie z usług radiowych i telewizyjnych;
11) prowadzenie rejestru stopnia wykorzystania pomieszczeń użytkowanych przez urząd;
12) zbieranie potrzeb w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych i magazynowych dla urzędu;
13) nadzór nad zapewnieniem pomieszczeń biurowych i magazynowych dla urzędu;
14) przygotowywanie dokumentów, umów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zadaniami Wydziału;
15) sprawdzanie, rozliczanie i opisywanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału.
 

 7. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „OPPVII”

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu poprzez:
a) współpracę w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w obszarze przedsiębiorczości z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz środowiskami gospodarczymi województwa,
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją, koordynacją i monitorowaniem programów, projektów oraz działań kierowanych do przedsiębiorstw, mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie,
c) wspieranie tworzenia infrastruktury biznesu i parków naukowo-technologicznych oraz instrumentów finansowych rozwoju przedsiębiorczości,
d) współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami społeczno-gospodarczymi  krajowymi i zagranicznymi, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,
e) współpraca ze spółkami prawa handlowego z udziałem kapitału samorządu województwa, a w szczególności z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Bionanoparkiem Sp. z o.o., w zakresie wykonywanych przez nie zadań województwa związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
f) współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym finansowanych
ze środków unijnych,
g) gromadzenie i udostępnianie informacji wspomagającej działania małych i średnich przedsiębiorstw,
h) udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych, w tym udział przy przygotowaniu dokumentów programowych będących podstawą konstrukcji programów wsparcia, 2) finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych;
2) wsparcie działań na rzecz rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie;
3) prowadzenie spraw wspomagających rozwój klastrów technologicznych, inkubatorów, stref aktywności gospodarczej itp.; 
4) realizacja projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie;
5) podejmowanie działań oraz inicjowanie i realizacja projektów wzmacniających innowacyjność, kreatywność oraz przedsiębiorczość w regionie służących wspieraniu rozwoju biogospodarki, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania;
6)współpraca z Departamentem Promocji w zakresie wspieranie działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu;
7) wspieranie rozwoju nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw,
8) wspieranie łódzkich uczelni w realizacji postanowień prawa o szkolnictwie wyższym dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
9) realizowanie zadań z zakresu rozwoju rynku pracy w województwie poprzez współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
10) koordynacja działań komórek organizacyjnych skierowanych do środowiska akademickiego.
 

8. Wydział ds. Spółek, który oznacza pisma symbolem „OPPVIII”

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych  i majątkowych w spółkach z mniejszościowym (do 50%) udziałem województwa: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. i Bionanopark Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych zarządowi na wniosek marszałka,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
f) współpracy z organami Spółek oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółce z większościowym (51%-99%) udziałem województwa: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółki, poprzez otrzymywanie informacji od Spółki, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych zarządowi na wniosek marszałka,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółki dopłat
oraz obejmowaniu w niej akcji,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
f) współpracy z organami Spółki oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w jednoosobowych spółkach (100%) województwa: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., BIPROWŁÓK Sp. z o.o., Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ rocznych o sytuacji finansowej Spółek, przedstawianych zarządowi na wniosek marszałka,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) współpracy z organami Spółek,
e) przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla zarządu działającego jako Zgromadzenie Wspólników,
f) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek,
g) prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli planowanych i zleconych przez zarząd w ramach uprawnień przyznanych wspólnikowi – województwu łódzkiemu w umowach spółek (aktach założycielskich spółek),
4) prowadzenie rejestru osób desygnowanych przez województwo do organów Spółek, w ramach przysługujących Wspólnikowi – Województwu uprawnień właścicielskich;
5) prowadzenie ewidencji spółek (rejestrów posiadanych akcji i udziałów)
oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
6) koordynacja działań służących realizacji zadań własnych samorządu województwa, które mogą być realizowane przez wybrane spółki prawa handlowego, w tym w szczególności działań mających na celu rozwój gospodarczy regionu łódzkiego;
7) opiniowanie planów, programów oraz wniosków spółek przedkładanych zarządowi i sejmikowi;
8) nadzór i realizacja postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w zakresie nadzorowanych podmiotów;
9) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia spółek / przystępowania jako wspólnik do spółek, których zadania pokrywają się
z zadania własnymi samorządu województwa;
10) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem od Skarbu Państwa spółek, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisie art. 4b ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji;
11) prowadzenie spraw związanych z badaniem pomocy publicznej udzielanej
przez województwo spółkom, z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną;
12) współpraca z BIPROWŁÓK Sp. z o.o oraz ŁARR S.A. w zakresie wspólnej polityki wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji.
 

9. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „OPPS”

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:05
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rosiak
Ostatnio zmieniany: 16.04.2019 - 08:57

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji