Departament Kultury

Dyrektor: Artur Michalak
Zastępca Dyrektora: Martyna Paluszkiewicz-Boruch
Zastępca Dyrektora: Bogumiła Olejnik

 

Do zadań Departamentu Kultury - KU należą sprawy kultury, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim, w tym przygotowywanie projektów dokumentów i sprawozdań z realizacji Programu; 2) monitoring realizacji zadań, wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim; 3) przyjmowanie wniosków Funduszu Rozwoju, ich weryfikacja pod względem formalnym, analiza merytoryczna, organizacja prac komisji Marszałka Województwa oraz opracowywanie umów w tym zakresie; 4) organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie; 5) organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej wniosków składanych przez podmioty w konkursach na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa, analiza merytoryczna wniosków oraz opracowywanie umów w tym zakresie; 6) organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej wniosków składanych w ramach programu Mała Architektura Zabytkowa, analiza merytoryczna oraz opracowanie umów w tym zakresie; 7) przygotowanie projektów regulaminów określających zasady przyznawania środków finansowych z budżetu województwa związanych z organizowaniem konkursów; 8) monitoring i gromadzenie informacji na temat dofinansowania udzielanego ze środków publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; 9) merytoryczne uzasadnianie propozycji w sprawie ustanawiania i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony dóbr kultury; 10) przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych do ministerstwa właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego; 11) przygotowanie opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa; 12) opiniowanie inicjatyw kulturalnych ubiegających się o wsparcie finansowe w Urzędzie Marszałkowskim; 13) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym; 14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami ochrony zabytków oraz ministerstwem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem narodowym i jego racjonalnym wykorzystaniem, w tym współorganizacja międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz udział we wdrażaniu dyrektyw europejskich oraz prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku prawnego; 15) współpraca z instytucjami ochrony dziedzictwa w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; 16) monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z dziedziny kultury i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie; 17) prowadzenie kontroli merytorycznych zadań realizowanych przez podmioty, które otrzymały dotację z budżetu województwa; 18) współpraca przy opracowywaniu, konsultowanie oraz opiniowanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, strategicznych dla województwa oraz opracowywanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury, istotnych dla polityki kulturalnej województwa.

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) analiza sprawozdań oraz planów finansowych podległych instytucji kultury;
5) udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa;
7) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadań, na które przyznano dotacje z budżetu województwa;
8) przygotowywanie umów na dotacje celowe przyznane instytucjom kultury na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych;
9) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu;
10) bieżąca analiza planów i sprawozdań merytoryczno-finansowych instytucji kultury realizowanych ze środków budżetowych organizatora;
11) analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty w instytucjach kultury;
12) nadzorowanie działań instytucji kultury wynikających z systemu kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
13) bieżące monitorowanie realizacji projektów własnych instytucji kultury realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowania;
14) udział w kontrolach merytorycznych w instytucjach kultury i udział w kontrolach zadań realizowanych przez podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu województwa oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych;
15) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu i terminu, od którego nalicza się odsetki, z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
16) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
17) sporządzanie informacji na temat wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych;
18) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament oraz dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji, stypendiów i nagród;
19) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
20) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
21) opracowywanie informacji o sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez instytucje kultury;
22) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Departament;
23) prowadzenie spraw związanych z wyborem firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa;
24) koordynowanie spraw związanych z realizacją inwestycji w instytucjach kultury;
25) rozliczanie projektów realizowanych przez Departament współfinansowanych ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
a) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
b) przygotowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu, planów finansowych do uchwały budżetowej oraz wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Departamentu,
c) sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych,
d) sporządzanie części finansowej wniosków o płatność.

1) procedowanie spraw będących w kompetencji organizatora samorządowych instytucji kultury, w tym:
a) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa,
b) nadawanie oraz aktualizowanie zapisów statutów instytucji kultury,
c) opiniowanie projektów regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,
d) powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury w oparciu o zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym przeprowadzanie procedury konkursowej,
e) procedowanie spraw z zakresu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dyrektorom instytucji kultury,
f) udzielanie urlopów, dni wolnych od pracy a także zatwierdzanie delegacji służbowych dyrektorom instytucji kultury;
2) monitorowanie zgodności realizacji zadań prowadzonych przez instytucje kultury w oparciu o zapisy statutu oraz programu działania danej instytucji, w tym: wydarzeń, repertuaru, działań edukacyjnych, promocyjnych, wydawniczych, festiwalowych, informacji prasowych;
3) bieżąca analiza planów i sprawozdań merytoryczno-finansowych instytucji kultury realizowanych ze środków budżetowych organizatora;
4) nadzorowanie działań instytucji kultury wynikających z systemu kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
5) bieżące monitorowanie realizacji projektów własnych instytucji kultury realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowania;
6) bieżące monitorowanie działań instytucji kultury w zakresie oddawania nieruchomości w posiadanie zależne;
7) prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli merytorycznych w instytucjach kultury oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych;
8) sporządzanie raportów i analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

1) rozpowszechnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych przez podległe jednostki w Internecie i Intranecie;
2) prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Departamentu;
3) prowadzenie spraw i zadań związanych z inauguracją i zakończeniem sezonu kulturalnego;
4) organizacja i nadzór wydarzeń z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego;
5) prowadzenie portalu Drzwi do Kultury;
6) monitoring związany z ukazującymi się w mediach informacjami dotyczącymi Departamentu;
7) opracowanie i realizacja projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Departamentu.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.04.2022 - 08:05
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 13.05.2024 - 12:33