Kontakt - Kancelaria Marszałka

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 30 26
fax. 42 663 30 02
e-mail: kancelaria.marszalek@lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Kancelaria Marszałka

Dyrektor Kancelarii Marszałka: Dawid Mazurkiewicz
Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka: 

 
 W skład departamentu wchodzą:
 
 
1. Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, „KM I”
2. Wydział Administracji i Współpracy Regionalnej, „KM II”
3. Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego, „KM III”
4. Samodzielne Stanowisko – Rzecznik Prasowy, „KM IV”
5. Samodzielne Stanowiska – Asystenci Marszałka, „KM V”
6. Samodzielne Stanowisko – Koordynator ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, „KM VI”
7. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, „KMS”
 
 
Zadania:
 
Do zadań Kancelarii Marszałka należą sprawy: organizacji kontaktów marszałka i członków zarządu, dbałości o wizerunek publiczny marszałka i członków zarządu, koordynacji prac marszałka i członków zarządu, obsługi asystencko-biurowej marszałka, członków zarządu i dyrektora urzędu, dbałości o komunikację wewnętrzną, a w szczególności:
 
I.  Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, który oznacza pisma symbolem „KM I”:
 
1) kreowanie dobrego wizerunku władz samorządu województwa,
2) obsługa medialna marszałka i członków zarządu,
3) organizacja konferencji prasowych oraz merytoryczna obsługa działalności publicznej marszałka i członków zarządu, tj. przygotowywanie tez, materiałów do wystąpień i wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz koordynacji udziału marszłka o członków zarządu a w szczególnych przypadkach przedstawicieli urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
4) monitoring, analiza i archiwizacja artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz publikacji w mediach elektronicznych dot. organów samorządu województwa, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych, zawierających istotne informacje dla zarządu i samorządu województwa oraz informowanie o treści tych publikacji właściwych merytorycznie jednostek i komórek organizacyjnych urzędu w celu zajęcia stanowiska w kwestiach poruszonych w materiale prasowym,
5) koordynacja przekazu informacji do mediów o działalności poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu i uzyskiwnie wypowiedzi i opinii merytorycznych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazaywanie ich dziennikarzom,
6) niezwłoczne przeciwdziałanie ewentualnym próbom hamowania i utrudniania dostępu dziennikarzom do informacji publicznej w urzędzie oraz natychmiastowe informowanie o takich przypadkach marszałka i dyrektora urzędu,
7) informowanie mediów o działalności zarządu i samorządu województwa oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień i pomocy dziennikarzom w wykonywaniu ich funkcji i zadań w tym zakresie,
8) przekazywanie mediom o zasięgu lokalnym i regionalnym tygodniowego kalendarza spotkań marszałka i członków zarządu oraz zapewnienie spotkaniom obsługi medialnej,
9) udzielanie dziennikarzom i opinii publicznej informacji dotyczących samorządu województwa, obsady stanowisk kierowniczych, oficjalnego nazewnictwa oraz adresów organów i jednostek samorządu terytorialnego w województwie,
10)  przygotowywanie i kierowanie do prasy w celu bezpłatnego publikowania komunikatów i ogłoszeń pochodzących od zarządu,
11)  przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi jako oficjalnych reakcji na krytykę wyrażoną w mediach,
12)  wyjaśnianie mediom powodów odmowy udzielania informacji oraz podanie w tej mierze podstawy i uzasadnienia prawnego,
13)  śledzenie zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa dot. polityki medialnej i informacyjnej państwa oraz informowanie o nich marszałka, członków zarządu i dyrektora urzędu,
14)  przygotowywanie projektów pism okolicznościowych ( np. życzeń, gratulacji, kondolencji) oraz projektów wystąpień dla marszałka i członków zarządu,
15)  prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących uroczystości, świąt i imprez okolicznościowych wymagających wystąpień, życzeń i gratulacji ze strony marszałka i organów samorządu województwa oraz koordynacja realizacji kalendarza wydarzeń okolicznościowych,
16)  współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego na poziomie krajowym (m.in. Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP) oraz regionalnym (m.in. Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego) w zakresie wymiany informacji odnośnie inicjatyw organizowanych przez te organizacje,
17)  współpraca w zakresie wymiany informacji ze służbami prasowymi innych jednostek administracji publicznej w regionie i kraju, jednostkami podległymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z regionu i kraju,
18)  przygotowywanie i koordynacja ogłoszeń prasowych (życzenia okolicznościowe, nekrologi, itp.)
19)  współpraca w zakresie tworzenia i aktualizacji strony internetowej województwa oraz wewnętrznych stron infomacyjnych Intranet,
20)  inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami i popularyzowanie infomacji mogących zainteresować opinię publiczną.
21) obsługa Samodzielnego Stanowiska - Rzecznik Prasowy;
22) dbanie o łączność i kontakty wewnętrzne oraz w szczególnych przypadkach kontakty z regionem;
23) prowadzenie i rozwijanie komunikacji wewnętrznej – w zależności od możliwości technicznych urzędu (baza mailingowa pracowników, bieżące
komunikaty wewnętrzne, nowe formy komunikacji, koordynacja wewnętrznych kampanii informacyjnych);
24) prowadzenie działań na rzecz identyfikacji pracownika z miejscem pracy;
25) współpraca w zakresie doradztwa i monitoringu działań upowszechniających (public relations, media relations) podejmowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE;
26) współpraca z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej przy modyfikacji Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego;
27) współpraca przy opracowywaniu krótko i długoterminowych programów promocji województwa oraz doradztwo przy działaniach promocyjnych priorytetowych z punktu widzenia urzędu;
28) współpraca i doradztwo w inicjatywach marszałka i członków zarządu priorytetowych z punktu widzenia samorządu województwa;
29) inicjowanie i współudział w realizacji zadań z wykorzystywaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internetowej i intranetowej.
 
II.  Wydział Administracji i Współpracy Regionalnej, który oznacza pisma symbolem „KM II” :
 
1) realizowanie zadań związanych z obsługą sekretariatów marszałka, członków zarządu i sekretarza województwa;
2) opracowywanie kalendarza spotkań członków zarządu;
3) prowadzenie ewidencji korespondencji marszałka, członków zarządu i sekretarza województwa oraz doręczanie korespondencji kierownikom komórek organizacyjnych po dekretacji;
4) czuwanie nad przestrzeganiem terminowości załatwiania spraw adresowanych do marszałka, członków zarządu i sekretarza województwa;
5) administracyjno – techniczna obsługa posiedzeń zarządu;
6) prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w urzędzie przez organy uprawnione do kontroli;
7) zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi wizyt interesantów i gości marszałka, członków zarządu i i sekretarza województwa;
8) nadzór nad dokumentami przygotowywanymi do podpisu marszałka i członków zarządu przez komórki organizacyjne urzędu;
9) koordynacja i realizacja harmonogramu spotkań i narad oraz przyjmowania interesantów przez marszałka i członków zarządu i sekretarza województwa;
10) dbanie o właściwe, zgodne z etykietą urzędniczą, funkcjonowanie sekretariatów marszałka, członków zarządu i sekretarza województwa;
11) zakup kwiatów i koordynacja przygotowywania upominków lub pamiątek w związku z przygotowywaniem oficjalnych spotkań marszałka i członków zarządu;
12) zapewnienie drobnej obsługi cateringowej spotkań oraz konferencji prasowych marszałka i członków zarządu, w które nie jest bezpośrednio zaangażowana inna komórka organizacyjna urzędu;
13) realizacja zadań związanych z obsługą działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 
 
III.  Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego, który oznacza pisma symbolem „KM III”:

1) opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, rocznej lub wieloletnich strategii działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem realizacji zadań dotyczących współdziałania województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze wojewódzkim;
3) opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, projektu rocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultowanie oraz monitorowanie jego realizacji,
4) opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi sprawozdania z realizacji określonego w pkt 3) programu współpracy oraz innych sprawozdań i wniosków ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnym i urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi projektów innych dokumentów związanych z realizacją zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich konsultowanie;
6) śledzenie zmian legislacyjnych, orzecznictwa oraz rekomendacji w zakresie dobrej praktyki dot. współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz opracowywanie planów ich wdrażania we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
7) prowadzenie tematycznej strony portalu internetowego urzędu;
8) prowadzenie i aktualizacja bazy danych dotyczących organizacji społecznych w regionie oraz innych baz danych w tym zakresie;
9) przygotowywanie propozycji inicjatyw oraz planów działania urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych mających na celu wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w regionie oraz tworzenie warunków do integracji sektora pozarządowego w województwie, czuwanie nadich realizacją;
10)realizacja zadań związanych z obsługą Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
11) powoływanie samodzielnie lub we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi  zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych z udziałem organizacji społecznych działających w regionie związanych z realizacją zadań publicznych;
12) koordynowanie naboru ekspertów zatrudnianych do oceny merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
13) koordynowanie oraz udział w pracy zespołów ds. opiniowania ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 
IV. Samodzielne Stanowisko – Rzecznik Prasowy, który oznacza pisma symbolem „KM IV”:
 
1) wykonuje zadania określone w ust. 1 przy pomocy Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej.
 
V. Samodzielne Stanowiska – Asystenci Marszałka, które oznacza pisma symbolem „ KM V":
1)  prowadzenie obsługi asystenckiej marszałka,
2)  przygotowywanie i koordynacja udziału marszałka w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach oraz wystąpieniach publicznych,
3)  sprawowanie nadzoru nad protokołem dyplomatycznym,
4)  inicjowanie spotkań marszałka z przedstawicielami władz i społeczności regionu łódzkiego,
5)  kontakty z Ambasadami i innymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, w zakresie bieżących kontaktów marszałka,
6)  przygotowywanie merytoryczne oraz nadzór nad realizacją wyjazdów krajowych i zagranicznych marszałka,
7)  inicjowanie współpracy oraz kontaktów krajowych i międzynarodowych marszałka,
8)  współpraca z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej w zakresie zagranicznych kontaktów i wyjazdów marszałka,
9)  kompletowanie materiałów ze spotkań i delegacji krajowych i zagranicznych,
10)  nadzór nad uczestnictwem i koordynacja udziału w strukturach typu: Konwent Marszałków, Związek Gmin Regionu Łódzkiego, Konwent Powiatów WŁ, Stała Konferencja Współpracy WŁ przy Wojewodzie Łódzkim i tym podobne,
11)  ogólna koordynacja zadań z zakresu przygotowywania logistycznego i merytorycznego wyjazdów i spotkań marszałka,
12)  koordynacja przygotowywania materiałów pomocniczych na spotkania, narady, uroczystości, itp. z udziałem marszałka,
13)  zapewnienia obsługi tłumaczeń spotkań marszałka z gośćmi z zagranicy.

VI. Samodzielne Stanowisko – Koordynator ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, które oznacza pisma symbolem „KM VI”:
1) wspieranie łódzkich uczelni w realizacji postanowień prawa o szkolnictwie wyższym dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym;
2) realizowanie zadań z zakresu rozwoju rynku pracy w województwie poprzez współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
3) realizowanie zadań z zakresu rozwoju kapitału społecznego wspólnoty samorządowej, w szczególności działań związanych ze wsparciem rozwoju talentów akademickich w województwie;
4) współpraca z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. oraz Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie wspólnej
polityki wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji;
5) obsługa techniczna marszałka w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi;
6) koordynacja działań
 
VII.  Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „KMS” 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 15:05
Osoba modyfikująca: Barbara Orłowska
Ostatnio zmieniany: 02.01.2019 - 13:38

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji