Departament Promocji

Dyrektor: Zofia Szymańska
Zastępca Dyrektora: Monika Berger
Zastępca Dyrektora: Honorata Krysiewicz

 

Do zadań Departamentu Promocji - PM należą sprawy: promocji województwa w kraju i zagranicą, reprezentowanie interesów samorządowych w ramach realizacji projektów międzynarodowych, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań proinnowacyjnych w regionie, promocja oferty inwestycyjnej i eksportu firm z województwa, realizacji zadań związanych z wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego dla marki województwa, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych funduszy, a w szczególności:

1) opracowywanie i monitorowanie strategicznych programów promocyjnych województwa;2) opracowywanie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi, rocznego planu promocji województwa, rocznych planów rzeczowych i finansowych działań promocyjnych oraz koordynowanie ich realizacji;
3) planowanie, koordynowanie i realizowanie bieżących zadań z zakresu promocji województwa;
4) koordynowanie działań promocyjnych komórek organizacyjnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
5) zarządzanie wizerunkiem oraz tożsamością marki;
6) nadzorowanie prawidłowości wdrażania wizji i misji marki województwa przyjętej w planach, programie promocji lub innych dokumentach o strategicznym charakterze;
7) poszukiwanie i kreowanie nowych kierunków, form, metod i narzędzi zarządzania marką oraz wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki województwa, w tym podejmowanie działań w zakresie budowania sieci ambasadorów marki, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami;
8) poszukiwanie i kreowanie nowych kierunków, form i metod promocji województwa, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania;
9) przygotowanie, realizacja lub nadzorowanie kampanii promocyjnych, wykorzystujących zróżnicowane kanały komunikacji marketingowej;
10) tworzenie w Urzędzie Marszałkowskim bazy danych o regionie;
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi przy opracowaniu projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym;
12) organizowanie i realizowanie własnych wydarzeń promocyjnych w kraju, w tym mających na celu wdrożenie przyjętego kierunku strategicznego marki województwa wśród wybranych grup docelowych;
13) identyfikacja źródeł finansowania i pozyskiwanie środków finansowych, w tym środków z UE na działania dedykowane marce regionalnej;
14) realizowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, związanych z wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego marki województwa oraz współpraca w tym zakresie, mająca na celu utrzymanie spójnego wizerunku marki;
15) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. obsługi asystenckiej przy prowadzeniu kalendarza zadań i wydarzeń promocyjnych Marszałka Województwa, członków Zarządu Województwa i Sekretarza Województwa;
16) wspieranie procesów związanych z marketingiem gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i społecznym;
17) prowadzenie spraw związanych z projektowaniem materiałów promocyjnych województwa;
18) przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci druków i wydawnictw, wystaw, filmów, programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych i innych materiałów promocyjnych, w tym ich upowszechnianie i wydawanie;
19) prowadzenie współpracy w zakresie promocji regionu z organami administracji rządowej, podmiotami komercyjnymi, społecznymi;
20) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa we współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielstwami państw obcych i organizacji międzynarodowych;
21) podnoszenie tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym wśród dzieci i młodzieży województwa;
22) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji działań edukacyjnych o charakterze promocyjnym.

1) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem instrumentów promocji gospodarki i przedsiębiorczości regionu;
2) wspieranie przedsiębiorców sektora MŚP, działających w szczególności w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, uwzględnionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego;
3) wspieranie innowacyjności województwa m.in. poprzez: stworzenie warunków do rozwoju młodych, innowacyjnych firm i promocję innowacyjności regionu;
4) budowanie ekosystemu start up’owego m.in. poprzez współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, aniołami biznesu, funduszami inwestycyjnymi oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy;
5) zarządzanie przestrzenią co-workingową dla rozwoju start up’ów;
6) organizacja pracy terenowych biur „Łódzkie dla Biznesu”;
7) prowadzenie działań informacyjno-doradczych skierowanych do przedsiębiorców z regionu, zarówno w formie indywidualnej w siedzibach firm, jak i grupowej w ramach stoisk informacyjnych w trakcie wydarzeń plenerowych, seminariów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych na terenie województwa;
8) diagnozowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz dobór odpowiednich narzędzi i metod finansowania ich działalności;
9) gromadzenie danych w trakcie rozmów doradczych oraz tworzenie na ich podstawie raportów i analiz służących udoskonalaniu instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz monitorowaniu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego;
10) realizacja zadań w ramach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w tym wynikających z Umowy z PAIH:
a) wypracowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej województwa,
b) promocja atrakcyjności gospodarczej regionu ze szczególnym uwzględnieniem oferty inwestycyjnej województwa w celu pozyskiwania inwestycji bezpośrednich,
c) współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie wspierania procesu promocji eksportu, promocji inwestycji oraz inicjowanie i organizowanie współpracy pomiędzy właściwymi podmiotami,
d) udzielanie przedsiębiorcom usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu,
e) udzielanie przedsiębiorcom usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji inwestycji w kraju i poza granicami Polski,
f) przygotowywanie opracowań w zakresie prowadzonych spraw,
g) obsługa projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa,
h) współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki, PAIH, PARP, regionalnymi instytucjami wspierania biznesu przy organizacji przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą;
11) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków odnoszących się do zmian w specjalnych strefach ekonomicznych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych.

1) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, monitorowanie realizacji budżetu, bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu;
2) prowadzenie ewidencji wydatków i wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wydatków dokonywanych w ramach działalności Departamentu;
3) prowadzenie rejestru umów, zamówień i porozumień;
4) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych;
5) prowadzenie rejestru not obciążeniowych;
6) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów i dowodów księgowych oraz rozliczeń podróży służbowych pracowników, których delegacja została pokryta ze środków Departamentu;
7) nadzór nad prawidłowością zawieranych umów, zamówień i porozumień zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych;
8) weryfikacja pod względem formalnym i finansowym umów, zamówień i porozumień;
9) rozliczanie projektów własnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
10) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
11) sporządzanie projektów planu wydatków, planów finansowych oraz materiałów do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie budżetu realizowanego przez Departament, w tym w zakresie projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań, opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków, planie finansowym i wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
12) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu wydatków i dochodów Departamentu, w tym z zakresu projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań;
13) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
14) prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu komórki organizacyjnej;
15) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej;
16) prowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim spraw związanych z przysługującymi opłatami reprograficznymi.

1) poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa;
2) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultacja wybranych tematów z komórkami merytorycznymi;
3) realizacja projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) tworzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego z regionu dokumentów aplikacyjnych w ramach przygotowywanych i ogłoszonych konkursów;
5) zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne wyznaczonymi projektami, w tym m.in.:
a) przygotowanie projektów dokumentów potrzebnych do aplikacji i realizacji projektów, w tym w szczególności powołujących zespoły realizujące projekty,
b) tworzenie harmonogramów realizacji projektów międzynarodowych,
c) wsparcie działań projektowych w regionie,
d) wsparcie w kontakcie z liderem/partnerami projektu,
e) wsparcie w realizacji zdań wynikających z przygotowywanych i przyjętych do realizacji projektów, zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie wdrażania projektów międzynarodowych,
f) gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektów,
g) tworzenie we współpracy z komórkami merytorycznymi wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych;
6) wspomaganie podmiotów z regionu w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE, konsultacja propozycji projektów partnerów z regionu, pomoc w zidentyfikowaniu właściwego programu wspólnotowego oraz wsparcie procesu budowania międzynarodowych konsorcjów;
7) współpraca z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów wspólnotowych celem pozyskiwania wiedzy na potrzeby projektów własnych i działalności informacyjnej prowadzonej na terenie województwa;
8) organizacja i udział we wspólnych projektach międzynarodowych, w tym w partnerstwie z regionami, z którymi województwo podpisało porozumienia o współpracy;
9) organizacja imprez promocyjnych, targowych i wystawienniczych poza granicami kraju;
10) udział w przygotowaniu imprez i wydarzeń gospodarczych we współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych, środowiska gospodarczego oraz zagranicznych regionów partnerskich;
11) udział w realizacji działań na rzecz wspierania promocji gospodarczej, przedsiębiorczości regionu oraz internacjonalizacji firm z województwa;
12) reprezentowanie interesów przedsiębiorców z województwa w ramach Punktu Wsparcia Inwestora, m.in. poprzez:
a) poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów i usług,
b) wsparcie udziału przedsiębiorców z regionu w konferencjach, seminariach i spotkaniach oraz wydarzeniach wystawienniczych,
c) umożliwienie wymiany informacji i śledzenie nowych trendów w określonych branżach;
13) przygotowywanie projektów umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi w zakresie zadań wydziału;
14) prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, w tym:
a) pozyskiwanie informacji i analiza prawodawstwa unijnego oraz kierunków rozwoju polityk europejskich pod kątem ich znaczenia dla rozwoju województwa również w kontekście działalności przedsiębiorców,
b) przygotowywanie i koordynacja tematycznych wydarzeń na terenie Brukseli tj. seminariów, konferencji, wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli województwa służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami UE oraz innych regionów, a także zabezpieczaniu interesów województwa i lobbingowi,
c) prowadzenie działań związanych z obsługą portalu www.bruksela.lodzkie.pl a także mediów społecznościowych,
d) realizacja działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku województwa oraz partnerów regionalnych w Brukseli,
e) poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa,
f) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultacja wybranych tematów z komórkami merytorycznymi,
15) prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Chengdu.

1) koordynacja oraz realizacja działań komunikacyjnych w ramach Funduszy Europejskich, w tym w szczególności RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
2) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
3) czuwanie nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 na terenie regionu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli w tym zakresie;
4) monitorowanie postępów we wdrażaniu Strategii komunikacji RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz FEŁ2027;
5) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz do mieszkańców województwa, w szczególności:
a) informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu, w tym w radiu i telewizji,
b) promocyjnych w Internecie, w tym zarządzanie stroną internetową poświęconą RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027, a także tworzenie informacji na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakresie swojej właściwości,
c) organizowanie eventów, pikników, festynów,
d) publikowanie materiałów informacyjnych, programowych oraz produkcja materiałów promocyjnych;
6) zapewnienie działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów;
7) poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji Funduszy Europejskich, w szczególności RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027;
8) realizacja projektów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej w zakresie informacji i promocji;
9) promowanie Funduszy Europejskich w województwie;
10) opracowywanie i konsultowanie dokumentów w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich;
11) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów programowych opracowywanych w Wydziale z zakresu informacji i promocji, w tym informacji i promocji Funduszy Europejskich;
12) koordynacja działań komunikacyjnych w zakresie podsumowania wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz RPO WŁ 2007-2013;
13) współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale oraz podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 09:38
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 26.02.2024 - 15:42