Kontakt - Departament Promocji

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 36 00
fax. 42 663 36 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Promocji

p.o. Dyrektor: Artur Michalak

Zastępca Dyrektora: Marcin Podgórski

Zastępca Dyrektora: Dorota Pisarska


W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Koordynacji Projektów Promocyjnych, który oznacza pisma symbolem „PBI”
2. Wydział Realizacji Projektów Promocyjnych, który oznacza pisma symbolem „PBII”
3. Wydział Promocji Międzynarodowej, który oznacza pisma symbolem „PBIII”
4. Wydział Promocji Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „PBIV”
5. Wydział Promocji Projektów Multimedialnych, który oznacza pisma symbolem „PBV”
6. Samodzielne Stanowiska ds. Dokumentacji i Rozliczeń, które oznaczają pisma symbolem „PBVI”
7. Wydział Projektów Międzynarodowych, który oznacza pisma symbolem „PBVII”
8. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, który oznacza pisma symbolem „PBVIII”
9. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PBS”

Zadania:

Do zadań Departamentu Promocji należą sprawy: promocji województwa w kraju i zagranicą, reprezentowanie interesów samorządowych w ramach realizacji projektów międzynarodowych, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań proinnowacyjnych w regionie, promocja oferty inwestycyjnej i eksportu firm z województwa, realizacji zadań związanych z organizacją portalu „lodzkie.pl”, i wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego dla marki województwa, a w szczególności:


I. Wydział Koordynacji Projektów Promocyjnych, który oznacza pisma symbolem „PBI”:
1) opracowywanie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, rocznego planu promocji województwa oraz koordynowanie jego realizacji;
2) planowanie i koordynowanie bieżących zadań z zakresu promocji województwa;
3) koordynowanie działań promocyjnych komórek organizacyjnych urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
4) zarządzanie wizerunkiem oraz tożsamością marki.
5) identyfikacja źródeł finansowania i pozyskiwanie środków finansowych, w tym środki z UE na działania dedykowane marce regionalnej;
6) nadzorowanie prawidłowości wdrażania wizji i misji marki województwa przyjętej w planach, programie promocji lub innych dokumentach o strategicznym charakterze;
7) poszukiwanie i kreowanie nowych kierunków, form, metod i narzędzi zarządzania marką oraz wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki województwa, w tym podejmowanie działań w zakresie budowania sieci ambasadorów marki, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami;
8) opracowywanie i monitorowanie strategicznych programów promocyjnych województwa;
9) prowadzenie spraw związanych z projektowaniem materiałów promocyjnych województwa;
10) poszukiwanie i kreowanie nowych kierunków, form i metod promocji województwa, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania;
11) nadzór nad realizacją kampanii promocyjnych, wykorzystujących zróżnicowane kanały komunikacji marketingowej;
12) tworzenie w urzędzie bazy danych o regionie;
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu przy opracowaniu projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym;


II. Wydział Realizacji Projektów Promocyjnych, który oznacza pisma symbolem „PBII”:
1) organizowanie i realizowanie własnych wydarzeń promocyjnych w kraju, w tym mających na celu wdrożenie przyjętego kierunku strategicznego marki województwa wśród wybranych grup docelowych;
2) realizowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, związanych z wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego marki województwa oraz współpraca w tym zakresie mająca na celu utrzymanie spójnego wizerunku marki;
3) współpraca z Kancelarią Marszałka przy prowadzeniu kalendarza zadań i wydarzeń promocyjnych dla marszałka, członków zarządu, sekretarza;
4) wspieranie procesów związanych z marketingiem gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i społecznym;
5) przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci druków i wydawnictw, wystaw, filmów, programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych i innych materiałów promocyjnych, w tym ich upowszechnianie i wydawanie;
6) prowadzenie współpracy w zakresie promocji regionu z organami administracji rządowej, podmiotami komercyjnymi, społecznymi;
7) opracowanie rocznych planów rzeczowych i finansowych działań promocyjnych;
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa we współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielstwami państw obcych i organizacji międzynarodowych;
9) przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych;
10) podnoszenie tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym wśród dzieci i młodzieży województwa;
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu przy opracowaniu i realizacji projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym.


III. Wydział Promocji Międzynarodowej, który oznacza pisma symbolem „PBIII”:
1) organizacja imprez promocyjnych poza granicami kraju;
2) organizacja imprez targowych i wystawienniczych poza granicami kraju;
3) udział w przygotowaniu imprez i wydarzeń gospodarczych, m.in. misji, konferencji i seminariów we współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych i środowiska gospodarczego, a także we współpracy z przedstawicielami zagranicznych regionów partnerskich;
4) udział w realizacji działań na rzecz wspierania promocji gospodarczej, przedsiębiorczości regionu oraz internacjonalizacji firm z województwa;
5) przygotowywanie projektów umów międzynarodowych oraz umów zawieranych z innymi podmiotami zagranicznymi w zakresie zadań wydziału;
6) udział we wspólnych projektach międzynarodowych, z regionami, z którymi województwo podpisało porozumienia o współpracy;
7) reprezentowanie interesów samorządowych przed instytucjami europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej;
8) prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Chengdu;
9) reprezentowanie interesów przedsiębiorców z województwa w ramach Punktu Wsparcia Inwestora, m.in. poprzez:
a) poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów i usług,
b) wsparcie udziału przedsiębiorców z regionu w konferencjach, seminariach i spotkaniach oraz wydarzeniach wystawienniczych,
c) umożliwienie wymiany informacji i śledzenie nowych trendów w określonych branżach;


IV. Wydział Promocji Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem „PBIV”:
1) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem instrumentów promocji gospodarki i przedsiębiorczości regionu;
2) udział w projektach zewnętrznych dotyczących promowania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości;
3) wspieranie działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu, w tym koordynacja prac związanych z tworzeniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego;
4) powołanie platform branży kluczowych i rozwój specjalizacji regionalnych,
5) budowanie i koordynowanie systemu wsparcia gospodarki lodzkie4business.
6) wspieranie innowacyjności Województwa Łódzkiego, m.in. poprzez: stworzenie warunków do rozwoju funduszy seed capital i promocję innowacyjności regionu;
7) realizacja zadań wynikających z Umowy z PAIiZ, w tym:
a) wypracowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej województwa,
b) przetwarzanie informacji nt. oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin,
c) promocja oferty inwestycyjnej województwa w celu pozyskiwania inwestycji bezpośrednich;
d) współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki, PAIH, PARP, regionalnymi instytucjami wspierania biznesu przy organizacji przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą, dotyczących sektora MŚP,
e) zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie,
f) prowadzenie działań związanych z administrowaniem i promocją serwisu www.investin.lodzkie.pl;
8) realizacja zadań wynikających z Umowy z Ministerstwem Gospodarki w ramach projektu systemowego „Wsparcie dla sieci COIiE”, w tym:
w ramach usługi pro-eksport:
a) dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski,
b) wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym,
c) pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych;
d) gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne,
e) pozyskiwanie i udostępnianie do wiadomości przedsiębiorcy informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem,
f) udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych),
g) dostarczanie niezbędnych informacji i danych o funkcjonowaniu oraz zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, który na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich UE, dąży do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej,
h) dostarczanie przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.,
i) obsługa misji gospodarczych z/do regionu, poprzez podejmowanie wyłącznie działań o charakterze merytorycznym, które m. in. będą polegały na udziale w selekcji przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej wyjazdowej/przyjazdowej oraz na wsparciu w opracowaniu materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień gospodarczych krajów docelowych,
w ramach usługi pro-biz:
a) dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie (województwie), informacje statystyczne o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
b) stała aktualizacja i udostępnianie zainteresowanym inwestorom zagranicznym bazy danych gromadzących informacje, o których mowa powyżej,
c) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora,
d) promowanie oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu podając zainteresowanemu inwestorowi informacje w tym zakresie,
e) prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu – na podstawie informacji uzyskiwanych z instytucji samorządowych, agencji odpowiedzialnej za działanie na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski, z prasy lokalnej, krajowej,
f) prowadzenie działań w formule follow-up w odniesieniu do klientów COIE (potencjalnych inwestorów zagranicznych),
g) prowadzenie współpracy z zagranicą, poprzez przygotowywanie i obsługę misji gospodarczych z/do regionu;
9) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków odnoszących się do zmian w specjalnych strefach ekonomicznych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych;
10) budowanie ekosystemu start-upowego;
11) zarządzanie przestrzenią co-workingową dla rozwoju start-upów;
12) współpraca z funduszami inwestycyjnymi i aniołami biznesu;
13) organizacja wydarzeń o charakterze start-upowym;
14) wsparcie w zakresie tworzenia firm w oparciu o innowacyjne pomysły;
15) współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, w przedmiocie wsparcia start-upów.


V. Wydział Promocji Projektów Multimedialnych, który oznacza pisma symbolem „PBV”:
1) przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci stron internetowych w zakresie wizualnym;
2) wsparcie merytorycznych komórek organizacyjnych przy aktualizowaniu stron internetowych w zakresie treści merytorycznej;
3) realizacja zadań związanych z organizacją portalu „lodzkie.pl”;
4) organizacja i prowadzenie transmisji obrad sejmiku oraz innych ważnych wydarzeń z życia samorządu województwa;
5) aktualizacja i stała rozbudowa serwisu internetowego TvLodzkie i filmowych kanałów społecznościowych;
6) monitorowanie nowości technicznych i działań innych jednostek administracji w zakresie wykorzystania telewizji internetowej do realizacji zadań samorządu województwa;
7) współpraca w zakresie realizacji informacyjnych i promocyjnych materiałów multimedialnych i społecznościowych na potrzeby urzędu.


VI. Samodzielne Stanowiska ds. Dokumentacji i Rozliczeń, które oznaczają pisma symbolem „PBVI”:
1) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, monitorowanie realizacji budżetu, bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu;
2) prowadzenie ewidencji wydatków i wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wydatków dokonywanych w ramach działalności Departamentu;
3) prowadzenie rejestru umów, zamówień i porozumień;
4) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.
5) prowadzenie rejestru not obciążeniowych;
6) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów i dowodów księgowych oraz rozliczeń podróży służbowych pracowników, których delegacja została pokryta ze środków Departamentu;
7) nadzór nad prawidłowością zawieranych umów, zamówień i porozumień zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych;
8) weryfikacja pod względem formalnym i finansowym umów, zamówień i porozumień;
9) rozliczanie projektów własnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
10) sporządzanie projektów planu wydatków, planów finansowych oraz materiałów do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie budżetu realizowanego przez Departament, w tym w zakresie projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań, opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków, planie finansowym i wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
11) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu wydatków i dochodów Departamentu, w tym z zakresu projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań;
12) prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu komórki organizacyjnej;
13) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej.


VII. Wydział Projektów Międzynarodowych, który oznacza pisma symbolem „PBVII”:
1) poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa;
2) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultacja wybranych tematów z departamentami merytorycznymi;
3) realizacja projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) tworzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego z regionu dokumentów aplikacyjnych w ramach przygotowywanych i ogłoszonych konkursów;
5) zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne wyznaczonymi projektami, w tym m.in.:
a) przygotowanie projektów dokumentów potrzebnych do aplikacji i realizacji projektów, w tym w szczególności powołujących zespoły realizujące projekty,
b) tworzenie harmonogramów realizacji projektów międzynarodowych,
c) wsparcie działań projektowych w regionie,
d) wsparcie w kontakcie z liderem/partnerami projektu,
e) wsparcie w realizacji zdań wynikających z przygotowywanych i przyjętych do realizacji projektów, zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie wdrażania projektów międzynarodowych,
f) gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektów,
g) tworzenie we współpracy z departamentami merytorycznymi wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych;
6) wspomaganie podmiotów z regionu w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE, konsultacja propozycji projektów partnerów z regionu, pomoc w zidentyfikowaniu właściwego programu wspólnotowego oraz wsparcie procesu budowania międzynarodowych konsorcjów;
7) współpraca z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów wspólnotowych celem pozyskiwania wiedzy na potrzeby projektów własnych i działalności informacyjnej prowadzonej na terenie województwa;
8) organizacja i udział we wspólnych projektach międzynarodowych, z regionami, z którymi województwo podpisało porozumienia o współpracy;


VIII. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, który oznacza pisma symbolem „PBVIII”:
1) prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, w tym:
a) pozyskiwanie informacji i analiza prawodawstwa unijnego oraz kierunków rozwoju polityk europejskich pod kątem ich znaczenia dla rozwoju województwa również w kontekście działalności przedsiębiorców;
b) przygotowywanie i koordynacja tematycznych wydarzeń na terenie Brukseli tj. seminariów, konferencji, wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli województwa służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami UE oraz innych regionów, a także zabezpieczaniu interesów województwa i lobbingowi;
c) prowadzenie działań związanych z obsługą portalu www.bruksela.lodzkie.pl a także mediów społecznościowych;
d) realizacja działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku województwa oraz partnerów regionalnych w Brukseli;
e) poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa;
f) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultacja wybranych tematów z departamentami merytorycznymi;
2) współpraca przy prowadzeniu ww. Biura m.in. z Wydziałem Promocji Międzynarodowej i Wydziałem Projektów Międzynarodowych.


IX. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PBS”:
1) prowadzenie sekretariatu;
2) prowadzenie ewidencji korespondencji (dziennika korespondencji) w formie papierowej lub elektronicznej;
3) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek;
4) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
5) przygotowywanie i przekazywanie korespondencji i przesyłek do Wydziału Informacyjno-Kancelaryjnego;
6) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
7) obsługa faksów i poczty elektronicznej;
8) pobieranie z Wydziału Informacyjno-Kancelaryjnego prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
9) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
10) gromadzenie i udostępnianie pracownikom zbioru kserokopii dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji urzędu;
11) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
12) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
13) składanie zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
14) archiwizowanie akt;
15) pobieranie kluczy do sekretariatu i zdawanie ich do portierni;
16) prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu komórki organizacyjnej;
17) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej;
18) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 09:38
Osoba modyfikująca: Tomasz Prośniak
Ostatnio zmieniany: 07.05.2019 - 11:17

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji