Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

Dyrektor - Geodeta Województwa: Andrzej Dziubiński
Zastępca Dyrektora: Joanna Zalewska

 

Do zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii - GK należą sprawy geodezji, kartografii, geologii i górnictwa, a w szczególności:

1) utrzymanie, aktualizacja i rozwój systemu Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz systemów GIS (Systemy Informacji Przestrzennej), w tym m.in:
a) aktualizacja, tworzenie i rozwijanie warstw referencyjnych i tematycznych, serwisów, modułów, internetowych aplikacji mapowych na podstawie dostępnych materiałów,
b) utrzymywanie w aktualności, zarządzanie zawartością baz danych przestrzennych będących podstawą publikacji warstw i serwisów,
c) administrowanie kontami użytkowników w systemach Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz GIS,
d) zgłaszanie usterek i nadzorowanie ich usunięcia,
e) aktualizacja list mapowych usług sieciowych oraz baz danych do wyszukiwania w aplikacjach mapowych,
f) monitoring działania usług i aplikacji mapowych oraz statystyk oglądalności,
2) aktualizacja, tworzenie i udostępnianie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego;
3) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. informatyki w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej systemów;
4) obsługa i aktualizowanie zawartości strony internetowych prowadzonych przez Departament oraz współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. informatyki w zakresie ich utrzymania;
5) aktualizacja regulaminów korzystania z systemów GIS;
6) realizacja celów Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
7) aktualizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
8) inicjowanie, przygotowywanie i realizacja zadań w zakresie RSIP WŁ, w tym także projektów które mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych;
9) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych;
10) inicjowanie oraz nadzorowanie realizacji projektów w zakresie GIS;
11) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie RSIP WŁ, geodezji i kartografii oraz współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno - zawodowymi;
12) inicjowanie prac naukowych i badawczo - rozwojowych w zakresie geodezji i kartografii;
13) prowadzenie konkursu „Łódzkie na mapach”;
14) prowadzenie spraw dotyczących informowania o systemie Geoportal Województwa Łódzkiego oraz RSIP WŁ.

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie rejestru spraw geodezyjnych i kartograficznych,
c) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu,
d) kontrola opracowań, których wyniki przyjmowane są do zasobu,
e) tworzenie kopii zabezpieczających materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu,
g) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu,
h) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępnienia materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w części dotyczącej obszaru województwa;
7) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
8) planowanie działań w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 oraz przekazywanie tej informacji Głównemu Geodecie Kraju;
9) bieżąca aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k);
10) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 – map topograficznych;
11)wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
12) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych materiałów zasobu;
13) przygotowywanie materiałów zasobu i opracowań tematycznych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych;
14) opracowywanie projektów opinii - uchwał dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
15) udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, które mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych.

1)prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, a także dodatków do tych projektów oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
2) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych oraz dodatków do tych dokumentacji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
3) prowadzenie postępowań związanych z przyjmowaniem innych dokumentacji geologicznych oraz przygotowywanie projektów zawiadomień przyjmujących lub odmawiających ich przyjęcia ;
4) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również dotyczących ich wygaśnięcia, cofnięcia, zmian lub przeniesienia koncesji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie;
5) certyfikowana rejestracja przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udzielanych przez starostów;
7) prowadzenie postępowań związanych z przyjmowaniem dodatków do projektów zagospodarowania złóż lub przygotowywanie projektów decyzji zabraniających realizacji zamierzonych zmian przedstawionych w projektach;
8) ewidencjonowanie informacji o zmianach zasobów złóż kopalin;
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców warunków wynikających z koncesji;
10) wymierzanie dodatkowych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji;
11) prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru na tymi pracami;
12) prowadzenie ewidencji decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzających plany ruchów zakładów górniczych i dodatki do tych planów ruchu;
13) prowadzenie ewidencji i weryfikacja wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż;
14) przygotowywanie pism, wezwań, postanowień i projektów decyzji administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych;
15) udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych oraz warunków udzielonej koncesji;
16) opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i ujęć wód podziemnych;
17) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i ujęć wód podziemnych;
18) wyrażanie zgody na przenoszenie praw do korzystania z informacji geologicznej;
19) prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych tym zakresie;
20) prowadzenie Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego;
21) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie informacji geologicznej zawartej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym;
22) prowadzenie Systemu Informacji Geologicznej w oparciu o bazę danych Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego;
23) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem nieodpłatnie i odpłatnie informacji geologicznej;
24) sporządzanie z terenu województwa rocznych sprawozdań udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników robót hydrogeologicznych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki;
25) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu geologii i górnictwa; współpraca z innymi instytucjami i organami administracji w zakresie geologii.

1) nadzorowanie i koordynacja prac jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi w tym m.in.:
a) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
b) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
c) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa,
d) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych,
e) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe;
2) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. rolnictwa przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach;
5) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, monitorowanie realizacji budżetu, bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu;
6) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa;
7) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej;
8) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
10) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
11) weryfikacja pod względem finansowym umów, zamówień i porozumień oraz dowodów księgowych;
12) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
13) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
14) prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej;
15) realizacja zadań wynikających z zakresu ochrony obiektu we współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. bezpieczeństwa;;
16) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie prowadzenia rejestru umów, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, depozytów i porozumień oraz opracowywania projektów umów i porozumień.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:48
Osoba modyfikująca: Marlena Grzelewska
Ostatnio zmieniany: 09.02.2024 - 11:41