Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

Dyrektor - Geodeta Województwa: Andrzej Dziubiński
Zastępca Dyrektora: Joanna Zalewska

 

Do zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii - GK należą sprawy geodezji, kartografii, geologii i górnictwa, a w szczególności:

1) utrzymanie, aktualizacja i rozwój systemu Geoportalu Województwa Łódzkiego, w tym między innymi:
a) aktualizacja, tworzenie i rozwijanie warstw referencyjnych i tematycznych, serwisów, modułów, internetowych aplikacji mapowych na podstawie dostępnych materiałów,
b) utrzymywanie w aktualności, zarządzanie zawartością baz danych przestrzennych będących podstawą publikacji warstw i serwisów,
c) administrowanie kontami użytkowników w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego,
d) zgłaszanie usterek i nadzorowanie ich usunięcia,
e) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. informatyki w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej systemu;
2) realizacja celów Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
3) aktualizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
4) aktualizacja, tworzenie i udostępnianie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego;
5) inicjowanie, przygotowanie i realizacja zadań w zakresie RSIP WŁ, w tym także projektów które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
6) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu zainicjowanych, przygotowanych i realizowanych projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
7) inicjowanie oraz nadzorowanie realizacji projektów w zakresie GIS;
8) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie RSIP WŁ oraz geodezji i kartografii;
9) współpraca w zakresie geodezji i kartografii z działającymi na terenie województwa jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno - zawodowymi;
10) inicjowanie prac naukowych i badawczo - rozwojowych w zakresie geodezji i kartografii;
11) opracowywanie projektów opinii – uchwał dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
12) obsługa i aktualizowanie zawartości strony internetowej RSIP WŁ www.rsip.lodzkie.pl oraz strony startowej systemu Geoportalu Województwa Łódzkiego, współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. informatyki w zakresie utrzymania ww. stron internetowych;
13) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu;
14) przygotowywanie informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Departament i współpraca przy ich publikowaniu w BIP;
15) prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Departamentu, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
16) prowadzenie spraw dotyczących promocji Geoportalu Województwa Łódzkiego.

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu,
c) kontrola opracowań, których wyniki przyjmowane są do zasobu,
d) tworzenie kopii zabezpieczających materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu,
f) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu,
g) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępnienia materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w części dotyczącej obszaru województwa;
7) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
8) planowanie działań w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 oraz przekazywanie tej informacji Głównemu Geodecie Kraju;
9) bieżąca aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k);
10) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 – map topograficznych;
11) techniczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (funkcja państwa - gospodarza);
12) wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
13) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych materiałów zasobu;
14) przygotowywanie materiałów zasobu i opracowań tematycznych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych;
15) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Geodetą Kraju, jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego;
16) prowadzenie spraw dotyczących promocji z zakresu zadań Wydziału;
17) udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

1) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologiczno-złożowych, hydrogeologicznych i innych z zakresu geologii, a także dodatków do tych projektów oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te projekty i dodatki lub odmawiających ich zatwierdzenia;
2) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dodatków do tych dokumentacji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje i dodatki lub odmawiających ich zatwierdzenia;
3) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem lub przyjmowaniem innych dokumentacji z zakresu geologii oraz przygotowywanie projektów zawiadomień lub decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje lub odmawiających ich zatwierdzenia;
4) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również dotyczących ich wygaśnięcia, cofnięcia, zmian lub przeniesienia koncesji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie;
5) przesyłanie właściwym organom decyzji ostatecznych o udzielaniu, zmianie, cofnięciu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia i przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
6) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek, zmiany tych koncesji lub ich przenoszenie oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie;
7) prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż ze samorządami;
8) certyfikowana rejestracja przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9) opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (w formie postanowień) udzielanych przez starostów;
10) prowadzenie postępowań związanych z przyjmowaniem dodatków do projektów zagospodarowania złóż lub przygotowywanie projektów decyzji zabraniających realizacji zamierzonych zmian przedstawionych w projektach;
11) ewidencja informacji o zmianach zasobów złóż kopalin;
12) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych warunków wynikających z koncesji;
13) wymierzanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa;
14) prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru na tymi pracami;
15) prowadzenie ewidencji decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzających plany ruchu i dodatki do planów ruchu;
16) prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż;
17) weryfikacja w zakresie prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych i prowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie;
18) przygotowywanie pism, wezwań, postanowień i projektów decyzji administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych;
19) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż;
20) udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych; 21) obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat eksploatacyjnych;
22) opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian w zakresie geologii i uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie geologii;
23) wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej;
24) prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż kopalin oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych tym zakresie;
25) prowadzenie Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego;
26) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie informacji geologicznej zawartej w Archiwum Geologicznym;
27) prowadzenie procedur związanych z udostępnianiem nieodpłatnie i odpłatnie informacji geologicznej;
28) przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowoustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania;
29) ewidencjonowanie zarejestrowanych granic obszarów i terenów górniczych;
30) prowadzenie postępowań związanych z opiniowaniem przez Geologa Wojewódzkiego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
31) sporządzanie z terenu województwa rocznych sprawozdań udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników robót hydrogeologicznych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki;
32) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu geologii i górnictwa oraz ochrony środowiska; współpraca z innymi instytucjami i organami administracji w zakresie geologii.

1) nadzorowanie i koordynacja prac jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi w tym m.in.:
a) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
b) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
c) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa,
d) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych,
e) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe;
2) współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. rolnictwa przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach;
5) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Departamentu oraz jego zmian;
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
7) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
8) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
9) prowadzenie spraw dotyczących promocji zadań;
10) prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej;
11) realizacja zadań wynikających z zakresu ochrony obiektu we współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. bezpieczeństwa;
12) zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych potrzebnych do tworzenia bazy HNS we współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. bezpieczeństwa;
13) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie prowadzenia rejestru umów, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, depozytów i porozumień oraz opracowywania projektów umów i porozumień.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:48
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 03.01.2023 - 10:29