Kontakt - Departament Finansów

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 00
fax. 42 663 35 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Finansów

Dyrektor - Skarbnik Województwa Łódzkiego: Michał Miazek
Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Urzędu: Małgorzata Marek
p.o. Zastępcy Dyrektora: Ilona Rusin


W skład Departamentu wchodzą:
 
1. Wydział Księgowości Wewnętrznej, który oznacza pisma symbolem „FMI”
2. Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii, który oznacza się symbolem „FMII”
3. Wydział Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich, który oznacza pisma symbolem „FMIII”
4. Wydział Sprawozdawczości i Rozliczeń Dotacji, który oznacza pisma symbolem „FMIV”
5. Wydział Rozliczeń Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „FMVI"
6. Wydział Księgowości Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „FMVII”
7. Wydział ds. Płac i Rozliczeń Wynagrodzeń, który oznacza pisma symbolem „FMIX”
8. Wydział ds. Obsługi Finansowo – Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa, który oznacza się symbolem „FMX”
9. Samodzielne Stanowisko ds. Egzekucji Administracyjnej, które oznacza pisma symbolem „FMXI”
10. Samodzielne Stanowisko ds. Scentralizowanego Podatku VAT, które oznacza pisma symbolem „FMXII”
11. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „FMS”
 
Do zadań Departamentu Finansów - FM należą sprawy związane z: obsługą finansowo-księgową budżetu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i funduszy europejskich, opracowywaniem projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych z krajowych środków publicznych jak i przy współudziale funduszy europejskich, nadzór nad wykonaniem budżetu województwa, w tym w zakresie pełnienia roli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, a w szczególności:


1. Wydział Księgowości Wewnętrznej, który oznacza pisma symbolem „FMI”


1) sporządzanie projektów planu oraz planu dochodów i wydatków, w zakresie budżetu realizowanego przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie budżetu realizowanego przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
3) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędzie Marszałkowskim;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
5) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu jednostkowego Urzędu Marszałkowskiego, bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT, przekazywanie podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT;
7) rozliczanie kosztów podróży pracowników oraz radnych Sejmiku Województwa oraz sporządzanie odrębnych informacji w powyższym zakresie;
8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego i województwa;
9) prowadzenie windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych;
10) kierowanie do Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Wydziału Radców Prawnych) spraw dotyczących należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej;
11) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień;
12) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu województwa;
13) prowadzenie obsługi finansowo–księgowej rachunku bankowego (depozytowego) prowadzonego dla organu egzekucyjnego (Marszałka Województwa) w zakresie wyegzekwowanych należności za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
14) przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe.


2. Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii, który oznacza się symbolem „FMII”


1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie ochrony gruntów rolnych;
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie geodezji i kartografii;
3) sporządzanie informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
4) sporządzanie informacji służących do okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
5) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień w zakresie ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii;
6) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego prowadzonych w celu gromadzenia środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz geodezji i kartografii;
7) dokonywanie, na podstawie sprawozdań finansowych ( objętych załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ), analizy sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu opłat środowiskowych oraz opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
8) wykonywania zadań wierzyciela w zakresie dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w szczególności:
a) systematyczna kontrola terminowości dokonywanych wpłat,
b) podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących,
c) wystawianie upomnień,
d) wystawianie i przekazywanie do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych,
e) wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
f) przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji,
g) ścisła współpraca z organem egzekucyjnym w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych;
9) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych, których obowiązek wydawania wynika z przepisów działu III Ordynacji podatkowej (poza decyzjami dotyczącymi udzielania ulg);
10) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach zadań realizowanych przez Wydział.


3. Wydział Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich, który oznacza pisma symbolem „FMIII”


1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
3) weryfikacja planów finansowych;
4) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego i jej zmian;
5) obsługa rezerwy ogólnej w budżecie województwa;
6) uruchamianie środków finansowych dla dysponentów budżetu;
7) współpraca z Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi w zakresie wykonywania dochodów województwa.


4. Wydział Sprawozdawczości i Rozliczeń Dotacji, który oznacza pisma symbolem „FMIV”


1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu województwa oraz w zakresie operacji finansowych – sprawozdania Rb;
2) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych;
3) opracowanie informacji za półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
5) sporządzanie miesięcznych informacji o realizacji budżetu dla komórek organizacyjnych;
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
7) weryfikacja formalno – rachunkowa projektów umów i porozumień zawieranych przez województwo z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych umów dotacji przyznawanych z budżetu województwa;
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego województwa na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki tworzące grupę kapitałową;
9) sporządzanie kwartalnych informacji oraz zbiorczych i łącznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną: instytucji kultury, samorządowych jednostek zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
10) weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne województwa posiadające osobowość prawną, w celu zatwierdzenia ich przez uprawniony organ;
11) weryfikacja formalno – rachunkowa rozliczeń dotacji przyznanych z budżetu województwa.


5. Wydział Rozliczeń Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „FMVI"


1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
3) weryfikacja planów finansowych w zakresie zadań realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
4) opracowywanie bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
5) sporządzanie projektu informacji i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
6) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie dotacji celowej dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL, PO WER;
7) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL;
8) uruchamianie dotacji celowej na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO WER oraz PO KL;
9) sprawdzanie i zatwierdzanie informacji zawartych w formularzach Zlecenie płatności ze środków europejskich sporządzonych w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz PO KL;
10) rejestracja oraz weryfikacja formalno-rachunkowa przedkładanych do kontrasygnaty Skarbnika Województwa projektów umów, aneksów
zawieranych z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL oraz PO WER;
11) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz PO KL zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
12) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2014-2020 zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
13) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dany rok budżetowy w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie oraz miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
15) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotacji celowej w ramach PO KL oraz PO WER;
16) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu X PO KL - Pomoc Techniczna;
17) weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność dla projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych;
18) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
19) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji wydatków w ramach PO KL;
20) przygotowywanie, opiniowanie oraz analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER.


6. Wydział Księgowości Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „FMVII”


1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej w PO KL w zakresie dotacji celowej;
2) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu województwa Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz POWER w zakresie dotacji celowej;
3) potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL, PO WER oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego i województwa przypisanych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER;
7) sporządzanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL;
8) ujmowanie na kontach bilansowych Urzędu Marszałkowskiego Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej przekazywanych płatności z budżetu środków europejskich do beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL;
9) weryfikacja pod względem zgodności z ewidencją księgową rozliczeń dotacji celowej w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej w PO KL;
10) opiniowanie i analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER.


7. Wydział ds. Płac i Rozliczeń Wynagrodzeń, który oznacza pisma symbolem „FMIX”


1) kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy;
2) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń;
3) ustalanie wysokości przysługujących należności, sporządzanie list płac oraz dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją;
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
5) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania;
6) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń;
7) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
8) obliczanie, potrącanie oraz przekazywanie na rachunek dochodów Urzędu Marszałkowskiego, kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty podatku dochodowego naliczonego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
10) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej miesięcznej i rocznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe doręczanie do właściwego urzędu skarbowego i podatnikom;
11) comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości;
12) weryfikacja pod względem finansowym i potwierdzanie, na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach zawieranych z osobami fizycznymi, stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
13) przygotowywanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na PFRON;
14) sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych;
15) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i comiesięczne sporządzanie raportów ZUS RMUA dla pracowników;
16) prowadzenie spraw w zakresie Pracowniczych Programów Kapitałowych;
17) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
18) sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku Województwa;
19) comiesięczne sporządzanie informacji zbiorczej o wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizacje programów operacyjnych województwa.


8. Wydział ds. Obsługi Finansowo – Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa, który oznacza się symbolem „FMX”


1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy technicznej oraz projektów własnych;
2) sporządzanie informacji będących podstawą sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
3) sporządzanie informacji służących do sporządzenia okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
4) weryfikacja pod względem finansowym i potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym w szczególności w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu INTERREG IVC stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
5) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących Pomocy Technicznej RPO WŁ, PO KL, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych projektów realizowanych przez komórki organizacyjne;
6) przygotowywanie dokumentów, w tym potwierdzanie za zgodność z oryginałem, na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, rozliczenia projektu;
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania w ramach programów operacyjnych oraz projektów własnych.


9. Samodzielne Stanowisko ds. Egzekucji Administracyjnej, które oznacza pisma symbolem „FMXI”


1) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
2) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych, określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
4) wydawanie postanowień określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
6) prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową;
7) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.


10. Samodzielne Stanowisko ds. Scentralizowanego Podatku VAT, które oznacza pisma symbolem „FMXII”


1) przygotowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji VAT;
2) analiza i weryfikacja w zakresie prawidłowości sporządzania przez jednostki budżetowe, urząd rejestrów oraz deklaracji podatku VAT;
3) koordynowanie procedowania wniosków o interpretacje indywidualne przygotowywanych przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń, merytoryczne komórki organizacyjne oraz przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT;
4) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym oraz terminowe sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;
5) prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT;
6) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.


11. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „FMS”

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 05.11.2019 - 12:52

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji