Departament Finansów

Skarbnik - Dyrektor: Michał Miazek
Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Urzędu: Emilia Majewska
Zastępca Dyrektora ds. Budżetu i Sprawozdawczości: Ilona Rusin

 

Do zadań Departamentu Finansów - FM należą sprawy związane z: obsługą finansowo-księgową budżetu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i funduszy europejskich, opracowywaniem projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych z krajowych środków publicznych jak i przy współudziale funduszy europejskich, nadzór nad wykonaniem budżetu województwa, w tym w zakresie pełnienia roli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, a w szczególności:

1) sporządzanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie Departamentu;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie Departamentu;
3) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego, w tym w zakresie pomocy technicznej, projektów własnych;
4) sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych, a także analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków;
7) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatku VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowej Urzędu Marszałkowskiego oraz dyspozycji przekazywania środków pieniężnych;
8) rozliczanie kosztów podróży pracowników i radnych Sejmiku Województwa oraz sporządzanie odrębnych informacji w powyższym zakresie;
9) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego, w tym dotyczących Pomocy Technicznej RPO WŁ, FEŁ2027, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, PTRM, Interreg Europa oraz innych projektów realizowanych przez komórki organizacyjne a także kart płatniczych funkcjonujących w Urzędzie Marszałkowskim;
10) prowadzenie windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych;
11) kierowanie do komórki merytorycznej właściwej ds. obsługi prawnej spraw dotyczących należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej;
12) opiniowanie projektów umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków w budżecie województwa, niezbędnych do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie pomocy technicznej i projektów własnych;
13) weryfikacja pod względem finansowym i prowadzenie ewidencji umów i porozumień;
14) potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty lub podpisu dokumentach, w tym współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w szczególności w ramach: RPO WŁ, FEŁ2027, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Programu Interreg Europa itp., stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
15) koordynowanie spraw w zakresie rejestru umów;
16) przygotowywanie dokumentów, w tym m.in. potwierdzanie za zgodność z oryginałem, na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego, niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, rozliczenia projektu.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz opłat środowiskowych;
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego, prowadzonych w celu gromadzenia środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz opłat środowiskowych;
3) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków;
4) weryfikacja pod względem finansowym i prowadzenie ewidencji umów i porozumień oraz potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty dokumentach stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
5) sporządzanie informacji będących podstawą sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych a także analiz oraz informacji opisowych w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i opłat środowiskowych;
6) sporządzanie informacji służących do sporządzenia sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa w zakresie opłat środowiskowych i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
7) podział i przekazywanie środków pochodzących z opłat środowiskowych, odpowiednio do budżetów gmin, powiatów oraz do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
8) tworzenie lokat negocjowalnych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym opłat środowiskowych;
9) przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz o niezaleganiu w opłatach za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
10) wykonywanie zadań wierzyciela oraz prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłat środowiskowych, a w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
11) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych wynikających z należności z tytułu opłat środowiskowych, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji, zabezpieczanie zobowiązań poprzez wpis hipoteki przymusowej;
12) współpraca z organem egzekucyjnym w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych wynikających z należności z tytułu opłat za wyłączenie44 z produkcji rolniczej, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji;
13) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z gmin i powiatów z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska;
14) sporządzanie sprawozdań z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
15) opiniowanie projektów umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków w budżecie województwa, niezbędnych do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
16) dokonywanie analizy sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu opłat środowiskowych z uwzględnieniem określenia kategorii rantingu i wyliczeniem ekwiwalentu dotacji brutto;
17) przygotowywanie dokumentów, których obowiązek wydawania wynika z przepisów działu III Ordynacji podatkowej (poza decyzjami dotyczącymi udzielania ulg).

1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
3) weryfikacja planów finansowych;
4) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego i jej zmian;
5) obsługa rezerwy ogólnej w budżecie województwa;
6) przygotowywanie dyspozycji uruchamiania środków finansowych dla dysponentów budżetu;
7) analiza zapotrzebowania na środki finansowe dysponentów budżetu;
8) sporządzanie analiz dotyczących budżetu i Wieloletniej Prognozy Województwa Łódzkiego;
9) prowadzenie spraw związanych z ewentualnym zaciąganiem kredytów bankowych lub emisją obligacji.

1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu województwa oraz w zakresie operacji finansowych – sprawozdania Rb;
2) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych;
3) opracowanie informacji za półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
5) sporządzanie miesięcznych informacji o realizacji budżetu dla komórek organizacyjnych;
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
7) weryfikacja formalno – rachunkowa projektów umów i porozumień zawieranych przez województwo z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych umów dotacji przyznawanych z budżetu województwa;
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego województwa na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki tworzące grupę kapitałową;
9) sporządzanie kwartalnych informacji oraz zbiorczych i łącznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną;
10) weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne województwa posiadające osobowość prawną, w celu zatwierdzenia ich przez uprawniony organ;
11) weryfikacja formalno – rachunkowa rozliczeń dotacji przyznanych z budżetu województwa;
12) przygotowywanie rocznych sprawozdań z umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłat należności, dokonanych w oparciu o właściwą uchwałę Sejmiku Województwa.

1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu województwa;
2) przekazywanie dotacji w ramach zadań realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
3) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunków bankowych województwa i urzędu;
4) prowadzenie obsługi rachunku bankowego (depozytowego) prowadzonego dla organu egzekucyjnego (marszałka województwa) w zakresie wyegzekwowanych należności za wyłączenie z produkcji rolnej;
5) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, nadwyżki lub deficytu jednostki samorządu terytorialnego, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
6) sporządzanie okresowych sprawozdań z operacji finansowych;
7) sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa w zakresie jednostki samorządu terytorialnego;
8) ewidencja umów i porozumień w zakresie dotacji wpływających do budżetu województwa;
9) współpraca z bankami w zakresie bieżącej obsługi rachunków bankowych oraz obsługi zadłużenia;
10) przekazywanie na podstawie dyspozycji środków dla dysponentów budżetu;
11) prowadzenie ewidencji w zakresie rozrachunków z tytułu podatku VAT z jednostkami budżetowymi oraz z urzędem skarbowym;
12) współpraca z Krajową Administracją Skarbową w zakresie dochodów województwa;
13) przygotowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji VAT;
14) analiza i weryfikacja w zakresie prawidłowości sporządzania przez jednostki budżetowe, urząd rejestrów oraz deklaracji podatku VAT;
15) koordynowanie procedowania wniosków o interpretacje indywidualne przygotowywanych przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń, merytoryczne komórki organizacyjne oraz przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT;
16) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym oraz terminowe sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;
17) prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT;
18) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

1) opracowywanie budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, PO WER, FEŁ2027 oraz w zakresie projektów własnych województwa;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, Instytucji Pośredniczącej PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
3) weryfikacja planów finansowych w zakresie zadań realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
4) weryfikacja sprawozdań z realizacji budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, Instytucji Pośredniczącej PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
5) sporządzanie projektu informacji i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, Instytucji Pośredniczącej PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
6) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie dotacji celowej dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, PO WER;
7) weryfikacja wniosków o uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
8) uruchamianie dotacji celowej na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027, PO WER;
9) sprawdzanie i zatwierdzanie informacji zawartych w formularzach Zlecenie płatności ze środków europejskich sporządzonych w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2014- 2020 oraz FEŁ2027;
10) rejestracja oraz weryfikacja formalno-rachunkowa przedkładanych do kontrasygnaty dokumentów w tym w szczególności: umów, porozumień, praw i obowiązków dot. projektów własnych WŁ, aneksów zawieranych z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz PO WER;
11) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz PO KL zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
12) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym:
a) wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dany rok budżetowy w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027,
b) miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie oraz miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027,
c) projektów umów dotyczących współfinansowania krajowego działania 1.2 oraz Pomocy Technicznej w ramach PO WER zawieranych pomiędzy województwem a Instytucją Zarządzającą PO WER,
d) deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej w zakresie kwot odzyskanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
13) wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą RPO WŁ 2007-2013 i POKL;
14) przygotowywanie, opiniowanie, analiza dokumentów programowych oraz zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ, FEŁ2027 oraz PO WER.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego i budżetu województwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz Instytucji Pośredniczącej PO WER;
2) ujmowanie na kontach bilansowych Urzędu Marszałkowskiego dla Instytucji Zarządzającej przekazywanych płatności z budżetu środków europejskich do beneficjentów RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych województwa i Urzędu Marszałkowskiego przypisanych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz Instytucji Pośredniczącej PO WER;
4) sporządzanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
5) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków;
6) kwalifikowanie wyciągów bankowych w ramach RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz PO WER do ujęcia w księgach rachunkowych;
7) weryfikacja pod względem finansowym i prowadzenie ewidencji umów oraz potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami48 RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
8) weryfikacja pod względem zgodności z ewidencją księgową sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
9) sporządzanie informacji będących podstawą do sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych, a także analiz oraz informacji opisowych w ramach RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz PO WER;
10) sporządzanie informacji służących do sporządzenia sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego, bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa w ramach RPO WŁ 2014-2020, FEŁ2027 oraz PO WER;
11) opiniowanie i analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ, FEŁ2027 oraz PO WER;
12) wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą RPO WŁ 2007-2013 i POKL.

1) kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy;
2) prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
3) ustalanie wysokości przysługujących należności, sporządzanie list płac oraz dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją;
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
5) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania;
6) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń;
7) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
8) terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac: wynagrodzenia netto, potrącenia, składki i podatki należne od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika;
9) obliczanie, potrącanie oraz przekazywanie na rachunek dochodów Urzędu Marszałkowskiego kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty podatku dochodowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe doręczanie do właściwego urzędu skarbowego i podatnikom;
11) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także sporządzanie miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej;
12) comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości;
13) prowadzenie ewidencji umów zawieranych z osobami fizycznymi, weryfikacja pod względem finansowym oraz angażowanie i potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty dokumentach stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
14) przygotowywanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
15) sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych;
16) prowadzenie spraw w zakresie pracowniczych planów kapitałowych;
17) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
18) sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

1) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych, określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
4) wydawanie postanowień określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
6) prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową;
7) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 03.03.2023 - 10:32