Departament Finansów

Dyrektor - Skarbnik Województwa Łódzkiego: Michał Miazek
Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Urzędu: Emilia Majewska
p.o. Zastępcy Dyrektora: Ilona Rusin


Do zadań Departamentu Finansów - FM należą sprawy związane z: obsługą finansowo-księgową budżetu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i funduszy europejskich, opracowywaniem projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych z krajowych środków publicznych jak i przy współudziale funduszy europejskich, nadzór nad wykonaniem budżetu województwa, w tym w zakresie pełnienia roli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, a w szczególności:

 

1) sporządzanie projektów planu oraz planu dochodów i wydatków, w zakresie budżetu realizowanego przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie budżetu realizowanego przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
3) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędzie Marszałkowskim;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
5) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu jednostkowego Urzędu Marszałkowskiego, bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT, przekazywanie podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT;
7) rozliczanie kosztów podróży pracowników oraz radnych Sejmiku Województwa oraz sporządzanie odrębnych informacji w powyższym zakresie;
8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego i województwa;
9) prowadzenie windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych;
10) kierowanie do Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Wydziału Radców Prawnych) spraw dotyczących należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej;
11) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień;
12) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu województwa;
13) prowadzenie obsługi finansowo–księgowej rachunku bankowego (depozytowego) prowadzonego dla organu egzekucyjnego (Marszałka Województwa) w zakresie wyegzekwowanych należności za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
14) przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe.

1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie ochrony gruntów rolnych;
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie geodezji i kartografii;
3) sporządzanie informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
4) sporządzanie informacji służących do okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
5) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień w zakresie ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii;
6) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego prowadzonych w celu gromadzenia środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz geodezji i kartografii;
7) dokonywanie, na podstawie sprawozdań finansowych ( objętych załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ), analizy sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu opłat środowiskowych oraz opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
8) wykonywania zadań wierzyciela w zakresie dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w szczególności:
a) systematyczna kontrola terminowości dokonywanych wpłat,
b) podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących,
c) wystawianie upomnień,
d) wystawianie i przekazywanie do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych,
e) wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
f) przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji,
g) ścisła współpraca z organem egzekucyjnym w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych;
9) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych, których obowiązek wydawania wynika z przepisów działu III Ordynacji podatkowej (poza decyzjami dotyczącymi udzielania ulg);
10) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach zadań realizowanych przez Wydział.

1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
3) weryfikacja planów finansowych;
4) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego i jej zmian;
5) obsługa rezerwy ogólnej w budżecie województwa;
6) uruchamianie środków finansowych dla dysponentów budżetu;
7) współpraca z Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi w zakresie wykonywania dochodów województwa.

1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu województwa oraz w zakresie operacji finansowych – sprawozdania Rb;
2) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych;
3) opracowanie informacji za półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
5) sporządzanie miesięcznych informacji o realizacji budżetu dla komórek organizacyjnych;
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
7) weryfikacja formalno – rachunkowa projektów umów i porozumień zawieranych przez województwo z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych umów dotacji przyznawanych z budżetu województwa;
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego województwa na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki tworzące grupę kapitałową;
9) sporządzanie kwartalnych informacji oraz zbiorczych i łącznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną: instytucji kultury, samorządowych jednostek zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
10) weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne województwa posiadające osobowość prawną, w celu zatwierdzenia ich przez uprawniony organ;
11) weryfikacja formalno – rachunkowa rozliczeń dotacji przyznanych z budżetu województwa.

1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
3) weryfikacja planów finansowych w zakresie zadań realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
4) opracowywanie bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
5) sporządzanie projektu informacji i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
6) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie dotacji celowej dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL, PO WER;
7) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL;
8) uruchamianie dotacji celowej na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO WER oraz PO KL;
9) sprawdzanie i zatwierdzanie informacji zawartych w formularzach Zlecenie płatności ze środków europejskich sporządzonych w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz PO KL;
10) rejestracja oraz weryfikacja formalno-rachunkowa przedkładanych do kontrasygnaty Skarbnika Województwa projektów umów, aneksów zawieranych z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL oraz PO WER;
11) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz PO KL zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
12) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2014-2020 zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
13) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dany rok budżetowy w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie oraz miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
15) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotacji celowej w ramach PO KL oraz PO WER;
16) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu X PO KL - Pomoc Techniczna;
17) weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność dla projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych;
18) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020;
19) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji wydatków w ramach PO KL;
20) przygotowywanie, opiniowanie oraz analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej w PO KL w zakresie dotacji celowej;
2) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu województwa Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz POWER w zakresie dotacji celowej;
3) potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL, PO WER oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego i województwa przypisanych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER;
7) sporządzanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL;
8) ujmowanie na kontach bilansowych Urzędu Marszałkowskiego Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej przekazywanych płatności z budżetu środków europejskich do beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL;
9) weryfikacja pod względem zgodności z ewidencją księgową rozliczeń dotacji celowej w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej w PO KL;
10) opiniowanie i analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz PO WER.

1) kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy;
2) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń;
3) ustalanie wysokości przysługujących należności, sporządzanie list płac oraz dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją;
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
5) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania;
6) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń;
7) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
8) obliczanie, potrącanie oraz przekazywanie na rachunek dochodów Urzędu Marszałkowskiego, kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty podatku dochodowego naliczonego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
10) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej miesięcznej i rocznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe doręczanie do właściwego urzędu skarbowego i podatnikom;
11) comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości;
12) weryfikacja pod względem finansowym i potwierdzanie, na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach zawieranych z osobami fizycznymi, stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
13) przygotowywanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na PFRON;
14) sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych;
15) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i comiesięczne sporządzanie raportów ZUS RMUA dla pracowników;
16) prowadzenie spraw w zakresie Pracowniczych Programów Kapitałowych;
17) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
18) sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku Województwa;
19) comiesięczne sporządzanie informacji zbiorczej o wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizacje programów operacyjnych województwa.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy technicznej oraz projektów własnych;
2) sporządzanie informacji będących podstawą sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
3) sporządzanie informacji służących do sporządzenia okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
4) weryfikacja pod względem finansowym i potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym w szczególności w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu INTERREG IVC stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
5) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących Pomocy Technicznej RPO WŁ, PO KL, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych projektów realizowanych przez komórki organizacyjne;
6) przygotowywanie dokumentów, w tym potwierdzanie za zgodność z oryginałem, na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, rozliczenia projektu;
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania w ramach programów operacyjnych oraz projektów własnych.

1) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
2) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych, określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
4) wydawanie postanowień określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
6) prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową;
7) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

1) przygotowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji VAT;
2) analiza i weryfikacja w zakresie prawidłowości sporządzania przez jednostki budżetowe, urząd rejestrów oraz deklaracji podatku VAT;
3) koordynowanie procedowania wniosków o interpretacje indywidualne przygotowywanych przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń, merytoryczne komórki organizacyjne oraz przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT;
4) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym oraz terminowe sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;
5) prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT;
6) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Tomasz Rydelek
Ostatnio zmieniany: 11.08.2020 - 11:31