Departament Finansów

Dyrektor - Skarbnik Województwa Łódzkiego: Michał Miazek
Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy Urzędu: Emilia Majewska
p.o. Zastępcy Dyrektora: Ilona Rusin


Do zadań Departamentu Finansów - FM należą sprawy związane z: obsługą finansowo-księgową budżetu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i funduszy europejskich, opracowywaniem projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych z krajowych środków publicznych jak i przy współudziale funduszy europejskich, nadzór nad wykonaniem budżetu województwa, w tym w zakresie pełnienia roli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, a w szczególności:

 

1) sporządzanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie Departamentu;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie Departamentu;
3) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego, w tym również w zakresie ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz budżetu województwa;
4) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych, a także analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego, bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków;
7) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatku VAT, sporządzanie deklaracji ewidencji cząstkowych Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazywanie podatku należnego do Urzędu Skarbowego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
8) rozliczanie kosztów podróży pracowników i radnych Sejmiku Województwa oraz sporządzanie odrębnych informacji w powyższym zakresie;
9) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych województwa i Urzędu Marszałkowskiego, w tym również rachunków prowadzonych w celu gromadzenia środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz kart płatniczych funkcjonujących w Urzędzie Marszałkowskim;
10) prowadzenie windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
11) kierowanie do Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Wydziału Radców Prawnych) spraw dotyczących należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej;
12) opiniowanie projektów umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków w budżecie województwa, niezbędnych do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w zakresie ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii;
13) weryfikacja pod względem finansowym i prowadzenie ewidencji umów i porozumień oraz potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty dokumentach stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w tym również w zakresie ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii;
14) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego (depozytowego) prowadzonego dla organu egzekucyjnego (Marszałka Województwa) w zakresie wyegzekwowanych należności za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
15) dokonywanie na podstawie sprawozdań finansowych (objętych załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) analizy sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu opłat środowiskowych oraz opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
16) wykonywanie zadań wierzyciela w zakresie dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
17) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych, których obowiązek wydawania wynika z przepisów działu III Ordynacji podatkowej (poza decyzjami dotyczącymi udzielania ulg).

1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie, w tym w zakresie projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
3) weryfikacja planów finansowych;
4) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego i jej zmian;
5) obsługa rezerwy ogólnej w budżecie województwa;
6) uruchamianie środków finansowych dla dysponentów budżetu;
7) współpraca z Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi w zakresie wykonywania dochodów województwa.

1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu województwa oraz w zakresie operacji finansowych – sprawozdania Rb;
2) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych;
3) opracowanie informacji za półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
5) sporządzanie miesięcznych informacji o realizacji budżetu dla komórek organizacyjnych;
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
7) weryfikacja formalno – rachunkowa projektów umów i porozumień zawieranych przez województwo z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych umów dotacji przyznawanych z budżetu województwa;
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego województwa na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki tworzące grupę kapitałową;
9) sporządzanie kwartalnych informacji oraz zbiorczych i łącznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną: instytucji kultury, samorządowych jednostek zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
10) weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne województwa posiadające osobowość prawną, w celu zatwierdzenia ich przez uprawniony organ;
11) weryfikacja formalno – rachunkowa rozliczeń dotacji przyznanych z budżetu województwa;
12) przygotowywanie rocznych sprawozdań z umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłat należności, dokonanych w oparciu o właściwą uchwałę Sejmiku Województwa.

1) opracowywanie budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej PO KL, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
3) weryfikacja planów finansowych w zakresie zadań realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
4) weryfikacja sprawozdań z realizacji budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej PO KL, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
5) sporządzanie projektu informacji i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej PO KL, PO WER oraz w zakresie projektów własnych województwa;
6) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie dotacji celowej dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020, PO WER;
7) weryfikacja wniosków o uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2014-2020;
8) uruchamianie dotacji celowej na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2014-2020, PO WER;
9) sprawdzanie i zatwierdzanie informacji zawartych w formularzach Zlecenie płatności ze środków europejskich sporządzonych w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2014-2020;
10) rejestracja oraz weryfikacja formalno-rachunkowa przedkładanych do kontrasygnaty dokumentów w tym w szczególności: umów, porozumień, praw i obowiązków dot. projektów własnych WŁ, aneksów zawieranych z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz PO WER;
11) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz PO KL zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
12) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym:
a) wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dany rok budżetowy w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020,
b) miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie oraz miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna w ramach RPO WŁ 2014-2020,
c) projektów umów dotyczących współfinansowania krajowego działania 1.2 oraz Pomocy Technicznej w ramach PO WER zawieranych pomiędzy województwem a Instytucją Zarządzającą PO WER,
d) deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej w zakresie kwot odzyskanych w ramach RPO WŁ 2014-2020;
13) wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą RPO WŁ 2007-2013 i POKL;
14) przygotowywanie, opiniowanie, analiza dokumentów programowych oraz zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz PO WER.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego i budżetu województwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 oraz PO WER;
2) ujmowanie na kontach bilansowych Urzędu Marszałkowskiego dla Instytucji Zarządzającej przekazywanych płatności z budżetu środków europejskich do beneficjentów RPO WŁ 2014-2020;
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych województwa i Urzędu Marszałkowskiego przypisanych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 oraz PO WER;
4) sporządzanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ 2014-2020;
5) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych stanowiących podstawę do dokonywania wydatków;
6) weryfikacja pod względem finansowym i prowadzenie ewidencji umów oraz potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020 stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
7) weryfikacja pod względem zgodności z ewidencją księgową sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) sporządzanie informacji będących podstawą do sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych, a także analiz oraz informacji opisowych w ramach RPO WŁ 2014-2020, PO WER;
9) sporządzanie informacji służących do sporządzenia sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego, bilansu z wykonania budżetu województwa oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa w ramach RPO WŁ 2014-2020, PO WER;
10) opiniowanie i analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz PO WER;
11) wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą RPO WŁ 2007-2013 i POKL.

1) kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy;
2) prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
3) ustalanie wysokości przysługujących należności, sporządzanie list płac oraz dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją;
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
5) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania;
6) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń;
7) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należnych od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika składek;
8) terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac: wynagrodzenia netto, potrącenia, składki i podatki należne od Urzędu Marszałkowskiego jako płatnika;
9) obliczanie, potrącanie oraz przekazywanie na rachunek dochodów Urzędu Marszałkowskiego kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty podatku dochodowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe doręczanie do właściwego urzędu skarbowego i podatnikom;
11) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także sporządzanie miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej;
12) comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości;
13) prowadzenie ewidencji umów zawieranych z osobami fizycznymi, weryfikacja pod względem finansowym oraz angażowanie i potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty dokumentach stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
14) przygotowywanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
15) sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych;
16) prowadzenie spraw w zakresie pracowniczych planów kapitałowych;
17) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
18) sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy technicznej oraz projektów własnych;
2) sporządzanie informacji będących podstawą sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych, statystycznych a także analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych;
3) sporządzanie informacji służących do sporządzenia okresowych sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
4) opiniowanie projektów umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków w budżecie województwa, niezbędnych do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
5) weryfikacja pod względem finansowym i potwierdzanie na przedkładanych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym w szczególności w ramach: RPO WŁ, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Programu Interreg Europa itp., stanu środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
6) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących Pomocy Technicznej RPO WŁ, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, PTRM, Interreg Europa oraz innych projektów realizowanych przez komórki organizacyjne;
7) rozliczanie kosztów podróży pracowników oraz sporządzanie odrębnych informacji w powyższym zakresie;
8) przygotowywanie dokumentów, w tym m.in. potwierdzanie za zgodność z oryginałem, na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, rozliczenia projektu;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania w ramach programów operacyjnych oraz projektów własnych.

1) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.);
2) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych, określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
4) wydawanie postanowień określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
6) prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową;
7) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

1) przygotowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji VAT;
2) analiza i weryfikacja w zakresie prawidłowości sporządzania przez jednostki budżetowe, urząd rejestrów oraz deklaracji podatku VAT;
3) koordynowanie procedowania wniosków o interpretacje indywidualne przygotowywanych przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń, merytoryczne komórki organizacyjne oraz przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT;
4) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym oraz terminowe sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;
5) prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT;
6) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 01.03.2021 - 11:14