Kontakt - Departament Finansów

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 00
fax. 42 663 35 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Finansów

 
W skład Departamentu wchodzą:
 
1. Wydział Księgowości Wewnętrznej, który oznacza pisma symbolem „FMI”
2. Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii, który oznacza
    pisma symbolem „FMII”
3. Wydział Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich, który oznacza pisma symbolem „FMIII”
4. Wydział Sprawozdawczości i Rozliczeń Dotacji, który oznacza pisma symbolem „FMIV”
5. Wydział Rozliczeń Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „ FMVI”
7. Wydział Księgowości Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „ FMVII”
8. Wydział ds. Płac i Rozliczeń Wynagrodzeń, który oznacza pisma symbolem „FMIX”
9. Wydział ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa, który oznacza    
    pisma symbolem „FMX”;
10.Samodzielne Stanowisko ds. Egzekucji Administracyjnej, które oznacza pisma symbolem „FMXI”;
11. Samodzielne Stanowisko ds. Scentralizowanego Podatku VAT, które oznacza pisma symbolem „FMXII”;  
12. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „ FM.S."
 
Do zadań Departamentu Finansów należą sprawy związane z: obsługą finansowo -księgową budżetu województwa, urzędu i funduszy europejskich, opracowywaniem  projektu  budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych z krajowych  środków publicznych  jak i  przy współudziale  funduszy  europejskich, nadzór  nad wykonaniem  budżetu  województwa,  w  tym  w  zakresie  pełnienia  roli  Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, a w szczególności:
 
1. Wydział Księgowości Wewnętrznej, który oznacza pisma symbolem „FMI”
1) sporządzanie projektów planu oraz planu dochodów i wydatków, w zakresie budżetu realizowanego
    przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
2) wnioskowanie w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie budżetu realizowanego
    przez Wydział Księgowości Wewnętrznej;
3) prowadzenie ewidencji księgowej urzędu;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów, analiz oraz informacji
     opisowych z wykonania planów finansowych;
5) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności,
     zmian w stanie majątkowym, bilansu jednostkowego urzędu, bilansu z wykonania budżetu województwa
     oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
6) prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT, przekazywanie podatku VAT zgodnie
    z przepisami o podatku VAT;
7) rozliczanie kosztów podróży pracowników oraz radnych sejmiku województwa oraz sporządzanie
     odrębnych informacji w powyższym zakresie;
8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych urzędu i województwa;
9) prowadzenie windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie
     ustawy o finansach publicznych;
10) kierowanie do Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Wydziału Prawnego) spraw dotyczących
      należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
     lub do egzekucji sądowej;
11) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień;
12) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu  województwa;
13) prowadzenie obsługi finansowo–księgowej rachunku bankowego (depozytowego) prowadzonego dla
      organu egzekucyjnego (marszałka województwa) w zakresie wyegzekwowanych należności za
      wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
14) przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe,
 
2. Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii, który
     oznacza pisma symbolem „FMII”

1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie ochrony gruntów rolnych,
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie geodezji i kartografii,
3) sporządzanie informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz
     informacji opisowych z wykonania planów finansowych,
4) sporządzanie informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych
    dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu urzędu oraz dokumentacji
    konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa;
5) weryfikacja pod względem finansowym i ewidencja umów i porozumień w zakresie ochrony gruntów
    rolnych, geodezji i kartografii;
6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych urzędu prowadzonych w celu
     gromadzenia środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz geodezji i kartografii;
7) dokonywanie, na podstawie sprawozdań finansowych ( objętych załącznikiem  nr 1 do ustawy z dnia
    29 września 1994 r. o rachunkowości), analizy sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie
    ulg w spłacie zobowiązań  z zakresu opłat środowiskowych oraz opłat za wyłączenie z produkcji gruntów
    rolnych;
8) wykonywania zadań wierzyciela w zakresie dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia
    3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zmianami)
    w szczególności:
-         systematyczna kontrola terminowości dokonywanych wpłat,
-         podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących,
-         wystawianie upomnień,
-         wystawianie i przekazywanie do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych,
-         wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
-         przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji;
-         ścisła współpraca z organem egzekucyjnym w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych;
9) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych, których obowiązek wydawania wynika
     z przepisów działu III Ordynacji podatkowej (poza decyzjami dotyczącymi udzielania ulg);
10) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi
      oraz innymi instytucjami w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
 
3. Wydział Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich, który oznacza  pisma symbolem „FMIII”
1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian, w tym w zakresie projektów własnych
     współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie, w  tym w zakresie  projektów
    własnych  współfinansowanych  z budżetu  Unii Europejskiej ;
3) weryfikacja planów finansowych;
4) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  i jej zmian;
5) obsługa rezerwy ogólnej w budżecie województwa;
6) uruchamianie środków finansowych dla dysponentów budżetu;
7) współpraca z Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi w zakresie wykonywania dochodów województwa.
 
4.  Wydział  Sprawozdawczości  i  Rozliczeń  Dotacji,  który  oznacza  pisma symbolem „FMIV”
1) sporządzanie  zbiorczych  sprawozdań  z  realizacji  budżetu  województwa  oraz  w zakresie operacji
     finansowych – sprawozdania Rb;
2) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych;
3) opracowanie  informacji  za  półrocze  i  sprawozdania  rocznego o przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowanie  informacji o kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej za półrocze oraz
    sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
5) sporządzanie  miesięcznych  informacji  o  realizacji  budżetu  dla  komórek organizacyjnych urzędu;
6) sporządzanie  kwartalnych  informacji  o wykorzystaniu  dotacji  przyznanych z budżetu państwa na
     zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na
     podstawie porozumień  z organami administracji rządowej;
7) weryfikacja formalno–rachunkowa projektów umów i porozumień zawieranych przez województwo
     z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych umów dotacji przyznawanych z budżetu
     województwa;
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego województwa na podstawie materiałów przesłanych przez
     jednostki tworzące grupę kapitałową;
9) sporządzanie kwartalnych informacji oraz zbiorczych i łącznych sprawozdań w zakresie operacji
      finansowych jednostek posiadających osobowość prawną: instytucji kultury, samorządowych jednostek
      zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
      i gospodarki wodnej;
10) weryfikacja formalno–rachunkowa sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki
      organizacyjne województwa posiadające osobowość  prawną, w celu zatwierdzenia ich przez uprawniony
      organ;
11) weryfikacja formalno–rachunkowa  rozliczeń  dotacji  przyznanych z  budżetu  województwa.
 
5. Wydział Rozliczeń Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „FMVI"
1) opracowywanie projektu budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej
    RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Instytucji
    Pośredniczącej  PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
2) przygotowywanie   projektów uchwał  dotyczących  zmian  budżet i w budżecie w zakresie zadań Instytucji
    Zarządzającej RPO WŁ 2007- 2013, IZ  RPO  WŁ  2014-2020, PO WER,  Instytucji  Pośredniczącej
    PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
3) weryfikacja planów finansowych  w zakresie zadań  realizowanych w ramach  RPO WŁ 2007-2013,
    RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych
    województwa;
4) opracowywanie  bieżących  i  okresowych sprawozdań  z  realizacji  budżetu województwa w zakresie
    zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER, Instytucji
    Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
5) sporządzanie  projektu informacji  i  sprawozdania  o  przebiegu  wykonania budżetu  województwa
     w zakresie  zadań  Instytucji  Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, IZ RPO WŁ 2014-2020, PO WER,
     Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz w zakresie projektów własnych województwa;
6) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie dotacji celowej dla jednostek
     zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2007- 2013, RPO WŁ 2014-2020, PO KL, PO WER;
7) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów RPO WŁ
    2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, POKL;
8) uruchamianie dotacji celowej na rzecz beneficjentów RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, PO WER
    oraz PO KL;
9) sprawdzanie i zatwierdzanie informacji zawartych w formularzach Zlecenie płatności ze środków
     europejskich sporządzonych w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
     RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz PO KL;
10) rejestracja oraz weryfikacja formalno-rachunkowa przedkładanych do kontrasygnaty skarbnika projektów
     umów, aneksów zawieranych z beneficjentami  RPO WŁ  2007-2013,  RPO WŁ  2014-2020,  PO KL oraz
     PO WER;
11) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji  rozwojowej, dotacji celowej
      i płatności ze środków z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz PO KL

      zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
12) realizacja zadań z zakresu windykacji środków pochodzących z dotacji celowej i płatności ze  środków
     z budżetu  środków  europejskich  w  ramach  RPO WŁ 2014-2020  zgodnie z  przepisami o postępowaniu
     egzekucyjnym w administracji;
13) weryfikacja  pod względem formalno-rachunkowym  wniosków o przyznanie środków z budżetu środków
     europejskich oraz o udzielenie  dotacji  celowej  z budżetu państwa na dany rok budżetowy w ramach
     RPO WŁ 2007-2013,  RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej
     dotacji celowej z budżetu państwa -  współfinansowanie oraz miesięcznych sprawozdań z wykorzystania
     otrzymanej dotacji celowej  z  budżetu  państwa - pomoc  techniczna w  ramach  RPO WŁ 2007-2013,
     RPO WŁ 2014-2020;
15) weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym  rozliczeń  dotacji  celowej w ramach PO KL oraz
     PO WER;
16) weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu
      X PO KL - Pomoc Techniczna;
17) weryfikacja  rachunkowa  wniosków o płatność  dla projektów realizowanych przez beneficjentów
       systemowych;
18)  weryfikacja  pod  względem formalno-rachunkowym  Poświadczeń i Deklaracji wydatków oraz Wniosków
      o płatność okresową w ramach RPO WŁ 2007-2013,RPO WŁ 2014-2020;
19) weryfikacja  pod względem  formalno-rachunkowym  Poświadczeń i Deklaracji  wydatków w ramach
       PO KL;
20) przygotowywanie, opiniowanie oraz analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej RPO WŁ
      2007-2013, RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w POKL oraz PO WER.
 
6.  Wydział  Księgowości  Funduszy  Europejskich,  który  oznacza  pisma symbolem „FMVII”
1) prowadzenie ewidencji księgowej urzędu Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ
     2014-2020  oraz  Instytucji  Pośredniczącej  w PO  KL w zakresie dotacji celowej;
2) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu województwa Instytucji Zarządzającej
     RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz POWER w zakresie
    dotacji celowej;
3) potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ 2007-2013,
     RPO WŁ 2014-2020 i PO KL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym
     urzędu;
4) sporządzanie  sprawozdań  budżetowych,  analiz  oraz  informacji  opisowych w  zakresie  zadań  Instytucji
    Zarządzającej  RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i Instytucji Pośredniczącej w PO KL oraz
    PO WER;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020,
     Instytucji Pośredniczącej w PO KL, PO WER oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu
    skonsolidowanego województwa;
 
6) prowadzenie  obsługi  finansowo-księgowej  rachunków  bankowych  urzędu i województwa  przypisanych
     Instytucji  Zarządzającej  RPO WŁ  2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej w PO KL
    oraz PO WER;
7) sporządzanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
     RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 i PO KL;
8) ujmowanie na kontach bilansowych urzędu Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej
      przekazywanych  płatności  z  budżetu  środków europejskich  do  beneficjentów  RPO  WŁ  2007-2013,
      RPO  WŁ  2014-2020 i PO KL;
9) weryfikacja pod względem zgodności z ewidencją księgową rozliczeń dotacji celowej  w  ramach  Instytucji
    Zarządzającej  RPO  WŁ  2007-2013 i RPO WŁ  2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej w PO KL;
10) opiniowanie i analiza zmian do procedur Instytucji Zarządzającej  RPO  WŁ 2007-2013 i RPO WŁ
      2014-2020,  Instytucji  Pośredniczącej  w  PO KL oraz PO WER.
 
7.  Wydział  ds.  Płac  i  Rozliczeń  Wynagrodzeń,  który  oznacza  pisma symbolem „FMIX”
1) kompletowanie  dokumentacji  stanowiącej  podstawę  do  wypłaty  należności  ze stosunku pracy;
2) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń;
3) ustalanie  wysokości  przysługujących  należności,  sporządzanie  list  płac oraz dokonywanie potrąceń
     zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją;
4) kompletowanie  dokumentacji  dotyczącej  podatku  dochodowego  niezbędnej do prawidłowego
     wywiązywania się z obowiązku urzędu jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
5) ustalanie  wysokości  zaliczek  na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych od kwot stanowiących
    podstawę opodatkowania;
6) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów
    stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń;
7) ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy należnych od urzędu jako
    płatnika składek;
8) obliczanie,  potrącanie oraz  przekazywanie  na  rachunek  dochodów  urzędu, kwoty  wynagrodzenia
    przysługującego płatnikowi od wypłaconych  świadczeń finansowanych  przez ZUS oraz  od terminowej
    wpłaty podatku  dochodowego naliczonego podatku dochodowego zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
9) terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń, oraz
    składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od urzędu jako płatnik składek;
10) sporządzanie  dokumentacji  rozliczeniowej  miesięcznej i rocznej w zakresie podatku  dochodowego  od
     osób  fizycznych  oraz  terminowe doręczanie do właściwego urzędu skarbowego i podatnikom;
11) comiesięczne  uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi
      z właściwym stanowiskiem księgowości;
12) weryfikacja  pod  względem  finansowym  i  potwierdzanie,  na  przedłożonych  do kontrasygnaty  lub
     podpisu umowach  i  porozumieniach   zawieranych  z osobami fizycznymi, stanu posiadanych środków
     zgodnie z  zatwierdzonym planem finansowym urzędu;
13) przygotowywanie do projektu budżetu danych  o wysokości  wynagrodzeń oraz  o wydatkach na PFRON;
 
14) sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych;
15) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń  społecznych, zdrowotnych  i  Funduszu
      Pracy oraz terminowe przekazywanie  do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i comiesięczne
      sporządzanie raportów ZUS RMUA dla pracowników;
16) prowadzenie  spraw  w  zakresie  rozliczenia  wpłat  na  Państwowy  Fundusz Rehabilitacji  Osób
      Niepełnosprawnych;
17) sporządzanie list wypłat diet radnym sejmiku;
18) comiesięczne sporządzanie informacji zbiorczej o wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych
      w realizacje programów operacyjnych województwa.
 
8. Wydział ds. Obsługi Finansowo–Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa, który
      oznacza pisma symbolem „FMX”

1) prowadzenie  ewidencji  księgowej  urzędu  w  ramach  pomocy  technicznej  oraz projektów własnych;
2) sporządzanie  informacji  będących  podstawą  sporządzenia  okresowych sprawozdań  budżetowych,
    analiz  oraz  informacji  opisowych  z  wykonania planów finansowych;
3) sporządzanie  informacji służących do sporządzenia okresowych sprawozdań finansowych  i  budżetowych
    dotyczących  zobowiązań,  należności,  zmian w  stanie  majątkowym,  bilansu  urzędu  oraz  dokumentacji
    konsolidacyjnej  do bilansu skonsolidowanego województwa;
4) weryfikacja  pod  względem  finansowym  i  potwierdzanie na  przedłożonych  do kontrasygnaty lub
    podpisu umowach i porozumieniach współfinansowanych ze  środków  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz
     innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym
     w szczególności w  ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego,  Programu Operacyjnego Kapitał
     Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu
      INTERREG  IVC  stanu  posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
5) prowadzenie  obsługi  finansowo –księgowej  rachunków  bankowych  urzędu dotyczących Pomocy
     Technicznej RPO WŁ, PO KL, PROW, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych projektów
     realizowanych przez  komórki organizacyjne urzędu;
6) przygotowywanie dokumentów, w tym potwierdzanie za zgodność z oryginałem, na potrzeby komórek
    organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów własnych
    urzędu niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, rozliczenia projektu;
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu realizującymi zadania w ramach programów
     operacyjnych, oraz projektów własnych.
 
9. Samodzielne stanowisko ds. egzekucji administracyjnej, które oznacza pisma symbolem „FMXI”
1) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania
     z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
     rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 909 ze zmianami);
2) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych, określonych
    przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
4) wydawanie postanowień określonych w przepisach o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji;
5) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów  w sprawach niezbędnych do
     prowadzenia egzekucji;
7) prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji
     administracyjnej z sądową;
8) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postepowań egzekucyjnych
     i zabezpieczających;
9) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz
    innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.
 
10.  Samodzielne stanowisko ds. scentralizowanego podatku VAT, które oznacza pisma symbolem
        „FMXII”

1) przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji VAT,
2) analiza i weryfikacja w zakresie prawidłowości sporządzania przez jednostki budżetowe rejestrów oraz
    deklaracji podatku VAT,
3) przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT
    na wnioski jednostek budżetowych objętych centralizacją rozliczeń VAT,
4) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym oraz terminowe sporządzanie
    deklaracji dla podatku od towarów i usług  (VAT 7),
5) ustalanie dla województwa łódzkiego prewspółczynnika na każdy rok podatkowy,
6) prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT, 
7) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej (powiat, gmina), urzędami skarbowymi oraz
    innymi instytucjami w ramach realizowanych zadań.
 
11. Samodzielne  Stanowiska  ds.  Obsługi  Sekretariatu,  które  oznaczają pisma symbolem „FMS”
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 08.09.2016 - 14:12

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji