Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Dyrektor: Monika Olszewska
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Misiak

 

Do zadań Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - FST należą sprawy: wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w tym wyboru projektów, rozliczania projektów, monitorowania i sprawozdawczości projektów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 a w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wyboru projektów, w szczególności przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie (formularza wniosku i załączników), wzoru umowy i decyzji o dofinansowaniu projektu, propozycji kryteriów wyboru projektów oraz propozycji zakresu merytorycznego do SzOP w zakresie FST;
2) ogłaszanie naborów (opracowanie dokumentacji naborowej, w tym przygotowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinasowanie) w zakresie zadań Wydziału;
3) przeprowadzanie procesu wyboru i oceny projektów w ramach trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego;
4) organizacja prac i obsługa KOP;
5) współpraca z ekspertami wyznaczonymi z wykazu ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP;
6) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
7) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów i decyzji w sprawie projektów własnych, w tym weryfikacja kompletności dokumentów;
8) prowadzenie rejestru zawartych umów o dofinansowanie projektów;
9) przyjmowanie zabezpieczeń należytej realizacji umów;
10) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytej realizacji umów;
11) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
12) sporządzanie i składanie za pośrednictwem aplikacji SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis;
13) monitorowanie we współpracy z Wydziałem Finansowym dostępności środków finansowych;
14) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
15) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
16) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
17) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
18) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
19) przygotowywanie i przekazywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych;
20) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
21) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie FST;
2) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
3) zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych w zakresie dokumentów załączonych do wniosku o płatność;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
5) przygotowywanie planów kontroli, w tym metodyki i analizy ryzyka w zakresie weryfikacji administracyjnej prowadzonej przez Wydział;
6) przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach zidentyfikowanych na etapie weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
7) przygotowywanie wezwań do zapłaty w przypadku niedokonania zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność;
8) przekazywanie do komórki właściwej ds. odwołań informacji o konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego;
9) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa;
10) sporządzanie korekt zaświadczeń o pomocy de minimis;
11) weryfikacja formularza wprowadzania zmian do Wniosku o Dofinansowanie (nie wymagających aneksowania umowy) i wprowadzanie zaakceptowanych zmian do systemu informatycznego;
12) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
13) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
14) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
15) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
16) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
17) współpraca min. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) opracowywanie założeń do budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
2) planowanie i przygotowywanie budżetu rocznego oraz WPF w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027 oraz dokonywanie zmian;
3) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie zadań Departamentu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEŁ2027;
4) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
5) prowadzenie rejestrów umów zawieranych w ramach Pomocy Technicznej dla Departamentu;
6) przygotowywanie planów działania Pomocy Technicznej w ramach FEŁ2027 w zakresie zadań Departamentu oraz dokonywanie ich zmian;
7) przygotowywanie zestawień wydatków oraz sprawozdań z realizacji działań Pomocy Technicznej w ramach FEŁ2027 w zakresie zadań Departamentu;
8) analiza środków wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej oraz postępu rzeczowego w ramach Departamentu;
9) prowadzenie działań w zakresie Pomocy Technicznej w ramach Departamentu;
10) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
11) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
13) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca m.in. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) przygotowanie i aktualizacja propozycji dokumentów zawierających procedury, instrukcje, ścieżki postępowania i innych dokumentów wykonawczych dotyczących procesów zarządczych w FEŁ2027 w zakresie zadań Departamentu i ich przekazanie do komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
2) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych w zakresie zadań FEŁ2027;
3) sporządzanie wkładu do cyklicznych informacji i sprawozdania końcowego oraz analiz, informacji i raportów dotyczących realizacji FEŁ2027;
4) współpraca przy ewaluacji programu FEŁ2027, w szczególności przekazywanie dokumentów i informacji odnoszących się do badań ewaluacyjnych na prośbę komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
5) zgłaszanie podmiotów do rejestru podmiotów wykluczonych;
6) przeprowadzanie procesu rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów (w tym niszczenie weksli);
7) obsługa aplikacji internetowej SD2020;
8) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej treści przekazywanych przez inne komórki Departamentu;
9) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
10) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021-2027;
11) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
12) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
13) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
14) współpraca min. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) monitorowanie dostępnej alokacji dla FEŁ2027 w zakresie FST;
2) przygotowywanie WPF oraz danych do projektu budżetu województwa i ich zmian w ramach programu FEŁ2027 w zakresie zadań Departamentu;
3) kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu oraz sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analizowanie i monitorowanie wykorzystania środków w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
5) wnioskowanie do komórki właściwej ds. polityki regionalnej o dotację celową i środki europejskie zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
6) przygotowywanie i przekazywanie rozliczenia transz dotacji celowej przyznanej na realizację FEŁ2027 w zakresie FST do komórki właściwej ds. polityki regionalnej;
7) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
8) przygotowywanie zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów realizujących projekty w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
9) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
10) monitorowanie wykorzystania dotacji celowej, środków europejskich oraz środków odzyskanych od beneficjentów w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
11) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji dla projektów realizowanych w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
12) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych;
13) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu;
14) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
15) przygotowywanie deklaracji wydatków w ramach FEŁ2027 w zakresie FST;
16) przygotowywanie danych cząstkowych do rocznego zestawienia wydatków;
17) przygotowywanie oświadczeń w sprawie deklaracji zarządczej;
18) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
19) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur związanych z perspektywą finansową 2021 -2027;
20) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie wykonywanych zadań na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania FEŁ2027;
21) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania FEŁ2027;
22) przygotowywanie informacji o stanie realizacji FEŁ2027 lub projektów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
23) współpraca min. z instytucjami zaangażowanymi w realizację FEŁ2027, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania FEŁ2027.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  02.03.2023 - 17:22
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 23.06.2023 - 13:35