Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych

Główny Specjalista ds. BHP - Koordynator: Grażyna Paczkowska

Specjalista ds. BHP: Agnieszka Chmielecka

Specjalista ds. BHP: Aneta Robak


Do zadań Samodzielnych Stanowisk Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych - BHP należy wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków bhp i ppoż. w Urzędzie Marszałkowskim, a w szczególności:

1) prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych dla nowo zatrudnianych pracowników, uczniów i studentów odbywających praktyki uczniowskie i studenckie oraz bezrobotnych odbywających staże absolwenckie w Urzędzie Marszałkowskim;
2) organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz nadzorowanie terminowości realizacji szkoleń;
3) opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji w sprawach z zakresu bhp;
4) opiniowanie zasadności refundacji szkieł do pracy przy elektronicznych monitorach ekranowych, prowadzenie bazy uprawnionych;
5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - tworzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z tym związanej;
6) prowadzenie postępowań z wypadków w drodze do pracy i z pracy - tworzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w tym zakresie;
7) uczestnictwo w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Marszałkowskiego, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji;
8) współdziałanie z administratorami obiektów, w których świadczą pracę pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z zapewniania warunków BHP;
9) uczestnictwo w prowadzonych okresowo praktycznych sprawdzianach organizacji oraz warunków ewakuacji we wszystkich lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego;
10) współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników;
11) współpraca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz kompletowanie rocznych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przekazywanych przez te jednostki;
12) występowanie do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp;
13) niezwłoczne odsuwanie od pracy pracowników, którzy swoim sposobem pracy lub zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 12:09
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 05.03.2024 - 14:10