Departament Polityki Zdrowotnej

Dyrektor: Magdalena Amrozik
Zastępca Dyrektora: Janusz Marek Pastusiak

W skład Departamentu wchodzą:

1. Wydział Administracyjny, który oznacza pisma symbolem „PZI”
2. Wydział Ochrony Zdrowia, który oznacza pisma symbolem „PZII”
3. Wydział Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „PZIII”
4. Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „PZIV”
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PZS”


Do zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej – PZ należą sprawy: ochrony zdrowia, promocji zdrowia, nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności:

1) współpraca z Departamentem Prawno-Organizacyjnym w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
2) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi przy podmiotach leczniczych oraz samorządami oraz samorządami medycznych grup zawodowych;
3) przygotowywanie dokumentów związanych z dysponowaniem majątkiem trwałym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
4) przygotowywanie dokumentów związanych z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz przyjmowaniem darowizn przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
5) współpraca z Departamentem Infrastruktury w zakresie pozyskiwania i dysponowania mieniem podległych jednostek ochrony zdrowia;
6) analizowanie i przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
7) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i zmianami składu rad społecznych;
8) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów rad społecznych, określających sposób zwoływania posiedzeń rad społecznych, tryb pracy i podejmowania uchwał;
9) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia;
10) wydawanie zezwoleń dla podmiotów leczniczych na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
11) wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej;
12) współpraca z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych;
13) opracowywanie i przeprowadzanie procedur przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
14) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem, łączeniem i likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz tworzeniem podmiotów leczniczych;
15) prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierujących pojazdem i wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w przedmiotowym zakresie;
16) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem;
17) opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadań inwestycyjnych;
18) współpraca z Departamentem Prawno-Organizacyjnym w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., w zakresie przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
19) koordynacja współpracy między pomiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa a Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
20) opiniowanie projektów inwestycyjnych, które podmioty lecznicze planują realizować przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
21) wydawanie upoważnień dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
22) zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez wymaganej zgody;
23) wyrażanie zgody lub odmowy podległym podmiotom leczniczym na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
24) prowadzenie spraw związanych z wyborem biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.


1) opracowywanie, monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych dotyczących polityki zdrowotnej regionu łódzkiego, w tym programu ochrony zdrowia psychicznego;
2) gromadzenie i przetwarzanie danych demograficznych, epidemiologicznych oraz informacji dotyczących uwarunkowań zdrowia mieszkańców województwa,
3) analiza potrzeb i stanu zdrowotnego ludności województwa;
4) opracowywanie i monitorowanie programów profilaktycznych oraz realizacja zadań związanych z promocją zdrowia;
5) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących bazy łóżkowej oraz zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
6) współpraca z podmiotami leczniczymi, instytucjami ochrony zdrowia szczebla regionalnego i centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ośrodkami akademickimi w regionie.


1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
2) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez podmioty lecznicze;
3) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań z zakresu ochrony zdrowia;
4) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
5) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbywania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz z ich rozliczaniem finansowym;
7) współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w zakresie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów;
8) współpraca z Okręgowymi Izbami Lekarskimi w zakresie typowania placówek i ustalania listy placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
9) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu medycyny pracy;
10) organizacja konkursów, udział w pracach komisji powołanej w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
11) opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadań inwestycyjnych;
12) współpraca z Departamentem Prawno-Organizacyjnym w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., w zakresie przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla Zarządu Województwa działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
13) koordynacja współpracy między pomiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa a Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
14) opiniowanie projektów inwestycyjnych, które podmioty lecznicze planują realizować przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.


1) prowadzenie sprawozdawczości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
2) tworzenie i koordynowanie jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej;
3) monitorowanie wskaźników finansowych w podległych podmiotach leczniczych;
4) kontrola zarządcza w podległych podmiotach leczniczych;
5) analiza i ocena programów naprawczych/restrukturyzacyjnych podległych podmiotów leczniczych wraz z ich monitoringiem;
6) analiza i ocena miesięcznych oraz rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych;
7) analiza danych w oparciu o benchmarking;
8) analiza wykorzystania bazy łóżkowej w placówkach lecznictwa zamkniętego oraz analiza zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
9) analizowanie i opiniowanie propozycji zmian programów medycznych opracowanych przez podmioty lecznicze wraz z ich monitoringiem
10) współtworzenie projektów koncepcji funkcjonowania podległych podmiotów leczniczych wraz z monitoringiem w wybranych obszarach funkcjonowania szpitali.
11) optymalizacja funkcjonowania i sprawnego zarządzania szpitalem pod względem organizacyjnym i finansowym;
12) dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu, który przygotowuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z zapisami art. 53a ustawy o działalności leczniczej;
13) przygotowywanie do zatwierdzenia przez podmiot tworzący programów naprawczych, sporządzanych przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:06
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 03.09.2021 - 09:28