Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

Dyrektor - Geodeta Województwa: Andrzej Dziubiński
Zastępca Dyrektora: Ryszard Podladowski


W skład Departamentu wchodzą:

1. Wydział Geoinformacji, który oznacza pisma symbolem „GKI”
2. Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GKII”
3. Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych, który oznacza pisma symbolem "GKIII"
4. Samodzielne Stanowiska ds. Administracyjnych, które oznaczają pisma symbolem "GKIV"
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem "GKS"


Zadania:

Do zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii należą sprawy geodezji, kartografii, geologii i górnictwa, a w szczególności:

 


1) aktualizacja, rozbudowa, utrzymanie i rozwój Geoportalu Województwa Łódzkiego, w tym między innymi:
a) tworzenie i aktualizacja modułów i serwisów Geoportalu Województwa Łódzkiego na podstawie dostępnych materiałów,
b) rozwijanie internetowych aplikacji mapowych,
c) administrowanie kontami użytkowników Geoportalu Województwa Łódzkiego,
d) zgłaszanie usterek i nadzorowanie ich usunięcia,
e) współpraca z innymi departamentami, i jednostkami zewnętrznymi w zakresie publikacji danych tematycznych w Geoportalu,
f) współpraca z Departamentem Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego utrzymującym infrastrukturę aplikacji internetowych,
2) wdrażanie Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) rozbudowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
4) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
5) inicjowanie, przygotowywanie i realizacja zadań w zakresie RSIP WŁ, w tym także projektów, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
6) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu zainicjowanych, przygotowanych i realizowanych projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
7) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie RSIP WŁ oraz geodezji i kartografii;
8) współpraca w zakresie geodezji i kartografii z działającymi na terenie województwa jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi;
9) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie geodezji i kartografii;
10) opracowanie projektów opinii - uchwał dotyczących zadawania nazw obiektom fizjograficznym;
11) obsługa i aktualizowanie strony internetowej www.rsip.lodzkie.pl;
12) monitorowanie utrzymania trwałości Projektu Infrastruktura RSIP WŁ współfinansowanego ze środków unijnych, we współpracy z Departamentem Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego;
13) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Departamentu, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
14) prowadzenie spraw dotyczących promocji Geoportalu Województwa Łódzkiego;


1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
d) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
e) tworzenie kopii zabezpieczających materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu,
g) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu;
h) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjno-kartograficznych, których wyniki wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w części dotyczącej obszaru województwa;
7) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
8) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 - map topograficznych;
9) techniczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (funkcja państwa-gospodarza);
10) wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
11) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych materiałów zasobu;
12) przygotowywanie materiałów zasobu i opracowań tematycznych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych;
13) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Geodetą Kraju, jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego;
14) prowadzenie spraw dotyczących promocji z zakresu zadań Wydziału;
15) udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.


1) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologiczno-złożonych, hydrogeologicznych i innych z zakresu geologii, a także dodatków do tych projektów oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te projekty i dodatki lub odmawiających ich zatwierdzenia;
2) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dodatków do tych dokumentacji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje i dodatki lub odmawiających ich zatwierdzenia;
3) prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem lub przyjmowaniem innych dokumentacji z zakresu geologii, oraz przygotowywanie projektów zawiadomień lub decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje lub odmawiających ich zatwierdzenia;
4) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również dotyczących ich wygaśnięcia, cofnięcia, zmian lub przeniesienia koncesji, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie;
5) przesyłanie właściwym organom decyzji ostatecznych o udzielaniu, zmianie, cofnięciu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia i przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
6) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek, zmiany tych koncesji lub ich przenoszenie, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie;
7) prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż z samorządami;
8) certyfikowana rejestracja przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9) opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż ( w formie postanowień) udzielanych przez starostów;
10) prowadzenie postępowań związanych z przyjmowaniem dodatków do projektów zagospodarowania złóż, lub przyjmowanie projektów decyzji zabraniających realizacji zamierzonych zmian przedstawionych w projektach;
12) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych warunków wynikających z koncesji;
13) wymierzanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa;
14) prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad tymi pracami;
15)prowadzenie ewidencji decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzających plany ruchu i dodatki do planów ruchu;
16) prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopali ze złóż;
17) weryfikacja w zakresie prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych i prowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie;
18) przygotowywanie pism, wezwań, postanowień i projektów decyzji administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych;
19) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż;
20) udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych;
21) obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat eksploatacyjnych;
22) opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian, oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian w zakresie geologii i uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie geologii;
23) wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej;
24) prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż kopalin, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie,
25) prowadzenie Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego;
26) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie informacji geologicznej zawartej w Archiwum Geologicznym;
27) przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowo ustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania;
28) przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowo ustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania;
29) ewidencjonowanie zarejestrowanych granic obszarów i terenów górniczych:
30) prowadzenie postępowań związanych z opiniowaniem przez Geologa Wojewódzkiego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
31) sporządzanie z terenu województwa rocznych sprawozdań udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników robót hydrogeologicznych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki;


1) nadzorowanie i koordynacja prac jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, w tym m.in.:
a) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
b) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
c) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa,
d) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych,
e) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe;
2) współpraca z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach;
5) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz współpraca w tym zakresie ze Starostwami Powiatowymi, Urzędem Statystycznym w Łodzi, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
6) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Departamentu oraz jego zmian;
7) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
8) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
9) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
10) prowadzenie spraw dotyczących promocji zadań Wydziału;
11) prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej;
12) realizacja zadań wynikających z zakresu ochrony obiektu we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
13) zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych potrzebnych do tworzenia bazy HNS we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
14) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie:
a) prowadzenia rejestru umów, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, depozytów i porozumień,
b) współdziałania z Departamentem Administracji w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu,
c) opracowywania projektów umów i porozumień,
15) przygotowywanie informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Departament i współpraca przy ich publikowaniu w BIP;

 
Czytany 22249 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:48
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 03.06.2020 - 08:56