Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych


Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych, GKIII. 
 

 1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do tych projektów 
 2. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych i dodatków do tych dokumentacji
 3. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dodatków do dokumentacji
 4. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz dodatkówdo dokumentacji
 5. Przyjmowanie  innych dokumentacji geologicznych
 6. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zmiany tych koncesji, w tym cofnięcie, przeniesienie i wygaszanie koncesji
 7. Udzielanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych, wód termalnych i solanek zmiany koncesji, w tym cofnięcie, przenoszenie i wygaszanie tych koncesji  
 8. Wydawanie opinii dotyczących udzielania przez starostów koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 9. Przyjmowanie i rozpatrywanie projektów zagospodarowania złóż i dodatków do nich
 10. Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złóż kopalin
 11. Udzielanie zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż
 12. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych warunków wynikających z koncesji
 13. Prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad tymi robotami
 14. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż oraz naliczanie tych opłat w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorców górniczych
 15. Opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 16. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej 
 17. Wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej
 18. Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie  informacji geologicznej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
 19. Udostępnianie nieodpłatne i odpłatne informacji geologicznej:
 20. Przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowo ustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania
 21. Przesyłanie do Narodowego Archiwum Geologicznego oraz starostw powiatowych rozpatrzonych dokumentacji geologicznych oraz dodatków do tych dokumentacji
 22. Sporządzanie rocznych sprawozdań ilości ustalonych eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki
 23. Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu geologii

 

Czytany 3585 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  05.06.2020 - 07:23
Osoba modyfikująca: Renata Antosik
Ostatnio zmieniany: 23.06.2023 - 14:13