Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w 2017 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r., str. 1 oraz L 240 z 16.09.2015 r., str. 65) podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w 2017 roku.

Pobierz załącznik:

Czytany 248 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  22.10.2018 - 09:59