Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Ogólny opis

Warunki, które należy spełnić:

 • Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.
 • Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki :
  • 1) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
  • 2) zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
  • - posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
  • - posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • 3) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
  • 4) prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:
 • - w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 • - który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.
 • Niekaralność powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty:

A.  Pisemny wniosek podmiotu (zgodnie z wzorem umieszczonym na dole strony w załączniku do niniejszej procedury).

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;

zakres prowadzonych kursów;

datę i podpis wnioskodawcy.

B.  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

C.  Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści:

Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

D. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

 1. Wysokość opłaty za wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy wynosi 600 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nr: 95 1240 3073 1111 0010 4297 4463
 4. W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznychSposób złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Osoby udzielające informacji:

Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046

Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
ul. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wraz z późniejszymi zmianami.
Czytany 3941 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:50
Osoba modyfikująca: Paweł Długołęcki
Ostatnio zmieniany: 31.12.2020 - 11:20