Departament Klimatu i Turystyki

Zastępca Dyrektora: Patrycja Szustakowska

 

Do zadań Departamentu Klimatu i Turystyki – KT należą sprawy adaptacji do zmian klimatu, zielonej gospodarki oraz turystyki, a w szczególności:

1) udział w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu zielonej gospodarki i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi prowadzenie działań na rzecz rozwoju zielonej gospodarki;
2) udział w opracowywaniu projektów i koordynowaniu realizacji wojewódzkich programów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, zielonej gospodarki i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi;
3) wspieranie innowacyjnych projektów w zakresie zielonej gospodarki;
4) prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii pochodzenia pozarolniczego;
5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem listy produktów tradycyjnych;
6) prowadzenie spraw w zakresie żywności wysokiej jakości;
7) prowadzenie spraw w zakresie projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski;
8) prowadzenie działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu;
9) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
10) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji, zwiększenia lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego,
b) przygotowywanie uchwał dotyczących ustanawiania planu ochrony dla parku krajobrazowego,
c) przygotowywanie uchwał dotyczących wyznaczania, likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu oraz dotyczących modyfikacji zakazów obowiązujących na ich terenie,
d) wykonywanie czynności związanych z finansowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
e) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych;
11) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez Wydział.

1) prowadzenie aktywnej polityki na rzecz rozwoju turystyki w województwie;
2) realizacja zadań w zakresie turystyki wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej,
b) turystyki aktywnej,
c) turystyki kulturowej (w tym poprzemysłowej i przemysłowej),
d) turystyki biznesowej,
e) turystyki zdrowotnej;
3) inspirowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie:
a) tworzenia markowych produktów turystycznych,
b) promocji turystyki,
c) budowy sieci szlaków turystycznych,
d) szkolenia kadr turystycznych,
e) bezpieczeństwa turystów;
4) promocja atrakcji turystycznych i turystyki województwa na targach turystycznych i wystawach w kraju i zagranicą;
5) wspieranie rozwoju oraz promocja turystyki (aktywnej, kulturowej, biznesowej, zdrowotnej) opartej o sieć szlaków turystycznych;
6) przygotowywanie projektów dokumentów prawno-organizacyjnych warunkujących rozwój turystyki w regionie łódzkim;
7) wydawanie publikacji związanych z priorytetami rozwoju turystyki w województwie;
8) monitorowanie bazy turystycznej województwa i kierunków jej rozwoju;
9) tworzenie bazy danych o obiektach turystycznych i szlakach turystycznych;
10) tworzenie bazy danych o imprezach turystycznych, sportowych i kulturalnych;
11) prowadzenie tematycznej podstrony internetowej urzędu oraz administrowanie portalem turystyki aktywnej www.aktywne.lodzkie.pl i profilami tematycznymi w mediach społecznościowych;
12) inicjowanie badań dotyczących ruchu turystycznego na terenie województwa;
13) monitorowanie działań w zakresie turystyki współfinansowanych ze środków regionalnych, krajowych oraz funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych;
14) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i europejskich) w celu realizacji projektów w zakresie turystyki;
15) przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji;
16) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
17) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powołanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
18) przygotowanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji dofinansowanego zadania;
19) monitorowanie przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki;
20) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach kształtowania spójnej polityki rozwoju turystyki w województwie;
21) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczącej zagospodarowania turystycznego oraz imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych;
22) współdziałanie z jednostkami podległymi w zakresie udziału województwa w targach turystycznych i innych imprezach wystawienniczych;
23) współpraca z ministerstwem właściwym ds. turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w ramach realizacji polityki państwa w zakresie turystyki oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć;
24) współdziałanie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego w zakresie aktualizacji informacji turystycznej w portalu internetowym www.lodzkietravel.pl;
25) współdziałanie z komórką organizacyjną właściwą ds. promocji w zakresie wydawnictw o charakterze turystycznym;
26) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez wojewódzkich i ogólnopolskich oraz upowszechniania turystyki na terenie województwa;
27) współpraca z województwami, szczególnie sąsiadującymi z województwem oraz z regionami partnerskimi w zakresie rozwoju turystyki.

1) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawaniem kategorii, prowadzeniem ewidencji oraz kontrolowaniem obiektów;
2) potwierdzanie lub zmiana zaszeregowania obiektów hotelarskich oraz wydawanie na wniosek przedsiębiorcy, w formie decyzji administracyjnej, przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwanego promesą;
3) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycznych oraz prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów;
5) przesyłanie kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz kopii stosownych dokumentów do ministra właściwego do spraw turystyki, udzielanie informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki;
6) nadzór nad działalnością gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej;
7) nadzór nad organizatorami i pośrednikami turystycznymi oraz organizatorami polowań w zakresie posiadania zabezpieczenia finansowego prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysokości tego zabezpieczenia;
8) rozpatrywanie skarg na niewłaściwe wykonywanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązków określonych w art. 9, art. 10 ust 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011;
9) wydawanie upoważnień jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym do przeprowadzania szkoleń dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego oraz nadzór nad prowadzeniem szkoleń;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zawieszaniem oraz przywracaniem uprawnień przewodnikom turystycznym górskim oraz prowadzenie ewidencji uprawnień nadanych przewodnikom turystycznym górskim;
11) kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie spełniania wymagań;
12) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych języków obcych spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki;
13) współdziałanie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz komórką właściwą ds. finansów w zakresie zapewnienia środków na realizację zadań dotyczących prowadzenia egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
14) przygotowywanie dokumentacji przetargowej, umów oraz zamówień i innych dokumentów związanych z promocją turystyki.

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa w zakresie zadań Departamentu;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
5) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) przygotowywanie dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji i nagród;
8) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych; 9) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
10) udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań;
11) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
12) opracowywanie i zawieranie umów związanych z realizacją zadań Departamentu;
13) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
14) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
15) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych;
16) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
17) realizacja projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich);
18) przygotowanie i realizacja udzielanych przez województwo dotacji celowych w zakresie zadań Departamentu.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  26.04.2022 - 14:05
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 13.05.2024 - 12:32