Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa

p.o. Dyrektora: Marcin Gołębiowski
p.o. Zastępcy Dyrektora: Anna Pałczyńska

 

Do zadań Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa - KA należą sprawy: kontroli i skarg, kontroli Pomocy Technicznej RPO WŁ, kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, które nie zatrudniają audytora wewnętrznego lub których kierownicy nie podjęli decyzji o prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę, zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych, prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi, realizowanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Marszałkowskim i nadzór nad nimi w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych a w szczególności:

 


1) prowadzenia spraw z zakresu analizy bezpieczeństwa województwa, w tym pozyskiwanie i analiza niezbędnych danych ze źródeł otwartych;
2) weryfikacji wszelkich informacji dotyczących nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo województwa,
3) informowania Zarządu Województwa o ujawnionych nieprawidłowościach lub zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Marszałka Województwa, 49
4) zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
5) weryfikacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
6) weryfikacja udzielonego wsparcia finansowego podmiotom zewnętrznym w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
7) udział lub przeprowadzanie kontroli doraźnych zlecanych przez Marszałka lub Zarząd Województwa oraz udział w miarę potrzeb w kontrolach przeprowadzanych przez inne komórki organizacyjne;
8) weryfikacja innych dokumentów lub spraw w zakresie zadań województwa w miarę potrzeb;
9) współpraca z właściwymi służbami oraz organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z odrębnych ustaw;
10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa publicznego;
11) przygotowywanie projektów zarządzeń Marszałka Województwa, określających zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego dla Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
12) koordynowanie zadań społeczno – gospodarczych, związanych z wdrażaniem Programu Mobilizacji Gospodarki oraz Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
13) koordynowanie zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego na tle mogących wystąpić zagrożeń;
14) koordynowanie zadań wynikających z obrony cywilnej, w tym udziału w powszechnym systemie ratownictwa;
15) opracowywanie i wdrażanie dokumentacji planistyczno – obronnej dla Urzędu Marszałkowskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a w szczególności:
a) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego,
b) funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Marszałkowskim i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
c) funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu Województwa Łódzkiego w Stałej Siedzibie i Zapasowym Miejscu Pracy;
16) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zagadnień obronnych i bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Marszałkowskim i w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych – sporządzanie okresowych analiz z tej działalności;
17) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie opracowywania, obiegu, przechowywania, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentacji o charakterze planistyczno – obronnym;
18) organizacja szkoleń obronnych;
19) reklamowanie osób od czynnej służby wojskowej na wypadek mobilizacji i wojny;
20) realizacja zadań wynikających z programów CIMIC i HNS, które odnoszą się do obowiązków państwa gospodarza w stosunku do potrzeb wojsk sojuszniczych; 50
21) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do przygotowania i wykorzystania publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opracowywanie planów działania zabezpieczających wykonanie tego zadania, sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie;
22) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego na czas „W”;
23) organizowanie wojewódzkich konferencji z zakresu bezpieczeństwa;
24) współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
25) współdziałanie z Komisją Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa Sejmiku oraz gminami i powiatami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obronności;
26) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
27) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi w części dotyczącej organizacji społecznych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa publicznego;
28) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do składania takich oświadczeń Marszałkowi Województwa oraz Przewodniczącemu Sejmiku Województwa na podstawie ustawy o samorządzie województwa oraz oświadczeniami składanymi przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
29) przyjmowanie, analizowanie, przechowywanie, przesyłanie do właściwych urzędów skarbowych oraz publikacja w BIP oświadczeń majątkowych wraz z wymaganymi dodatkowymi załącznikami osób wymienionych w ustawie o samorządzie województwa;
30) współdziałanie z Państwową Komisją Wyborczą w zakresie przekazywania informacji do Rejestru Korzyści;
31) realizacja postanowień ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 

1) przygotowanie planu kontroli Wydziału;
2) organizowanie kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa;
3) przygotowanie kontroli poprzez:
a) analizę wyników poprzednich kontroli,
b) analizę skarg oraz wniosków dotyczących przygotowywanych kontroli,
c) określenie czynników ryzyka mających wpływ na działalność jednostki kontrolowanej,
d) analizę informacji dotyczących działalności jednostki kontrolowanej,
e) opracowywanie programu kontroli;
4) przeprowadzanie planowych kontroli oraz kontroli zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa w zakresie:
a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
c) gospodarki finansowej;
5) przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych;
6) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, którym samorząd województwa zlecił zadania w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej, zadania w zakresie medycyny pracy oraz zadania w zakresie zdrowia publicznego;
7) sporządzanie protokołów kontroli zawierających wyniki kontroli oraz opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku;
8) przygotowywanie zaleceń pokontrolnych zawierających uchybienia i nieprawidłowości oraz wniosków zmierzających do ich usunięcia;
9) analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzenie stopnia realizacji wydanych zaleceń;
10) przygotowanie danych do sprawozdań z działalności Wydziału;
11) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli;
12) przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do komórek organizacyjnych sprawujących nadzór nad kontrolowaną jednostką;
13) przygotowanie wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i innych organów w przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszeń prawa w zakresie właściwości tych organów.

1) opracowywanie projektów rocznych planów kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi województwa oraz w innych jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu województwa;
2) przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa kontroli doraźnych w zakresie:
a) sprawdzenia prawidłowości, rzetelności udokumentowania operacji finansowych i gospodarczych ujętych w ewidencji księgowej oraz w sprawozdawczości,
b) sprawdzenia prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej,
c) sprawdzenia z ewidencją księgową wykazanych w sprawozdawczości danych,
d) badania zgodności realizowanych przez jednostki działań z obowiązującymi przepisami prawa i umowami,
e) sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli;
3) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zawierającej:
a) opis stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego,
b) wyniki kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości i uchybienia,
c) zalecenia pokontrolne;
4) analizowanie odpowiedzi jednostek kontrolowanych udzielonych na wydane zalecenia pokontrolne oraz sprawdzenie stopnia realizacji wydanych zaleceń;
5) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli;
6) przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności i wyników kontroli;
7) przekazywanie wystąpień pokontrolnych i udzielonych przez jednostki kontrolowane odpowiedzi na wydane zalecenia do komórek organizacyjnych sprawujących nadzór nad tymi jednostkami;
8) przygotowywanie wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i innych organów w przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia prawa w zakresie właściwości tych organów.

1) opracowywanie planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;
2) ustalanie zasad i procedur związanych z audytem wewnętrznym;
3) przeprowadzanie zadań zapewniających zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz przyjętą metodyką, w tym badanie:
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem;
4) dokonywanie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarach objętych zadaniem zapewniającym;
5) opracowywanie i prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu;
6) wykonywanie czynności doradczych;
7) realizacja zadań audytowych zleconych przez organy administracji rządowej;
8) współpraca z komórkami audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych w realizację zadań w zakresie programów operacyjnych realizowanych przez samorząd Województwa, a dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1) opracowywanie rocznego planu kontroli i przedkładanie Zarządowi Województwa do zatwierdzenia;
2) prowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa;
3) przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli;
4) opracowywanie analiz i okresowych sprawozdań z kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim i w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji wpływających do Urzędu Marszałkowskiego;
6) sprawowanie nadzoru nad formalną poprawnością odpowiedzi na skargi zgłaszane do centralnego rejestru skarg i wniosków
oraz przekazywanie do komórek organizacyjnych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie;
7) rozpatrywanie i przygotowywanie projektu odpowiedzi na skargi dotyczące działalności dwóch lub więcej komórek organizacyjnych lub kierowników komórek organizacyjnych i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków;
9) opracowanie rocznej informacji z zakresu skarg i wniosków oraz z zakresu petycji rozpatrywanych w Urzędzie Marszałkowskim;
10) prowadzenie rejestru i dokumentacji kontroli i audytów przeprowadzanych w Urzędzie Marszałkowskim przez organy zewnętrzne upoważnione do kontroli i audytów;
11) obsługa organizacyjna zewnętrznych podmiotów przeprowadzających kontrole i audyty w Urzędzie Marszałkowskim;
12) prowadzenie okresowych kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

1) zapewnienie przestrzegania w Urzędzie Marszałkowskim przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) obsługa czynności wykonywanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
3) prowadzenie okresowych kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) opracowywanie i aktualizacja dokumentów związanych z organizacją ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim, w tym:
a) dokumentów określających sposób i tryb postępowania z dokumentami niejawnymi;
b) planu ochrony informacji niejawnych;
c) Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpieczeństwa dla systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych;
5) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
6) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
10) sporządzanie informacji dla organu, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa osobom nowozatrudnionym w Urzędzie Marszałkowskim;
11) prowadzenie wykazów i rejestrów w zakresie zadań Wydziału;
12) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach Urzędu Marszałkowskiego służących do przetwarzania informacji niejawnych;
13) realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. we współpracy z komórkami organizacyjnym i koordynatorami ds. ochrony danych;
14) prowadzenie rejestru czynności i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
15) przygotowanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
16) koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych;
17) obsługa spotkań Koordynatorów ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim;
18) obsługa spotkań Zespołu ds. naruszeń w ochronie danych osobowych;
19) obsługa czynności realizowanych przez Inspektora Ochrony Danych;
20) współpraca z organem nadzorczym;
21) obsługa czynności Rzecznika Funduszy Europejskich;
22) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WŁ;
23) analiza zgłoszeń i udzielanie wyjaśnień podmiotom, które je zgłosiły;
24) dokonywanie przeglądów procedur obowiązujących w ramach RPO WŁ i formułowanie wniosków (usprawnień);
25) raportowanie o działalności w zakresie zgłoszeń i przeglądu RPO WŁ.

W ramach Wydziału funkcjonuje Kancelaria Niejawna, do zadań której należy:

1) przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą "poufne" i " zastrzeżone";
2) rejestrowanie i ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej stanowiącej tajemnicę państwową z klauzulą "poufne" i "zastrzeżone";
3) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne z klauzulą "zastrzeżone", które zostały wydane osobom posiadającym stosowne uprawnienia do dostępu, do takich Informacji w zakresie niezbędnym do wykonania przez nie pracy;
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów "zastrzeżonych" w celu naniesienia zmian dotyczących uchylenia, przedłużenia bądź zmiany klauzuli tajności;
5) udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne z klauzulą "poufne", przechowywanych w Kancelarii Niejawnej, osobom posiadającym "poświadczenie bezpieczeństwa" uprawniające do dostępu do takich informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy;
6) zapewnienie możliwości ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument klasyfikowany, pozostający w dyspozycji Kancelarii Niejawnej;
7) dokonywanie bieżącej kontroli ważności okresu ochronnego dokumentów klasyfikowanych oraz znoszenie i przedłużenie klauzul tajności na dokumentach niejawnych oraz w stosownych dziennikach ewidencji.

1) opracowanie projektów rocznych planów kontroli projektów z Pomocy Technicznej RPO WŁ i ich aktualizacja;
2) przeprowadzanie planowych kontroli w zakresie projektów z Pomocy Technicznej RPO WŁ;
3) przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa;
4) przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli;
5) analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzenie stopnia realizacji wydanych zaleceń;
6) przekazywanie danych do uprawnionej komórki organizacyjnej celem wprowadzania danych do systemu informatycznego;
7) przekazywanie dokumentów z kontroli do uprawnionych komórek organizacyjnych celem przekazania do instytucji zewnętrznych, zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
8) przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności Wydziału;
9) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli;
10) przygotowywanie zawiadomień/wystąpień do właściwych organów w przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia prawa.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:21
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 01.07.2021 - 07:19