Departament Środowiska

Dyrektor: Edyta Marcinkowska
Zastępca Dyrektora: Magdalena Kontowicz

 

Do zadań Departamentu Środowiska - ŚR należą sprawy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, a w szczególności:

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie i opracowywanie projektów:
a) wojewódzkiego programu ochrony środowiska,
b) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
c) programów ochrony powietrza,
d) planów działań krótkoterminowych,
e) programów ochrony środowiska przed hałasem,
f) uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
3) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) sporządzanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacji o przyjętych przez Sejmik Województwa środowiskowych dokumentach planistycznych;
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych; opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych;
6) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
7) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
8) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
9) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze;
10) prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

1) weryfikacja wykazów i opłat przekazywanych przez podmioty korzystające ze środowiska;
2) weryfikacja opłat produktowych, na publiczne kampanie edukacyjne, depozytowych, recyklingowych oraz rejestrowych i rocznych;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach:
a) wymierzania i określania należnych i zaległych opłat z tytułu korzystania ze środowiska, opłat produktowych, opłat recyklingowych oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
b) udzielanie ulg podatkowych,
c) stwierdzanie nadpłat,
d) zobowiązywanie przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów ewidencji, w tym sporządzanych na podstawie przepisów o odpadach, o opakowaniach, o bateriach i akumulatorach;
4) przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska kopii decyzji, określających wysokość niewniesionych opłat z tytułu korzystania ze środowiska;
5) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
6) przygotowywanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczących dofinansowania dostawy sprzętu i oprogramowania, służącego do zarządzania informacjami i opłatami w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
7) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
8) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
9) pozyskiwanie i gromadzenie informacji o wynikach monitorowania oddziaływań przedsięwzięć, instalacji, zakładów na środowisko oraz analiz porealizacyjnych;
10) monitorowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zobowiązań marszałka województwa wynikających z wydanych zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska (postępowania dotyczące zobowiązań niepieniężnych).

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
a) pozwoleń zintegrowanych,
b) orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
c) zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
d) dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
e) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
f) nakładania obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji do powietrza, w odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
g) zobowiązania do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w określonym czasie, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, w odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
2) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia decyzji w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
3) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zmiany decyzji dot. oznaczenia prowadzącego instalacji (przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji) w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach dla składowisk odpadów komunalnych posiadających pozwolenia zintegrowane w zakresie:
a) instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
b) zamknięcia składowiska odpadów bądź jego wydzielonej części,
c) wykonywania ekspertyz oraz nowych instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadkach określonych w art. 148 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zamknięcie składowiska z urzędu);
d) zgody na wydobywanie odpadów,
e) przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji o których mowa w art.151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana zarządzającego),
f) wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia decyzji;
5) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
6) wydawanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
7) wydawanie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
8) opiniowanie w ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
9) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
10) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli.

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
a) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
c) nakładania obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji do powietrza,
d) nałożenia obowiązku wykonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach substancji w powietrzu,
e) zobowiązania do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w określonym czasie, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisji,
f) orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku,
g) zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych,
h) dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
i) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach w zakresie:
a) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych tj.:
- zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
- decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu,
- decyzji o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
- zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
- decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
- zgody na wydobywanie odpadów,
- decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
- decyzji o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów lub jego wydzielonej część,
- decyzji o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana zarządzającego),
- decyzji cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia, dla posiadacza odpadów który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, naruszającego przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
b) wzywania do niezwłocznego zaniechania naruszeń posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
c) wykonywanie ekspertyz oraz nowych instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadkach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zamykanie składowiska z urzędu);
3) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach wydobywczych oraz przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
4) uzgadnianie wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowywanie projektów decyzji związanych z emisją gazów cieplarnianych z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia decyzji;
7) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji zwolnionych z obowiązku posiadania pozwolenia;
8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zmiany decyzji dot. oznaczenia prowadzącego instalacji (przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji);
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) prowadzenie spraw w zakresie ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania, tworzenia stref przemysłowych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
12) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
13) obsługa zadań komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

1) inicjowanie i optymalizacja procesów międzywydziałowych w ramach Departamentu poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych i procedur zmierzających do usprawnienia nadzorowania podmiotów korzystających ze środowiska dla których marszałek województwa i organy samorządu województwa są właściwe;
2) gromadzenie i przetwarzanie danych wynikających z wystąpień pokontrolnych WIOŚ oraz protokołów kontroli WIOŚ i innych stanowisk WIOŚ;
3) prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień oraz innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych w ramach Departamentu;
4) gromadzenie i prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień oraz innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych przez organy administracji publicznej w związku z korzystaniem ze środowiska;
5) gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku i jego ochronie wynikających z rozstrzygnięć, kontroli, sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych, przyjmowanych i realizowanych przez inne wydziały Departamentu;
6) gromadzenie i przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o przeprowadzonych przez komórki organizacyjne oraz nadzorowane wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz udzielanie informacji w tym zakresie;
7) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów w województwie;
8) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie;
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, wnioskach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) udostępnianie informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Departamentu;
11) monitorowanie zobowiązań marszałka województwa wynikających z zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydanych przez Departament;
12) analiza rocznego sprawozdania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przekazywanie informacji Zarządowi Województwa;
13) prowadzenie innych spraw dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
14) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
15) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa;
16) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament.

1) prowadzenie BDO, w tym Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr–BDO);
2) weryfikacja rocznych sprawozdań, w szczególności sporządzanych za pośrednictwem BDO, wynikających z przepisów ustaw o:
a) odpadach,
b) gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
c) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
d) bateriach i akumulatorach, e) pojazdach wycofanych z eksploatacji,
f) obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
3) gromadzenie dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zaświadczeń, dokumentów potwierdzających, sprawozdań z audytów zewnętrznych;
4) zawieranie fakultatywnych porozumień z organizacją samorządu gospodarczego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych i kontrola ich realizacji;
5) gromadzenie przekazywanych przez starostów, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska kopii decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
6) wydawanie zaświadczeń w ramach udzielania pomocy de minimis oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
7) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
8) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
9) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
10) gromadzenie i weryfikacja sprawozdań gminnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
11) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
12) prowadzenie rejestru występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:48
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 06.10.2023 - 12:24