Departament Środowiska

p.o. Dyrektora: Edyta Marcinkowska
Zastępca Dyrektora: Magdalena Kontowicz

 

Do zadań Departamentu Środowiska - ŚR należą sprawy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, a w szczególności:

 

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
3) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
a) programów ochrony powietrza,
b) planów działań krótkoterminowych,
c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
5) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do ministra właściwego do spraw środowiska;
7) sporządzanie co 3 lata sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchwalonych dla stref województwa;
8) opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych;
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
12) opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
13) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze;
14) prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

1) prowadzenie BDO, w tym Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO);
2) weryfikacja rocznych sprawozdań, w szczególności sporządzanych za pośrednictwem BDO, wynikających z przepisów ustaw o:
a) odpadach,
b) gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
c) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
d) bateriach i akumulatorach,
e) pojazdach wycofanych z eksploatacji,
f) obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
3) weryfikacja wykazów i opłat przekazywanych przez podmioty korzystające ze środowiska;
4) weryfikacja opłat produktowych, na publiczne kampanie edukacyjne, depozytowych, recyklingowych oraz rejestrowych i rocznych;
5) gromadzenie dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zaświadczeń, dokumentów potwierdzających, sprawozdań z audytów zewnętrznych;
6) zawieranie fakultatywnych porozumień z organizacją samorządu gospodarczego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych i kontrola ich realizacji;
7) gromadzenie przekazywanych przez starostów, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska kopii decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
8) prowadzenie wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzanie raportów wojewódzkich i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
9) sporządzanie sprawozdań, zawierających informacje o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, o osiągniętych poziomach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami i przekazywanie ich86 ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
10) sporządzanie raportów wojewódzkich, zawierających informacje o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
11) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zbiorczych sprawozdań, zawierających informacje pochodzące ze sprawozdań, sporządzanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zbierających zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz sprzedawców detalicznych kwasowo-ołowiowych baterii i akumulatorów samochodowych i przemysłowych;
12) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach:
a) wymierzania i określania należnych i zaległych opłat z tytułu korzystania ze środowiska, opłat produktowych, opłat recyklingowych oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
b) udzielanie ulg podatkowych,
c) stwierdzanie nadpłat,
d) zobowiązywania przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów ewidencji, w tym sporządzanych na podstawie przepisów o odpadach, o opakowaniach, o bateriach i akumulatorach;
13) wydawanie zaświadczeń w ramach udzielania pomocy de minimis oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
14) przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska kopii decyzji, określających wysokość niewniesionych opłat z tytułu korzystania ze środowiska;
15) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
16) przygotowywanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczących dofinansowania dostawy sprzętu i oprogramowania, służącego do zarządzania informacjami i opłatami w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
17) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
18) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
19) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych;
20) podział i przekazywanie środków pochodzących z opłat środowiskowych, odpowiednio do budżetów gmin, powiatów oraz do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
21) tworzenie lokat negocjowalnych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
22) przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska;
23) windykacja należności z tytułu opłat środowiskowych, a w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
24) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych wynikających z należności z tytułu opłat środowiskowych;
25) przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji;
26) zabezpieczanie zobowiązań poprzez wpis hipoteki przymusowej;
27) badanie kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych;
28) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z gmin i powiatów z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska;
29) sporządzanie sprawozdań z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
30) sporządzanie bilansów rocznych;
31) sporządzenie kwartalnych sprawozdań RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
a) pozwoleń zintegrowanych,
b) orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
c) zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
d) dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
e) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
2) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia decyzji w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
3) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zmiany decyzji dot. oznaczenia prowadzącego instalacji (przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji) w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
4) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
5) wydawanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
6) wydawanie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
7) opiniowanie w ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane88 jest jako instalacja, wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
8) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
9) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli.

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
a) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
c) nakładania obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji do powietrza,
d) nałożenia obowiązku wykonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach substancji w powietrzu,
e) zobowiązania do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w określonym czasie, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisji,
f) orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku,
g) zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych,
h) dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
i) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach w zakresie:
a) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych tj.:
- zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
- decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu,
- decyzji o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
- zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
- decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
- zgody na wydobywanie odpadów,
- decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
- decyzji o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów lub jego wydzielonej część,
- decyzji o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana zarządzającego),
- decyzji cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia, dla posiadacza odpadów który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, naruszającego przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
b) wzywania do niezwłocznego zaniechania naruszeń posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
c) wykonywanie ekspertyz oraz nowych instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadkach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zamykanie składowiska z urzędu);
3) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach wydobywczych oraz przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
4) uzgadnianie wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowywanie projektów decyzji związanych z emisją gazów cieplarnianych z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia decyzji;
7) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji zwolnionych z obowiązku posiadania pozwolenia;
8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zmiany decyzji dot. oznaczenia prowadzącego instalacji (przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji);
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) prowadzenie spraw w zakresie ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania, tworzenia stref przemysłowych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11) prowadzenie nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami, w tym inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych z WIOŚ oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; 12) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanego nadzoru nad wydanymi rozstrzygnięciami oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
13) obsługa zadań komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;

1) inicjowanie i optymalizacja procesów międzywydziałowych w ramach Departamentu poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych i procedur zmierzających do usprawnienia nadzorowania podmiotów korzystających ze90 środowiska dla których marszałek województwa i organy samorządu województwa są właściwe;
2) pozyskiwanie i gromadzenie informacji o wynikach monitorowania oddziaływań przedsięwzięć, instalacji, zakładów na środowisko oraz analiz porealizacyjnych;
3) gromadzenie i przetwarzanie danych wynikających z wystąpień pokontrolnych WIOŚ oraz protokołów kontroli WIOŚ i innych stanowisk WIOŚ;
4) prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień oraz innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych w ramach Departamentu;
5) gromadzenie i prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień oraz innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych przez organy administracji publicznej w związku z korzystaniem ze środowiska;
6) gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku i jego ochronie wynikających z rozstrzygnięć, kontroli, sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska wydawanych, przyjmowanych i realizowanych przez inne wydziały Departamentu;
7) gromadzenie i weryfikacja sprawozdań gminnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie;
10) gromadzenie i przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o przeprowadzonych przez komórki organizacyjne oraz nadzorowane wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz udzielanie informacji w tym zakresie;
11) prowadzenie rejestru występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
12) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów w województwie;
13) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie;
14) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, wnioskach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
15) udostępnianie informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Departamentu;
16) monitorowanie zobowiązań marszałka województwa wynikających z zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć w zakresie korzystania ze środowiska wydanych przez Departament;
17) analiza rocznego sprawozdania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przekazywanie informacji Zarządowi Województwa;
18) prowadzenie innych spraw dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
19) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
20) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa;
21) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament;

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:48
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 22.02.2021 - 21:46