Departament Polityki Regionalnej

p.o. Dyrektora: Tadeusz Polak
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Zakrzewska
p.o. Zastępcy Dyrektora: Jacek Kaźmierski


Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej - PR należą sprawy związane m.in. z koordynacją programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, koordynacją prac nad regionalnymi programami operacyjnymi (RPO WŁ 2007-2013, RPO 2014-2020 oraz dla perspektywy finansowej 2021-2027), w tym m. in. zadania związane z planowaniem, programowaniem, monitorowaniem, koordynacją systemu zarządzania i kontroli, ewaluacją, prowadzeniem punktów informacyjnych, certyfikacją, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z kreowaniem polityki rozwoju w województwie zgodnie ze strategią rozwoju województwa;
2) koordynacja opracowania strategii rozwoju województwa oraz projektów jej aktualizacji;
3) koordynacja opracowania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz kontraktu programowego, a także projektów ich aktualizacji;
4) monitorowanie przedsięwzięć priorytetowych wynikających z Kontraktu Terytorialnego zgodnie z wymogami ustawowymi;
5) nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie merytorycznego funkcjonowania jednostki;
6) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania strategii rozwoju województwa;
7) opiniowanie opracowań związanych z problematyką rozwoju regionalnego przygotowanych przez organy Unii Europejskiej, ministerstwa, urzędy centralne oraz komórki organizacyjne i inne instytucje;
8) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla przy opracowaniu projektów dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu;
9) uczestniczenie w opracowaniu i opiniowanie dokumentów związanych z Polityką Spójności 2020+, w tym m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy; 10) koordynacja prac Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego;
11) koordynacja przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego oraz działań Województwa Łódzkiego w ramach Platformy na rzecz regionów węglowych w transformacji;
12) sprawdzanie zgodności dokumentów szczebla lokalnego i regionalnego z zapisami strategii rozwoju województwa;
13) przygotowywanie informacji, zestawień i sprawozdań dotyczących rozwoju regionalnego (w tym dotyczących RPO WŁ 2014-2020);
14) weryfikacja programów rewitalizacji pod kątem spełniania wymagań określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
15) prowadzenie wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
16) weryfikacja projektów gminnych programów rewitalizacji pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa;
17) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji ze strategią rozwoju województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa;
18) monitorowanie procesów rewitalizacji w województwie;
19) koordynacja prac Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim;
20) monitorowanie projektów własnych samorządu województwa;
21) zawiązywanie partnerstw oraz realizacja projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach zadań Departamentu;
22) monitorowanie działań i dokumentów dot. polityki spójności 2020+ na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
23) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
24) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
25) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
26) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
27) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
28) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) koordynacja działań z zakresu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020, w tym przygotowanie wniosków beneficjenta o płatność;
2) przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu oraz budżetu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020;
3) sporządzanie analiz i prognoz oraz kontrola budżetu w zakresie zadań Departamentu;
4) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego w zakresie zadań Departamentu;
5) koordynacja finansowa RPO WŁ 2014–2020, w tym analizowanie i monitorowanie wykorzystania środków w ramach RPO WŁ 2014–2020 oraz przygotowanie i konsultowanie niezbędnych dokumentów dotyczących zagadnień finansowych;
6) rozliczanie umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
7) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz kontraktu programowego, a także projektów ich aktualizacji w zakresie zadań dotyczących finansowania;
8) wnioskowanie o dotację celową RPO WŁ 2014–2020 oraz jej rozliczanie zgodnie z obowiązującymi procedurami;
9) koordynacja działań związanych z zamykaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2007–2013;
10) przygotowanie i konsultowanie projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykorzystania środków z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020 oraz prawidłowego zamykania Pomocy Technicznej 2007-2013;
11) prowadzenie spraw związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (ZPORR), wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej dla Priorytetu 2, Działania 3.4 i Pomocy Technicznej w ramach ZPORR oraz pełnienia funkcji instytucji uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym w zakresie przeprowadzania procedury wyboru projektów dla Priorytetu 1 i 3;
12) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
13) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie budżetu jednostki;
14) obsługa kadrowa dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
15) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału;
16) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
17) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
18) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
19) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
20) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) przygotowanie, konsultowanie, realizacja i aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020;
2) prowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2014–2020;
3) przedkładanie wyników ewaluacji Zarządowi Województwa oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2014–2020;
4) koordynacja procesu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2014–2020 oraz monitorowanie ich wdrażania;
5) rozpowszechnianie wyników ewaluacji RPO WŁ 2014–2020;
6) współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i opracowywaniu standardów ewaluacji;
7) współpraca m.in. z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów;
8) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie prowadzonych badań i analiz;
9) współpraca i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WŁ 2014–2020 z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie RPO WŁ 2014–2020 na poziomie regionalnym, z partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji;
10) przygotowywanie ekspertyz i analiz związanych z RPO WŁ 2014-2020, w tym opracowań na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020;
11) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) monitorowanie wykorzystania funduszy unijnych w województwie na podstawie danych pozyskanych od jednostek wdrażających programy;
2) programowanie wskaźników monitoringowych RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFRR;
3) bieżący monitoring stanu realizacji wskaźników rzeczowych RPO WŁ 2014-2020, w tym w szczególności w odniesieniu do ram wykonania;
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ 2014-2020, zgodnie z dokumentem - Umowa Partnerstwa;
5) prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020;
6) koordynacja przygotowania dokumentów i materiałów do przedłożenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020;
7) koordynowanie udziału przedstawicieli IZ RPO WŁ 2014-2020 w gremiach dotyczących wdrażania funduszy unijnych;
8) bieżąca współpraca z jednostką ewaluacyjną w zakresie realizowanych badań ewaluacyjnych;
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy w regionie;
10) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania wykorzystania funduszy unijnych w województwie;
11) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) koordynacja działań związanych z procesem desygnacji;
2) koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień między Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi oraz ich zmianami;
3) koordynacja działań związanych z procesem opracowania, konsultowania i aktualizacji opisu funkcji i procedur RPO WŁ 2014-2020;
4) koordynacja działań w zakresie powstania i aktualizacji instrukcji wykonawczych;
5) wymiana informacji oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania IZ i IP w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz obsługa organizacyjna Zespołu ds. własnej oceny;
6) koordynacja działań związanych z przygotowaniem deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
7) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem i aktualizacją Rocznego Planu Kontroli w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) prowadzenie procesu naboru kandydatów na ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie wykazem kandydatów na ekspertów dla RPO WŁ 2014-2020;
9) koordynacja działań związanych z obsługą kontroli i audytów weryfikujących prawidłowość realizacji RPO WŁ 2014-2020;
10) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 (oś 1-12);
11) koordynacja działań dotyczących przygotowania systemu zarządzania i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027;
12) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
17) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji na skutek złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu wydawanych przez IZ RPO WŁ 2014-2020 wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2014-2020;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji na skutek złożenia odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu wydawanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz IZ RPO WŁ 2007-2013 wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
3) weryfikowanie wniosków o wstrzymanie wykonania ostatecznych decyzji Zarządu Województwa wydawanych w wyniku rozpoznania ww. wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i odwołań złożonych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2007-2013;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji na skutek złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych wydawanych przez IZ RPO WŁ 2014-2020 w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2014-2020;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji na skutek złożenia odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
6) przygotowywanie projektów dokumentów wynikowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych (m.in. decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień, wezwań);
7) przeprowadzanie procedury powołania biegłego/eksperta w przypadku, gdy w ramach prowadzenia postępowań administracyjnych niezbędne jest pozyskanie wiadomości specjalnych;
8) współdziałanie z innymi podmiotami w związku z realizacją ww. zadań, w szczególności z komórkami organizacyjnymi;
9) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, własnych komórek organizacyjnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału; 10) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
11) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
12) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów w zakresie zadań Wydziału;
13) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
14) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
15) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) inicjowanie opracowania i przygotowanie (we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy europejskich) regionalnych programów operacyjnych dla województwa na lata 2014-2020 i 2021-2027 oraz projektów ich aktualizacji;
2) koordynacja przygotowania projektów dokumentów programowych doprecyzowujących regionalne programy operacyjne dla województwa na lata 2014–2020 i 2021-2027 oraz projektów ich aktualizacji (uszczegółowienie programu, kryteria wyboru projektów);
3) monitorowanie stanu spełnienia warunków podstawowych dla regionalnego programu operacyjnego dla województwa na lata 2021-2027;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi i innymi jednostkami w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych;
5) współpraca przy opracowaniu kontraktu terytorialnego i kontraktu programowego dla województwa oraz projektów ich aktualizacji;
6) współpraca ze Związkiem ZIT przy realizacji zadań związanych z programem regionalnym na lata 2014-2020;
7) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych związanych z perspektywami finansowymi 2014-2020 i 2021-2027;
8) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, komórki organizacyjne i inne jednostki w zakresie problematyki związanej z perspektywami finansowymi 2014-2020 i 2021-2027;
9) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektyw finansowych 2014-2020 i 2021-2027;
10) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
11) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
12) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
13) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
14) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ 2014-2020;
2) sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność w oparciu o elektroniczny system wymiany danych;
3) sporządzanie zestawienia wydatków;
4) poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości wykazanych przez Instytucję Zarządzającą wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020;
5) sporządzanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których państwa członkowskie planują złożyć wnioski płatność za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy;
6) utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;
7) prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu;
8) analizowanie oraz uwzględnianie podczas sporządzania i składania wniosków płatność wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli;
9) uwzględnienie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność pozyskanych informacji o nieprawidłowościach;
10) uwzględnianie informacji zawartych w sprawozdaniach i informacji kwartalnej w procesie certyfikacji;
11) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania certyfikacji wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020 do Komisji Europejskiej;
12) udział w przygotowaniu dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
17) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

1) zapewnienie funkcjonowania Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie, w tym efektywnego działania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (zwane dalej: GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zwane dalej: LPI);
2) realizacja działań informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
3) wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych GPI oraz LPI, a w szczególności:
a) diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także jako informacje uzupełniające z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mechanizmów63 Finansowych oraz programów zarządzanych centralnie przez KE (m.in. Horyzont 2020, COSME, LIFE, ERASMUS, CEF) poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta,
b) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa oraz prowadzenie rejestru klientów punktów informacyjnych, celem informowania ich o możliwościach wsparcia ze środków FE,
c) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
d) informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
e) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
f) przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,
g) Weryfikacja formularza w ramach instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt),
h) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
i) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie województwa przy współpracy z samorządami lokalnymi, w tym zapewnienia równego dostępu do usługi przez odpowiednią promocję i informację o terminach i miejscach spotkań,
j) organizacja stoisk informacyjnych PIFE podczas imprez plenerowych, konferencji, targów i innych działaniach w tym udział w wydarzeniach w charakterze prelegenta,
k) współpraca z innymi instytucjami/podmiotami/sieciami PIFE działającymi na terenie innych województw w zakresie organizacji spotkań i szkoleń dla grup beneficjentów/potencjalnych beneficjentów FE,
l) przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji,
m)przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. n) podnoszenie wiedzy uczestników Sieci poprzez udział w szkoleniach i wizytach studyjnych,
o) promowanie Sieci PIFE w województwie oraz świadczonych przez nie usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
4) wykonywanie zadań koordynacyjnych w ramach Sieci PIFE oraz innych zadań wynikających z umowy dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich;
5) udział w przygotowaniu dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
6) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
7) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
8) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
9) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
10) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:32
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 23.02.2021 - 16:24