Kontakt - Departament Polityki Regionalnej

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 663 30 92
fax. 42 663 30 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Polityki Regionalnej


Zastępca Dyrektora: Małgorzata Zakrzewska
Zastępca Dyrektora: Tadeusz Polak

 
W skład departamentu wchodzą:
 

1. Wydział Rozwoju Regionu, PRI
2. Wydział Ekonomiczno-Finansowy, PRII
3. Wydział Ewaluacji, PRIII
4. Wydział Monitorowania Funduszy Unijnych, PRIV
5. Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich, PRV
6. Wydział Odwołań, PRVI
7. Wydział Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, PRVII
8. Wydział Certyfikacji, PRVIII
9. Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, PR IX
10. Wydział Koordynacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŁ 2014-2020, PR X
11. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, PRS


Zadania

Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej należą sprawy związane m.in. z koordynacją programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, koordynacją prac nad regionalnymi programami operacyjnymi (RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020), w tym m. in. zadania związane z monitorowaniem, ewaluacją, certyfikacją, prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych, a w szczególności:

  I. Wydział Rozwoju Regionu, który oznacza pisma symbolem „PRI”

1) prowadzenie spraw związanych z kreowaniem polityki rozwoju w województwie zgodnie ze strategią rozwoju województwa;
2) koordynacja opracowania strategii rozwoju województwa oraz projektów jej aktualizacji;
3) koordynacja opracowania dokumentów realizujących strategię rozwoju województwa oraz projektów ich aktualizacji;
4) koordynacja procesu monitorowania dokumentów realizujących strategię rozwoju województwa;
5) koordynacja opracowania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji;
6) analiza przedsięwzięć priorytetowych o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (również pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami wynikającymi z systemu realizacji RPO WŁ 2014-2020);
7) monitorowanie przedsięwzięć priorytetowych wynikających z Kontraktu Terytorialnego zgodnie z wymogami ustawowymi;
8) nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie merytorycznego funkcjonowania jednostki;
9) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania strategii rozwoju województwa;
10) opiniowanie opracowań związanych z problematyką rozwoju regionalnego przygotowanych przez organy Unii Europejskiej, ministerstwa, urzędy centralne oraz komórki organizacyjne i inne instytucje;
11) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla przy opracowaniu projektów dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu;
12) sprawdzanie zgodności dokumentów szczebla lokalnego i regionalnego z zapisami strategii rozwoju województwa (w tym dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020);
13) przygotowywanie informacji, zestawień i sprawozdań dotyczących rozwoju regionalnego (w tym dotyczących RPO WŁ 2014-2020);
14) weryfikacja programów rewitalizacji pod kątem spełniania wymagań określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
15) prowadzenie wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
16) weryfikacja projektów gminnych programów rewitalizacji pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa;
17) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji ze strategią rozwoju województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa;
18) monitorowanie procesów rewitalizacji w województwie;
19) monitorowanie projektów własnych samorządu województwa;
20) zawiązywanie partnerstw oraz realizacja projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach zadań Departamentu;
21) monitorowanie działań i dokumentów dot. polityki spójności 2020+ na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
22) prowadzenie działań związanych z zamykaniem perspektywy 2007-2013 w zakresie dokumentów programowych RPO WŁ na lata 2007-2013;
23) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
24) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
25) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
26) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
27) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.
 
II. Wydział Ekonomiczno-Finansowy, który oznacza pisma symbolem „PRII"

1) koordynacja działań związanych z wykorzystaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2014–2020;
2) przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu oraz budżetu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020;
3) sporządzanie analiz i prognoz oraz kontrola budżetu w zakresie zadań Departamentu;
4) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego w zakresie zadań Departamentu;
5) koordynacja finansowa RPO WŁ 2014–2020, w tym analizowanie i monitorowanie wykorzystania środków w ramach RPO WŁ 2014–2020 oraz przygotowanie i konsultowanie niezbędnych dokumentów dotyczących zagadnień finansowych;
6) rozliczanie umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
7) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji w zakresie zadań dotyczących finansowania RPO WŁ 2014-2020;
8) wnioskowanie o dotację celową RPO WŁ 2014–2020 oraz jej rozliczanie zgodnie z obowiązującymi procedurami;
9) koordynacja działań związanych z zamykaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2007-2013;
10) przygotowanie i konsultowanie projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykorzystania środków z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz prawidłowego zamykania Pomocy Technicznej 2007-2013;
11) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ (oś 1-11) na lata 2014-2020;
12) udział w sporządzaniu i aktualizacji rocznych planów kontroli (kontroli krzyżowych);
13) prowadzenie spraw związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej dla Priorytetu 2, Działania 3.4 Pomocy Technicznej w ramach ZPORR oraz pełnienia funkcji instytucji uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym w zakresie przeprowadzania procedury wyboru projektów dla Priorytetu 1 i 3;
14) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie budżetu jednostki;
15) opiniowanie opracowań ministerstw, urzedów centralnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału;
16) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
17) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów;
18) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
19) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań.

III. Wydział Ewaluacji, który oznacza pisma symbolem „PRIII”
 
1) realizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2007-2013 oraz Okresowych Planów Ewaluacji RPO WŁ 2007-2013
2) przygotowywanie, konsultowanie i realizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020;
3) prowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014–2020; 
4) przedkładanie wyników ewaluacji zarządowi oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2007–2013 oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2014–2020; 
5) koordynacja procesu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014–2020 oraz monitorowanie ich wdrażania; 
6) rozpowszechnianie wyników ewaluacji RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014 –2020; 
7) współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i opracowywaniu standardów ewaluacji; 
8) współpraca m.in. z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów; 
9) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie prowadzonych badań i analiz; 
10) współpraca i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WŁ 2007 –2013 i RPO WŁ 2014–2020 z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie RPO WŁ 2007–2013 i RPO WŁ 2014–2020 na poziomie regionalnym, z partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji; 
11) przygotowywanie ekspertyz i analiz związanych z monitorowaniem realizacji RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, w tym opracowań na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007-2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020; 
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.  

IV. Wydział Monitorowania Funduszy Unijnych, który oznacza pisma symbolem „PRIV”
 
1) monitorowanie wykorzystywania funduszy unijnych w województwie na podstawie danych pozyskanych od jednostek wdrażających programy; 
2) programowanie wskaźników monitoringowych RPO WŁ 2014–2020 w zakresie EFRR; 
3) bieżący monitoring stanu realizacji wskaźników rzeczowych RPO WŁ 2014–2020, w tym w szczególności w odniesieniu do ram wykonania; 
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ 2007–2013 zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013; 
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ 2014–2020 zgodnie z dokumentem Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa; 
6) prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007–2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014–2020; 
7) koordynacja przygotowywania dokumentów i materiałów do przedłożenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007–2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014–2020; 
8) bieżąca współpraca z jednostką ewaluacyjną w zakresie realizowanych badań ewaluacyjnych; 
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy w regionie; 
10) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania wykorzystania funduszy unijnych w województwie; 
11) opracowywanie i konsultowanie projektów dokumentów programowych w zakresie monitorowania wykorzystywania funduszy unijnych w województwie; 
12) realizacja zadań związanych z monitorowaniem ZPORR w zakresie, w którym urząd pełni funkcję Instytucji Wdrażającej; 
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów; 
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
17) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją;
18) prowadzenie działań związanych z zamykaniem perspektywy 2007-2013.

V. Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „PRV”

1) koordynacja oraz realizacja działań komunikacyjnych w ramach Funduszy Europejskich, w tym w szczególności RPO WŁ 2014-2020;
2) czuwanie nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 na terenie regionu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli w tym zakresie;
3) monitorowanie postępów we wdrażaniu Strategii komunikacji RPO WŁ na lata 2014-2020;
4) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz do mieszkańców województwa, w szczególności:
a)  informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu, w tym w radiu i telewizji;
b)  promocyjnych w Internecie, w tym zarządzanie stroną internetową poświęconą RPO WŁ 2014-2020, a także tworzenie informacji na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakresie swojej właściwości;
c)   organizowanie eventów, pikników, festynów;
d)   publikowanie materiałów informacyjnych, programowych oraz produkcja materiałów promocyjnych;
5) zapewnienie działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów;
6) poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji Funduszy Europejskich, w szczególności RPO WŁ 2014-2020;
7) realizacja projektów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej w zakresie informacji i promocji;
8) promowanie Funduszy Europejskich w województwie;     
9) opracowywanie i konsultowanie dokumentów w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich;
10) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów programowych opracowywanych w Wydziale z zakresu informacji i promocji, w tym informacji i promocji Funduszy Europejskich;
11) koordynacja działań komunikacyjnych w zakresie podsumowania wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz RPO WŁ 2007-2013;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów.
 
VI. Wydział Odwołań, który oznacza pisma symbolem „ PRVI” 

1) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez Beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w realizowanych przez nich projektach w ramach RPO WŁ 2007–2013; 
2) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez Beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w realizowanych przez nich projektach w ramach RPO WŁ 2014–2020 w osiach wdrażanych przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 
3) rozpatrywanie protestów w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007–2013; 
4) współdziałanie z innymi podmiotami w związku z realizacją ww. zadań, w szczególności z komórkami organizacyjnymi oraz w razie konieczności pozyskiwanie ekspertyz zewnętrznych; 
5) opracowanie i konsultowanie projektów dokumentów programownych w zakresie zadań Wydziału; 
6) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, własnych komórek organizacyjnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału; 
7) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
8) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów; 
9) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
10) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
11) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

VII. Wydział Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, który oznacza pisma symbolem „PRVII”

1) opracowanie RPO WŁ 2014–2020 oraz projektów jego aktualizacji;
2) inicjowanie i nadzorowanie przygotowania projektów dokumentów oraz projektów ich aktualizacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji RPO WŁ 2014–2020 w tym m.in. szczegółowego opisu osi priorytetowych, kryteriów wyboru projektów, zasad składających się na system realizacji;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi i innymi jednostkami w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych;
4) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji;
5) współpraca ze Związkiem ZIT przy realizacji zadań związanych z RPO WŁ 2014–2020;
6) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2014–2020;
7) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, komórki organizacyjne i inne jednostki w zakresie problematyki związanej z perspektywą finansową 2014–2020;
8) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej UE 2014–2020;
9) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
10) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
11) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
12) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
13) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.
 
VIII. Wydział Certyfikacji, który oznacza pisma symbolem „PRVIII”
 
1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej (IZ);
2) sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność w oparciu o elektroniczny system wymiany danych;
3) sporządzanie zestawienia wydatków, zgodnie z art. 59 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.;
4) poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości wykazanych przez IZ wydatków w ramach RPO WŁ 2014–2020;
5) sporządzanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których państwa członkowskie planują złożyć wnioski o płatność za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy;
6) utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;
7) prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu;
8) analizowanie oraz uwzględnianie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową, NIK oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli;
9) uwzględnienie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność pozyskanych informacji o nieprawidłowościach;
10) uwzględnianie informacji zawartych w sprawozdaniach i informacji kwartalnej w procesie certyfikacji;
11) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania certyfikacji wydatków w ramach RPO WŁ 2014–2020 do Komisji Europejskiej;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

IX. Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „PRIX”
 
1) koordynacja działalności i zapewnienie funkcjonowania Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci poprzez:
a)  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań objętych Umową dotacji w ramach funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020;
b)  podnoszenie wiedzy uczestników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie poprzez organizację szkoleń, a także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich i Ministerstwo Rozwoju (MR);
c)   rozliczanie dotacji udzielonej przez MR na realizację zadań określonych w Umowie;
2) diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez:
a) kontakt bezpośredni z beneficjentem;
b) rozmowę telefoniczną;
c) pocztę tradycyjną i elektroniczną;
d) indywidualne konsultacje u klienta;
e) konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
f)  organizację spotkań informacyjnych, szkoleń i Mobilnych Punktów Informacyjnych
dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na terenie województwa;
g) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;
h)  przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji.
3) promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nie usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MR m. in. poprzez:
a) przygotowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
b) udział w festynach i innych imprezach plenerowych;
c)  współpracę z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;
4) współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
5) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów.

X. Wydział Koordynacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŁ 2014-2020, który oznacza pisma symbolem „PRX"

1) koordynacja działań związanych z procesem desygnacji;
2) koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień między Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi oraz ich zmianami;
3) koordynacja działań związanych z procesem opracowania, konsultowania i aktualizacji opisu funkcji i procedur RPO WŁ 2014-2020;
4) koordynacja działań w zakresie powstania i aktualizacji instrukcji wykonawczych;
5) wymiana informacji oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania Instytucji Zarządzającej i Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz obsługa organizacyjna Zespołu ds. własnej oceny;
6) koordynacja działań związanych z przygotowaniem deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
7) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem i aktualizacją Rocznego Planu Kontroli w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie RPO WŁ na lata 2014-2020;
9) opracowanie i aktualizacja „Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”;
10) prowadzenie procesu naboru kandydatów na ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie bazą kandydatów na ekspertów dla RPO WŁ 2014-2020;
11) koordynacja działań związanych z obsługą kontroli i audytów weryfikujących prawidłowość realizacji RPO WŁ 2014-2020;
12) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań.
 
XI. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PRS”

 

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:32
Osoba modyfikująca: Michał Zawadzki
Ostatnio zmieniany: 08.04.2019 - 14:08

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji