Departament Polityki Regionalnej

Dyrektor: Tadeusz Polak
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Zakrzewska
Zastępca Dyrektora: Jacek Kaźmierski

 

Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej - PR należą sprawy związane m.in. z koordynacją programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, koordynacją prac nad regionalnymi programami operacyjnymi (RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027), w tym m. in. zadania związane z planowaniem, programowaniem, monitorowaniem, koordynacją systemu zarządzania i kontroli, ewaluacją, prowadzeniem punktów informacyjnych, certyfikacją, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z kreowaniem polityki rozwoju w województwie zgodnie ze strategią rozwoju województwa;
2) koordynacja opracowania strategii rozwoju województwa oraz projektów jej aktualizacji;
3) koordynacja opracowania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektu jego aktualizacji;
4) koordynacja procedury opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego;
5) monitorowanie przedsięwzięć priorytetowych wynikających z Kontraktu Terytorialnego zgodnie z wymogami ustawowymi;
6) nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie merytorycznego funkcjonowania jednostki, z wyłączeniem zadań z zakresu opracowania, aktualizacji i wdrażania regionalnej strategii innowacji dla województwa;
7) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania strategii rozwoju województwa;
8) opiniowanie opracowań związanych z problematyką rozwoju regionalnego przygotowanych przez organy Unii Europejskiej, ministerstwa, urzędy centralne oraz komórki organizacyjne i inne instytucje;
9) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla przy opracowaniu projektów dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu;
10) uczestniczenie w opracowaniu i opiniowanie dokumentów związanych z Polityką Spójności 2020+, w tym m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
11) koordynacja prac Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego;
12) koordynacja przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji;
13) koordynacja prac zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego;
14) sprawdzanie zgodności dokumentów szczebla lokalnego i regionalnego z zapisami strategii rozwoju województwa;
15) przygotowywanie informacji, zestawień i sprawozdań dotyczących rozwoju regionalnego w zakresie zadań Wydziału;
16) weryfikacja programów rewitalizacji pod kątem spełniania wymagań określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027;
17) prowadzenie wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027;
18) koordynacja procesu opiniowania projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności ze strategią rozwoju województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa;
19) monitorowanie procesów rewitalizacji w województwie;
20) koordynacja prac Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim;
21) zawiązywanie partnerstw oraz realizacja projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach zadań Departamentu;
22) monitorowanie działań i dokumentów dot. polityki spójności 2020+ na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
23) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
24) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
25) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
26) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
27) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
28) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) koordynacja i wdrażanie działań z zakresu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020 oraz Pomocy Technicznej FEŁ2027, w tym przygotowywanie wniosków o dofinasowanie, przygotowywanie umowy, sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność;
2) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 i Pomocy Technicznej FEŁ2027;
3) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień w zakresie Pomocy Technicznej na potrzeby m.in. sprawozdań z wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020 i FEŁ2027;
4) przygotowywanie planów działania w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027 ich zmian w zakresie zadań Departamentu;
5) przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu oraz budżetu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020 i budżetu Pomocy Technicznej FEŁ2027;
6) sporządzanie analiz i prognoz oraz kontrola budżetu w zakresie zadań Departamentu;
7) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego w zakresie zadań Departamentu;
8) weryfikacja pod względem formalnym, rachunkowym, potwierdzania kwalifikowalności dokumentów księgowych związanych z funkcjonowaniem Departamentu (m.in. faktury, noty, delegacje itp.);
9) koordynacja finansowa RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027 poprzez analizowanie, monitorowanie i aktualizowanie poziomu wykorzystania środków w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
10) rozliczanie umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w ramach perspektywy finansowej 2021-2027;
11) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego, a także projektów ich aktualizacji w zakresie zadań dotyczących finansowania;
12) wnioskowanie o dotację celową oraz jej rozliczanie zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach FEŁ2027;
13) koordynacja działań związanych z zamykaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020;
14) przygotowanie i konsultowanie projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykorzystania środków Pomocy Technicznej FEŁ2027, z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz prawidłowego zamykania Pomocy Technicznej 2007-2013;
15) prowadzenie spraw związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (ZPORR);
16) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie realizowanych zadań;
17) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie budżetu jednostki;
18) obsługa kadrowa dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
19) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału;
20) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/ audytowych w ramach kontroli / audytu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027;
21) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
22) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
23) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
24) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) przygotowanie, konsultowanie, realizacja i aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz Planu Ewaluacji FEŁ2027;
2) prowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027;
3) przedkładanie wyników ewaluacji Zarządowi Województwa, Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2014–2020 oraz Komitetowi Monitorującemu FEŁ2027;
4) koordynacja procesu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2014–2020, FEŁ2027 oraz monitorowanie ich wdrażania;
5) rozpowszechnianie wyników ewaluacji RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027;
6) współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i opracowywaniu standardów ewaluacji;
7) współpraca m.in. z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów;
8) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie prowadzonych badań, ekspertyz i analiz;
9) współpraca i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WŁ 2014– 2020 oraz FEŁ2027 z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie RPO WŁ 2014–2020 oraz FEŁ2027 na poziomie regionalnym, z partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji;
10) przygotowywanie ekspertyz i analiz związanych z RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027, w tym opracowań na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz Komitetu Monitorującego FEŁ2027;
11) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie realizowanych zadań;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) monitorowanie wykorzystania funduszy europejskich w województwie na podstawie danych pozyskanych od jednostek wdrażających programy;
2) programowanie wskaźników rzeczowych RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej, w tym opracowanie metodologii ich szacowania; przygotowanie listy wskaźników adekwatnych do poszczególnych celów szczegółowych wraz z ich definicjami oraz wydawanie opinii w zakresie ich interpretacji;
3) bieżący monitoring stanu realizacji wskaźników rzeczowych RPO WŁ 2014- 2020 oraz FEŁ2027, w tym w szczególności wskaźników wchodzących w skład ram wykonania;
4) sporządzanie sprawozdań okresowych i informacji kwartalnych z realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz cyklicznych informacji z realizacji FEŁ2027 oraz sprawozdania końcowego z realizacji RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027, zgodnie z dokumentem - Umowa Partnerstwa;
5) prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz sekretariatu Komitetu Monitorującego FEŁ2027 wraz z sekretariatami funkcjonujących w jego ramach grup roboczych;
6) koordynacja przygotowania dokumentów i materiałów do przedłożenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
7) koordynowanie udziału przedstawicieli IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz IZ FEŁ2027 w gremiach dotyczących wdrażania funduszy europejskich;
8) współpraca z jednostką ewaluacyjną w zakresie realizowanych badań ewaluacyjnych;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich w regionie;
10) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania wykorzystania funduszy europejskich w województwie;
11) monitorowanie projektów własnych samorządu województwa;
12) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie realizowanych zadań;
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
17) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) koordynacja działań dotyczących przygotowania systemu zarządzania i kontroli w ramach FEŁ2027;
2) koordynacja działań związanych z procesem opracowania, konsultowania i aktualizacji opisu systemu zarządzania i kontroli FEŁ2027;
3) koordynacja działań związanych z procesem desygnacji;
4) koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień między Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi oraz ich zmianami;
5) koordynacja działań związanych z procesem opracowania, konsultowania i aktualizacji opisu funkcji i procedur RPO WŁ 2014-2020;
6) organizacja i prowadzenie postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania z Pomocy Technicznej FEŁ2027;
7) koordynacja działań w zakresie powstania i aktualizacji instrukcji wykonawczych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
8) koordynacja działań w zakresie opiniowania i zatwierdzania instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczących w ramach FEŁ2027;
9) wymiana informacji oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania IZ i IP w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 oraz obsługa organizacyjna Zespołu ds. własnej oceny;
10) koordynacja działań związanych z przygotowaniem deklaracji zarządczej w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
11) koordynacja działań związanych z przygotowaniem rocznego podsumowania z audytów i kontroli w ramach RPO WŁ 2014-2020;
12) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem i aktualizacją Rocznego Planu Kontroli w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
13) prowadzenie procesu naboru kandydatów na ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie wykazem kandydatów na ekspertów dla RPO WŁ 2014-2020;
14) prowadzenie procesu naboru ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie wykazem ekspertów dla FEŁ2027;
15) koordynacja działań związanych z obsługą kontroli i audytów weryfikujących prawidłowość realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
16) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
17) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
18) koordynacja opracowania kontraktu programowego oraz jego aktualizacji;
19) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
20) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
21) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
22) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
23) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu wydawanych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia odwołań od decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu wydawanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
3) weryfikowanie wniosków o wstrzymanie wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych wydawanych w wyniku rozpoznania ww. wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 i odwołań złożonych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych wydawanych w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnych orzekających o odpowiedzialności osób trzecich za należności wynikające z decyzji ostatecznych wydawanych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych na skutek złożenia odwołań od decyzji administracyjnych orzekających o odpowiedzialności osób trzecich za należności wynikające z decyzji ostatecznych wydawanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŁ 2007-2013;
8) przygotowywanie projektów dokumentów wynikowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych (m.in. decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień, wezwań);
9) przeprowadzanie procedury powołania biegłego/eksperta w przypadku, gdy w ramach prowadzenia postępowań administracyjnych niezbędne jest pozyskanie wiadomości specjalnych;
10) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, własnych komórek organizacyjnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału;
11) udział w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Wydziału;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) inicjowanie opracowania i przygotowanie (we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy europejskich) RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027 oraz projektów ich aktualizacji, w tym prowadzenie spraw związanych z ich ogłaszaniem;
2) inicjowanie opracowania i przygotowanie (we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy europejskich) projektów dokumentów programowych doprecyzowujących RPO WŁ 2014–2020 i FEŁ2027 oraz projektów ich aktualizacji (uszczegółowienie programu, kryteria wyboru projektów);
3) monitorowanie stanu spełnienia warunków podstawowych dla FEŁ2027;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi i innymi jednostkami w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych;
5) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego i Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów ich aktualizacji;
6) współpraca ze Związkami ZIT przy realizacji zadań związanych z RPO WŁ 2014-2020 i FEŁ2027;
7) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych związanych z perspektywami finansowymi 2014-2020 i 2021-2027;
8) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, komórki organizacyjne i inne jednostki w zakresie problematyki związanej z perspektywami finansowymi 2014-2020 i 2021-2027, w tym umowy partnerstwa;
9) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
10) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
11) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
12) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
13) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz IZ FEŁ2027;
2) sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność w oparciu o elektroniczny system wymiany danych w RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach FEŁ2027;
3) sporządzanie zestawienia wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
4) poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości wykazanych przez Instytucję Zarządzającą wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
5) sporządzanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których państwa członkowskie planują złożyć wnioski o płatność za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027;
6) utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów w ramach RPO WŁ 2014- 2020 oraz FEŁ2027;
7) prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) prowadzenie rejestru kwot wycofanych po anulowaniu całości albo części wkładu dla projektu z wyodrębnieniem wkładu publicznego i dofinansowania w ramach FEŁ2027;
9) analizowanie oraz uwzględnianie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli;
10) uwzględnienie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027 pozyskanych informacji o nieprawidłowościach;
11) uwzględnianie informacji zawartych w sprawozdaniach i informacji kwartalnej w procesie certyfikacji;
12) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania certyfikacji wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020 do Komisji Europejskiej;
13) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania księgowania wydatków w ramach FEŁ2027 do Komisji Europejskiej;
14) monitorowanie i ewidencjonowanie informacji w zakresie płatności zaliczkowych, płatności okresowych oraz płatności salda rocznego zestawienia wydatków dla danego roku obrachunkowego w ramach FEŁ2027;
15) udział w przygotowaniu dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie realizowanych zadań;
16) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
17) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
18) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
19) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
20) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) zapewnienie funkcjonowania systemu informacji o funduszach europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 w województwie łódzkim;
2) realizacja działań informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
3) wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych, a w szczególności:
a) diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy ze wszystkich programów zgodnie ze Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w szczególności z EFRR, EFS, EFS+, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Spójności, oraz Programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 i 2021-2027 m. in. poprzez udzielanie konsultacji, prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych, prelekcji, obsługę stoisk na targach, konferencjach i wydarzeniach plenerowych lub udzielanie informacji w ramach tzw. Innopointu,
b) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa oraz prowadzenie rejestru klientów punktów informacyjnych, celem informowania ich o możliwościach wsparcia ze środków funduszy europejskich,
c) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy europejskich,
d) informowanie o możliwościach realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w kontekście możliwości łączenia PPP z funduszami europejskimi,
e) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie,
f) przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektu, w tym udzielanie wstępnej pomocy w proponowanej realizacji projektu, g) świadczenie usługi Innopoint,
h) organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (działania możliwe do realizacji w formie stacjonarnej lub online),
i) organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
j) organizowanie stoisk informacyjnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich podczas imprez plenerowych, konferencji, targów i innych działaniach w tym udział w wydarzeniach w charakterze prelegenta,
k) współpraca z innymi instytucjami/podmiotami/sieciami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działającymi na terenie innych województw w zakresie organizacji spotkań i szkoleń dla grup beneficjentów/potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich,
l) przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej,
m) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych-promocyjnych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie,
n) podnoszenie wiedzy uczestników Sieci poprzez udział w szkoleniach i wizytach studyjnych,
o) promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nią usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez Ministerstwo;
4) wykonywanie zadań koordynacyjnych w ramach Sieci PIFE oraz innych zadań wynikających z umowy dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich;
5) udział w przygotowaniu dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie realizowanych zadań;
6) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
7) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
8) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
9) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
10) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:32
Osoba modyfikująca: Małgorzata Klauzińska
Ostatnio zmieniany: 25.01.2024 - 10:45