Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor: Wojciech Frątczak
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Sibińska
Zastępca Dyrektora: Edyta Michalska

 

Do zadań Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – RR należą sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich, łowiectwa, rybactwa śródlądowego oraz wszystkie sprawy zlecone Urzędowi Marszałkowskiemu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego Instytucją Zarządzającą oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącą Agencją Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, jak również inne, przekazane do realizacji na podstawie odrębnych umów, a w szczególności:

1) udział w opracowywaniu projektów i koordynowaniu realizacji wojewódzkich programów rozwoju rolnictwa;
2) udział w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;
3) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych, naliczanych na rzecz budżetu województwa, z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
5) prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
6) wnioskowanie o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków ziemniaka;
7) prowadzenie spraw w zakresie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa;
8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych;
9) prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii pochodzenia rolniczego;
10) prowadzenie działań na rzecz zwiększenia retencji wody w środowisku, wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych;
11) prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami przeznaczonymi na dotacje dla spółek wodnych;
12) odtwarzanie rodzimych ras zwierząt, zbóż i drzew owocowych;
13) przeprowadzanie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
14) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa jednostkom samorządu terytorialnego województwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich;
15) działania mające na celu zwiększenie bioróżnorodności;
16) gromadzenie i przetwarzanie danych o rolnictwie i obszarach wiejskich wynikających z rozstrzygnięć kontroli, sprawozdań sporządzanych, przyjmowanych i realizowanych przez inne organy;
17) udostępnianie informacji i dokumentów o rolnictwie i obszarach wiejskich będących w posiadaniu Departamentu;
18) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez Wydział;
19) wystawianie zaświadczeń w ramach udzielania pomocy de minimis oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.

1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganych zezwoleń dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
2) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;
3) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie dotychczas nie stosowanej na terytorium RP technologii chowu zwierząt;
5) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok;
6) określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt, w przypadku, gdy stanowią one nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka;
7) przygotowywanie i nadzór nad realizacją programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w tym wśród rolników.

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
3) weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
4) dokonywanie wyboru operacji do przyznania pomocy zgodnie z zasadami PROW 2014 -2020;
5) przygotowywanie projektów umów o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
6) informowanie wnioskodawców o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy oraz o zatwierdzeniu płatności lub odmowie wypłaty środków;
7) autoryzacja płatności oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów;
8) prowadzenie rejestru umów, wniosków o płatność i zleceń płatności dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014-2020 i przekazywanie danych do Agencji Płatniczej;
9) przygotowywanie aneksów do umów w ramach PROW 2014 -2020;
10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020;
11) rejestracja danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą;
12) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/ błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach/ błędach;
13) udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowań dochodzenia należności;
14) sporządzanie planu oraz założeń do prognoz wydatkowania środków finansowych z EFRROW w ramach poszczególnych działań objętych PROW 2007 – 2013 i 2014 -2020;
15) prognozowanie i monitorowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji poszczególnych działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020 oraz przekazywanie danych Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczych;
16) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
17) sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania;
18) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020;
19) monitoring i sprawozdawczość z realizacji wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020;
20) przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień;
21) przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis oraz wprowadzanie i przekazywanie w/w sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP);
22) przygotowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej rocznego raportu z kontroli na miejscu;
23) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o zmianę umowy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
24) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie;
25) prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania pomocy w ramach PO RYBY, w tym:
a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
b) przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
c) zawieranie i rejestrowanie umów o dofinansowanie,
d) informowanie o odmowie przyznania pomocy;
26) przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej w ramach PO RYBY;
27) przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemnych informacji o pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
28) przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planów wydatków na rok bieżący i następny w zakresie Priorytetu 4 PO RYBY;
29) przeprowadzanie lub udział w szkoleniach związanych z Priorytetem 4 PO RYBY;
30) współpraca z Instytucją Zarządzającą PO RYBY;
31) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami związanymi z sektorem rybactwa;
32) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości PO RYBY;
33) przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w zakresie Priorytetu 4 PO RYBY oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań Instytucji Zarządzającej;
34) sporządzanie i przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach Priorytetu 4 PO RYBY;
wykonywanie pozostałych zadań określonych przepisami prawa, związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez samorząd województwa.

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) realizacja zadań Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
3) realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
4) opracowywanie i realizacja dwuletnich Planów Operacyjnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
5) obsługa pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020 - sporządzanie wniosków o przyznanie środków pomocy technicznej oraz wniosków o płatność w ramach realizowanych Programów;
6) planowanie budżetu w zakresie pomocy technicznej oraz zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa w ramach realizowanych Programów;
7) prowadzenie planu finansowego oraz monitorowanie realizacji wydatków w ramach pomocy technicznej wdrażanych Programów;
8) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach /błędach;
9) przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizowanych zadań;
10) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
11) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014-2020;
12) monitorowanie zobowiązań marszałka województwa wynikających z zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć w zakresie rolnictwa wydawanych przez Departament;
13) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament;
15) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa;
16) prowadzenie działań promocyjnych oraz rozpowszechnianie Informacji o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym PO RYBY 2014-2020 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy;
17) obsługa Priorytetu 7 – Pomoc Techniczna PO RYBY;
18) sporządzanie zgodnie z ustawą o statystyce publicznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej, następujących zbiorczych sprawozdań rocznych:
a) sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż i torfów -RRW-11,
b) sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie - RRW-12,
c) sprawozdanie z realizacji inwestycji i sanitacji wsi - RRW-2.

1) realizacja kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu, wizyt, kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i 2014 - 2020 i kontroli ex post oraz innych czynności kontrolnych wynikających z realizowanych zadań powierzonych samorządowi województwa;
2) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2014-2020 z ustawą Prawo zamówień publicznych;
3) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2014-2020 z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy;
4) gromadzenie i przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli;
5) sporządzanie i przekazywanie Agencji Płatniczej miesięcznych sprawozdań z ilości przeprowadzonych kontroli i ich wynikach dla wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020;
6) przygotowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej rocznego raportu z kontroli na miejscu;
7) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/ błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach/ błędach;
8) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
9) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020;
10) przeprowadzanie kontroli operacji w okresie związania z celem w ramach Osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013;
11) przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą rocznym planem kontroli w ramach PO RYBY.

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
3) wykonywanie czynności określonych w książkach procedur PROW 2014 -2020 dla pracownika kancelaryjnego.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 11:09
Osoba modyfikująca: Michał Michalak
Ostatnio zmieniany: 11.04.2024 - 14:10